Dostosowywanie okienka nawigacji w programie Outlook 2010 i 2007

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okienko nawigacji programu Outlook 2010

okienko nawigacji pojawia się po lewej stronie okna Outlook we wszystkich widokach domyślnie i przełączanie różnych obszarów programu Outlook, takich jak Poczta, Kalendarz, Kontakty, zadania i notatki.

Program Outlook 2010 i 2007 okienka nawigacji mogą być po zmianie rozmiaru, zminimalizowane lub ukryte. Zawartość wyświetlana w okienku nawigacji zależą od widok podczas pracy, takie jak widoku Poczta lub kalendarz.

Uwaga : Poniższe instrukcje dotyczą tylko 2007 i Outlook 2010. Aby zmodyfikować panelu nawigacji w Outlook 2016 i 2013, zobacz Zmienianie zawartości wyświetlanej na pasku nawigacyjnym.

Aby zmienić rozmiar okienka nawigacji w programie Outlook 2010

 • Wskaż prawą krawędź Okienka nawigacji, a gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami , przeciągnij krawędź w lewo lub prawo.

Zmienianie czcionki okienka nawigacji w programie Outlook 2010

W dowolnym widoku w Outlook, możesz zmienić czcionkę i rozmiar tekstu w okienku nawigacji.

 1. Na karcie Widok w grupie Układ kliknij polecenie Okienko nawigacji, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij czcionkę.

 2. Wprowadź odpowiednie ustawienia w polach Czcionka, Styl czcionki oraz Rozmiar.

 3. Kliknij przycisk OK dwa razy, aby zamknąć otwarte okna dialogowe.

Zmiana przycisków w programie Outlook 2010

Liczbę oraz kolejność dużych przycisków nawigacyjnych, które są wyświetlane u dołu okienka nawigacji, można zmienić.

Aby zmienić kolejność przycisków, wykonaj następujące czynności:

 1. U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Ikona Konfiguruj przyciski , a następnie kliknij przycisk Opcje okienka nawigacji.

 2. Na liście Wyświetl przyciski w tej kolejności kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Uwaga : Aby przywrócić domyślne rozmieszczenie przycisków, kliknij przycisk Resetuj.

Aby zmienić liczbę przycisków, wykonaj następujące czynności:

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Ikona Konfiguruj przyciski , a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej przycisków lub Pokaż mniej przycisków.

Aby dodać lub usunąć przyciski, wykonaj następujące czynności:

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Ikona Konfiguruj przyciski , kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.

  Uwagi : 

  • Aby szybko wyświetlić więcej lub mniej przycisków lub folderów, wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami i przeciągnij pasek w górę lub w dół, gdy wskaźnik zmieni się w dwukierunkową strzałkę Strzałka z dwoma grotami . Jeśli przeciągniesz poziomy pasek podziału u dołu okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski są zamieniane na małe przyciski i są wyświetlane jako pojedynczy wiersz ikon w dolnej części okienka nawigacji.

  • Aby zmaksymalizować obszar okienka folderu, przeciągnij poziomy pasek podziału w dół w okienku nawigacji, a następnie użyj małych przycisków do przełączania okienek folderów.

  • Aby wyświetlić wszystkie foldery, a nie tylko foldery poczty, zmień przycisk Lista folderów w duży przycisk, a następnie przenieś go powyżej przycisku Poczta albo usuń przycisk Poczta z okienka nawigacji.

Minimalizowanie okienka nawigacji w programie Outlook 2010

Za pomocą zminimalizowanego okienka nawigacji można zwiększyć ilość miejsca pracy w oknie Outlook. Zwija zminimalizowanego okienka nawigacji do pionowego paska przycisków, które nadal zapewnia dostęp do najczęściej używanych folderów i widoków.

Aby ukryć lub pokazać zminimalizowane okienko nawigacji, wykonaj następujące czynności:

 • W prawym górnym rogu Okienka nawigacji lub nagłówka zminimalizowanym Okienku nawigacji kliknij przycisk Minimalizuj okienko nawigacji Przycisk Minimalizuj okienko nawigacji lub Rozwiń okienko nawigacji Przycisk Rozwiń okienko nawigacji .

Aby wyświetlić foldery ze zminimalizowanego okienka nawigacji, kliknij przycisk Foldery.

Uwaga : Po rozwinięciu zminimalizowanego okienka nawigacji, okienka nawigacji jest ustawiony na tej samej szerokości, jak było wcześniej. Jeśli zamkniesz Outlook przy zminimalizowanym okienku nawigacji, pojawi się zminimalizowane po ponownym uruchomieniu Outlook.

Korzystanie z widoku listy folderów w okienku nawigacji w programie Outlook 2010

W tym widoku wszystkie foldery, w tym foldery skrzynki odbiorczej, pozostają widoczne w okienku nawigacji po przełączeniu się do innych widoków, takich jak kalendarz lub kontakty. Kliknij pozycję Lista folderów Obraz przycisku u dołu okienka nawigacji.

Jeśli klikniesz jeden z przycisków w okienku nawigacji, takie jak Poczta, Kalendarz lub Kontakty, w okienku nawigacji zostanie zmieniona powrót do trybu widoku okienka.

Jeśli lista folderów ma być widokiem głównym, nie należy uzyskiwać dostępu do innych widoków za pomocą przycisków u dołu okienka. Należy kliknąć odpowiedni folder, ikonę lub nazwę na liście folderów.

Jeśli korzystasz z widoku listy folderów po zamknięciu Outlook, gdy ponownie uruchomić Outlook zostanie otwarty na liście folderów.

Zmienianie listy Ulubione w programie Outlook 2010

Lista Ulubione zapewnia wygodny sposób wyświetlania najczęściej używanych folderów w górnej części okienka nawigacji. Użytkownik wybiera, które foldery mają być wyświetlane.

Porada : W zminimalizowanym okienku nawigacji foldery wymienione na liście Ulubione są wyświetlane jako pionowe przyciski udostępnienie ich istnieje także. Pionowych przycisków, które są wyświetlane są zależne od pionowy odstęp w oknie Outlook i układ folderów na liście Ulubione.

Włączanie i wyłączanie listy Ulubione nie ma wpływu na foldery na liście. Folder znajdujący się na liście Ulubione w memencie wyłączenia jej wyświetlania pojawi się na niej z powrotem po ponownym włączeniu listy.

 • Na karcie Widok w grupie Układ kliknij przycisk Okienko nawigacji, a następnie kliknij polecenie Ulubione.

  Znacznik wyboru wskazuje, czy lista Ulubione jest włączona.

 • Aby dodać folder do listy Ulubione, przeciągnij go na listę Ulubione. Folder ani jego zawartość nie zostaną przeniesione, lecz w obrębie listy Ulubione zostanie utworzony skrót do tego folderu.

 • Aby usunąć foldery z listy Ulubione, kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń z ulubionych.

  Uwagi : 

  • Foldery z listy Ulubione należy usuwać pojedynczo.

  • Usunięcie folderów z listy Ulubione nie powoduje usunięcia tych folderów ani ich zawartości z listy Wszystkie foldery poczty.

 • Aby zminimalizować Ulubione, kliknij Ikona rozwinięcia obok nagłówka Ulubione.

 • Aby rozwinąć Ulubione, kliknij przycisk Ikona zwinięcia obok nagłówka Ulubione.

Zmienianie rozmieszczenia folderów w okienku nawigacji w programie Outlook 2010

Podfoldery poczty, które możesz utworzyć są wyświetlane w kolejności alfabetycznej w każdym folderze w okienku nawigacji. Nie można ręcznie przestawiać folderów.

Foldery domyślne są wyświetlane na końcu listy folderów w tym wersje robocze, Elementy wysłane, Elementy usunięte, Historia konwersacji, Formularze programu InfoPath, Wiadomości-śmieci, Skrzynka nadawcza, Źródeł danych RSS i Foldery wyszukiwania. Dla tych folderów nie można zmienić nazwy ani przestawiać.

Aby obejść ten problem Rozważ dodanie często używanych folderów do listy Ulubione w górnej części okienka nawigacji. Foldery w tej sekcji mogą być rozmieszczone w dowolnej kolejności.

Inne obejście jest nazwy folderów. Wprowadzanie numeru lub znaki specjalne, takie jak podkreślenia (_) lub wykrzyknik (!) powoduje przejście folderu przed foldery, których nazwy zaczynają się od litery od A do Z. Aby zmienić nazwę folderu, kliknij folder, a następnie na karcie Folder w grupie Akcje kliknij przycisk Zmień nazwę folderu.

Uwaga : Nie można zmienić rozmiar czcionki, koloru lub typu w okienku nawigacji. Lupa systemu Windows jest opcja, która zwiększa rozmiar czcionki na ekranie komputera. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Korzystanie z lupy, aby wyświetlić elementy na ekranie.

Dodawanie lub usuwanie przycisków w okienku nawigacji w programie Outlook 2007

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.

Uwaga : Wprawdzie można usunąć wszystkie przyciski z okienka nawigacji i zmaksymalizować okienko folderu, przeciągając poziomy pasek podziału w dół okienka nawigacji, ale usunięcie rzędu małych przycisków znajdującego się u dołu jest niemożliwe.

Aby zmienić rozmiar okienka nawigacji w programie Outlook 2007

 • Wskaż prawą krawędź Okienka nawigacji, a gdy wskaźnik przybierze kształt strzałki z dwoma grotami Obraz pionowej strzałki z dwoma grotami , przeciągnij krawędź w lewo lub prawo.

Zmienianie kolejności wyświetlania przycisków w programie Outlook 2007

 1. U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , a następnie kliknij przycisk Opcje okienka nawigacji.

 2. Aby zmienić rozmieszczenie kolejności przycisków, na liście Wyświetl przyciski w tej kolejności kliknij przycisk, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Uwaga : Aby przywrócić domyślne rozmieszczenie przycisków, kliknij przycisk Resetuj.

Zmienianie liczby dużych i małych przycisków w okienku nawigacji w programie Outlook 2007

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej przycisków lub Pokaż mniej przycisków.

Uwaga : 

 • Aby szybko wyświetlić więcej przycisków lub folderów, wskaż poziomy pasek podziału między folderami a przyciskami i przeciągnij pasek w górę lub w dół, gdy wskaźnik zmieni się w dwukierunkową strzałkę Strzałka z dwoma grotami . Jeśli przeciągniesz poziomy pasek podziału u dołu okienka nawigacji, wszystkie duże przyciski zostaną przekonwertowane na małe przyciski i są wyświetlane jako pojedynczy wiersz ikon w dolnej części okienka nawigacji.

 • Aby zmaksymalizować obszar okienka folderu, przeciągnij poziomy pasek podziału w dół w okienku nawigacji, a następnie użyj małych przycisków do przełączania okienek folderów.

 • Aby wyświetlić wszystkie foldery, a nie tylko foldery poczty, zmień przycisk Lista folderów w duży przycisk, a następnie przenieś go powyżej przycisku Poczta albo usuń przycisk Poczta z okienka nawigacji.

Ukrywanie lub wyświetlanie zminimalizowanego okienka nawigacji w programie Outlook 2007

Za pomocą zminimalizowanego okienka nawigacji, można zaoszczędzić miejsce w oknie Outlook. W tym okienku jest wersja okienka nawigacji, które zwinięte do pionowego paska przycisków, która nadal zapewnia dostęp do najczęściej używanych folderów i widoków. Dla wygody istnieje kilka sposobów, aby ukryć lub pokazać zminimalizowanego okienka nawigacji.

Porada : Jeżeli sekcja Foldery ulubione zawiera dowolne foldery, podczas korzystania ze zminimalizowanego okienka nawigacji można uzyskać do nich dostęp jednym kliknięciem. Liczba folderów wyświetlanych w postaci przycisków w zminimalizowanym okienku nawigacji zależy od tego, ile miejsca w pionie przeznaczono na okienko nawigacji. Przyciski folderów są widoczne od góry do dołu w takiej kolejności, w jakiej występują na liście Foldery ulubione.

 • W prawym górnym rogu Okienka nawigacji lub nagłówka zminimalizowanym Okienku nawigacji kliknij strzałkę Obraz przycisku .

Aby wyświetlić foldery w okienku nawigacji ze zminimalizowanego okienka nawigacji, kliknij przycisk Okienko nawigacji.

Uwaga : Po rozwinięciu zminimalizowanego okienka nawigacji do okienka nawigacji, okienka nawigacji jest ustawiony na tej samej szerokości, jak było wcześniej. Jeśli zamkniesz Outlook z okienkiem nawigacji zwijane w zminimalizowanym okienku nawigacji, po ponownym uruchomieniu Outlook spowoduje wyświetlenie w ten sposób.

Dodawanie lub usuwanie przycisków widoków w zminimalizowanym okienku nawigacji w programie Outlook 2007

Przyciski widoków widoczne w zminimalizowanym okienku nawigacji, takie jak Poczta, Kalendarz czy Kontakty, są tymi samymi przyciskami widoków, które są widoczne w widoku pełnego okienka nawigacji.

Obraz przycisku
Duży przycisk widoku jest wyświetlany jako mały przycisk widoku w zminimalizowanym okienku nawigacji.
Obraz przycisku

Uwaga : Przyciski widoków różnią się od pionowe przyciski folderów w okienku Foldery ulubione również wyświetlane w zminimalizowanym okienku nawigacji. Przyciski folderów zależą od ilości odstęp w pionie, który jest dostępny w oknie programu Outlook i kolejność wyświetlania folderów w folderach ulubionych. Te przyciski można usunąć przez usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione.

 • U dołu zminimalizowanego okienka nawigacji kliknij pozycję Konfiguruj przyciski Obraz przycisku , kliknij pozycję Dodaj lub usuń przyciski, a następnie kliknij odpowiedni przycisk.

Pokazywanie lub ukrywanie listy folderów w programie Outlook 2007

Aby uzyskać przejrzystszy widok okienka poczty, należy spróbować użyć widoku lista folderów.

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij pozycję Lista folderów Obraz przycisku .

 • U dołu Okienka nawigacji kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku lub Poczta Obraz przycisku .

Korzystanie z widoku listy folderów w okienku nawigacji w programie Outlook 2007

W tym widoku wszystkie foldery, w tym foldery skrzynki odbiorczej, pozostają widoczne w okienku nawigacji po przełączeniu się do innych widoków, takich jak kalendarz lub kontakty. Po prostu kliknij Listę folderów Obraz przycisku u dołu okienka nawigacji. Aby wrócić do widoku okienka poczty, kliknij przycisk Poczta Obraz przycisku lub Poczta Obraz przycisku u dołu Okienka nawigacji.

Jeśli przełączenie do widoku Lista folderów, a następnie Zamknij Outlook, zostanie wyświetlona lista folderów, po ponownym uruchomieniu Outlook.

Ważne : Jeśli chcesz zachować na liście folderów jako widoku głównego w okienku nawigacji podczas pracy, nie za pomocą przycisków u dołu okienka Przechodzenie do innych widoków. Aby zachować widok listy folderów podczas poruszania się po programie Outlook, kliknij odpowiedni folder, ikonę lub nazwę na liście folderów się.

Jeśli klikniesz przycisk kalendarza, zostanie wyświetlony widok kalendarza, w oknie głównym Outlook, ale okienko nawigacji zostanie zmienione powrót do trybu widoku okienka. Spowoduje to zresetowanie okienka nawigacji, aby wyświetlić inne widoki w okienku.

Usuwanie lub minimalizowanie okienka Foldery ulubione w programie Outlook 2007

Foldery ulubione umożliwiają wyświetlanie w wygodny sposób najczęściej używanych folderów u góry okienka nawigacji. Użytkownik określa zawartość listy Foldery ulubione, wybierając foldery, które zostaną na niej uwzględnione. Jeśli użytkownik nie chce używać okienka Foldery ulubione lub jest potrzebna większa ilość miejsca w głównym okienku nawigacji, można zastosować jedną z poniższych opcji.

 • Zmniejszenie rozmiaru listy Foldery ulubione przez usuwanie pojedynczych folderów z listy

 • Zminimalizowanie okienka Foldery ulubione pod nagłówkiem

 • Wyłączenie okienka Foldery ulubione

Porada : W zminimalizowanym okienku nawigacji foldery w folderach ulubionych są wyświetlane jako pionowe przyciski udostępnienie ich istnieje także. Pionowe przyciski wyświetlane są zależne od pionowej dostępne miejsce w oknie programu Outlook i układ folderów na liście Foldery ulubione.

Z listy Foldery ulubione można usunąć dowolny folder lub wszystkie foldery, aby zmniejszyć długość listy i rozmiar okienka.

 1. W okienku Foldery ulubione kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który ma zostać usunięty, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń z listy Foldery ulubione.

 2. Powtórz krok 1 dla każdego folderu, który chcesz usunąć.

 • Foldery należy usuwać z listy folderów ulubionych pojedynczo.

 • Usunięcie folderów z okienka Foldery ulubione nie powoduje usunięcia ich z listy Wszystkie foldery poczty.

 • W nagłówku okienka Foldery ulubione kliknij strzałkę Obraz przycisku .

  Używanie strzałek do otwierania i zamykania okienka Foldery ulubione

  Aby rozwinąć okienko, ponownie kliknij strzałkę Obraz przycisku .

W zależności od potrzeb można zwinąć lub rozwinąć okienko Foldery ulubione, aby wyświetlić foldery lub ukryć je, gdy nie są używane.

Włączanie i wyłączanie okienka Foldery ulubione nie ma wpływu na foldery na liście. Jeśli po wyłączeniu tej funkcji na liście Foldery ulubione znajdują się foldery, będą one widoczne po ponownym włączeniu funkcji.

 • W menu Widok wskaż polecenie Okienko nawigacji, a następnie kliknij polecenie Foldery ulubione, aby usunąć jego zaznaczenie.

  Kliknij ponownie polecenie Foldery ulubione, aby ponownie włączyć tę funkcję.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×