Dostępne typy wykresów w pakiecie Office

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas tworzenia wykresu w arkuszu programu Excel, dokumencie programu Word lub prezentacji programu PowerPoint jest dostępnych wiele opcji. Niezależnie od tego, czy użyjesz zalecanego wykresu dla swoich danych, czy też wybierzesz wykres z listy wszystkich wykresów, warto dowiedzieć się więcej o każdym z typów wykresów.

Kliknij tutaj, aby rozpocząć tworzenie wykresu.

Wybierz typ wykresu, aby dowiedzieć się więcej.

Aby uzyskać opis każdego typu wykresu, wybierz odpowiednią opcję z poniższej listy rozwijanej.

Uwaga : Niektóre typy wykresów są dostępne tylko w aplikacjach pakietów Office 2013 i 2016.

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie kolumnowym. Zazwyczaj na wykresie kolumnowym kategorie przedstawione są na osi poziomej (kategorii), a wartości są rozmieszczone na osi pionowej (wartości), jak na poniższym wykresie:

Wykres kolumnowy grupowany

Typy wykresów kolumnowych

 • Kolumnowy grupowany i kolumnowy grupowany 3-W   

  Wykres kolumnowy grupowany i kolumnowy grupowany 3D

  Na wykresach kolumnowych grupowanych wartości są wyświetlane w kolumnach 2-W. Dane na wykresie kolumnowym grupowanym 3-W są wyświetlane w perspektywie 3-W, ale trzecia oś wartości (oś głębokości) nie jest używana. Tego wykresu należy użyć, gdy istnieją kategorie przedstawiające:

  • zakresy wartości (na przykład liczniki elementów);

  • określone układy skali (na przykład wartości skali Likerta: całkowita zgoda, zgoda, neutralność, sprzeciw i całkowity sprzeciw);

  • nazwy bez określonej kolejności (na przykład nazwy elementów, nazwy geograficzne lub nazwiska osób).

 • Skumulowany kolumnowy i skumulowany kolumnowy z efektem 3-W     Na skumulowanym wykresie kolumnowym wartości przedstawiane są w postaci skumulowanych kolumn 2-W. Na skumulowanym wykresie kolumnowym z efektem 3-W skumulowane kolumny przedstawiane są w formacie 3-W, ale oś głębokości nie jest używana. Skorzystaj z tego wykresu, gdy masz wiele seria danych i chcesz podkreślić sumę.

  Wykres skumulowany kolumnowy i skumulowany kolumnowy 3D

 • 100% skumulowany kolumnowy i 100% skumulowany kolumnowy z efektem 3-W    Wykres 100% skumulowany kolumnowy przedstawia wartości w kolumnach 2-W skumulowanych, aby odzwierciedlać 100% wartości. Na 100% skumulowanym wykresie kolumnowym z efektem 3-W kolumny przedstawiane są w formacie 3-W, ale oś głębokości nie jest używana. Za pomocą tego wykresu można podkreślić udziały w całości w przypadku co najmniej dwóch serii danych, szczególnie wtedy, gdy suma jest taka sama dla każdej kategorii.

  Wykres 100% skumulowany kolumnowy i 100% skumulowany kolumnowy 3D

 • Kolumnowy z efektem 3-W    Wykresy kolumnowe z efektem 3-W mają trzy osie, które można zmieniać (oś poziomą i pionową oraz oś głębokości). Oś pozioma i oś głębokości służą do porównywania punkty danych. Użyj tego wykresu, gdy chcesz porównać dane w kategoriach i seriach danych.

  Wykres kolumnowy 3D

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie liniowym. Na wykresie liniowym dane kategorii są rozkładane równomiernie na osi poziomej, a dane wartości są rozkładane równomiernie na osi pionowej. Wykresy liniowe pozwalają zilustrować dane ciągłe w czasie jako rozłożone równomiernie na osi, więc doskonale nadają się do przedstawiania trendów danych w równych odstępach czasu, na przykład miesiącach, tygodniach, kwartałach lub latach obrachunkowych.

Wykres liniowy ze znacznikami

Typy wykresów liniowych

 • Liniowy i liniowy ze znacznikami    Wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, umożliwiają zilustrowanie trendów w czasie lub w równomiernie rozłożonych kategoriach, szczególnie gdy istnieje wiele punktów danych, a kolejność ich prezentacji ma znaczenie. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu liniowego bez znaczników.

  Wykres liniowy i liniowy ze znacznikami

 • Skumulowany liniowy i skumulowany liniowy ze znacznikami    Skumulowane wykresy liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendu udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach.

  Wykres skumulowany liniowy i skumulowany liniowy ze znacznikami

 • 100% skumulowany liniowy i 100% skumulowany liniowy ze znacznikami    Wykresy 100% skumulowane liniowe, wyświetlane ze znacznikami symbolizującymi poszczególne wartości danych lub bez tych znaczników, służą do przedstawiania trendów procentowego udziału każdej wartości w czasie lub w równomiernie rozmieszczonych kategoriach. Jeśli jest wiele kategorii lub wartości są przybliżone, użyj wykresu 100% skumulowanego liniowego bez znaczników.

  Wykres 100% skumulowany liniowy i 100% skumulowany liniowy ze znacznikami

 • Liniowy 3-W    Na wykresach liniowych 3-W każdy wiersz lub każda kolumna danych są przedstawiane jako wstęga 3-W. Osie wykresu liniowego 3-W (poziomą, pionową i głębokości) można zmieniać.

  Wykres liniowy 3D

  Uwagi : 

  • Wykresy liniowe dają najlepsze wyniki, gdy na wykresie istnieje wiele serii danych — jeśli istnieje tylko jedna seria danych, rozważ użycie wykresu punktowego zamiast wykresu liniowego.

  • Na wykresach skumulowanych liniowych dane są sumowane, co może nie być oczekiwanym wynikiem. Ze względu na możliwe trudności w wizualnej ocenie skumulowanych linii rozważ użycie innego typu wykresu liniowego lub wykresu skumulowanego warstwowego.

Dane rozmieszczone w jednej kolumnie lub w jednym wierszu arkusza można przedstawić na wykresie kołowym. Wykresy kołowe pokazują rozmiary elementów, jakie obejmuje jedna seria danych, w porównaniu do sumy tych elementów. Na wykresie kołowym elementy punkty danych są przedstawiane jako procenty całego koła.

Wykres kołowy

Wykresy kołowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Masz tylko jedną serię danych.

 • Żadna z wartości danych nie jest ujemna.

 • Wśród wartości danych jest bardzo mało wartości zerowych.

 • Masz nie więcej niż siedem kategorii reprezentujących części pewnej całości (całego koła).

Typy wykresów kołowych

 • Kołowy i kołowy z efektem 3-W    Na wykresach kołowych jest przedstawiany udział każdej wartości w sumie w formacie 2-W lub 3-W. Wycinki wykresu kołowego można wyróżniać, ręcznie je wysuwając.

  Wykres kołowy i kołowy 3D

 • Kołowy kołowego i słupkowy kołowego    Wykres kołowy kołowego lub słupkowy kołowego zawiera wykresy kołowe z niewielkimi wartościami wyodrębnionymi z głównego wykresu kołowego i przedstawionymi na podrzędnym wykresie kołowym lub skumulowanym wykresie słupkowym, co sprawia, że są bardziej czytelne.

  Wykres kołowy kołowego i słupkowy kołowego

Wykresy pierścieniowe

Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można przedstawić na wykresie pierścieniowym. Wykres pierścieniowy, podobnie jak wykres kołowy, ilustruje powiązania części z całością. Może jednak zawierać wiele elementów typu seria danych.

Wykres pierścieniowy

Typy wykresów pierścieniowych

 • Pierścieniowy    Na wykresach pierścieniowych dane są przedstawiane w pierścieniach, z których każdy reprezentuje serię danych. Jeśli wartości procentowe są wyświetlane na etykietach danych, wartość procentowa każdego pierścienia będzie wynosiła 100%.

  Wykres pierścieniowy

  Uwaga :  Wykresy pierścieniowe są niezbyt czytelne. Warto rozważyć użycie zamiast nich wykresów skumulowanych kolumnowych lub wykresu skumulowanego słupkowego.

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie słupkowym. Takie wykresy umożliwiają zilustrowanie porównań poszczególnych elementów. Na wykresach słupkowych kategorie są zazwyczaj rozmieszczone wzdłuż osi pionowej, a wartości wzdłuż osi poziomej.

Wykres słupkowy

Wykresy słupkowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Etykiety osi są długie.

 • Prezentowane wartości oznaczają czasy trwania.

Typy wykresów słupkowych

 • Słupkowy grupowany i słupkowy grupowany z efektem 3-W    Na wykresach słupkowych grupowanych wartości są wyświetlane w formie słupków 2-W. Na wykresach słupkowych grupowanych z efektem 3-W wartości są wyświetlane w postaci słupków 3-W. Oś głębokości nie jest używana.

  Wykres słupkowy grupowany i słupkowy grupowany 3D

 • Skumulowany słupkowy i skumulowany słupkowy z efektem 3-W    Na skumulowanym wykresie słupkowym jest przedstawiona relacja poszczególnych elementów z całością w postaci słupków 2-W. Na skumulowanym wykresie słupkowym z efektem 3-W są wyświetlane słupki w formacie 3-W; oś głębokości nie jest używana.

  Wykres skumulowany słupkowy i skumulowany słupkowy 3D

 • 100% skumulowany słupkowy i 100% skumulowany słupkowy z efektem 3-W    Na wykresie 100% skumulowanym słupkowym wyświetlane są słupki 2-W, ilustrujące porównanie procentowego udziału każdej wartości w sumie dla wszystkich kategorii. Na 100% skumulowanym wykresie słupkowym z efektem 3-W są wyświetlane słupki w formacie 3-W. Oś głębokości nie jest używana.

  Wykres 100% skumulowany słupkowy i 100% skumulowany słupkowy 3D

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie warstwowym. Wykresy warstwowe służą do ilustrowania zmian w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy dla całego trendu. Przez podkreślenie sumy przedstawionych wartości wykres warstwowy przedstawia również relacje poszczególnych części z całością.

Wykres warstwowy

Typy wykresów warstwowych

 • Warstwowy i warstwowy z efektem 3-W    Na wykresach warstwowych — zarówno 2-W, jak i 3-W — są wyświetlane trendy wartości w czasie lub dane innych kategorii. Na wykresach warstwowych 3-W są używane trzy osie (pozioma, pionowa i głębokości), które można zmieniać. Zazwyczaj lepszym rozwiązaniem jest użycie wykresu liniowego zamiast nieskumulowanego wykresu warstwowego, ponieważ dane z jednej serii mogą być zasłonięte danymi z innej serii.

  Wykres warstwowy i warstwowy 3D

 • Skumulowany warstwowy i skumulowany warstwowy z efektem 3-W    Na skumulowanych wykresach warstwowych są wyświetlane trendy udziału każdej wartości w czasie lub dane innych kategorii w formacie 2-W. Skumulowane wykresy warstwowe z efektem 3-W są wyświetlane w ten sam sposób, ale jest w nich używana perspektywa 3-W. Oś głębokości nie jest używana.

  Wykres skumulowany warstwowy i skumulowany warstwowy 3D

 • 100% skumulowany warstwowy i 100% skumulowany warstwowy z efektem 3-W    Na 100% skumulowanych wykresach warstwowych są wyświetlane trendy udziału procentowego każdej wartości w czasie lub dane innych kategorii. 100% skumulowane wykresy warstwowe z efektem 3-W są wyświetlane w ten sam sposób, ale jest w nich używana perspektywa 3-W. Oś głębokości nie jest używana.

  Wykres 100% skumulowany warstwowy i 100% skumulowany warstwowy 3D

Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach arkusza można przedstawić na wykresie XY (punktowym). Umieść wartości x w jednym wierszu lub w jednej kolumnie, a następnie wprowadź odpowiadające im wartości y w przyległych wierszach lub kolumnach.

Wykres punktowy ma dwie osie wartości — oś poziomą (x) i oś pionową (y). Wartości x i y są łączone w pojedyncze punkty danych i przedstawiane w nierównych interwałach lub grupach. Wykresy punktowe są często używane do wyświetlania i porównywania wartości liczbowych, takich jak dane naukowe, statystyczne czy techniczne.

Wykres punktowy

Wykresy punktowe są przydatne w następujących sytuacjach:

 • Trzeba zmienić skalę osi poziomej.

 • Trzeba zmienić skalę tej osi na logarytmiczną.

 • Wartości na osi poziomej nie rozkładają się równomiernie.

 • Na osi poziomej występuje wiele punktów danych.

 • Trzeba dopasować niezależne skale osi wykresu punktowego, aby uwidocznić dodatkowe informacje o danych obejmujących pary lub zbiory wartości.

 • Trzeba pokazać podobieństwa dużych zestawów danych, a nie różnice między punktami danych.

 • Trzeba porównać wiele punktów danych bez uwzględniania czasu — im więcej danych na wykresie punktowym, tym lepsze porównanie.

Typy wykresów punktowych

 • Punktowy    Na tym wykresie punkty są przedstawiane bez łączenia ich liniami w celu porównania par wartości.

  Wykres punktowy

 • Punktowy z wygładzonymi liniami i punktowy ze znacznikami i wygładzonymi liniami    Na tym wykresie jest wyświetlana wygładzona krzywa łącząca punkty danych. Wygładzone linie mogą być wyświetlane ze znacznikami lub bez. Wygładzonej linii bez znaczników można używać, gdy jest wiele punktów danych.

  Wykres punktowy z wygładzonymi liniami i znacznikami oraz punktowy z wygładzonymi liniami

 • Punktowy z prostymi liniami i znacznikami oraz punktowy z prostymi liniami    Na tym wykresie są wyświetlane proste linie łączące punkty danych. Można je wyświetlać ze znacznikami lub bez.

  Wykres punktowy z prostymi liniami i znacznikami oraz punktowy z prostymi liniami

Wykresy bąbelkowe

Podobnie do wykresu punktowego, na wykresie bąbelkowym dodawana jest trzecia kolumna w celu określenia rozmiaru wyświetlanych bąbelków ilustrujących punkty danych w seriach danych.

Wykres bąbelkowy

Typy wykresów bąbelkowych

 • Bąbelkowy i bąbelkowy z efektem 3-W    W przypadku obu typów wykresów bąbelkowych są porównywane zestawy trzech wartości, a nie dwóch. Bąbelki są wyświetlane w formacie 2-W lub 3-W (bez użycia osi głębokości). Trzecia wartość określa rozmiar znacznika bąbelka.

  Wykres bąbelkowy i bąbelkowy z efektem 3D

Dane rozmieszczone w określonym porządku w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie giełdowym. Zgodnie ze swoją nazwą, wykres giełdowy jest najczęściej używany do pokazywania wahań cen akcji. Za jego pomocą można również prezentować wahania danych innego typu, na przykład wahania dziennych opadów lub roczne wahania temperatury. Aby można było utworzyć wykres giełdowy, należy rozmieścić dane w odpowiedni sposób.

Aby na przykład utworzyć prosty wykres cen maksymalnych, minimalnych i na zamknięcie sesji giełdowej, wprowadź dane w kolumnach o nagłówkach Maks., Min. i Zamknięcie (z zachowaniem tej kolejności).

Wykres giełdowy

Typy wykresów giełdowych

 • Maks.-min.-zamknięcie    Ten wykres giełdowy używa trzech serii wartości umieszczonych w następującej kolejności: maksimum, minimum i zamknięcie.

  Wykres giełdowy Maks.-min.-zamknięcie

 • Otwarcie-maks.-min.-zamknięcie    Ten wykres giełdowy używa czterech serii wartości umieszczonych w następującej kolejności: otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie.

  Wykres giełdowy Otwarcie-maks.-min.-zamknięcie

 • Obrót-maks.-min.-zamknięcie    Ten wykres giełdowy używa czterech serii wartości w umieszczonych następującej kolejności: obrót, maksimum, minimum i zamknięcie. Obrót jest w nim mierzony za pomocą dwóch osi wartości: jednej dla kolumn służących do mierzenia obrotu i drugiej dla cen akcji.

  Wykres giełdowy Obrót-maks.-min.-zamknięcie

 • Obrót-otwarcie-maks.-min.-zamknięcie    Ten wykres giełdowy używa pięciu serii wartości umieszczonych w następującej kolejności: obrót, otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie.

  Wykres giełdowy Obrót-otwarcie-maks.-min.-zamknięcie

Dane rozmieszczone w kolumnach lub wierszach arkusza można przedstawić na wykresie powierzchniowym. Ten wykres jest przydatny wtedy, gdy trzeba wyszukać optymalne kombinacje między dwoma zestawami danych. Tak jak na mapie topograficznej, tak i na wykresie powierzchniowym kolory i desenie przedstawiają obszary należące do tego samego zakresu wartości. Wykres powierzchniowy można utworzyć wtedy, gdy kategorie i serie danych są wartościami liczbowymi.

Wykres powierzchniowy

Typy wykresów powierzchniowych

 • Powierzchniowy 3-W    Ten wykres ilustruje dane w widoku 3-W, przypominającym płaszczyznę rozciągniętą na wykresie kolumnowym 3-W. Zazwyczaj służy do ukazania relacji między dużymi ilościami danych, które trudno byłoby przedstawić za pomocą innego wykresu. Kolorowe paski na wykresie powierzchniowym nie odpowiadają seriom danych, ale ukazują różnice pomiędzy wartościami.

  Wykres powierzchniowy 3D

 • Szkieletowo-powierzchniowy 3-W    Wykres powierzchniowy 3-W wyświetlany bez użycia kolorów na powierzchni jest nazywany wykresem szkieletowo-powierzchniowym 3-W. Ten wykres również zawiera tylko linie. Wykres szkieletowo-powierzchniowy 3-W nie jest łatwy do odczytania, ale umożliwia przedstawienie dużych zbiorów danych zdecydowanie szybciej niż wykres powierzchniowy 3-W.

  Wykres szkieletowo-powierzchniowy 3D

 • Konturowy    Wykresy konturowe to wykresy powierzchniowe widziane z góry, podobne do dwuwymiarowych map topograficznych. Na wykresie konturowym kolorowe paski reprezentują określone zakresy wartości. Linie na wykresie konturowym łączą interpolowane punkty o tej samej wartości.

  Wykres konturowy

 • Szkieletowo-konturowy    Wykresy szkieletowo-konturowe również są wykresami powierzchniowymi widzianymi z góry. Wykres szkieletowy zawiera tylko linie, bez kolorowych pasków na powierzchni. Wykresy szkieletowo-konturowe są niezbyt czytelne. Warto rozważyć użycie wykresu powierzchniowego 3-W w zastępstwie.

  Wykres szkieletowo-konturowy

Dane rozmieszczone tylko w kolumnach lub tylko w wierszach arkusza można przedstawić na wykresie radarowym. Wykres radarowy ilustruje porównanie łącznych wartości wielu elementów typu seria danych.

Wykres radarowy

Typy wykresów radarowych

 • Radarowy i radarowy ze znacznikami    Wykresy radarowe ilustrują zmiany wartości względem punktu centralnego. Mogą zawierać znaczniki poszczególnych punktów danych.

  Wykres radarowy i radarowy ze znacznikami

 • Wypełniony radarowy    W przypadku wykresu wypełnionego radarowego obszar serii danych jest wypełniony kolorem.

  Wypełniony wykres radarowy

Wykres mapy drzewa pokazuje hierarchiczny widok danych i pozwala je łatwo porównywać według różnych poziomów kategoryzacji. Na wykresie mapy drzewa kategorie są pokazywane według koloru i odległości. Można na nim łatwo przedstawiać mnóstwo danych, co byłoby trudne w przypadku wykresów innych typów. Wykres mapy drzewa można utworzyć, gdy w obrębie struktury hierarchicznej istnieją puste komórki. Taki wykres sprawdza się przy porównywaniu proporcji w obrębie hierarchii.

Przykład wykresu mapy drzewa w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

Nie istnieją podtypy wykresu mapy drzewa.

Wykres pierścieniowy doskonale nadaje się do wyświetlania danych hierarchicznych i można go utworzyć, gdy w obrębie struktury hierarchicznej istnieją puste komórki. Każdy poziom hierarchii jest reprezentowany przez jeden pierścień lub okrąg, a najbardziej wewnętrzny okrąg stanowi najwyższy poziom w hierarchii. Wykres pierścieniowy bez żadnych danych hierarchicznych (jeden poziom kategorii) jest podobny do zwykłego wykresu pierścieniowego. Jednak wykres pierścieniowy z wieloma poziomami kategorii pokazuje, jakie są relacje między pierścieniami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Wykres pierścieniowy najbardziej przydaje się w sytuacji, gdy trzeba zaprezentować podział jednego pierścienia na elementy składowe.

Obraz wykresu pierścieniowego w pakiecie Office 2016 dla systemu Windows

Nie istnieją podtypy wykresu pierścieniowego.

Dane wskazane na histogramie zawierają częstotliwości w obrębie rozkładu. Każda kolumna wykresu jest nazywana przedziałem. Przedziały można zmieniać na potrzeby dalszej analizy danych.

Przykładowy histogram

Typy histogramów

 • Histogram    Histogram pokazuje rozkład danych pogrupowanych w przedziałach częstotliwości.

  Histogram w podtypie wykresu Histogram
 • Wykres Pareto    to posortowany histogram zawierający obie kolumny posortowane w kolejności malejącej oraz wiersz przedstawiający łączną wartość procentową narastająco.

  Podtyp Wykres Pareto w dostępnych histogramach

Wykres w formie skrzynki i wąsów przedstawia rozkład danych w kwartylach z wyróżnieniem średniej i wartości odstających. Do skrzynek mogą być dołączone pionowe linie, nazywane „wąsami”. Te linie wskazują na zmienność poza kwartylem górnym i dolnym, a każdy punkt, który leży poza liniami, czyli wąsami, jest uznawany za wartość odstającą. Tego typu wykres jest przydatny w przypadku wielu zestawów danych powiązanych ze sobą w jakiś sposób.

Przykładowy wykres w formie skrzynki i wąsów

Nie istnieją podtypy wykresu w formie skrzynki i wąsów.

Na wykresie kaskadowym jest przedstawiona suma bieżąca danych finansowych podczas dodawania lub odejmowania wartości. Pozwala on łatwiej zrozumieć, jaki wpływ na wartość początkową ma seria wartości dodatnich i ujemnych. Kolumny są oznaczone kolorami, dzięki czemu możesz szybko odróżnić liczby dodatnie od ujemnych.

Przykład wykresu kaskadowego

Nie istnieją podtypy wykresu kaskadowego.

Wykresy lejkowe przedstawiają wartości na różnych etapach danego procesu.

Wykres lejkowy przedstawiający planowaną sprzedaż — etapy umieszczono w pierwszej kolumnie, wartości w drugiej

Zazwyczaj wartości te stopniowo się zmniejszają, co sprawia, że słupki wykresu przybierają kształt lejka. Tutaj przeczytasz więcej o wykresach lejkowych.

Dane rozmieszczone w kolumnach i wierszach można przedstawić na wykresie kombi. Wykresy kombi stanowią połączenie dwóch lub większej liczby typów wykresów, co sprawia, że dane są czytelne, szczególnie, gdy są bardzo zróżnicowane. Ten wykres jest jeszcze bardziej czytelny w przypadku uwzględnienia osi pomocniczej. W tym przykładzie użyto wykresu kolumnowego, aby przedstawić liczbę domów sprzedanych od stycznia do czerwca, a następnie użyto wykresu liniowego, aby ułatwić czytelnikom szybką identyfikację średniej ceny sprzedaży w poszczególnych miesiącach.

Wykres kombi z osią pomocniczą

Typy wykresów kombi

 • Kolumnowy grupowany — liniowy i kolumnowy grupowany — liniowy na osi pomocniczej    Z osią pomocniczą lub bez jej uwzględnienia, ten wykres stanowi połączenie wykresu kolumnowego grupowanego i wykresu liniowego, przedstawiając niektóre serie danych jako kolumny, a pozostałe jako linie na jednym wykresie.

  Wykresy kolumnowe grupowane

 • Skumulowany warstwowy — kolumnowy grupowany    Ten wykres stanowi połączenie wykresu skumulowanego warstwowego i kolumnowego grupowanego, przedstawiając niektóre serie danych jako skumulowane warstwy, pozostałe jako kolumny na jednym wykresie.

  Wykres skumulowany warstwowy — kolumnowy grupowany

 • Niestandardowy złożony    Ten wykres umożliwia połączenie wykresów, które chcesz przedstawić na jednym wykresie.

  Wykres niestandardowy złożony

Modyfikowanie typu wykresu

Jeśli masz już wykres, ale chcesz tylko zmienić jego typ:

 1. Zaznacz wykres, kliknij kartę Projektowanie i kliknij przycisk Zmień typ wykresu.

  Zmienianie typu wykresu

 2. Wybierz nowy typ wykresu w oknie dialogowym Zmienianie typu wykresu.

Zobacz też

Tworzenie wykresu lejkowego

Przedstawianie danych na wykresie Gantta

Tworzenie histogramu

Tworzenie wykresu Pareto

Tworzenie wykresu pierścieniowego w pakiecie Office 2016

Tworzenie wykresu mapy drzewa w pakiecie Office 2016

Tworzenie wykresu kaskadowego w pakiecie Office 2016

Tworzenie wykresu w formie skrzynki i wąsów

Dodawanie wykresu kołowego

Tworzenie wykresu w programie Excel 2016 dla systemu Windows

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×