Dostosowywanie strony składników Web Part

Użytkownik będący właścicielem lub administratorem witryny może dostosować stronę składników Web Part na szereg sposobów, na przykład edytując pasek tytułu strony składników Web Part, dodając składniki Web Part, dostosowując widoki składników Web Part widoków list i zmieniając układ strony składników Web Part. Po dodaniu składników do strony składników Web Part można połączyć składniki Web Part, aby utworzyć na stronie bardziej niestandardowe rozwiązania. Aby uzyskać więcej informacji o łączeniu składników Web Part, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też. Za pomocą programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007, można bardziej szczegółowo dostosować układ strony składników Web Part. Aby uzyskać więcej informacji o edytowaniu strony składników Web Part za pomocą programu Office SharePoint Designer 2007, zobacz Pomoc programu Office SharePoint Designer 2007.

Co chcesz zrobić?

Tworzenie widoku osobistego lub przywracanie widoku udostępnionego strony składników Web Part

Edytowanie paska tytułu strony składników Web Part

Dodawanie składnika Web Part

Dostosowywanie widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Zmienianie układu strony składników Web Part

Tworzenie widoku osobistego lub przywracanie widoku udostępnionego strony składników Web Part

Domyślnie przy wyświetlaniu witryny lub strony jest używany widok udostępniony. Zmiany wprowadzone na stronie w widoku udostępnionym są widoczne dla wszystkich osób odwiedzających stronę. Gdy zostanie utworzony widok osobisty strony, inni użytkownicy nie będą widzieć wprowadzonych zmian.

Tworzenie widoku osobistego

 1. W górnej części strony kliknij pozycję Nazwa użytkownika — Zapraszamy, a następnie kliknij pozycję Personalizuj tę stronę.

 2. Wprowadź odpowiednie zmiany, aby dostosować stronę. Można dodawać lub usuwać składniki Web Part, modyfikować właściwości innych składników Web Part na stronie, a także dostosowywać widoki składników Web Part widoku listy na stronie.

  Uwaga: Można także zamykać składniki Web Part w widoku osobistym, nie można natomiast usuwać składników Web Part ze strony.

 3. Po zakończeniu edytowania kliknij przycisk Zamknij tryb edytowania.

Przywracanie widoku udostępnionego

Spersonalizowane zmiany wprowadzone na stronie składników Web Part można usunąć, przywracając bieżące wartości właściwości udostępnionych dla składników Web Part na tej stronie.

Polecenie Resetuj zawartość strony powoduje trwałe usunięcie spersonalizowanych wartości właściwości składników Web Part i wszelkich spersonalizowanych składników Web Part. Aby utworzyć widok osobisty, należy ponownie dostosować stronę.

 1. W górnej części strony kliknij pozycję Nazwa użytkownika — Zapraszamy, a następnie kliknij pozycję Resetuj zawartość strony.

 2. Gdy zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie resetowania zawartości strony, kliknij przycisk OK.

Uwaga: Polecenie Resetuj zawartość strony jest widoczne tylko w widoku osobistym, jeśli wcześniej spersonalizowano stronę składników Web Part.

Początek strony

Edytowanie paska tytułu strony składników Web Part

Pasek tytułu strony składników Web Part zawiera tytuł, podpis, opis i obraz. Administrator lub użytkownik z uprawnieniami wystarczającymi do modyfikowania strony składników Web Part dla wszystkich użytkowników może dodawać, modyfikować i usuwać te elementy. Tytuł, podpis, opis i obraz są opcjonalne i mogą być zmieniane dla wszystkich użytkowników współużytkujących stronę składników Web Part, nie można ich jednak spersonalizować na potrzeby jednego użytkownika.

Administrator może również włączyć dostęp anonimowy do serwera z uruchomionym programem Windows SharePoint Services. Gdy użytkownik odwiedza stronę składników Web Part, jest automatycznie wyświetlany przycisk uwierzytelniania, a użytkownik musi się zarejestrować, aby wyświetlić lub zmienić stronę składników Web Part.

Uwaga: Jeśli strona składników Web Part jest przechowywana w bibliotece dokumentów, może być konieczne wyewidencjonowanie dokumentu strony przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian — na przykład dodaniem składników Web Part. Po zakończeniu pamiętaj o ponownym zaewidencjonowaniu dokumentu w bibliotece, aby zmiany były widoczne dla wszystkich użytkowników.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij przycisk Edytuj właściwości paska tytułu.

 3. Za pomocą okienka narzędzi można edytować dowolne z następujących atrybutów paska tytułu: Tytuł, Podpis, Opis i Łącze obrazu.

  Właściwości paska tytułu strony składników Web Part

  Uwaga: Żadnej z tych właściwości niestandardowych nie można wyświetlać ani edytować w widoku osobistym.

  Właściwość

  Opis

  Tytuł

  Główny nagłówek tekstowy na pasku tytułu strony składników Web Part. Początkowo jego wartość ustawiona jest na podstawie nazwy pliku strony. Ponieważ tytuł jest opcjonalny, możesz go zmienić lub usunąć. Długość tytułu jest nieograniczona.

  Długi tytuł zajmuje dużo miejsca na stronie składników Web Part, dlatego warto zachować równowagę między długością paska tytułu a wielkością pozostałych składników Web Part na stronie.

  Podpis

  Dodatkowy opis strony składników Web Part. Podpis jest opcjonalny. Jeśli istnieje, jest wyświetlany nad tytułem na pasku tytułu strony składników Web Part. Maksymalna długość podpisu wynosi 100 znaków.

  Opis

  Informacje uzupełniające tytuł lub podpis strony składników Web Part. Opis jest opcjonalny, a jeśli istnieje, jest wyświetlany po umieszczeniu wskaźnika myszy na tytule lub podpisie strony składników Web Part. Maksymalna długość opisu wynosi 255 znaków.

  Link do obrazu

  Obraz, na przykład logo firmy, wyświetlany na lewo od tytułu strony składników Web Part. Obraz jest opcjonalny. Domyślnie jako obraz jest ustawione logo, które możesz usunąć lub zmienić. Obraz jest wyświetlany w oryginalnym rozmiarze. Jako lokalizację pliku obrazu można wskazać adres internetowy lub ścieżkę pliku. Obsługiwane rozszerzenia plików obrazów to BMP, GIF, JPG, JPEG i PICT.

  Przycisk uwierzytelniania

  Dostęp anonimowy do serwera, na którym jest uruchomiony program Windows SharePoint Services, jest domyślnie wyłączony, a użytkownicy są automatycznie monitowani o zalogowanie się przed uzyskaniem dostępu do serwera. Administrator może również włączyć dostęp anonimowy, aby logowanie było wymagane tylko wówczas, gdy użytkownicy chcą wyświetlić lub wprowadzić ustawienia osobiste strony składników Web Part na tym serwerze.

 4. Aby zapisać zmiany i zamknąć okienko narzędzi, kliknij pozycję OK. Aby wyświetlić zmiany bez zamykania okienka narzędzi, kliknij pozycję Zastosuj.

Początek strony

Dodawanie składnika Web Part

Najszybszą metodą dodawania składnika Web Part do strony składników Web Part jest używanie okna dialogowego Dodawanie składników Web Part. Za pomocą tego okna dialogowego można szybko dodawać do strony składników Web Part listy, biblioteki i inne składniki Web Part. Administrator witryny może dodawać nowe składniki Web Part do listy wyświetlanej w oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part, a także tworzyć grupy niestandardowe służące do wyświetlania niektórych składników Web Part na wspólnej liście.

Uwaga: Jeśli strona składników Web Part jest przechowywana w bibliotece dokumentów, może być konieczne wyewidencjonowanie dokumentu strony przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian — na przykład dodaniem składników Web Part. Po zakończeniu pamiętaj o ponownym zaewidencjonowaniu dokumentu w bibliotece, aby zmiany były widoczne dla wszystkich użytkowników.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. W strefie składników Web Part, w której chcesz dodać składnik Web Part, kliknij przycisk Dodaj składnik Web Part.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie składników Web Part zaznacz pole wyboru składnika Web Part, który chcesz dodać do strony.

  Typy składników Web Part

  Program Windows SharePoint Services zawiera kilka składników Web Part gotowych do użycia w Twojej witrynie. Możesz skorzystać z tych wbudowanych składników Web Part, dostosować je do swoich potrzeb albo dodać nowe składniki Web Part i przekazać je do użycia w całej witrynie.

  Domyślne składniki Web Part

  Następujące składniki Web Part są domyślnie uwzględniane we wszystkich witrynach, z możliwością dostosowania ich do potrzeb zespołu. Wiele z tych składników Web Part można również łączyć ze sobą, tworząc rozmaite unikatowe rozwiązania:

  • Składnik Web Part edytora zawartości     Składnik Web Part edytora zawartości umożliwia dodawanie tekstu sformatowanego, tabel, hiperlinków i obrazów do strony składników Web Part.

  • Składnik Web Part formularza     Za pomocą składnika Web Part formularza można utworzyć połączenie z kolumną danych w innym składniku Web Part oraz filtrować tę kolumnę. Oba składniki Web Part muszą być uruchomione na tym samym serwerze.

  • Składnik Web Part obrazu     Składnik Web Part obrazu umożliwia dodanie obrazu lub grafiki do strony składników Web Part. Aby łatwiej dopasować obraz do innych składników Web Part na stronie, możesz ustawić wyrównanie w pionie, wyrównanie w poziomie oraz kolor tła obrazu zawartego w składniku Web Part obrazu, edytując jego właściwości niestandardowe w widoku udostępnionym.

  • Składnik Web Part widoku listy    Za pomocą składnika Web Part widoku listy można wyświetlać i edytować dane list lub bibliotek znajdujących się w witrynie oraz tworzyć ich połączenia z innymi składnikami Web Part, w tym także z innymi składnikami typu „widok listy”. Listy to informacje udostępniane członkom zespołu, często wyświetlane w postaci tabelarycznej. Widoki listy umożliwiają wyświetlanie tych informacji na różne sposoby i do różnych celów, takich jak filtrowanie, sortowanie czy wybieranie określonych kolumn.

   Uwaga: Nie istnieje składnik Web Part o nazwie Widok listy. Składnik Web Part widoku listy zostanie automatycznie utworzony w momencie utworzenia listy na stronie i zostanie nazwany zgodnie z nazwą listy. Na przykład jeśli utworzysz listę o nazwie Łodzie, w galerii Nazwa witryny dostępny będzie składnik Web Part o nazwie Łodzie. W składniku tym będą automatycznie wyświetlane dane zawarte na utworzonej przez Ciebie liście.

  • Składnik Web Part podglądu strony     Za pomocą składnika Web Part podglądu strony można wyświetlić stronę sieci Web, plik lub folder na stronie składników Web Part. Aby połączyć składnik z zawartością, należy wprowadzić hiperlink, ścieżkę pliku lub nazwę folderu.

  • Składnik Web Part użytkowników witryny     Za pomocą składnika Web Part Użytkownicy witryny można wyświetlić listę użytkowników i grup mających uprawnienia do korzystania z witryny. Składnik Web Part użytkowników witryny jest wyświetlany automatycznie na stronie głównej witryny obszaru roboczego dokumentu. Składnik Web Part użytkowników witryny można także dodać do dowolnej strony składników Web Part.

   Uwaga: W witrynach działających w wersji 2.0 programu Microsoft Windows SharePoint Services lub starszej składnik Web Part użytkowników witryny był nazywany składnikiem Web Part członków.

  • Składnik Web Part kodu XML     Za pomocą składnika Web Part kodu XML można wyświetlać kod XML (Extensible Markup Language) i stosować przekształcenia w języku rozszerzonego arkusza stylów (XSLT) do kodu XML przed wyświetleniem zawartości. Na przykład plik XML może zawierać listę łodzi wraz z cenami i linkami do ich zdjęć. Za pomocą przekształcenia XSLT możesz przekształcić dane tak, aby wyświetlać listę łodzi z cenami, na której nazwa łodzi zawiera hiperlink umożliwiający wyświetlenie obrazu w osobnym oknie.

   Wstępnie skonfigurowane składniki Web Part widoku listy

   Następujące składniki Web Part są wbudowane w szablon witryny zespołu programu Windows SharePoint Services, automatycznie skonfigurowane i gotowe do użycia na stronie składników Web Part podczas tworzenia nowej witryny zespołu. Podczas tworzenia witryny zespołu lub witryny obszaru roboczego dostępne są różne kombinacje tych składników Web Part — w zależności od wybranego szablonu witryny.

   Uwaga: Te składniki Web Part są pochodnymi składnika Web Part widoku listy, a ich unikatowe projekty i układy są tworzone za pomocą wstępnie skonfigurowanych szablonów składników Web Part. Aby dodać dane do tych list, na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Listy. Na stronie Cała zawartość witryny kliknij nazwę listy, do której chcesz dostać dane.

  • Anonsy     Za pomocą składnika Web Part anonsów możesz publikować wiadomości, stany i inne krótkie informacje, które chcesz udostępnić członkom zespołu.

  • Kalendarz     Za pomocą składnika Web Part kalendarza możesz wyświetlać nadchodzące wydarzenia lub harmonogramy zespołu.

  • Linki     Za pomocą składnika Web Part linków możesz publikować hiperlinki do interesujących zespół stron sieci Web.

  • Dokumenty udostępnione     Za pomocą składnika Web Part dokumentów udostępnionych możesz udostępniać użytkownikom witryny pliki z domyślnej biblioteki dokumentów.

  • Zadania     Za pomocą składnika Web Part zadań możesz przydzielić członkowi zespołu zadanie, określić jego priorytet i datę ukończenia, a także wskazać jego postęp i stan.

  • Dyskusja zespołu     Składnik Web Part dyskusji zespołu zapewnia forum do dyskusji na tematy interesujące zespół.

   Niestandardowe składniki Web Part

   Korzystając ze środowiska programowania zgodnego z programem Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Visual Studio, deweloperzy mogą tworzyć niestandardowe składniki Web Part, używając pełnego zakresu funkcji platformy Microsoft ASP.NET. Strona składników Web Part jest plikiem ASP.NET (z rozszerzeniem aspx), a składniki Web Part są pochodnymi kontrolek formularza sieci Web. Deweloperzy mogą tworzyć własne składniki Web Part, rozszerzające funkcjonalność stron składników Web Part. Deweloperzy mają również możliwość dodawania właściwości niestandardowych do składników Web Part, dodawania do okienka narzędzi konstruktorów niestandardowych dla wyspecjalizowanych interfejsów użytkownika, a także tworzenia połączeń między składnikami Web Part. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia i wdrażania składników Web Part, zobacz opis zestawu SDK programu Windows SharePoint Services 3.0 w artykule Welcome to the Windows SharePoint Services 3.0 SDK (Witamy w pakiecie SDK programu Windows SharePoint Services 3.0).

   Można również używać składników Web Part utworzonych przez inne osoby lub firmy. Dodawanie składników Web Part innych osób lub firm do swojej witryny lub strony składników Web Part wymaga odpowiednich uprawnień. Niektóre składniki Web Part wymagają wdrożenia bezpośrednio na serwerze. Jeśli nie możesz dodać składnika Web Part utworzonego przez inną osobę lub firmę do swojej witryny lub strony składników Web Part, skontaktuj się z administratorem.

  Aby dodać więcej niż jeden typ składnika Web Part, należy zaznaczyć dodatkowe pola wyboru składników Web Part, które powinny zostać dodane.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

Początek strony

Dostosowywanie widoku listy lub biblioteki w składniku Web Part

Po dodaniu składnika Web Part widoku listy do strony składników Web Part można dostosować widok w taki sposób, aby przedstawiał tylko te informacje, które mają być wyświetlane na stronie. Bieżący widok można edytować ze strony składników Web Part.

Można także tworzyć niestandardowe widoki listy lub biblioteki i używać ich do wyświetlania różnych zestawów informacji w różnych wystąpieniach składnika Web Part dla tej listy lub biblioteki. Do tworzenia niestandardowych widoków listy lub biblioteki służą polecenia menu Widok Menu Widok dostosowywanej listy lub biblioteki. Linki do dodatkowych informacji o tworzeniu niestandardowych widoków listy lub biblioteki można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, który chcesz dostosować, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

 3. W okienku narzędzi kliknij pozycję Edytuj bieżący widok.

 4. W sekcji Kolumny można pokazywać lub ukrywać kolumny, zaznaczając lub czyszcząc odpowiednie pola wyboru. Obok nazwy kolumny wprowadź liczbę porządkową kolumny w widoku.

 5. W sekcji Sortuj wybierz sposób sortowania informacji (albo brak sortowania). Informacje można sortować według dwóch kolumn, na przykład najpierw według autora, a następnie według nazwy pliku dla każdego autora.

 6. W sekcji Filtr wybierz sposób filtrowania informacji. W widoku filtrowanym wyświetlany jest podzbiór wszystkich informacji, na przykład tylko elementy utworzone w określonym dziale lub ze stanem Zatwierdzone.

 7. W sekcji Grupuj według można grupować elementy o tej samej wartości we własnej sekcji, na przykład rozwijanej sekcji dokumentów jednego autora.

 8. W sekcji Sumy można policzyć elementy w kolumnie, na przykład obliczyć łączną liczbę problemów. W niektórych przypadkach można także podsumowywać lub obliczać dodatkowe dane, na przykład średnie.

 9. W sekcji Styl wybierz styl, który chcesz wyświetlić, na przykład listę cieniowaną, na której co drugi wiersz jest cieniowany.

 10. Jeśli lista lub biblioteka zawiera foldery, można utworzyć widok, w którym foldery nie będą wyświetlane. Taki widok nazywa się czasem widokiem płaskim. Aby wyświetlić wszystkie elementy listy na tym samym poziomie, kliknij pozycję Pokaż wszystkie elementy bez folderów.

 11. Jeśli dana lista lub biblioteka jest duża, można ograniczyć liczbę plików wyświetlanych na liście lub w bibliotece albo liczbę plików wyświetlanych na jednej stronie. W sekcji Limit elementów zaznacz odpowiednie opcje.

 12. Jeśli zamierzasz wyświetlać listę lub bibliotekę na urządzeniu przenośnym, wybierz odpowiednie opcje w sekcji Urządzenie przenośne.

 13. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie układu strony składników Web Part

Składniki Web Part można przenosić w obrębie strony składników Web Part, umieszczając je w dowolnym porządku, w dowolnej strefie składnika Web Part. Podczas wyświetlania witryny w przeglądarce sieci Web nie można zmienić szablonu wybranego podczas tworzenia strony składników Web Part. Za pomocą programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak program Office SharePoint Designer 2007, można bardziej szczegółowo zmieniać strukturę strony składników Web Part.

Uwaga: Jeśli strona składników Web Part jest przechowywana w bibliotece dokumentów, może być konieczne wyewidencjonowanie dokumentu strony przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian — na przykład dodaniem składników Web Part. Po zakończeniu pamiętaj o ponownym zaewidencjonowaniu dokumentu w bibliotece, aby zmiany były widoczne dla wszystkich użytkowników.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Przeciągnij składniki Web Part do nowych miejsc lub stref składników Web Part na stronie.

 3. Po zakończeniu edytowania kliknij przycisk Zamknij tryb edytowania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×