Dostosowywanie układu strony do publikowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Układy stron do publikowania w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 są w pełni dostosowywalne. W tym artykule opisano, jak w szybki sposób otworzyć układ strony w programie Office SharePoint Designer 2007 oraz jak dodać niestandardową zawartość. Przedstawiono również sposób wstawiania pól stron oraz pól zawartości, dzięki którym właściciele zawartości mogą uzupełniać zawartość za pośrednictwem przeglądarki.

Ważne : Aby utworzyć układ strony do publikowania, użytkownik musi pracować w witrynie znajdującej się na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server 2007, a funkcja publikowania w witrynie najwyższego poziomu zbioru witryn musi być włączona. Poza tym, aby tworzyć typy zawartości (używane do określania zawartości dołączanej do strony do publikowania), użytkownik musi mieć uprawnienia do tworzenia dla określonej witryny najwyższego poziomu. Jeśli nie można utworzyć układu strony, należy skontaktować się z administratorem serwera.

W tym artykule

Co to jest układ strony?

Otwórz układu strony do edycji

Dodawanie niestandardowej zawartości do układu strony

Wstawianie pola strony

Wstawianie zawartości pola

Co to jest układ strony?

Po włączeniu funkcji publikowania i skonfigurowaniu układów stron właściciele zawartości mogą używać układów do tworzenia stron sieci Web dla witryny programu Office SharePoint Server 2007 użytkownika tylko za pomocą przeglądarki. Układy stron to szablony stron określające wygląd strony, definiujące dostępne pola stron i pola zawartości oraz wskazujące, które dokładnie elementy mają się znajdować na stronie (na przykład listy i biblioteki). Można na przykład skonfigurować jeden układ strony dotyczący raportu z podróży, inny układ strony dotyczący artykułów do biuletynu oraz inny układ strony dotyczący aktualizacji planu. Upoważnieni użytkownicy mogą tworzyć nowe strony do publikowania oparte na układach stron, a nowe strony dla poszczególnych typów zawartości będą odpowiadać jednolitemu formatowi.

Funkcja publikowania w programie Office SharePoint Server 2007 automatyzuje proces przepływu pracy i ułatwia tworzenie w przeglądarce nowych stron opartych na stronie do publikowania. Po utworzeniu i zakończeniu edycji strony właściciel zawartości wysyła stronę do recenzji. Po zatwierdzeniu i opublikowaniu artykułu przez recenzenta strona staje się widoczna dla innych użytkowników witryny.

Po utworzeniu układu strony użytkownik może go w pełni dostosować za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007.

Aby uzyskać więcej informacji na temat publikowania stron i typy zawartości zobacz artykuł Tworzenie układu strony do publikowania.

Początek strony

Otwieranie układu strony do edycji

Wyświetlając stronę do publikowania utworzoną na podstawie układu strony, użytkownik może zauważyć element podstawowego układu strony, który chciałby zmienić. Wszystkie strony do publikowania w witrynie są przechowywane na poziomie witryny biblioteki dokumentów o nazwie Strony, gdzie można zidentyfikować układy stron, których użyto do utworzenia poszczególnych stron.

 1. W przeglądarce przejdź do odpowiedniej witryny, w menu Akcje witryny kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij bibliotekę dokumentów Strony.

  Lub można przejść bezpośrednio do http://your_site/pages/forms/allitems.aspx, gdzie your_site jest adres URL witryny, na przykład fabrikamweb/Finanse podwitryny http://fabrikamweb/finance.

  Biblioteka dokumentów Strony jest tworzona automatycznie przez funkcję publikowania i zawiera wszystkie strony w witrynie utworzone na podstawie układu strony. W kolumnie Układ strony można sprawdzić, którego układu strony użyto do utworzenia określonej strony oraz kliknąć odpowiednie łącze, aby wyświetlić tę stronę w przeglądarce.

 2. Aby otworzyć układ strony, który ma zostać dostosowany w programie Office SharePoint Designer 2007, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Kliknij odpowiednią stronę w bibliotece dokumentów Strony, a następnie kliknij polecenie Edytuj w programie Microsoft Office SharePoint Designer. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Edytuj układ strony.

  • Przejdź do galerii stron wzorcowych w witrynie najwyższego poziomu zbioru witryn, która zawiera wszystkie układy stron dostępne dla zbioru witryn. W menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny. W obszarze Galerie kliknij przycisk Strony wzorcowe i układy stron. Kliknij odpowiedni układ strony, a następnie kliknij polecenie Edytuj w programie Microsoft Office SharePoint Designer.

   Lub można przejść bezpośrednio do http://your_top_level_site/_catalogs/masterpage/page_layout_file_name, gdzie your_top_level_site jest adresem URL dla witryny, takie jak fabrikam witryny http://fabrikam witryny najwyższego poziomu. Ten adres URL zawiera informację, że układ strony znajduje się w folderze na nich, który znajduje się w folderze _catalogs witryny najwyższego poziomu. Ten adres URL wskazuje również, że są wymagane uprawnienia do otwierania i edytowania witryny najwyższego poziomu w celu edytowania układu strony.

Początek strony

Dodawanie niestandardowej zawartości do układu strony

Po otwarciu układu strony do edycji w programie Office SharePoint Designer 2007 można go edytować tak samo jak każdą inną stronę dołączoną do strony wzorcowej. Po dodaniu niestandardowej zawartości do układu strony jest ona wyświetlana na każdej następnej stronie do publikowania utworzonej na podstawie układu strony.

 1. W układzie strony otwartym w programie SharePoint Designer kliknij symbol zastępczy, do którego ma zostać dodana zawartość, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij polecenie Utwórz zawartość niestandardową, aby odblokować symbol zastępczy do edycji.

  Symbol zastępczy z uaktywnionym menu zawartości

 2. Następnie za pomocą funkcji zwykle używanych do edytowania stron można edytować określoną sekcję strony. Można na przykład użyć dowolnego z następujących elementów:

  • Tabele    Tworzenie tabel dla łatwiejszego wyrównywania zawartości przez kliknięcie polecenia Wstaw tabelę w menu Tabela.

  • Grafika    Klikanie obrazów i przeciąganie ich z folderu Obrazy do edytowanej sekcji strony.

  • Tekst    Kliknięcie oraz wpisanie tekstu w miejscu, w którym ma zostać wyświetlony.

  • Strefa składników Web Part    Wstawienie strefy składników Web Part w celu umożliwienia osobom odwiedzającym stronę dodawania lub usuwania składników Web Part, takich jak widoki bibliotek dokumentów i list.

  • Składniki Web Part    Wstawianie do strony widoków bibliotek dokumentów, list i innych elementów.

 3. Zapisz stronę, klikając polecenie Zapisz w menu Plik. Można również nacisnąć klawisze CTRL+S.

Początek strony

Wstawianie pola strony

Funkcja publikowania w programie Office SharePoint Server 2007 to system przenoszenia zawartości sieci Web od etapu przygotowywania wersji roboczej przez proces zatwierdzania do momentu jej publikacji. Jeśli użytkownik jest odpowiedzialny za tworzenie zawartości sieci Web, może chcieć wyświetlać informacje dotyczące strony sieci Web na tej stronie. Jeśli na przykład użytkownik jest odpowiedzialny za witrynę z wiadomościami, może chcieć wyświetlać na stronie z artykułami nie tylko zawartość artykułu, lecz również nazwę kontaktu, nazwę pliku lub planowaną datę opublikowania artykułu albo pobrania go z witryny. Dowolny z powyższych efektów można uzyskać, wstawiając pola stron do układu strony.

Za pomocą pól stron można również umożliwić twórcom zawartości wprowadzanie do nich informacji za pośrednictwem przeglądarki. Na przykład za pomocą funkcji publikowania można ustawić planowaną datę rozpoczęcia, co umożliwia określenie daty opublikowania strony. Można również ustawić planowaną datę zakończenia, aby określić datę, po upływie której strona nie będzie wyświetlana w witrynie. Ponieważ Planowana data rozpoczęcia i Planowana data zakończenia są polami strony, które można wstawiać na stronie, właściciel zawartości może je zmieniać za pośrednictwem przeglądarki w celu natychmiastowej aktualizacji do aparatu tworzenia harmonogramów w systemie publikowania. Dodając odpowiednie pola do typu zawartości, z którym jest skojarzony układ strony, a następnie wstawiając te pola strony do układu strony, użytkownik może w szybki sposób umożliwić właścicielom zawartości współtworzenie unikatowej zawartości dla każdej strony do publikowania.

Na poniższej ilustracji przedstawiono kolumny dotyczące typu zawartości układu strony w przeglądarce. Kolumny dotyczące tego typu zawartości są wyświetlane jako pola w przyborniku w programie Office SharePoint Designer 2007.

Związek między informacjami dotyczącymi typu układu strony a wyświetlanymi polami

Aby wstawić pola stron do regionów edytowalnych układu strony, należy wykonać następujące czynności:

 1. W układzie strony otwartym w programie SharePoint Designer kliknij symbol zastępczy, do którego ma zostać dodana zawartość, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij polecenie Utwórz niestandardową zawartość, aby odblokować symbol zastępczy do edycji.

  Uwaga : W przypadku tworzenia tabeli, która ma zostać dodana do istniejącej strony, czasem jest łatwiej najpierw utworzyć tabelę na pustej stronie. Dzięki temu można w odpowiedni sposób uzyskać formatowanie i strukturę potrzebne do przygotowania informacji, a następnie skopiować tabelę i wkleić ją do symbolu zastępczego na stronie, która ma zostać opublikowana. Następnie można wykonać pozostałe czynności, aby wstawić pola strony do przydzielonych miejsc w tabeli.

 2. Jeśli przybornik jest niewidoczny, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Przybornik.

 3. Przeciągnij odpowiednie pole strony z sekcji Pola stron do regionu edytowalnego.

  Formant zostanie wstawiony do strony.

  Uwaga : Jeśli elementy w sekcji Pola stronprzybornika są niewidoczne, być może edytowany jest element inny niż układ strony. Pola stron i pola zawartości są dostępne tylko dla układów stron.

Początek strony

Wstawianie pola zawartości

Istnieje również możliwość wyświetlania informacji dotyczących zawartości (metadanych) wstawionej do układu strony przy użyciu pól zawartości. W następującym przykładzie posłużymy się stroną z wiadomościami. Jeśli układ strony zawiera pole dla treści artykułu, użytkownik może również wstawić inne pole, w którym jest wyświetlana data i godzina ostatniej modyfikacji treści artykułu. W tym celu należy dodać pole zawartości do układu strony. Aby dodać pole zawartości do układu strony, należy wykonać następujące czynności:

 1. W układzie strony otwartym w programie SharePoint Designer kliknij symbol zastępczy, do którego ma zostać dodana zawartość, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij polecenie Utwórz zawartość niestandardową, aby odblokować symbol zastępczy do edycji.

  Uwaga : W przypadku tworzenia tabeli, która ma zostać dodana do istniejącej strony, czasem jest łatwiej najpierw utworzyć tabelę na pustej stronie. Dzięki temu można w odpowiedni sposób uzyskać formatowanie i strukturę potrzebne do przygotowania informacji, a następnie skopiować tabelę i wkleić ją do symbolu zastępczego na stronie, która ma zostać opublikowana. Następnie można wykonać pozostałe czynności, aby wstawić pola strony do przydzielonych miejsc w tabeli.

 2. Jeśli przybornik jest niewidoczny, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Przybornik.

 3. Przeciągnij odpowiednie pole zawartości z sekcji Pola zawartości do regionu edytowalnego.

  Formant zostanie wstawiony do zawartości strony.

  Uwaga : Jeśli elementy w sekcji Pola stronprzybornika są niewidoczne, być może edytowany jest element inny niż układ strony. Pola stron i pola zawartości są dostępne tylko dla układów stron.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×