Dostosowywanie witryny obszaru roboczego spotkania

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Chcesz dodać nowe listy lub biblioteki do witryny obszaru roboczego spotkania, na przykład informacje o kontaktach handlowych lub fotografie przedstawiające wprowadzenie produktu na rynek? A może potrzebujesz zmienić sposób organizacji witryny obszaru roboczego spotkania? Witrynę obszaru roboczego spotkania można dostosowywać na wiele różnych sposobów, dzięki czemu spotkania będą bardziej efektywne.

Aby zmienić wygląd witryny obszaru roboczego spotkania albo dodać do niej bądź usunąć z niej listy lub biblioteki, należy mieć uprawnienie Projektowanie dla tej witryny. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z właścicielem lub administratorem witryny.

Uwaga: Listy i biblioteki w witrynie obszaru roboczego spotkania są zawarte w składnikach Web Part, które są blokami tworzącymi stronę składników Web Part w programie Windows SharePoint Services 3.0. Większość tematów Pomocy dotyczących składników Web Part i stron składników Web Part w witrynach odnosi się również do witryny obszaru roboczego spotkania.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie często używane listy lub biblioteki do witryny obszaru roboczego spotkania

Dodawanie dowolnej listy lub biblioteki do witryny obszaru roboczego spotkania

Usuwanie widoku listy lub biblioteki w witrynie obszaru roboczego spotkania

Przywracanie widoku listy lub biblioteki w witrynie obszaru roboczego spotkania

Usuwanie listy lub biblioteki witryny obszaru roboczego spotkania

Zmienianie układu witryny obszaru roboczego spotkania

Zmienianie ustawień witryny obszaru roboczego spotkania

Udostępnianie list i bibliotek dla wielu lub spotkań cyklicznych

Dodawanie najczęściej używanej listy lub biblioteki do witryny obszaru roboczego spotkania

Witryna obszaru roboczego spotkania jest tworzona przy użyciu specjalnych typów stron sieci Web, tak zwanych stron składników Web Part. Najczęściej używane listy i biblioteki są wyświetlane w okienku zadań Dodawanie składników Web Part, skąd można je szybko dodawać do witryny obszaru roboczego spotkania wraz z ich ustawieniami domyślnymi.

Aby wyświetlić wszystkich list i bibliotek lub do pracy z listami niestandardowymi, zobacz Dodawanie dowolnej listy lub biblioteki do witryny obszaru roboczego spotkania.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W okienku zadań Dodawanie składników Web Part w obszarze Składniki Web Part wybierz typ listy lub biblioteki, którą chcesz dodać.

 3. W dolnej części okienka zadań Dodawanie składników Web Part na liście Dodaj do kliknij lokalizację w witrynie obszaru roboczego spotkania, w której chcesz umieścić listę lub bibliotekę. Na przykład listę można umieścić w prawej kolumnie.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. Powtórz kroki od 2 do 4, aby dodać więcej list lub bibliotek do witryny obszaru roboczego spotkania.

 6. W prawej górnej części strony składników Web Part kliknij opcję Zamknij tryb edytowania.

Porada: Można również przeciągać elementy z okienka zadań Dodawanie składników Web Part na swoją stronę.

Początek strony

Dodawanie dowolnej listy lub biblioteki do witryny obszaru roboczego spotkania

Korzystając z tej procedury, można wybrać spośród wszystkich list lub bibliotek, w tym list niestandardowych, lub też określić tytuł, opis i niektóre inne ustawienia list lub bibliotek podczas ich tworzenia.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W dolnej części okienka zadań Dodawanie składników Web Part kliknij opcję Pokaż wszystkie listy.

 3. Kliknij listę lub bibliotekę, którą chcesz dodać do witryny obszaru roboczego spotkania.

 4. Wprowadź nazwę i opis oraz inne żądane ustawienia. Niektóre ustawienia są różne dla poszczególnych list.

 5. Kliknij przycisk Utwórz. Podczas tworzenia ankiety będzie wyświetlany monit o wprowadzenie pytań ankiety i klikanie przycisku Dalej do momentu zakończenia tworzenia ankiety.

 6. Aby powrócić do witryny obszaru roboczego spotkania, kliknij jej nazwę w górnym menu nawigacyjnym.

Początek strony

Usuwanie widoku listy lub biblioteki z witryny obszaru roboczego spotkania

Z witryny obszaru roboczego spotkania można usunąć widok listy lub biblioteki, dzięki czemu lista lub biblioteka nie jest wyświetlana w witrynie. Ta procedura powoduje usunięcie składnika Web Part, który zawiera listę lub bibliotekę, ale nie usuwa samej listy lub biblioteki ani ich zawartości. Bibliotekę lub listę można przywrócić później.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W strony składników Web Part kliknij strzałkę obok pozycji tytuł listy lub biblioteki, którą chcesz usunąć z widoku. Menu składnika Web Part

 3. W wyświetlonym Menu składnika Web Part kliknij przycisk Usuń.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat dotyczący usuwania składnika Web Part, kliknij przycisk OK.

 5. W prawej górnej części strony składników Web Part kliknij opcję Zamknij tryb edytowania.

Początek strony

Przywracanie widoku listy lub biblioteki w witrynie obszaru roboczego spotkania

Korzystając z tej procedury, w witrynie obszaru roboczego spotkania można przywrócić widok listy lub biblioteki oraz ich zawartość, jeśli wcześniej usunięto składnik Web Part zawierający daną listę lub bibliotekę.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W obszarze układu strony składników Web Part w sekcji lub strefie strony, w której chcesz przywrócić listę lub bibliotekę — z lewej strony, w środku lub z prawej strony — kliknij opcję Dodaj składnik Web Part.

  Składnik Web Part w trybie projektowania

 3. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part w obszarze Listy i biblioteki zaznacz pole wyboru listy lub biblioteki, którą chcesz ponownie wyświetlić w witrynie.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W prawej górnej części strony składników Web Part kliknij opcję Zamknij tryb edytowania.

Początek strony

Usuwanie listy lub biblioteki z witryny obszaru roboczego spotkania

Ta procedura usuwa z witryny obszaru roboczego spotkania listę lub bibliotekę wraz z zawartością. Później można utworzyć nową listę lub bibliotekę tego samego typu, ale zawartość oryginalnej listy lub biblioteki nie będzie dostępna.

 1. Otwórz stronę z określoną listą lub biblioteką, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki, aby ją otworzyć.

  Jeśli lista lub biblioteka jest już otwarta, przejdź do kroku 2.

 2. Kliknij opcję Ustawienia, a następnie kliknij opcję Ustawienia listy lub ustawienia typu usuwanej biblioteki. Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

 3. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Usuń tę listę lub Usuń ten typ biblioteki, na przykład Usuń tę bibliotekę dokumentów.

 4. Aby powrócić do witryny obszaru roboczego spotkania, kliknij jej nazwę w górnym menu nawigacyjnym.

Początek strony

Zmienianie układu witryny obszaru roboczego spotkania

W trybie edycji można zmienić rozmieszczenie list i bibliotek, przeciągając je w różne obszary lub strefy na stronie składników Web Part.

Można również zmodyfikować wygląd i zachowanie określonych składników Web Part, na przykład możliwość zmiany ich rozmiaru przez użytkowników lub wyświetlanie wokół nich ramek.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Na stronie składników Web Part wskaż tytuł listy lub biblioteki i poczekaj, aż kursor przyjmie postać strzałki z czterema grotami.

 3. Kliknij i przeciągnij listę lub bibliotekę, aby zmienić jej położenie w układzie.

 4. Aby zmienić wygląd lub układ lub wprowadzić inne zaawansowane zmiany do listy lub biblioteki, kliknij strzałkę z prawej strony tytułu listy lub biblioteki, aby wyświetlić Menu składnika Web Part Menu składnika Web Part .

 5. Kliknij opcję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 6. W okienku zadań Widoki listy wprowadź odpowiednie zmiany.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Zastosuj, aby wyświetlić poszczególne zmiany. Po zakończeniu pracy w prawej górnej części strony składników Web Part kliknij opcję Zamknij tryb edytowania.

  • Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować wszystkie zmiany i powrócić do witryny obszaru roboczego spotkania.

Początek strony

Zmienianie ustawień witryny obszaru roboczego spotkania

Ustawienia witryny obszaru roboczego spotkania mogą zostać zmienione przez osobę z uprawnieniami do zmiany ustawień witryny, przez organizatora spotkania lub przez osobę dodaną do witryny jako właściciel. Na przykład można zmienić motyw witryny lub określić szablony używane przez bibliotekę dokumentów. Proces jest podobny do zmiany ustawień dowolnej witryny.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. Zmień lub wyświetl odpowiednie ustawienia.

 2. W zależności od zmienianych ustawień może zostać wyświetlony przycisk OK, Zastosuj lub Zakończ, który należy kliknąć po zakończeniu pracy.

 3. Aby powrócić do witryny obszaru roboczego spotkania, kliknij jej nazwę w górnym menu nawigacyjnym.

  Uwagi: 

  • Jeśli spotkanie jest konfigurowane przy użyciu programu poczty e-mail, nie można zmienić daty, godziny ani lokalizacji spotkania w witrynie obszaru roboczego spotkania. Należy użyć aplikacji, która była używana podczas planowania spotkania.

  • Administrator może określić dodatkowe ograniczenia dotyczące ustawień, które użytkownicy mogą zmieniać. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem.

Początek strony

Udostępnianie list i elementów bibliotek na potrzeby wielu spotkań lub spotkań cyklicznych

Ta procedura odnosi się do witryny obszaru roboczego spotkania obejmującej szereg spotkań — na przykład spotkań cyklicznych lub kilku powiązanych spotkań nienależących do tej samej serii spotkań cyklicznych.

Porównanie list wyświetlanych w przypadku pojedynczego spotkania lub wszystkich spotkań

1. Dla tej daty spotkania jest wyświetlana strona główna i strona dodatkowa.

2. Dla tej daty spotkania jest wyświetlana tylko strona główna.

3. Dla obu dat spotkania na stronie głównej jest wyświetlany składnik Web Part Zadania, ale elementy listy lub biblioteki są specyficzne dla każdej daty.

Dla każdego spotkania są wyświetlane listy i biblioteki znajdujące się już na stronie głównej witryny obszaru roboczego spotkania oraz wszelkie nowe listy i biblioteki dodane do strony głównej.

Domyślnie elementy dodane do list i bibliotek są wyświetlane tylko podczas przeglądania spotkania, do którego zostały dodane. Jeśli elementy te mają być wyświetlane dla wszystkich spotkań, można zastosować następującą procedurę, aby umożliwić udostępnianie przez listę lub bibliotekę elementów na potrzeby wszystkich spotkań.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Ustawienia witryny.

  Uwaga: W witrynie, dla której jest dostosowane menu Akcje witryny, wskaż opcję Ustawienia witryny, a następnie kliknij ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 1. W obszarze Administracja witryny kliknij opcję Biblioteki i listy witryny.

 2. Kliknij łącze Dostosuj folder „lista lub biblioteka” dla listy lub biblioteki, którą chcesz udostępnić na potrzeby wszystkich spotkań.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.

 4. Kliknij przycisk Tak obok opcji Udostępnij elementy listy we wszystkich spotkaniach (elementy serii). Aby wyświetlić tę opcję, konieczne może się okazać przewinięcie okna.

Uwaga: W celu uporządkowania zawartości można dodać strony do witryny obszaru roboczego spotkania. Podczas dodawania strony należy wybrać, czy nowa strona będzie wyświetlana dla wszystkich spotkań, czy tylko dla aktualnie wybranego spotkania. Można zmienić sposób wyświetlania strony, modyfikując jej ustawienia.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×