Dostosowywanie ustawień projektu dla obiektów w bazie danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kategoria projektanci obiektu ma opcje ustawień, które mogą być używane do modyfikowania projektu Microsoft Access 2010 obiektów. Można ustawić opcje projektu tabeli, formularza, raportu i projekty kwerendy z tej scentralizowanej lokalizacji opcje programu Access. Jednak większość ustawień nie są uwzględniane w widokach Układ i arkusz danych tabeli. Można także dostosować wybrane ustawienia z tej kategorii sprawdzania błędów.

Co chcesz zrobić?

Dostosowywanie ustawień dla projektu tabeli

Dostosowywanie ustawień dla projektu kwerendy

Wybieranie ustawień dla projektów formularza i raportu

Zmienianie opcji sprawdzania błędów

Dostosowywanie ustawień dla projektu tabeli

W obszarze widoku projektu tabeli znajdują się opcje ustawień, za pomocą których można utworzyć domyślne niestandardowe ustawienia tabel, takie jak typ i rodzaj czcionki, ustawienia prefiksów lub sufiksów nazw pól oraz ustawienia umożliwiające automatyczne indeksowanie pól w programie Access.

Ustawienia projektu tabeli w opcjach programu Access

Ustawienie

Opis

Domyślny typ pola

Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny typ danych dla pól w nowych tabelach i pól dodawanych do istniejących tabel. Domyślnym typem danych jest Tekst.

Domyślny rozmiar pola tekstowego

Pozwala ustawiać maksymalną liczbę znaków, które można wprowadzić w wybranym polu domyślnego typu. Nie można przekroczyć domyślnej wartości maksymalnej, wynoszącej 255 znaków.

Domyślny rozmiar pola

Pozwala ustawiać lub zmieniać domyślny typ liczby całkowitej dla pól z ustawionym typem danych Liczba.

Autoindeksowanie przy imporcie/tworzeniu

Wprowadź początkowe lub końcowe znaki nazwy pola. Podczas importowania pól z pliku zewnętrznego lub dodawania pól do tabeli, Microsoft Access 2010 automatycznie zindeksowane wszystkie pola z nazwami, które są zgodne z wprowadzonym tu znakom. Oddzielanie ciągi znaków za pomocą średnikami. Na przykład po wpisaniu jednostkęnazwyAccess 2010 indeksy pól o nazwie "CenaJednostkowa" i "NazwaFirmy."

Pokaż przyciski opcji aktualizowania właściwości

Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie przycisku Opcje aktualizacji właściwości. Ten przycisk jest wyświetlany podczas zmieniania właściwości pola w tabeli. Każda zmiana określonych właściwości pola w projekcie tabeli powoduje wyświetlenie pytania dotyczącego aktualizacji powiązanych właściwości w kwerendach, formularzach i raportach.

Dostosowywanie ustawień dla projektu kwerendy

Wybranie opcji z obszaru Projekt kwerendy powoduje automatyczne dodawanie elementów projektu do nowych kwerend w programie Access.

Wyświetlanie ustawień projektu kwerendy

Ustawienie

Opis

Pokaż nazwy tabel

Tę opcję należy zaznaczyć, gdy jest konieczne śledzenie źródeł pól w kwerendzie, która jest oparta na kilku tabelach. Wybranie tej opcji powoduje wyświetlanie wiersza Tabela w siatce projektu kwerendy. Aby ukryć ten wiersz tylko dla nowych kwerend, należy wyczyścić tę opcję.

Uwaga : W przypadku otwarcia istniejącej kwerendy, w której poprzednio były wyświetlane nazwy tabel, ta opcja zostanie zastąpiona.

Wyprowadź wszystkie pola

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Access doda Wybierz * instrukcji zapytań. Następnie tej instrukcji pobiera wszystkie pola z tabel lub kwerend dla danej kwerendy. Wyczyść to pole wyboru, jeśli chcesz zobaczyć tylko pola, które możesz dodać podczas korzystania z projektanta kwerend.

Uwaga : Ta opcja jest stosowana wyłącznie do nowych kwerend tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Włącz autosprzęganie

Podczas używania projektanta kwerend należy zaznaczyć tę opcję, aby automatycznie utworzyć sprzężenie wewnętrzne między dwiema tabelami. Aby samodzielnie zdefiniować relację, należy wyczyścić tę opcję.

Uwaga : Aby to ustawienie działało, tabele muszą mieć pole o takiej samej nazwie i takim samym typie danych, a ponadto jedno z tych pól musi być kluczem podstawowym.

Czcionka projektu kwerendy

Czcionka — pozwala ustawiać domyślną czcionkę używaną w projektancie kwerend.

Rozmiar — pozwala ustawiać rozmiar domyślnej czcionki używanej w projektancie kwerend.

Składnia zgodna z programem SQL Server (ANSI92)

  • Ta baza danych — tę opcję należy zaznaczyć, jeśli jest wymagane uruchamianie kwerend w bazach danych programu Microsoft SQL Server. Po zaznaczeniu tej opcji należy używać składni ANSI-92. Istniejące kwerendy napisane przy użyciu starszego standardu, ANSI-89 (domyślnego w przypadku programu Access), mogą nie zostać wykonane lub zwrócić nieoczekiwane wyniki.

  • Domyślnie dla nowych baz danych — tę opcję należy zaznaczyć, aby składnia ANSI-92 stała się domyślną składnią kwerendy dla wszystkich nowych baz danych tworzonych w bieżącym wystąpieniu programu Access.

Wybieranie ustawień dla projektów formularza i raportu

W przypadku projektowania formularza lub raportu te opcje umożliwiają definiowanie zachowania obszaru zaznaczenia podczas przeciągania prostokąta w celu zaznaczenia jednego lub kilku formantów. Wybrane ustawienie jest stosowane do wszystkich baz danych programu Access, bez względu na to, czy są otwarte, a także do baz danych, które zostaną utworzone w przyszłości.

Wyświetlanie opcji ustawień projektanta formularzy i raportów

Ustawienie

Opis

Częściowo załączony

Prostokąt zaznaczenia obejmuje część formantu lub grupy formantów.

W pełni załączony

Prostokąt zaznaczenia w pełni obejmuje formant lub grupę formantów.

Szablon formularza

Aby zmienić ustawienie domyślne, należy wprowadzić nazwę istniejącego formularza, który ma być używany jako szablon dla wszystkich nowych formularzy. Formularze utworzone z szablonu będą miały takie same właściwości sekcji i formantów jak szablon.

Szablon raportu

Aby zmienić ustawienie domyślne, należy wprowadzić nazwę istniejącego raportu, który ma być używany jako szablon dla wszystkich nowych raportów. Nowe raporty będą miały takie same właściwości sekcji i formantów jak szablon.

Zawsze używaj procedur zdarzenia

Zostanie uruchomiony Edytor Visual Basic, zamiast wyświetlania okna dialogowego Wybieranie konstruktora. Domyślnie po kliknięciu w arkuszu właściwości Przycisk Konstruktor dla dowolnego wydarzenia zostanie wyświetlone okno dialogowe.

Zmienianie opcji sprawdzania błędów

Te ustawienia sprawdzania błędów są domyślnie zaznaczone, dzięki czemu w programie Access mogą być automatycznie sprawdzane różne błędy w projektach formularzy i raportów. Użytkownik może jednak wyczyścić dowolne opcje, których nie potrzebuje.

Ustawienia sprawdzania błędów dostępne w kategorii Projektanci obiektu

Ustawienie

Opis

Włącz sprawdzanie błędów

Służy do włączania lub wyłączania sprawdzania błędów w formularzach i raportach. W programie Access wskaźniki błędu są umieszczane w formantach, w których wystąpił jeden lub więcej typ błędu. Wskaźniki te są wyświetlane jako trójkąty w lewym górnym lub prawym górnym rogu formantu, zależnie od ustawienia domyślnego kierunku tekstu. Domyślnym kolorem wskaźnika jest zielony, lecz można go zmienić w zależności od potrzeb. Sprawdzanie błędów jest domyślnie włączone, a wyczyszczenie tego pola wyboru spowoduje wyłączenie sprawdzania błędów dla bazy danych użytkownika.

Sprawdź nieskojarzone etykiety i formanty

Jeśli zostaną zaznaczone formant i etykieta, zostaną one sprawdzone w programie Access w celu zapewnienia, że są ze sobą skojarzone. W przypadku znalezienia błędu w programie Access zamiast zwykłego wskaźnika błędów zostanie wyświetlony przycisk Śledź błędy. Ponadto, nawet jeśli etykieta lub formant zostały skojarzone z innym obiektem, zostanie wyświetlony przycisk Śledź błędy.

Sprawdź nowe nieskojarzone etykiety

To ustawienie jest stosowane wyłącznie do formularzy, a po jego zaznaczeniu w programie Access są sprawdzane wszystkie nowe etykiety, aby zapewnić, że zostały skojarzone z formantem.

Sprawdź błędy skrótów klawiaturowych

W programie Access są sprawdzane zduplikowane skróty klawiaturowe i nieprawidłowe skróty, takie jak znaki spacji, oraz jest udostępniana lista innych możliwości. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do formularzy.

Sprawdź nieprawidłowe właściwości formantów

W programie Access formanty są sprawdzane pod kątem nieprawidłowych ustawień właściwości, takich jak nieprawidłowe wyrażenia czy nazwy pól.

Sprawdź typowe błędy raportów

W programie Access raporty są sprawdzane pod kątem typowych błędów, takich jak nieprawidłowa kolejność sortowania czy szerokości większe od wybranego rozmiaru papieru. To ustawienie jest stosowane wyłącznie do raportów.

Kolor wskaźnika błędu

Pozwala ustawiać lub zmieniać kolor wskaźnika błędu wyświetlanego w przypadku napotkania błędu w formularzu, raporcie lub formancie.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×