Dostosowywanie Wstążki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Wstążka to pasek znajdujący się u góry okna programu, zawierający grupy poleceń (nowy interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent). Nowy interfejs użytkownika Office Fluent udostępnia w jednym miejscu polecenia programu Microsoft Office Access 2007 i jest głównym elementem zastępującym menu i paski narzędzi używane we wcześniejszych wersjach programu Access.

Podczas tworzenia bardziej zaawansowanych aplikacji w programie Office Access 2007 może być potrzebne dostosowanie Wstążki interfejsu użytkownika Office Fluent w celu ułatwienia korzystania z aplikacji. Można na przykład ukryć niektóre lub wszystkie karty domyślne, tak aby użytkownicy nie mogli korzystać z niektórych poleceń, a także utworzyć nowe karty niestandardowe, zawierające tylko te polecenia, które mają być dostępne.

We wszystkich programach Microsoft Office 2007, które używają interfejs użytkownika Office Fluent umożliwia język XML (Extensible Markup) Dostosowywanie Wstążki. Dlatego niektóre podstawową wiedzę XML jest przydatne. W tym artykule omówiono pojęcia XML, ale go udostępnić podstawowa procedura dostosowania Wstążki i niektórych przykład kod XML, który można dostosować do własnych potrzeb.

Co chcesz zrobić?

Opis technik dostosowania wstążki

Tworzenie i stosowanie wstążki niestandardowych

Przywracanie domyślnych wstążki

Opis przykład pliku XML

Opis technik dostosowywania Wstążki

W programie Office Access 2007 można dostosować Wstążkę, tworząc kod XML dostosowania i dodając kod lub ustawiając właściwości bazy danych powodujące, że program Access będzie używać kodu XML przy tworzeniu wstążki. Za pomocą kodu XML można ukrywać istniejące karty, a także dodawać nowe karty, grupy poleceń i polecenia. Procedury opisane w tym artykule pozwalają na dodawanie poleceń wbudowanych programu Access (takich jak Znajdź, Sortuj czy Zapisz), a także poleceń uruchamiających makra programu Access napisane przez użytkownika.

Kod XML można przechowywać w wielu lokalizacjach. Jedną z najprostszych metod jest przechowywanie kodu w tabeli systemowej w bieżącej bazie danych. Ten proces polega na utworzeniu tabeli systemowej o nazwie USysRibbons, dodaniu do niej kodu XML wstążki, a następnie określeniu czy wstążka niestandardowa ma być wyświetlana dla całej bazy danych czy dla określonego formularza lub raportu. Można zdefiniować kilka wstążek niestandardowych — jedną dla całej aplikacji oraz dodatkowe wstążki dla poszczególnych formularzy i raportów bazy danych.

Tworzenie i stosowanie wstążki niestandardowej

Poniższe sekcje zawierają szczegółowe procedury dotyczące tworzenia i stosowania wstążki niestandardowej.

Przed rozpoczęciem

Wyświetlanie tabel systemowych w okienku nawigacji    Domyślnie tabele systemowe nie są wyświetlane w okienku nawigacji. Należy zmienić ustawienie w oknie dialogowym Opcje nawigacji, tak aby tabela USysRibbons była widoczna po jej utworzeniu. Służy do tego następująca procedura:

 1. Po otwarciu bazy danych w programie Access kliknij prawym przyciskiem myszy pasek nawigacyjny u góry okienka nawigacji, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Opcje nawigacji.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji w obszarze Opcje wyświetlania zaznacz pole wyboru Pokaż obiekty systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.

  W okienku nawigacji pojawią się tabele systemowe programu Access.

Włączanie wyświetlania komunikatów o błędach interfejsu użytkownika dodatków    Komunikaty o błędach są ważnym źródłem informacji podczas tworzenia kodu XML dostosowania wstążki i rozwiązywania związanych z nim problemów. Z tego powodu zalecane jest włączenie wyświetlania tych komunikatów w programie Access przy użyciu następującej procedury:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane.

 3. W obszarze Ogólne zaznacz pole wyboru Pokaż błędy interfejsu użytkownika dodatku, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie tabeli systemowej USysRibbons

Wykonanie tej procedury spowoduje utworzenie tabeli systemowej USysRibbons, w której będzie przechowywany kod XML dostosowania wstążki.

 1. Na karcie Tworzenie w grupie Tabele kliknij pozycję Projekt tabeli.

 2. Dodaj do tabeli następujące pola. Upewnij się, że nazwy pól dokładnie odpowiadają poniższym.

 1. Nazwa pola

 1. Typ

 1. Rozmiar pola

 1. ID

 1. Autonumerowanie

 1. Liczba całkowita długa

 1. RibbonName

 1. Tekst

 1. 255

 1. RibbonXml

 1. Nota

 1. Do tej tabeli można dodać kolejne pola, na przykład pole Komentarze z opisem funkcji kodu XML wstążki.

 2. Zaznacz pole ID. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Klucz podstawowy.

 3. Na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Zapisz lub naciśnij klawisze CTRL + s nazwę nowej tabeli USysRibbons.

Dodawanie kodu XML dostosowania wstążki do tabeli USysRibbons

Załóżmy na przykład, że mamy uniemożliwić korzystanie z narzędzi na karcie Tworzenie użytkownikom bazy danych. Ma też zostać utworzona karta o nazwie Karta niestandardowa, zawierająca tylko polecenie Wklej, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

Niestandardowa karta wstążki

Kod XML w poniższej procedurze powoduje utworzenie tej konfiguracji.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę USysRibbons, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok arkusza danych.

 2. Dodaj do tabeli następujące dane. Można skopiować przykładowy kod XML z artykułu i wkleić go bezpośrednio do tabeli.

ID

RibbonName

RibbonXML

(Autonumerowanie)

Moja karta

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>
 1. Ten XML najpierw instruuje dostępu nie do "Tworzenie od podstaw", oznacza to, że go określa, że programu Access należy wyświetlić karty wstążki domyślne. Następnie informuje programu Access, aby ukryć tylko jedną z kart domyślnych (karta Tworzenie ). Na koniec tworzy nowe karty wstążki o nazwie "Kartę niestandardowe" dodaje grupę polecenie o nazwie "Grupa niestandardowa A" do karty i dodaje polecenia Wklej do grupy. Aby uzyskać więcej informacji na temat w tym przykładzie i dostosować go do własnych potrzeb zobacz sekcję Opis przykład XML.

 2. Zamknij tabelę USysRibbons, a następnie zamknij i otwórz ponownie bazę danych.

Stosowanie wstążki niestandardowej

Niestandardowy kod XML wstążki jest przechowywany w tabeli, można więc wykonać jedną z następujących czynności — zależnie od tego, czy wstążka ma być stosowana do całej bazy danych, czy do określonego raportu lub formularza.

 • Stosowanie wstążki niestandardowych do całej bazy danych   

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

  2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych, w obszarze Opcje wstążki i paska narzędzi wybierz listę Nazwa wstążki, a następnie kliknij odpowiednią wstążkę — w tym przypadku będzie to wstążka Moja karta.

  3. Kliknij przycisk OK.

 • Stosowanie wstążki niestandardowych do konkretnego formularza lub raportu   

  1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, do którego chcesz zastosować wstążkę niestandardową, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Widok projektu.

  2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

  3. U góry arkusza właściwości w obszarze Typ zaznaczenia sprawdź, czy z listy wybrano typ obiektu (Formularz lub Raport).

  4. Na karcie Inne arkusza właściwości kliknij listę Nazwa wstążki, a następnie kliknij wstążkę, która ma być wyświetlana po otwarciu formularza lub raportu (w tym przypadku będzie to wstążka Moja karta).

  5. Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciśnij klawisze CTRL+S.

  6. Zamknij formularz lub raport, a następnie otwórz go ponownie dwukrotnym kliknięciem w okienku nawigacji.

   Zostanie wyświetlona wybrana wstążka.

Po sprawdzeniu, czy wstążka niestandardowa działa prawidłowo, można ukryć tabele systemowe, wykonując następujące czynności:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek nawigacyjny u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji w menu skrótów.

 2. W oknie dialogowym Opcje nawigacji w obszarze Opcje wyświetlania wyczyść pole wyboru Pokaż obiekty systemowe, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Przywracanie wstążki domyślnej

Aby przestać używać wstążki niestandardowej i przywrócić domyślną, należy skorzystać z jednej z poniższych procedur, zależnie od tego, czy wstążka niestandardowa jest używana dla całej aplikacji, czy dla określonego formularza lub raportu.

Przywracanie wstążki domyślnej na poziomie aplikacji

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Bieżąca baza danych, a następnie w obszarze Opcje wstążki i paska narzędzi usuń zawartość pola Nazwa wstążki.

 3. Zamknij bazę danych i otwórz ją ponownie.

W programie Access zostaną wyświetlone domyślne karty wstążki. Kod XML wstążki pozostanie w tabeli USysRibbons, dopóki nie zostanie usunięty, można więc przywrócić wstążkę niestandardową, ustawiając ponownie odpowiednią wartość opcji Nazwa wstążki.

Przywracanie wstążki domyślnej w formularzu lub raporcie

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu.

 2. Jeśli arkusz właściwości nie jest jeszcze wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. U góry arkusza właściwości w obszarze Typ zaznaczenia sprawdź, czy z listy wybrano typ obiektu (Formularz lub Raport).

 4. Na karcie Inne arkusza właściwości usuń zawartość pola właściwości Nazwa wstążki.

 5. Zapisz, zamknij i otwórz ponownie formularz lub raport.

Kod XML wstążki pozostanie w tabeli USysRibbons, dopóki nie zostanie usunięty, można więc przywrócić wstążkę niestandardową, ustawiając ponownie odpowiednią wartość opcji Nazwa wstążki.

Początek strony

Opis przykładu XML

Poniżej przedstawiono przykład kodu XML użytego w tym artykule, wraz z ilustracją utworzonej za jego pomocą wstążki niestandardowej.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Niestandardowa karta wstążki

W tym przykładzie w drugim wierszu kodu XML ustawiono atrybut startFromScratch (Zacznij od początku) na False (Fałsz). Ustawienie wartości False powoduje, że program Access pozostawia wszystkie istniejące karty w stanie nienaruszonym i dodaje nowe karty na prawo od istniejących. Ustawienie atrybutu na True (Prawda) powoduje usunięcie wszystkich istniejących kart i wyświetlenie tylko tych, które zostaną utworzone za pomocą kodu XML. Po ustawieniu atrybutu startFromScratch na False nadal można ukryć poszczególne karty. Dzieje się tak w czwartym wierszu kodu XML, w którym jest ukrywana wbudowana karta Tworzenie. Pozostałe wiersze dotyczą tworzenia karty i grupy niestandardowej oraz dodawania do grupy polecenia Wklej za pomocą następującego wiersza kodu XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Dodawanie kolejnych grup i formantów do wstążki niestandardowej    Do wstążki można dodać kolejne grupy i formanty, dodając podobne wiersze kodu XML i podstawiając inne wartości idMso oraz label. Aby na przykład utworzyć formant eksportujący zaznaczony obiekt do programu Excel, należy użyć następującego kodu XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Aby dodać formant do tej samej grupy, w której znajduje się polecenie Wklej, należy wstawić nowy wiersz kodu XML bezpośrednio przed wierszem tworzącym polecenie Wklej lub po tym wierszu. Aby utworzyć nową grupę, można skopiować, wkleić i zmodyfikować kod XML tworzący grupę Grupa niestandardowa z powyższego przykładu. Na poniższym przykładzie przedstawiono kod XML dodający dwa formanty do grupy niestandardowej.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Ten kod XML dodaje inną grupę do karty Karta niestandardowa. Na poniższej ilustracji widać, że nowa grupa zawiera dwa formanty — jeden inicjujący operację importowania z programu Excel i drugi inicjujący operację eksportowania do programu Excel.

Niestandardowa karta wstążki z dwoma grupami

Uwaga: Każda wartość identyfikatora grupy i identyfikatora karty we wstążce niestandardowej musi być unikatowa.

Uzyskiwanie wartości idMso polecenia    Aby uzyskać wartość idMso polecenia wbudowanego, należy użyć następującej procedury:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Access.

 2. Kliknij pozycję Dostosowywanie.

 3. Umieść wskaźnik nad elementem, o którym chcesz uzyskać informacje. Wartość idMso formantu zostanie wyświetlona przez program Access w etykietce ekranowej w nawiasie.

Dodawanie polecenia, które będzie uruchamiane jako makro programu Access    Wstążkę niestandardową można uelastycznić przez dodanie poleceń uruchamiających makra programu Access. Załóżmy na przykład, że utworzono makro o nazwie MyMacro (MojeMakro). Aby dodać do wstążki polecenie uruchamiające to makro, należy dodać do kodu XML następujący wiersz.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Aby dodać formant do grupy, w której znajduje się polecenie Wklej z poprzedniego przykładu, należy wstawić wiersz kodu XML bezpośrednio przed wierszem tworzącym polecenie Wklej lub po tym wierszu. Poniższy przykład przedstawia kod XML dodający polecenie.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×