Dostosowywanie składników Web Part

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Właściciel strony sieci Web może dostosowywać składniki Web Part na wiele sposobów. Z poziomu przeglądarki sieci Web można zmieniać właściwości składników Web Part przy użyciu strony konserwacji składników Web Part. Aby dostosować składniki Web Part bardziej szczegółowo, należy użyć programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Aby uzyskać więcej informacji o dostosowywaniu składników Web Part na stronach składników Web Part, skorzystaj z łączy dostępnych w sekcji Zobacz też.

W tym artykule

Zmienianie właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Wspólne właściwości składników Web Part

Zmienianie właściwości składnika Web Part przy użyciu okienka narzędzi

Atrybuty składnika Web Part można zmieniać, przypisując wartości do jego właściwości. Wszystkie składniki Web Part mają zestaw wspólnych właściwości, umożliwiających określanie atrybutów dotyczących wyglądu, układu i innych informacji. Składnik Web Part może także mieć właściwości stosowane tylko do niego.

Uwaga: Jeśli strona składników Web Part jest przechowywana w bibliotece dokumentów, może być konieczne wyewidencjonowanie dokumentu strony przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian — na przykład dodaniem składników Web Part. Po zakończeniu pamiętaj o ponownym zaewidencjonowaniu dokumentu w bibliotece, aby zmiany były widoczne dla wszystkich użytkowników.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij polecenie Edytuj stronę.

 2. Kliknij menu składnik Web Part Menu składnika Web Part składnika Web Part, dla którego chcesz zmienić właściwości, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest włączony widok udostępniony, kliknij polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part.

  • Jeśli pracujesz w widoku osobistym, kliknij polecenie Modyfikuj mój składnik Web Part.

 3. Zmień właściwości, które tego wymagają.

 4. Aby zapisać zmiany i zamknąć okienko narzędzi, kliknij przycisk OK. Aby zobaczyć wprowadzone zmiany, nie zamykając okienka narzędzi, kliknij przycisk Zastosuj.

W okienku narzędzi jest wyświetlana lista właściwości stosowanych do zaznaczonego składnika Web Part. Są to właściwości wspólne oraz właściwości niestandardowe zdefiniowane przez dewelopera dla składnika Web Part. W przypadku widoku osobistego deweloper może ograniczyć możliwości zmieniania poszczególnych właściwości niestandardowych składnika Web Part.

W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do dalszych informacji o dostosowywaniu różnych typów składników Web Part.

Początek strony

Otwieranie i używanie strony konserwacji składników Web Part

Jeśli występują problemy ze składnikiem Web Part lub z połączeniem składnika Web Part na stronie składników Web Part, za pomocą strony konserwacji składników Web Part można określić i rozwiązać problem. Aby używać strony konserwacji składników Web Part, trzeba mieć odpowiednie uprawnienia dotyczące składnika Web Part, strony składników Web Part lub strefy składnika Web Part.

Porada: W przypadku braku pewności co do składnika lub połączenia składnika Web Part wywołującego problem na stronie składnika Web Part dobrym pomysłem jest sprawdzenie poszczególnych składników Web Part przez ich oddzielne zamykanie i przechodzenie przez stronę składników Web Part (za pomocą klikania łącza Cofnij do strony składników Web Part) w celu sprawdzenia, czy tym sposobem można rozwiązać problem. Gdy składnik Web Part wywołujący problem zostanie zidentyfikowany, można go zresetować lub usunąć.

 1. Otwórz bibliotekę dokumentów zawierającą stronę składników Web Part.

 2. Wskaż nazwę strony składników Web Part, kliknij strzałkę, która zostanie wyświetlona, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwości.

 3. Kliknij polecenie Otwórz stronę składników Web Part w widoku konserwacji, aby wyświetlić stronę konserwacji składników Web Part.

 4. Upewnij się, że jest otwarty odpowiedni widok (osobisty lub udostępniony). Aby przełączyć do innego widoku, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przełączyć z widoku osobistego do widoku udostępnionego, kliknij przycisk Przełącz do widoku udostępnionego.

  • Aby przełączyć z widoku udostępnionego do widoku osobistego, kliknij przycisk Przełącz do widoku osobistego.

 5. Zaznacz co najmniej jeden składnik Web Part i wykonaj następujące czynności:

  • Aby przenieść składnik Web Part do galerii strony składników Web Part, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby usunąć spersonalizowane wartości właściwości i przywrócić wartości właściwości wspólnych składnika Web Part, kliknij przycisk Resetuj. Przed zresetowaniem składnika Web Part zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

  • Aby trwale usunąć składnik Web Part ze strony składników Web Part, kliknij przycisk Usuń. Przed usunięciem składnika Web Part zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie.

   Uprawnienie do usuwania składnika Web Part można mieć w widoku udostępnionym, jednak nie w widoku osobistym.

 6. Po zakończeniu pracy kliknij przycisk Cofnij do strony składników Web Part.

  Porada: Aby uzyskać dostęp do strony konserwacji składników Web Part do strony składników Web Part, który nie znajduje się w bibliotece dokumentów, takich jak strona główna witryny, należy dołączyć ?content = 1 na końcu adresu URL strony.

Uwaga: Za pomocą strony konserwacji składników Web Part nie można zamknąć, zresetować ani usunąć statycznego składnika Web Part (czyli składnika Web Part znajdującego się poza strefą składników Web Part). Konserwacja statycznego składnika Web Part wymaga korzystania z programu do projektowania witryn sieci Web zgodnego z programem Microsoft Windows SharePoint Services, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Początek strony

Wspólne właściwości składników Web Part

Wszystkie składniki Web Part mają pewien zestaw właściwości wspólnych wpływających na ich wygląd, układ i inne zaawansowane cechy.

Uwaga:  Właściwości wspólne składników Web Part wyświetlane w okienku narzędzi mogą być inne niż opisane w niniejszej sekcji z kilku powodów:

 • Do wyświetlania sekcji Zaawansowane w okienku narzędzi potrzebne są odpowiednie uprawnienia.

 • Deweloper określonego składnika Web Part mógł postanowić, że nie będzie udostępniał do wyświetlania pewnych właściwości wspólnych albo że utworzy i udostępni do wyświetlania właściwości dodatkowe, których nie ma na listach w sekcjach Wygląd, Układ i Zaawansowane w okienku narzędzi.

 • Niektóre ustawienia uprawnień i właściwości mogą powodować wyłączanie lub ukrywanie właściwości składników Web Part.

Wygląd

Właściwość

Opis

Tytuł

Określa tytuł składnika Web Part wyświetlany na pasku tytułu składnika Web Part.

Wysokość

Określa wysokość składnika Web Part.

Szerokość

Określa szerokość składnika Web Part.

Stan elementów wykończeniowych

Określa, czy cały składnik Web Part jest wyświetlany na stronie, gdy użytkownik otwiera Stronę składników Web Part. Domyślnie stan elementów wykończeniowych ma wartość Normalny i wyświetlany jest cały składnik Web Part. Gdy stan ma wartość Zminimalizowany, wyświetlany jest tylko pasek tytułu.

Typ elementów wykończeniowych

Określa, czy jest wyświetlany pasek tytułu i obramowanie ramki składnika Web Part.

Układ

Właściwość

Opis

Ukryty

Określa, czy gdy użytkownik otwiera stronę składników Web Part, składnik Web Part jest widoczny. Jeśli pole wyboru jest zaznaczone, składnik Web Part jest widoczny tylko podczas projektowania strony i ma dodany do tytułu sufiks (Ukryty).

Składnik Web Part można ukryć, jeśli ma dostarczać dane do innego składnika za pomocą połączenia między składnikami, ale nie trzeba go wyświetlać.

Kierunek

Określa kierunek tekstu w zawartości składnika Web Part. Na przykład język arabski jest językiem z zapisem od prawej do lewej, a język polski i większość języków europejskich to języki z zapisem od lewej do prawej. To ustawienie może nie być dostępne dla wszystkich typów składników Web Part.

Strefa

Określa strefę na stronie składników Web Part, w której znajduje się składnik Web Part.

Uwaga: Strefy ze strony składników Web Part nie są widoczne w polu listy, jeśli użytkownik nie ma uprawnień do modyfikowania strefy.

Indeks strefy

Określa położenie składnika Web Part w strefie, gdy strefa zawiera więcej niż jeden składnik.

Aby określić kolejność, w polu tekstowym należy wpisać dodatnią liczbę całkowitą.

Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od góry do dołu, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany u góry strefy. Jeśli składniki Web Part w strefie są uporządkowane od lewej do prawej są uporządkowane od lewej do prawej, wartość 1 oznacza, że dany składnik Web Part jest wyświetlany w strefie z lewej strony.

Na przykład po dodaniu pierwszego składnika Web Part do pustej strefy, w której składniki są uporządkowane od góry do dołu, Indeks strefy dla tego składnika wynosi 0. Po dodaniu drugiego składnika Web Part u dołu strefy, Indeks strefy tego drugiego składnika wynosi 1. Aby przenieść drugi składnik na szczyt strefy, wpisz dla niego wartość 0, a dla pierwszego wartość 1.

Uwaga: Każdy składnik Web Part w strefie musi mieć unikatową wartość Indeks strefy. Dlatego zmiana wartości Indeks strefy dla bieżącego składnika Web Part może także powodować zmianę wartości Indeks strefy dla innych składników Web Part w strefie.

Zaawansowane

Właściwość

Opis

Zezwalaj na minimalizowanie

Określa, czy składnik Web Part można minimalizować.

Zezwalaj na zamykanie

Określa, czy składnik Web Part może być usuwany ze strony składników Web Part.

Zezwalaj na ukrywanie

Określa, czy składnik Web Part można ukrywać.

Zezwalaj na zmianę strefy

Określa, czy można przenosić składnik Web Part do innej strefy.

Zezwalaj na połączenia

Określa, czy składnik Web Part może uczestniczyć w połączeniach z innymi składnikami Web Part.

Zezwalaj na edytowanie w widoku osobistym

Określa, czy można modyfikować właściwości składnika Web Part w widoku osobistym.

Tryb eksportu

Określa poziom danych, których eksport jest dozwolony dla tego składnika Web Part.

Adres URL tytułu

Określa adres URL pliku zawierającego dodatkowe informacje na temat składnika Web Part. Plik ten jest wyświetlany w osobnym oknie przeglądarki po kliknięciu tytułu składnika Web Part.

Opis

Określa etykietkę ekranową wyświetlaną po ustawieniu wskaźnika myszy na tytule lub ikonie składnika Web Part. Wartość tej właściwości jest używana podczas wyszukiwania składników Web Part przy użyciu polecenia Szukaj z menu Znajdowanie składników Web Part w okienku narzędzi w następujących galeriach składników Web Part: Witryna, Serwer wirtualny i Strona składników Web Part.

Adres URL Pomocy

Określa położenie pliku zawierającego informacje Pomocy na temat składnika Web Part. Po kliknięciu polecenia Pomoc w menu składnika Web Part informacje Pomocy są wyświetlane w osobnym oknie przeglądarki.

Tryb pomocy

Określa sposób wyświetlania zawartości Pomocy dla składnika Web Part.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Modalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik musi zamknąć okno przed powrotem do strony sieci Web.

 • Niemodalny Otwiera osobne okno przeglądarki, o ile przeglądarka ma taką możliwość. Użytkownik nie musi zamykać okna przed powrotem do strony sieci Web. To jest wartość domyślna.

 • PrzejścieOtwiera stronę sieci Web w bieżącym oknie przeglądarki.

Uwaga: Mimo że niestandardowe składniki Web Part platformy Microsoft ASP.NET obsługują tę właściwość, domyślnie tematy Pomocy programu Windows SharePoint Services 3.0 są otwierane tylko w osobnym oknie przeglądarki.

Adres URL obrazu ikony wykazu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany jako ikona składnika Web Part na liście składników Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Adres URL obrazu ikony tytułu

Określa położenie pliku zawierającego obraz, który ma być używany na pasku tytułu składnika Web Part. Obraz musi mieć rozmiar 16 x 16 pikseli.

Komunikat o błędzie importu

Określa komunikat wyświetlany w razie wystąpienia problemu podczas importowania składnika Web Part.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×