Dostosowywanie witryny Centrum wyszukiwania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szablon witryny Centrum wyszukiwania zaprojektowano tak, aby można było go łatwo dostosowywać lub rozszerzać bez użycia kodu, i dzięki temu dostarczać użytkownikom odpowiednich funkcji wyszukiwania. Ten artykuł zawiera ogólne omówienie sposobu działania witryny Centrum wyszukiwania, metod rozpoczynania pracy z dostosowywaniem oraz zasoby, w których można znaleźć dodatkowe informacje.

Co chcesz zrobić?

Jak działa witryny Centrum wyszukiwania

Sposoby dostosowywania witryny Centrum wyszukiwania

Edytowanie strony w witrynie Centrum wyszukiwania

Dodawanie składnika Web Part do strony w witrynie Centrum wyszukiwania

Edytowanie składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi tego jego

Zasoby, aby uzyskać więcej informacji

Opis działania witryny Centrum wyszukiwania

Podstawowe zasady działania są następujące: Gdy użytkownik wpisze kwerendę w składniku Web Part Pole wyszukiwania na stronie wyszukiwania (default.aspx) w witrynie Centrum wyszukiwania, aparat kwerend wysyła żądanie do usługi wyszukiwania. Usługa wyszukiwania zwraca wyniki, które są wyświetlane w różnych składnikach Web Part na stronie wyników wyszukiwania (results.aspx). Ten sam proces zachodzi, gdy użytkownik tworzy kwerendę przy użyciu strony wyszukiwania zaawansowanego (advanced.aspx). Użytkownikom są przedstawiane tylko te wyniki, do których wyświetlania są uprawnieni.

Wszystkie strony wyszukiwania są stronami składników Web Part i są wstępnie skonfigurowane przy użyciu co najmniej jednego składnika Web Part wyszukiwania, który można skonfigurować odpowiednio do potrzeb. Składniki Web Part można dodawać i usuwać, a także przenosić je na stronach. Składniki Web Part to pojedyncze i oddzielne składniki, w których mogą być wprowadzane kwerendy lub wyświetlane wyniki, ale nie współdziałają one ze sobą w celu utworzenia interfejsu użytkownika.

Witryna Centrum wyszukiwania, podobnie jak inne witryny w organizacji, dziedziczy uprawnienia. Witrynę można także tak skonfigurować, aby korzystała z unikatowych uprawnień. Użytkownicy muszą dysponować odpowiednimi uprawnieniami, aby uzyskiwać dostęp do witryny w celu uruchamiania kwerend i przeglądania wyników.

Początek strony

Sposoby dostosowywania witryny Centrum wyszukiwania

Istnieje kilka sposobów dostosowywania stron w witrynie Centrum wyszukiwania. Prostym sposobem jest modyfikowanie właściwości domyślnych składników Web Part. Można na przykład zmienić liczbę wyników wyświetlanych użytkownikom na stronie wyników wyszukiwania, modyfikując właściwości składnika Web Part Podstawowe wyniki.

Niektóre składniki Web Part mają właściwość XSL, która umożliwia dalsze dostosowywanie ich wyglądu i układu. Wystarczy niewielka znajomość kodu XSLT, aby zmienić sposób renderowania wyników na stronie. Na przykład wyniki wyszukiwania słowa kluczowego są domyślnie wyróżniane pogrubioną czcionką. Modyfikując kod XSL, można tak zmienić wyniki wyszukiwania, aby słowa kluczowe były wyróżniane kolorem żółtym.

Aby zmienić wygląd i sposób działania strony, można dodać lub usunąć składniki Web Part, albo zmienić ich położenie. Udostępniono kilka gotowych, już zaprogramowanych składników Web Part, które służą do wyświetlania wyników i oferują funkcje projektowania interfejsu użytkownika. Poniższa lista zawiera składniki Web Part oraz opis ich działania.

Nazwa składnika Web Part

Opis

Okno wyszukiwania zaawansowanego

Punkt wejścia dla wyszukiwania zaawansowanego. Pozwala dodatkowo ograniczać kwerendy, na przykład tylko do metadanych dokumentu.

Wyszukiwanie w dwóch odmianach języka chińskiego

Wyszukuje zawartość w dwóch odmianach języka chińskiego.

Wyniki federacyjne

Wyświetla wyniki dla kwerendy wprowadzonej w składniku Web Part Pole wyszukiwania wykonanej na źródle zewnętrznym, takim jak witryna Live.com.

Panel uściślenia

Wyświetla podsumowanie wyników, na przykład według typu dokumentu lub autora.

Kwerendy pokrewne

Udostępnia listę łączy do kwerend podobnych do słów kluczowych lub fraz wprowadzonych w polu wyszukiwania.

Łącza akcji wyszukiwania

Pozwala użytkownikom na klikanie łączy w zestawie wyników, takich jak Dane RSS i Prześlij mi alert.

Najlepsze trafienia wyszukiwania

Wyświetla wyniki z adresów URL dopasowanych do określonych słów kluczowych.

Pole wyszukiwania

Lokalizacja, w której użytkownicy wprowadzają kwerendy ze słowem kluczowym.

Podstawowe wyniki wyszukiwania

Wyświetla zestaw wyników, danych tabelarycznych, metadanych i adresów URL. Zawiera opis wyników, nazywany także wstawką.

Podział wyszukiwania na strony

Numery stron oraz strzałki wstecz i do przodu dla zestawu wyników.

Statystyki wyszukiwania

Pokazuje całkowitą liczbę wyników dla danej kwerendy oraz czas jej przetwarzania.

Podsumowanie wyszukiwania

Udostępnia alternatywną pisownię kwerendy. Nazywany także składnikiem Web Part „Czy chodziło o”.

Najtrafniejsze wyniki federacyjne

Wyświetla listę zawierającą liczbę „x” najtrafniejszych wyników w skonfigurowanej lokalizacji.

W zależności od zainstalowanego produktu wyświetlane składniki Web Part mogą być różne. Ponadto właściciel witryny sieci Web najwyższego poziomu mógł usunąć dany składnik Web Part lub zmienić jego tytuł.

Początek strony

Edytowanie strony w witrynie Centrum wyszukiwania

Strony można edytować za pomocą przeglądarki lub innego narzędzia, takiego jak program SharePoint Designer. Aby edytować witrynę Centrum wyszukiwania (default.aspx) lub stronę wyników (results.aspx), należy mieć uprawnienia właściciela witryny lub wyższe.

  • Na stronie głównej lub stronie wyników witryny Centrum wyszukiwania w menu Akcje witryny kliknij polecenie Edytuj stronę.

Ta strona jest teraz w trybie edycji, dzięki czemu można dodawać i usuwać składniki Web Part albo zmieniać ich położenie na stronie.

Jeśli w witrynie włączono publikowanie, należy zaewidencjonować zmiany, aby zostały wyświetlone użytkownikom.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part do strony w witrynie Centrum wyszukiwania

Składniki Web Part to moduły, które zawierają fragmenty kodu, który może zostać dodany do stron składników Web Part i zmodyfikowane do potrzeb. Więcej niż 15 wyszukiwania składników Web Part są dostarczane z SharePoint Server 2010, począwszy od Web Part pola wyszukiwania, której użytkownicy będą wprowadzać kwerendy do różnych typów wyników wyszukiwania składników Web Part. Składniki Web Part wyników umożliwiają wybieranie, a następnie skonfiguruj obsługę wyników wyszukiwania dla użytkowników. Poniższa procedura umożliwia umieścić składnika Web Part na stronie.

  1. Na stronie głównej lub stronie wyników witryny Centrum wyszukiwania w menu Akcje witryny kliknij polecenie Edytuj stronę.

  2. W strefie składników Web Part, do której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

  3. W obszarze Kategorie wybierz pozycję Szukaj, aby wyświetlić składniki Web Part wyszukiwania.

  4. Kliknij nazwę składnika Web Part, którego chcesz dodać do strony.

  5. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać składnik Web Part do strony.

Początek strony

Edytowanie składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Składniki Web Part można konfigurować w szerokim zakresie, co oznacza, że są one elastyczne i mogą zaspokajać różne potrzeby. Składnik Web Part należy skonfigurować po dodaniu go do strony, klikając menu Edycja i wybierając polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part lub Edytuj składnik Web Part. Aby skonfigurować składnik Web Part po użyciu strony, należy otworzyć stronę w trybie edycji.

Każdy składnik Web Part ma co najmniej jedną grupę unikatowych właściwości, a kilka grup właściwości jest wspólnych dla wszystkich składników Web Part. Wspólne właściwości obejmują ustawienia, takie jak wygląd i układ.

Początek strony

Zasoby zawierające dodatkowe informacje

Aby uzyskać informacje o pracy ze składnikami Web Part oraz o konfigurowaniu wspólnych właściwości składników Web Part, zobacz Pomoc programu Microsoft SharePoint Foundation 2010. Aby dowiedzieć się więcej o pracy ze składnikami Web Part wyszukiwania lub o tworzeniu niestandardowej witryny Centrum wyszukiwania, a także uzyskać informacje dotyczące pracy z kodem XSLT, zobacz tematy w obszarze Zasoby pod adresem www.microsoft.com\enterprisesearch lub w witrynie MSDN.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×