Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Word za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Word 2016 dla systemu Windows zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z plikami. Oznacza to, że możesz korzystać ze skrótów klawiaturowych, czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator lub JAWS, oraz z funkcji Rozpoznawanie mowy Windows. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu Word

W programie Word nazwa dokumentu jest wyśrodkowana w górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Konfigurowalny pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Zawiera on często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Pod tym wierszem znajduje się zestaw kart wstążki. Zawiera on karty, takie jak Wstawianie, Projektowanie i Recenzja. Pod kartami widać wstążkę. Wybranie karty wywołuje odpowiednią wstążkę zawierającą pogrupowane polecenia. Na przykład karta Wstawianie przełącza do wstążki, która umożliwia wybieranie różnych elementów, takich jak hiperlinki czy obrazy, i wstawianie ich do dokumentu.

Zawartość dokumentu jest wyświetlana pod wstążką i zajmuje większość obszaru strony. Niektóre polecenia, na przykład Recenzja lub Znajdź, powodują otwarcie okienek z lewej lub prawej strony obszaru treści dokumentu.

Nawigowanie w programie Word dla systemu Windows

Aby nawigować w programie Word, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu).

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Porada: Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak pole tekstowe lub obraz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej opcji nawigacji, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word 2016 dla systemu Windows.

Za pomocą programu Narrator, czytnik ekranu wbudowany w systemie Windows lub z czytnika ekranu innych firm, takich jak JAWS. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z czytnika ekranu Word zapoznaj się z podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu w programie Word.

Szczególne uwarunkowania dotyczące programu Word

Program Word udostępnia wiele specjalnych funkcji ułatwień dostępu upraszczających korzystanie z niego.

Zwiększanie lub zmniejszanie widoku za pomocą funkcji powiększania

Za pomocą skrótów klawiaturowych można powiększyć fragmentu dokumentu w celu wyświetlenia jego zbliżenia lub pomniejszyć widok, aby wyświetlić większy fragment strony przez zmniejszenie jej rozmiarów.

 1. Naciśnij klawisze Alt+W, Q. Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu, usłyszysz „Okno dialogowe Powiększenie” lub „Okno powiększenia”.

 2. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola pokrętła Procent, a następnie wpisz wartość procentową lub użyj klawisza strzałki w górę lub klawisza strzałki w dół, aby wybrać wartość procentową.

 3. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

Używanie trybu czytania

Tryb czytania ułatwia czytanie na ekranie dzięki większej rozdzielczości i lepszemu wyświetlaniu tekstu. Rozpocząć korzystanie z trybu czytania można za pomocą skrótów klawiaturowych.

 1. Naciśnij klawisze Alt+W, F. Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu, usłyszysz „Układ do czytania”. (W Narratorze usłyszysz nazwę pliku).

 2. Aby powrócić do widoku Układu wydruku, naciśnij klawisze ALT+W, E. Usłyszysz komunikat „Edycja drukowania”.

Zwiększanie kontrastu przez zmianę motywu

Program Word może się okazać łatwiejszy w użyciu, jeśli dopasujesz motyw do takiego, który zapewnia większy kontrast.

Porada: Ta zmiana wpłynie na wszystkie aplikacje pakietu usługi Office 365.

 1. W widoku Backstage otwórz konto pakietu Office, naciskając klawisze Alt+F, D. Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu, usłyszysz „Karta Konto”, a fokus zostanie przeniesiony do pola Motyw pakietu Office.

 2. Aby otworzyć pole Motyw pakietu Office, naciśnij klawisze Y, 1. Usłyszysz nazwę aktualnie wybranego motywu.

 3. Wybierz motyw, a następnie naciśnij klawisz Enter. Motyw Ciemnoszary zapewnia największy kontrast.

Porada: Możesz też wybrać motyw o wyższym kontraście w systemie Windows lub użyć innych ustawień ułatwień dostępu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ułatwianie pracy użytkownikom komputerów PC.

Wyłączanie funkcji klikania i wpisywania

Jeśli korzystasz z adaptacyjnej technologii, która nie działa poprawnie z funkcją klikania i wpisywania programu Word, możesz wyłączyć tę funkcję.

 1. W widoku Backstage otwórz okno dialogowe Opcje programu Word, naciskając klawisze Alt+F, T. Jeśli używasz czytnika zawartości ekranu, usłyszysz „Opcje programu Word, pole listy Kategorie” lub „Opcje programu Word”.

 2. Aby otworzyć opcje Zaawansowane, naciśnij klawisz A, a następnie klawisz Tab. Usłyszysz komunikat „Zaawansowane” i nazwę pierwszej opcji.

 3. Aby przejść do pola wyboru Włącz klikanie i wpisywanie, naciśnij klawisz C. Następnie naciśnij klawisz spacji, aby wybrać lub wyczyścić pole wyboru.

 4. Aby zamknąć okno dialogowe Opcje programu Word, naciśnij klawisz Enter.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Dodawanie lub edytowanie tekstu w dokumencie w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Program Word 2016 dla komputerów Mac zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z dokumentami. Oznacza to, że z programu Word możesz korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu Word 2016 dla komputerów Mac

Jeśli masz otwarty dokument w programie Word, jego nazwa jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w lewym górnym rogu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp jest wyświetlany obok nich, w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi, który można dostosować, zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Powtórz. Pole Wyszukaj i przycisk Udostępnij znajdują się w prawym górnym rogu ekranu.

Pod tym wierszem znajduje się zestaw kart wstążki. Zawiera on karty, takie jak Wstawianie, Projektowanie i Recenzja. Wybranie karty wywołuje odpowiednią wstążkę zawierającą pogrupowane polecenia. Wstążka znajduje się pod kartami. Na przykład karta Wstawianie przełącza do wstążki, która umożliwia wybieranie różnych elementów, takich jak hiperlinki czy obrazy, i wstawianie ich do dokumentu.

Zawartość dokumentu jest wyświetlana pod wstążką i zajmuje większość obszaru strony. Niektóre polecenia, na przykład Recenzja lub Znajdź, powodują otwarcie okienek z lewej lub prawej strony obszaru treści dokumentu.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przechodzić między głównymi obszarami programu Word 2016 dla komputerów Mac, naciśnij klawisze Command+F6 (w celu przejścia do następnego obszaru) lub klawisze Shift+Command+F6 (w celu przejścia do poprzedniego obszaru). Oto główne obszary od góry do dołu:

 • Pasek narzędzi

 • Karty Wstążki

 • Zawartość dokumentu

 • Pasek stanu

Aby przechodzić między elementami na pasku narzędzi lub między kartami wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo. Usłyszysz nazwę bieżącego przycisku lub karty. Aby wybrać ten element, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Aby przechodzić między poleceniami na wybranej wstążce, naciśnij klawisz Tab (w celu przejścia do następnego elementu) lub klawisze Shift+Tab (w celu przejścia do poprzedniego elementu). Usłyszysz nazwy poszczególnych poleceń podczas przechodzenia do nich, a jeśli zaczekasz chwilę, funkcja VoiceOver poinformuje Cię również o sposobie interakcji z bieżącym poleceniem.

Gdy fokus znajdzie się w treści dokumentu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół, aby przeprowadzić interakcję z zawartością:

 • Aby przejść o jeden wiersz w dół lub w górę, naciśnij klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 • Aby przejść o jeden wyraz w lewo lub w prawo, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo.

 • Aby przejść do pierwszego wiersza następnego lub poprzedniego akapitu, naciśnij klawisze Control+Opcja+Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

Aby zaznaczyć tekst, naciśnij klawisze Shift+klawisz strzałki w kierunku tekstu do zaznaczenia.

Porada: Gdy fokus znajduje się w treści dokumentu, naciśnij klawisze Control+F, aby użyć pola Wyszukiwanie.

Nawigowanie za pomocą okienka nawigacji

Możesz szybko przechodzić między całymi stronami za pomocą okienka nawigacji, które można otworzyć po lewej stronie treści dokumentu.

 1. Naciskaj klawisze Command+F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty, na przykład „Narzędzia główne, wybrano, karta”.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz komunikat „Widok, karta”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: komunikat „Okienko nawigacji, niezaznaczone, pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby włączyć to okienko.

 4. Aby przenieść fokus do okienka nawigacji, naciskaj klawisze Command+F6, aż usłyszysz komunikat „Okienko miniatur, wybrano”.

 5. Aby otworzyć okienko miniatur zawierające listę stron dokumentu, raz naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Funkcja VoiceOver poda liczbę wszystkich stron i numer bieżącej strony.

 6. Aby przechodzić między stronami, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż znajdziesz odpowiednią stronę, a następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja w celu przejścia do tej strony.

Fokus zostanie przeniesiony do tekstu na wybranej stronie.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word 2016 za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Word dla systemu iOS zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym korzystanie z telefonów iPhone i tabletów iPad przy użyciu funkcji VoiceOver, Mów zaznaczone, Zoom, Odwróć kolory i Zwiększ kontrast.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu aplikacji Word dla tabletu iPad lub telefonu iPhone

Jeśli masz otwarty dokument w aplikacji Word, jego nazwa jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w lewym górnym rogu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp jest wyświetlany obok nich, w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi, który można dostosować, zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Powtórz. Pole Wyszukaj i przycisk Udostępnij znajdują się w prawym górnym rogu ekranu.

Pod tym wierszem znajduje się zestaw kart wstążki. Zawiera on karty, takie jak Wstawianie, Projektowanie i Recenzja. Wybranie karty wywołuje odpowiednią wstążkę zawierającą pogrupowane polecenia. Wstążka znajduje się pod kartami. Na przykład karta Wstawianie przełącza do wstążki, która umożliwia wybieranie różnych elementów, takich jak hiperlinki czy obrazy, i wstawianie ich do dokumentu.

Zawartość dokumentu jest wyświetlana pod wstążką i zajmuje większość obszaru strony. Niektóre polecenia, na przykład Recenzja lub Znajdź, powodują otwarcie okienek z lewej lub prawej strony obszaru treści dokumentu.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Pokrętło funkcji VoiceOver: Użyj pokrętła funkcji VoiceOver, aby wybrać sposób poruszania się w dokumencie, gdy szybko przesuwasz w górę lub w dół. Jeśli na przykład wybierzesz opcję Wyrazy, punkt wstawiania będzie przesuwał się w dokumencie wyraz po wyrazie po każdym szybkim przesunięciu.

Przewijanie: Przesuń trzema palcami w górę lub w dół, aby przewinąć dokument. Po podniesieniu palców z ekranu funkcja VoiceOver zidentyfikuje wyświetlaną stronę.

Wstążka: Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie kartę Narzędzia główne na wstążce.

 • Aby przejść do innej karty, szybko przesuń w lewo lub w prawo jednym palcem w celu przejścia między kartami. Naciśnij dwukrotnie kartę, aby przenieść na nią fokus.

 • Aby wybrać przycisk poniżej karty, która ma fokus, szybko przesuń w lewo lub w prawo w celu przejścia między opcjami przycisków.

 • Aby ukryć wstążkę, naciśnij dwukrotnie wstążkę, a następnie ponownie naciśnij ją dwukrotnie.

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej i chcesz używać skrótów klawiaturowych, upewnij się, że klawisze Szybkiej nawigacji są wyłączone. Na klawiaturze zewnętrznej naciśnij jednocześnie klawisze strzałek w lewo i w prawo. Funkcja VoiceOver poinformuje o wyłączeniu klawiszy Szybkiej nawigacji. Naciśnij ponownie klawisze strzałek, aby włączyć funkcję Szybkiej nawigacji.

Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w programie Word dla tabletu iPad.

Szczególne uwarunkowania dotyczące aplikacji Word dla tabletu iPad lub telefonu iPhone

Korzystanie z funkcji VoiceOver w programie Word

Funkcja VoiceOver umożliwia słuchanie słownych porad dotyczących tego, co jest wyświetlane na ekranie. Gdy kursor ma fokus na elemencie na ekranie, funkcja VoiceOver podaje nazwę lub opis tego elementu.

Uwaga: Jeśli korzystasz z funkcji VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej i chcesz używać skrótów klawiaturowych, upewnij się, że funkcja Szybkiej nawigacji jest wyłączona. Na klawiaturze zewnętrznej naciśnij jednocześnie klawisze Strzałka w lewo i Strzałka w prawo. Funkcja VoiceOver poinformuje o wyłączeniu funkcji Szybkiej nawigacji. Naciśnij ponownie klawisze strzałek, aby włączyć funkcję Szybkiej nawigacji.

Zmienianie widoku dokumentu

Korzystając z widoku Układ strony, można zwiększyć ilość tekstu na stronie w celu ułatwienia odczytywania, edytowania tekstu oraz dodawania komentarzy na małym ekranie telefonu. U góry dokumentu szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przenieść fokus do przycisku Układ strony, a następnie naciśnij go dwukrotnie.

Nawiązywanie połączenia z usługą magazynu w chmurze

Nawiąż połączenie z kontami usługi OneDrive, OneDrive dla Firm lub Dropbox. Po nawiązaniu połączenia dostęp do plików znajdujących się na tych kontach można uzyskać bezpośrednio z telefonu iPhone.

 1. Otwórz program Word. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie pozycję Konto w lewym dolnym rogu ekranu Otwieranie pliku, aby wyświetlić ekran Konto. Ekran Konto zawiera bieżące informacje dotyczące logowania, a pod nimi listę Usługi połączone oraz opcję Dodaj usługę u dołu.

  Uwaga:  Jeśli masz otwarty plik programu Word i chcesz wrócić do ekranu Otwieranie pliku, użyj przycisku Zapisz i zamknij w lewym górnym rogu aplikacji.

 2. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie pozycję Dodaj usługę. Na ekranie Dodaj usługę są wymienione dostępne usługi w następującej kolejności: OneDrive, OneDrive dla Firm i Dropbox.

 3. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie usługę, którą chcesz dodać, i postępuj zgodnie z instrukcjami logowania.

 4. Powróć do menu Konto. Po dodaniu nowa usługa zostanie wyświetlona w obszarze Usługi połączone.

Nawiązywanie połączenia z programem SharePoint

Aby uzyskać dostęp do witryn zespołów w programie SharePoint, użyj konta służbowego.

 1. Otwórz aplikację Word. Naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie pozycję Konto w lewym dolnym rogu ekranu Otwieranie pliku i zaloguj się do aplikacji.

 2. Na ekranie Konto naciśnij, a następnie naciśnij dwukrotnie swoją witrynę zespołu na liście Usługi połączone.

Zobacz też

Używanie skrótów klawiaturowych w aplikacji Word dla telefonu iPhone

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Word dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, pracę z dokumentami. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Używanie czytnika zawartości ekranu TalkBack, gestów dotykowych i skrótów klawiatury zewnętrznej

Aplikacja Word dla systemu Android współdziała z wbudowanym w system Android czytnikiem zawartości ekranu TalkBack. Gdy funkcja TalkBack jest włączona, odtwarzane są głosowe opisy czynności wykonywanych na urządzeniu: wybierania lub aktywowania. Dotyczą one poleceń, lokalizacji, list i przycisków, a także zawartości ekranów, menu i okien podręcznych aplikacji Word.

Jeśli korzystasz z klawiatury zewnętrznej, zobacz Skróty klawiszowe TalkBack, aby uzyskać instrukcje.

Korzystanie z globalnego i lokalnego menu kontekstowego

Podczas nawigacji przy użyciu funkcji TalkBack dostępne są dwa rodzaje menu kontekstowych, w których można znaleźć ustawienia i kontrolki. Globalne menu kontekstowe zawiera polecenia działające w dowolnym miejscu. Lokalne menu kontekstowe zawiera polecenia zależne od elementu, na którym umieszczono fokus.

Aby dowiedzieć się więcej o globalnym i lokalnym menu kontekstowym, zobacz Używanie globalnych i lokalnych menu kontekstowych.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Word Mobile dla systemu Windows 10 oferuje funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym w tworzeniu i edytowaniu dokumentów. Na przykład czytniki zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dotyczących interfejsu użytkownika. W tym temacie omówiono funkcje ułatwień dostępu oferowane przez aplikację Word Mobile, które są przeznaczone dla osób z różnymi typami niepełnosprawności.

Uwagi: 

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji Word Mobile, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Word Mobile w systemie Windows 10 dla usługi Office 365

Za pomocą aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10 możesz tworzyć, aktualizować i recenzować dokumenty, podobnie jak w aplikacji klasycznej Word (chociaż aplikacja klasyczna oferuje więcej funkcji). Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji dostępnych w aplikacji Word Mobile lub pobrać tę aplikację, przejdź do aplikacji Word Mobile w sklepie Microsoft Store lub zobacz Word Mobile dla systemu Windows 10 — Pomoc.

Po otwarciu aplikacji Word Mobile okienko nawigacji jest wyświetlane po lewej stronie okna aplikacji, a po jego prawej stronie jest wyświetlana lista szablonów. Po zaznaczeniu szablonu lub otwarciu istniejącego pliku z poziomu okienka nawigacji możesz korzystać z głównych obszarów interfejsu użytkownika aplikacji.

Na pasku górnym aplikacji znajdują się następujące karty i przyciski:

 • Karty wstążki (w kolejności): Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Rysowanie, Układ, Recenzja i Widok

 • Przycisk Powiedz mi

 • Przycisk Przeczytaj

 • Przyciski Cofnij i Wykonaj ponownie

 • Przycisk Udostępnij

Pod paskiem górnym znajduje się treść główna dokumentu.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Poniżej przedstawiono niektóre często używane skróty klawiaturowe w aplikacji Word Mobile:

 • Aby przechodzić do kolejnych elementów interfejsu użytkownika, naciśnij klawisz Tab. Aby przejść wstecz, naciskaj klawisze Shift+Tab. W przypadku niektórych elementów możesz również użyć klawiszy strzałek.

 • Aby zaznaczyć kartę, która jest obecnie wyświetlana na wstążce, naciśnij klawisz Alt. Aby przejść bezpośrednio do menu Plik, od razu po naciśnięciu klawisza Alt naciśnij klawisze Shift+Tab. Aby przechodzić między kartami na wstążce, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub klawisz Strzałka w prawo albo naciskaj klawisze Ctrl+Tab. Aby przejść do opcji każdej z kart, naciśnij klawisz Strzałka w dół. Aby powrócić do danej karty, naciśnij klawisz Strzałka w górę. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Enter lub Spacja.

 • Aby wyświetlić menu skrótów danego obiektu, naciśnij klawisze Shift+F10.

Aby uzyskać informacje na temat skrótów klawiaturowych dla Word Mobile przejdź do Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10. Aby dowiedzieć się, jak za pomocą czytnika ekranu z Word Mobile odwołują się do podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu w programie Word.

Zobacz też

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Word Mobile dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Word Online obsługuje funkcje ułatwień dostępu, które umożliwiają pracę z plikami użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, wadami wzroku i innymi formami niepełnosprawności. Oznacza to, że z aplikacji Word Online można korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych aplikacji Word Online, czytnika zawartości ekranu lub narzędzia do rozpoznawania mowy.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, więc skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Word Online

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Szczególne uwarunkowania dotyczące aplikacji Word Online

Używanie funkcji Powiedz mi

Opis układu aplikacji Word Online

Aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej. Dostępne są dwa widoki: widok do czytania i widok do edycji. W zależności od używanego widoku dostępny jest inny zestaw poleceń.

Ponadto w widoku do czytania aplikacja Word Online udostępnia tryb ułatwionej dostępności, który może znacznie ułatwić czytanie osobom korzystającym z czytnika zawartości ekranu. W trybie ułatwień dostępu aplikacja Word Online prezentuje wersję PDF pliku z otagowaniem w przeglądarce. Twój czytnik zawartości ekranu odczytuje tekst i jego formatowanie z wersji PDF w przeglądarce.

W przypadku korzystania z Narratora w przeglądarce Microsoft Edge aplikacja Word Online automatycznie przełącza do trybu ułatwień dostępu za każdym razem, gdy otworzysz widok do czytania.

Możesz też przełączyć się do trybu ułatwień dostępu za pomocą klawiatury.

Poznawanie widoku do czytania

 • W widoku do czytania można wyświetlać, udostępniać, drukować i komentować dokument. Domyślnie aplikacja Word Online jest otwierana w widoku do czytania.

  Gdy aktywny jest widok do czytania, w górnej części okna aplikacji na pasku tytułu jest wyświetlany tekst „Word Online”. Jeśli używany jest czytnik zawartości ekranu, ten tekst zostanie wypowiedziany. Przy lewej krawędzi paska tytułu znajduje się menu Uruchamianie aplikacji, które zawiera kafelki połączone z usługami firmy Microsoft i aplikacjami Office Online, takimi jak Poczta, Kalendarz, OneDrive, Excel i PowerPoint.

  Pod paskiem tytułu jest widoczny pasek narzędzi, który zawiera nazwę dokumentu w środkowej części oraz zestaw poleceń po prawej. Przykładowe polecenia obejmują Edytuj dokument, Drukuj, Udostępnij i Komentarze.

Przełączanie do trybu ułatwień dostępu

 1. W widoku do czytania przejdź do przycisku Tryb ułatwień dostępu za pomocą klawisza Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz frazę „Tryb odczytywania z ułatwieniami dostępu”.

 2. Aplikacja Word Online zostanie uruchomiona ponownie, a następnie utworzy wersję PDF dokumentu z tagami ułatwień dostępu, które działają lepiej z niektórymi czytnikami zawartości ekranu. Po ponownym uruchomieniu aplikacji Word Online i dokumentu fokus zostanie umieszczony w dokumencie w widoku przeznaczonym dla plików PDF z ułatwieniami dostępu.

 3. Aby przełączyć z trybu ułatwień dostępu, przejdź do przycisku Tryb ułatwień dostępu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby przełączyć się z widoku do czytania na widok do edycji

 1. Aby przełączyć się z widoku do czytania na widok do edycji, naciśnij klawisz F6 w celu przejścia do przycisku na pasku narzędzi. Usłyszysz komunikat „Karta, Pasek narzędzi, Przycisk Lista usług firmy Microsoft”.

 2. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku Edytuj dokument i naciśnij klawisz Enter, a następnie wybierz pozycję Edytuj w aplikacji Word Online.

Widok do edycji

 • W widoku do edycji możesz wprowadzać i formatować tekst oraz zmieniać dokument w inny sposób.

  Gdy jest aktywny tryb do edycji, pasek tytułu widoczny u góry okna zawiera po lewej ikonę Uruchamianie aplikacji. Patrząc od lewej do prawej, na pasku tytułu jest wyświetlana nazwa aplikacji (Word Online), nazwa dokumentu i przycisk Udostępnij.

 • Pod paskiem tytułu jest widoczny pasek narzędzi, który zawiera następujące karty: Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Układ strony, Recenzja, Widok i Otwórz w programie Word — ta karta umożliwia otwarcie dokumentu w klasycznej wersji programu Word. Pod kartami widać wstążkę. Wybranie karty powoduje pojawienie się wstążki, która jest powiązana z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie pojawi się odpowiednia wstążka. Umożliwia ona wstawianie do dokumentu różnych elementów, takich jak hiperlinki i obrazy.

Zarówno w widoku do czytania, jak i widoku do edycji, zawartość dokumentu jest wyświetlana pod wstążką i zajmuje większość obszaru strony. Niektóre polecenia, takie jak Przejdź do, Pokaż komentarze lub Znajdź, powodują otwarcie okienek z lewej lub prawej strony obszaru treści dokumentu. W przypadku innych poleceń, na przykład Powiększ, okienko jest wyświetlane w środkowej części obszaru treści dokumentu. Jeszcze inne polecenia, na przykład Udostępnij, powodują otwarcie nowego okna. Podczas korzystania z czytnika zawartości ekranu fokus zmienia się w przewidywalny sposób.

U dołu okna aplikacji Word Online znajduje się pasek stanu, który zawiera numer strony i poziom powiększenia. Dodatkowo w widoku do edycji jest wyświetlany język oraz liczba wyrazów w dokumencie.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

 • Aby poruszać się po aplikacji Word Online i przechodzić między elementami ekranu, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu).

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online.

Szczególne uwarunkowania dotyczące aplikacji Word Online

Powiększanie za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aby powiększyć zawartość, naciśnij klawisze Ctrl + znak plus (+) lub klawisze Alt + V, Z, a następnie I.

 • Aby pomniejszyć zawartość, naciśnij klawisze Ctrl + znak minus (-) lub klawisze Alt + V, Z, a następnie O.

 • Aby wybrać wartość procentową powiększenia, naciśnij klawisze Alt+V, Z. Jeśli korzystasz z czytnika zawartości ekranu, usłyszysz słowa „Powiększ, Control plus, I” lub „Powiększ, menu kontekstowe”.

  W menu Powiększanie wybierz wartość procentową powiększenia za pomocą klawisza Strzałka w dół i naciśnij klawisz Enter.

Powiększanie w widoku do edycji w programie Internet Explorer

 1. Naciśnij klawisze Alt+Q, aby przejść do pola Powiedz mi. Usłyszysz „Powiedz mi, co chcesz zrobić”.

 2. Wpisz powiększenie i naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć okno dialogowe Powiększenie. Wybrane będą przycisk radiowy dla bieżącej wartości procentowej powiększenia (na przykład 100%) i przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Powiększenie naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do przycisków radiowych wartości procentowych.

 4. Aby wybrać wartość procentową, użyj klawisza Strzałka w dół.

 5. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK i naciśnij klawisz Enter.

Używanie przycisku Poziom powiększenia na pasku stanu

 1. Aby przenieść fokus na pasek stanu, naciśnij klawisze Ctrl+F6. Usłyszysz „Pasek narzędzi, strona 1 z x”.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz bieżącą wartość procentową powiększenia i słowa „Przycisk, Poziom powiększenia”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz bieżącą wartość procentową powiększenia i słowa „Przycisk, Poziom powiększenia”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Gdy usłyszysz „Przycisk OK”, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Powiększenie, cała strona” lub „Powiększenie, szerokość strony”.

 5. Aby wybrać wartość procentową powiększenia, użyj klawiszy strzałki w górę i strzałki w dół.

 6. Po usłyszeniu odpowiedniej wartości procentowej przejdź do przycisku OK za pomocą klawisza Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Pobieranie dokumentu z aplikacji Word Online na komputer za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Tworzenie dokumentów programu Word z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×