Dostosowywanie ustawień domyślnych baz danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz dostosować ustawienia różnych Microsoft Access 2010 baz danych z opcji w kategorii Ustawienia klienta. Ustawienia, które ułatwiają z tej kategorii zostaną zastosowane do wszystkich plików bazy danych programu Access, znajduje się w komputerze. Te ustawienia nie zostaną zastosowane do bazy danych sieci Web.

Opcje ustawień klienta

Co chcesz zrobić?

Dostosowywanie zachowania kursora i klawiszy

Ustawianie opcji wyświetlania funkcji

Zmienianie opcji drukowania

Ustawianie typowych opcji bazy danych

Dostosowywanie zaawansowanych opcji aplikacji

Ustawianie opcji wyświetlania charakterystycznych dla języka

Dostosowywanie zachowania kursora i klawiszy

Aby skonfigurować zachowanie kursora niektórych klawiszy za pomocą następujących opcji. Aby dowiedzieć się, jak ustawić zachowanie kursora specyficzne dla języka zobacz sekcję ruch kursora na Ustawianie opcji wyświetlania charakterystycznych dla języka.

Aby ustawić akcję określającą zachowanie kursora po naciśnięciu klawisza ENTER:

Opcja

Opis

Nie przenoś

Powoduje, że po naciśnięciu klawisza ENTER kursor pozostaje w bieżącym polu.

Następne pole

Powoduje, że po naciśnięciu klawisza ENTER kursor jest przenoszony do następnego pola. Domyślnie następne pole jest umieszczone na prawo lub na lewo od bieżącego pola, zależnie od ustawienia kierunku tekstu. To jest ustawienie domyślne.

Następny rekord

Powoduje, że po naciśnięciu klawisza ENTER kursor jest przenoszony do bieżącego pola następnego rekordu. W wypadku wyświetlania wielu rekordów następny rekord znajduje się bezpośrednio pod bieżącym rekordem.

Dostosowywanie zachowania kursora w wyniku użycia klawiszy strzałek za pomocą opcji Zachowanie klawiszy strzałek:

Rzut oka na opcje ruchu związanego z klawiszami strzałek

Opcja

Opis

Następne pole

Powoduje, że po naciśnięciu klawisza STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO kursor jest przenoszony do następnego lub poprzedniego pola, zgodnie z ustawieniami językowymi użytkownika.

Następny znak

Powoduje, że po naciśnięciu klawisza STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO kursor jest przenoszony do następnego lub poprzedniego znaku w polu.

Kursor zatrzymuje się na pierwszym/ostatnim polu

Zaznaczenie tej opcji zapobiega przenoszeniu kursora z pierwszego lub ostatniego pola do poprzedniego lub następnego rekordu w wyniku naciśnięcia klawiszy STRZAŁKA W LEWO i STRZAŁKA W PRAWO.

Aby skonfigurować zachowanie kursora w formularzach i arkuszach danych w wyniku naciśnięcia klawiszy ENTER, TAB oraz klawiszy strzałek, zaznacz opcję w sekcji Zachowanie przy wprowadzeniu danych w polu:

Opcja

Opis

Zaznacz całe pole

Powoduje zaznaczenie całego pola w momencie wejścia kursora do tego pola.

Przejdź na początek pola

Powoduje przeniesienie na początek pola w momencie wejścia kursora do tego pola.

Przejdź na koniec pola

Powoduje przeniesienie na koniec pola w momencie wejścia kursora do tego pola.

Początek strony

Ustawianie opcji wyświetlania funkcji

Do wyświetlania niektórych przydatnych funkcji, takich jak animacje i paski stanu, można użyć opcji Wyświetlanie.

Rzut oka na opcje ustawień wyświetlania

Opcja

Opis

Pokaż tę liczbę niedawno używanych dokumentów

Służy do ustawiania lub zmieniania liczby ostatnio używanych plików wyświetlanych w okienku Ostatnio używana baza danych.

Pasek stanu

Służy do wyświetlania paska stanu u dołu okna programu Access.

Pokaż animacje

Służy do włączania funkcji animowanych, takich jak animowane wstawianie nowych kolumn do arkuszy danych.

Początek strony

Zmienianie opcji drukowania

W opcjach obszaru Drukowanie można ustawić domyślne marginesy oraz dostosować ustawienia strony i opcje drukowania tuż przed wydrukowaniem raportu lub arkusza danych.

Opcja

Opis

Lewy margines

Zmienia domyślny lewy margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij kartę plik, kliknij przycisk Drukuj, ponownie kliknij polecenie Drukuj, a następnie ustaw odpowiednie opcje w oknie dialogowym Drukowanie.

Prawy margines

Zmienia domyślny prawy margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzach i raportach, kliknij kartę plik, kliknij przycisk Drukuj, ponownie kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij przycisk Ustawienia strony w oknie dialogowym Drukowanie.

Margines górny

Zmienia domyślny górny margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij kartę plik kliknij pozycję Drukuj, ponownie kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij Ustawienia strony w oknie dialogowym Drukowanie.

Dolny margines

Zmienia domyślny dolny margines dla arkuszy danych, moduły i nowe formularze i raporty. Można użyć wartości z zakresu od 0 do szerokości lub wysokości drukowanej strony. Aby zmienić marginesy w istniejących formularzy i raportów, kliknij kartę plik kliknij pozycję Drukuj, ponownie kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij Ustawienia strony w oknie dialogowym Drukowanie.

Początek strony

Ustawianie typowych opcji bazy danych

Zachowanie programu Access podczas wykonywania niektórych typowych zadań można dostosować przy użyciu dowolnej z następujących opcji:

Opcja

Opis

Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku

Ta opcja znajduje się w sekcji Ogólne i może być przydatna dla programistów. Należy ją zaznaczyć, aby program Access wyświetlał błędy w kodzie dostosowującym interfejs użytkownika.

Reaguj dźwiękiem

Powoduje odtwarzanie dostępnych dźwięków, które są skojarzone z Microsoft Office Professional 2010 zdarzenia programu, takie jak otwieranie, zapisywanie, drukowanie plików i wyświetlanie komunikatów o błędach. Dźwięki, które są przypisane do różnych zdarzeń można zmienić w oknie dialogowym właściwości: dźwięki w Panelu sterowania systemu Windows. Jeśli zostanie zaznaczone lub wyczyszczone Reaguj zaznacz pole wyboru dźwięk w jednym programie pakietu Office, lub wyłączanie powoduje także włączenie dla wszystkich innych programów pakietu Office. Aby zmienić dźwięk, który jest skojarzony ze zdarzeniem, otwórz folder dźwięki w Panelu sterowania systemu Windows. Komputer musi mieć kartę dźwiękową i odtwarzanie większości dźwięków.

Po uruchomieniu programu Access otwórz ostatnio używaną bazę danych

Jeśli ta opcja jest zaznaczona, program Access otworzy ostatniej używanej bazy danych nie wyświetlać strony Programu Microsoft Access. Istnieją dwa tryby otwierania ostatniej używanej bazy danych: udostępnionego otwiera ostatnio używaną bazę danych dla udostępnione za pomocą. Jest to ustawienie domyślne. Wyłączności zostanie wyświetlona ostatnia używaną bazę danych z wyłącznością przez pojedynczego użytkownika.

Domyślne blokowanie rekordów

Bez blokowania — powoduje, że rekordy pozostają otwarte do edycji.

Wszystkie rekordy — powoduje zablokowanie wszystkich rekordów w otwartym formularzu lub arkuszu danych oraz rekordów we wszystkich tabelach źródłowych. Rekordy pozostają zablokowane dopóty, dopóki obiekty są otwarte.

Edytowane rekordy — powoduje zablokowanie tylko edytowanego rekordu.

Użyj czterocyfrowego formatu roku

Ta baza danych Służy do ustawiania formatu czterocyfrowego (rrrr) jako domyślnego formatu roku w przypadku obecnie otwartej bazy danych.

Uwaga :  To ustawienie zastępuje ustawienie Wszystkie bazy danych w przypadku obecnie otwartej bazy danych.

Wszystkie bazy danych Służy do ustawiania formatu czterocyfrowego (rrrr) jako domyślnego formatu roku we wszystkich bazach danych.

Początek strony

Ustawianie opcji operacji wyszukiwania i zamieniania

Za pomocą następujących opcji można określić zachowanie operacji wyszukiwania oraz wyszukiwania/zamieniania:

Opcja

Opis

Wyszukiwanie szybkie

Powoduje przeszukanie bieżącego pola i dopasowanie całego pola do wyszukiwanego ciągu znaków.

Wyszukiwanie ogólne

Powoduje przeszukanie wszystkich pól i dopasowanie dowolnej części pola do wyszukiwanego ciągu znaków.

Wyszukiwanie od początku pola

Powoduje przeszukanie bieżącego pola i dopasowanie pierwszych znaków w polu do wyszukiwanego ciągu znaków.

Początek strony

Ustawianie opcji wyświetlania komunikatów potwierdzenia

Po ukończeniu pewnych operacji może być przydatne wyświetlanie użytkownikom komunikatów potwierdzających. Za pomocą następujących opcji można określić, które komunikaty mają być wyświetlane:

Opcja

Opis

Zmiany rekordu

Powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego przy każdej zmianie wprowadzanej do rekordu.

Usuwanie dokumentów

Powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego podczas każdego usuwania obiektu bazy danych.

Kwerendy funkcjonalne

Powoduje wyświetlenie komunikatu potwierdzającego podczas każdego uruchomienia kwerendy funkcjonalnej dołączającej, aktualizującej, usuwającej lub tworzącej tabelę w bazie danych programu Access.

Początek strony

Dostosowywanie zaawansowanych opcji aplikacji

Opcja

Opis

Otwórz bazy danych z blokowaniem na poziomie rekordu

Zaznaczenie tego pola wyboru sprawia, że dla aktualnie otwartej bazy danych jest domyślne blokowanie na poziomie rekordu. Wyczyszczenie tego pola wyboru sprawia, że dla otwartej bazy danych jest domyślne blokowanie na poziomie strony. Dokonany wybór jest stosowany do danych w formularzach, arkuszach danych i kodzie stosującym obiekt zestawu rekordów do przeglądania rekordów. Ta opcja nie jest stosowana do kwerend funkcjonalnych ani do kodu wykonującego operacje zbiorowe za pomocą instrukcji SQL.

Limit czasu OLE/DDE (s) — pozwala sterować czasem, po którym w programie Access jest ponawiana próba nawiązania połączenia OLE lub DDE zakończonego niepowodzeniem. Prawidłowe wartości: 0–300. Wartość domyślna: 30.

Interwał odświeżania (s): liczbę sekund, po upływie którego program Microsoft Access automatycznie aktualizuje rekordów w widoku arkusza danych lub formularza w widoku. Prawidłowe wartości: 0-32, 766. Wartość domyślna: 60. Wartość 0 zapobiega aktualizacji.

Liczba prób aktualizacji: liczba dostępu próby zapisania zmienionego rekordu, który jest zablokowany przez innego użytkownika. Prawidłowe wartości: 0-10. Wartość domyślna: 2.

ODBC interwał odświeżania (s): interwał, po upływie którego Access automatycznie odświeża dane zebrane za pośrednictwem połączenia ODBC. To ustawienie jest stosowane tylko wtedy, gdy baza danych jest używana w sieci. Prawidłowe wartości: 0-32, 766. Wartość domyślna: 1500. Wartość zero zapobiega aktualizacji.

Aktualizacja ponów próbę (MS): liczby milisekund, po upływie którego program Access dokonuje próby zapisania zmienionego rekordu, który jest zablokowany przez innego użytkownika. Prawidłowe wartości: 0-1, 000. Wartość domyślna: 250.

Operacje DDE

Ignoruj żądania DDE — powoduje, że program Access ignoruje żądania DDE od innych aplikacji.

Włącz odświeżanie DDE — powoduje włączenie aktualizowania łączy DDE w programie Access z interwałem określonym w polu Interwał odświeżania (s).

Argumenty wiersza polecenia

W tym polu należy wprowadzić argumenty wykonywane podczas uruchamiania programu Access lub otwierania bazy danych programu Access.

Początek strony

Ustawianie opcji wyświetlania charakterystycznych dla języka

Opcja

Opis

Kierunek domyślny

Od lewej do prawej — powoduje wyświetlanie nowych obiektów w kierunku od lewej do prawej, typowym dla użytkowników posługujących się językami europejskimi. Przy tym ustawieniu na przykład pierwsze pole tabeli będzie wyświetlane w pierwszej kolumnie z lewej strony, a nowe pola będą dodawane na prawo od tej kolumny. Pole numeru rekordu i przyciski nawigacyjne w widoku arkusza danych będą wyświetlane w lewym dolnym rogu.

Od prawej do lewej — powoduje wyświetlanie nowych obiektów w kierunku od prawej do lewej, typowym dla użytkowników posługujących się językami bliskowschodnimi. Przy tym ustawieniu na przykład pierwsze pole tabeli będzie wyświetlane w pierwszej kolumnie z prawej strony, a nowe pola będą dodawane na lewo od tej kolumny. Pole numeru rekordu i przyciski nawigacyjne w widoku arkusza danych będą wyświetlane w prawym dolnym rogu.

Użyj kalendarza Hidżra

Jeśli jest taka możliwość, można wybrać opcję powodującą, że odwołania do daty źródłowej są oparte na kalendarzu księżycowym. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, w bazie danych jest używany kalendarz gregoriański.

Uwaga : Access zaleca, wybierz typ kalendarza podczas tworzenia bazy danych, a nie zmienić to ustawienie.

Ruch kursora

Wizualny — służy do ustawiania sposobu poruszania się kursora w obrębie tekstu dwukierunkowego przez przechodzenie do następnego, wizualnie przylegającego znaku. Jeśli ruch wywołany za pomocą klawiszy strzałek ma miejsce np. w tekście arabskim i polskim w ramach tego samego zdania, w tekście arabskim punkt wstawiania porusza się od prawej do lewej, a następnie przechodzi do skrajnego prawego znaku w słowie polskim i porusza się od prawej do lewej.

Logiczny — służy do ustawiania sposobu poruszania się kursora w obrębie tekstu dwukierunkowego zgodnie z kierunkiem napotkanego języka. Jeśli ruch wywołany za pomocą klawiszy strzałek ma miejsce np. w tekście arabskim i polskim w ramach tego samego zdania, w tekście arabskim punkt wstawiania porusza się od prawej do lewej, a następnie przechodzi do skrajnego lewego znaku w słowie polskim i porusza się od lewej do prawej.

Motyw domyślny

Kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać domyślny motyw, motyw czcionek lub domyślne kolory bazy danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×