Dostosowywanie interlinii oraz odstępów między tekstem i akapitami

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W programie Word 2010 jest łatwo dostosować odstępy przed i po akapicie.

Interlinia określa odstęp w pionie między wierszami tekstu w akapicie. Odstępy między akapitami określają ilość miejsca powyżej i poniżej akapitu.

Co chcesz zrobić?

Zrozumieć, dlaczego interlinii wygląda inaczej

Zmienianie interlinii w istniejącym dokumencie

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Ustawianie odstępów pojedynczych jako domyślnych dla wszystkich nowych dokumentów

Zrozumieć, dlaczego interlinii wygląda inaczej

W Microsoft Office Word 2007 domyślne odstępy dla większości zestawów szybkich stylów jest 1.15 między wierszami i między akapitami pusty wiersz. Domyślny odstęp dokumentów programu Office Word 2003 wynosi 1,0 między wierszami i między akapitami nie pusty wiersz.

Interlinia w programach Word 2003 i Word 2007

1. 1.0 linii, odstępów i bez odstępu między akapitami

2. Interlinia 1,15 z pustym wierszem między akapitami

Aby uzyskać więcej informacji na temat dlaczego Twoje interlinia wygląda inaczej lub tworzyć nowe dokumenty, które wyglądają jak dokumentów utworzonych za pomocą programu Word 2003 kliknij łącze w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Zmienianie interlinii w istniejącym dokumencie

Najprostszym sposobem zmiany interlinii w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli zmiana interlinii ma dotyczyć części dokumentu, można zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ich ustawienia interlinii.

Zmienianie interlinii w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Na przykład w zestawach stylów Tradycyjny i Word 2003 są używane odstępy pojedyncze. W zestawie stylów Rękopis są używane odstępy podwójne.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie interlinii w części dokumentu

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz zmienić interlinię.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Interlinia.

  Obraz Wstążki programu Word

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij liczbę odpowiadającą żądanej interlinii.

   Na przykład kliknij 2.0, podwójne zaznaczonego akapitu. Kliknij przycisk 1.0 pojedyncze z odstępami, który jest używany w starszych wersjach programu Word. Kliknij przycisk 1.15 pojedyncze z odstępami, który jest używany w programie Word 2007.

  • Kliknij polecenie Opcje interlinii, a następnie zaznacz odpowiednie opcje w obszarze Odstępy. Więcej informacji znajduje się na poniższej liście dostępnych opcji.

Opcje interlinii

Pojedyncze    Dostosowuje rozmiar interlinii do największej czcionka w danym wierszu, dodając niewielki zapas. Wielkość dodatkowego miejsca zależy od użytej czcionki.

1,5 wiersza    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest 1,5 razy większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Podwójna    Dla tej opcji rozmiar interlinii jest dwukrotnie większy w porównaniu z odstępami pojedynczymi.

Przynajmniej    Ta opcja określa minimalny rozmiar interlinii niezbędny do tego, aby w wierszu zmieściła się największa czcionka lub grafika.

Dokładnie    Ta opcja określa ustalony rozmiar interlinii, wyrażoną w punktach. Na przykład jeśli tekst jest czcionką 10-punktową, można określić 12 punktów jako odstępów między wierszami.

Wiele    Ta opcja ustawia odstępów między wierszami, który może być wyrażona w liczbie większej niż 1. Na przykład ustawienie odstępu 1.15 spowoduje zwiększenie odstępów o 15 procent, a ustawienie odstępu na 3 zwiększa przestrzeń 300 procent (potrójne odstępy).

Uwaga   Jeśli wiersz zawiera duży znak tekstowy, element graficzny lub formułę, w programie Word odstęp tego wiersza zostanie automatycznie zwiększony. W celu zachowania równych odstępów między wierszami akapitu należy dokładnie określić odstępy, przy czym odległość powinna być na tyle duża, aby największy znak lub element graficzny mieścił się w wierszu. Jeśli element zostanie wyświetlony jako przycięty, należy zwiększyć odstęp.

Początek strony

Zmienianie odstępów przed akapitami i po akapitach

Najprostszym sposobem zmiany odstępów między akapitami w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów, w którym są używane żądane odstępy. Jeśli zmiana odstępów między akapitami ma dotyczyć części dokumentu, można zaznaczyć odpowiednie akapity i zmienić ustawienia odstępów przed akapitami i po akapitach.

Zmienianie odstępów między akapitami w całym dokumencie przy użyciu zestawu stylów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Przycisk Zmień style

 2. Wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie wskazuj różne zestawy stylów. Korzystając z podglądu na żywo, zwróć uwagę na zmiany odstępów w kolejnych zestawach.

  Na przykład zestaw stylów programu Word 2003 wstawia nie dodatkowych odstępów między akapitów lub mała ilość miejsca powyżej nagłówki. Zestaw stylów programu Word 2007 używa podwójny odstęp między akapitami i dodaje więcej miejsca powyżej nagłówki.

 3. Gdy zobaczysz właściwe odstępy, kliknij nazwę odpowiedniego zestawu stylów.

Zmienianie odstępów przed zaznaczonymi akapitami i po zaznaczonych akapitach

Domyślnie po akapitach jest wstawiany pusty wiersz, a nad nagłówkami jest wstawiany dodatkowy odstęp.

 1. Zaznacz akapit, dla którego chcesz zmienić odstęp przed akapitem lub odstęp po akapicie.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę znajdującą się obok Odstęp przed lub Odstęp po i wprowadź ilość miejsca, która ma.

  Obraz Wstążki programu Word

Początek strony

Ustawianie odstępów pojedynczych jako domyślnych dla wszystkich nowych dokumentów

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij przycisk Zmień style.

  Przycisk Zmień style

 2. Wskaż polecenie Zestaw stylów, a następnie kliknij polecenie Word 2003.

 3. W grupie Style kliknij pozycję Zmień style, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne.

Uwaga   Jeśli podczas wypróbowywania w dokumencie innego zestawu stylów trzeba powrócić do niestandardowego ustawienia domyślnego, należy kliknąć przycisk Zmień style w grupie Style, wskazać pozycję Zestaw stylów, a następnie kliknąć pozycję Resetuj do szybkich stylów z szablonu.

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Word 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język