Dostępne pola

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można dodać pola do widok, tabela lub formularz, aby dostosować typy danych projektu jest wyświetlany ten Microsoft Office Project 2007. Jeśli jesteś programisty umożliwia także pola do modyfikowania Project 2007 do potrzeb organizacji.

Aby dodać pola do widoku, kliknij kolumnę w menu Wstaw.

W tym artykule

Omówienie pól

Pola zadań

Okresowe pola zadań

Pola zasobów

Okresowe pola zasobów

Pola przydziałów

Okresowe pola przydziałów

Omówienie pól

Pole zawiera jeden rodzaj informacji i jest częścią tabela, widoku formularz lub obszar okresowe widoku Obciążenie. Project 2007 zawiera kilka rodzajów pól:

  • pola zadań i okresowe pola zadań,

  • pola zasobów i okresowe pola zasobów,

  • pola przydziałów i okresowe pola przydziałów.

,

Uwaga : Niektóre pola są dostępne tylko wtedy, gdy używasz Microsoft Office Project Professional 2007.

Pola zadań i okresowe pola zadań

Pola zadań zawierają informacje związane z zadaniami i mogą być wyświetlane w widokach zadań, takich jak Wykres Gantta, Arkusz zadań i Diagram sieciowy.

Okresowe pola zadań zawierają informacje dla poszczególnych zadań zgodnie z ich rozkładem w czasie. Pola te mogą być wyświetlane w części okresowej widoku Obciążenie zadaniami.

Pola zasobów i okresowe pola zasobów

Pola zasobów zawierają informacje związane z poszczególnymi zasobami, w tym zbiorcze informacje o wszystkich zadaniach przydzielonych do danego zasobu. Mogą być wyświetlane w widokach zasobów, takich jak Arkusz zasobów i Użycie zasobu.

Okresowe pola zasobów zawierają informacje o poszczególnych zasobach zgodnie z rozkładem dostępności zasobu w czasie w danym projekcie. Mogą być wyświetlane w okresowej części widoku Użycie zasobu.

Pola przydziałów i okresowe pola przydziałów

Pola przydział zawierają informacje dotyczące poszczególnych przydziałów. Ta osoba może być wyświetlana w części arkuszowej widoku Obciążenie zadaniami i użycie zasobów i u dołu widoki formularz zadania i Formularz zasobu. Możesz zmienić pole Przydział wyświetlany u dołu formularza zadania lub zasobu w widoku Formularz, wskazać polecenie Szczegóły w Format menu, a następnie klikając polecenie.

Okresowe pola przydziałów zawierają informacje o poszczególnych przydziałach zgodnie z ich rozłożeniem w czasie trwania. Mogą być wyświetlane w okresowej części widoków Użycie zasobu i Obciążenie zadaniami.

Początek strony

Zadanie, pola

Nowy wskazuje, że jest to nowe pole w Project 2007.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, pole zadania

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywisty czas trwania, pole zadania

Pole Rzeczywisty czas trwania przedstawia dotychczasowy rzeczywisty czas pracy nad zadaniem na podstawie czasu trwania według harmonogramu oraz bieżącej wartości pracy pozostałej lub procentu wykonania.

Zakończenie rzeczywiste, pole zadania

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole zadania

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole zadania

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole zadania

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zadania

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Opóźnienie przydziału (pole zadania)

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Jednostki przydziału (pole zadania)

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Nowy
Koszt budżetowy według planu bazowego (pole zadania)

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa według planu bazowego (pole zadania)

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zadania

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Nowy
Zakończenie według planu bazowego elementu dostarczanego (pole zadania)

Pole Zakończenie elementu dostarczanego według planu bazowego zawiera datę planowanego Zakończenie elementu dostarczanego zapisany z plan bazowy projektu.
Office Project Professional 2007 only

Nowy
Rozpoczęcie według planu bazowego elementu dostarczanego (pole zadania)

Pole Rozpoczęcie elementu dostarczanego według planu bazowego zawiera datę oryginalnie planowano Rozpoczęcie elementu dostarczanego zapisana w planie bazowym projektu.
Office Project Professional 2007 only

Czas trwania wg planu bazowego, pole zadania

W polu Czas trwania wg planu bazowego jest wyświetlana ilość czasu pierwotnie zaplanowana na wykonanie zadania.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zadania

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole zadania

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole zadania

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Wg planu bazowego 1, za pomocą pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 zawierają pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Nowy
Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 (, pola zadania)

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zadania

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Wg planu bazowego 1-10 Zakończenie elementu dostarczanego (, pola zadania)

Pola Zakończenie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty zakończenia elementów dostarczanych zapisane z odpowiednimi planami bazowymi projektu.

Nowy
Wg planu bazowego 1-10 Rozpoczęcie elementu dostarczanego (, pola zadania)

Pola Rozpoczęcie elem. dostarcz. wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia elementów dostarczanych zapisane z odpowiednimi planami bazowymi projektu.

Czas trwania wg planu bazowego (1-10), pola zadania

W polach Czas trwania wg planu bazowego (1–10) jest wyświetlana ilość czasu zaplanowanego na wykonanie zadania.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola zadań

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zadania

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zadania

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy (pole zadania)

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa (pole zadania)

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Wykonane do, pole zadania

Pole Wykonane do przedstawia postęp zadania na wykresie Gantta, wskazując punkt, do którego zgłoszono dane rzeczywiste o zadaniu.

Potwierdzone, pole zadania

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Data ograniczenia, pole zadania

Pole Data ograniczenia wskazuje datę skojarzoną z pewnymi typami ograniczeń, takimi jak Musi rozpocząć się, Musi zakończyć się, Rozpocznij nie wcześniej niż, Rozpocznij nie później niż, Zakończ nie wcześniej niż i Zakończ nie później niż.

Typ ograniczenia, pole zadania

Pole Typ ograniczenia udostępnia opcje typów ograniczenia, jakie można stosować w celu zaplanowania zadania.

Kontakt, pole zadania

Pole Kontakt zawiera nazwisko osoby odpowiedzialnej za zadanie.

Koszt, pole zadania

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Tabela stawek kosztów, pole zadania

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole zadania

W polu Odchylenie kosztowe jest wyświetlana różnica między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt 1 – 10 (, pola zadania)

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

WWK, pole zadania

Pole WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Utworzono, pole zadania

Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zadania do projektu.

Krytyczne, pole zadania

Pole Krytyczne wskazuje, czy w harmonogramie przewidziano margines na opóźnienie zadania lub zadania przydziału, czy też znajduje się ono na ścieżce krytycznej.

OKS, pole zadania

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między kosztem prognozowanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

OKP, pole zadania

Pole OKP (odchylenie kosztowe procentowe) przedstawia wyrażony w procentach stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Data (1–10), pola zadań

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Termin ostateczny, pole zadania

Pole Termin ostateczny zawiera datę wprowadzoną jako termin ostateczny zadania. Termin ostateczny to docelowa data, do której zadanie powinno zostać ukończone.

Nowy
Zakończenie elementu dostarczanego (pole zadania)

Dla każdego zadania z elementem dostarczanym, skojarzone z nim wyświetla pola Zakończenie elementu dostarczanego planowaną datę zakończenia dla tego elementu dostarczanego.
Office Project Professional 2007 only

Nowy
Identyfikator GUID elementu dostarczanego (pole zadania)

Dla każdego zadania z elementem dostarczanym, skojarzone z nim, pole Identyfikator GUID elementu dostarczanego zawiera unikatowy identyfikator globalny (GUID) dla tego elementu dostarczanego.
Office Project Professional 2007 only

Nowy
Nazwa elementu dostarczanego (pole zadania)

Dla każdego zadania z elementem dostarczanym, skojarzone z nim pole Nazwa elementu dostarczanego zawiera nazwę lub tytuł tego elementu dostarczanego.
Office Project Professional 2007 only

Nowy
Rozpoczęcie elementu dostarczanego (pole zadania)

Dla każdego zadania z elementem dostarczanym, skojarzone z nim w polu Rozpoczęcie elementu dostarczanego Wyświetla datę rozpoczęcia tego elementu dostarczanego.
Office Project Professional 2007 only

Nowy
Typ elementu dostarczanego (pole zadania)

Pole Typ elementu dostarczanego wskazuje, czy bieżące zadanie ma skojarzony element dostarczany i czy ten element dostarczany jest tworzone przez bieżącego zadania lub tworzone przez osobne projektu lub zadania, od którego zależy bieżące zadanie.
Office Project Professional 2007 only

Czas trwania, pole zadania

W polu Czas trwania jest wyświetlana całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy nad zadaniem.

Odchylenie czasu trwania, pole zadania

W polu Odchylenie czasu trwania jest wyświetlana różnica między czasem trwania według planu bazowego dla zadania i całkowitym czasem trwania (bieżącym oszacowaniem) zadania.

Czas trwania (1–10), pola zadań

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

SKK, pole zadania

W polu SKK (szacowany koszt końcowy) jest wyświetlany oczekiwany całkowity koszt zadania, wyznaczany na podstawie wydajności do daty stanu.

Najwcześniejsze zakończenie, pole zadania

Pole Najwcześniejsze zakończenie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej zakończyć, na podstawie dat najwcześniejszego zakończenia zadań poprzedników, następników, innych ograniczeń i ewentualnego opóźnienia bilansującego.

Najwcześniejsze rozpoczęcie, pole zadania

Pole Najwcześniejsze rozpoczęcie zawiera datę, kiedy zadanie mogłoby się najwcześniej rozpocząć, na podstawie dat najwcześniejszego rozpoczęcia zadań poprzedników i następników oraz innych ograniczeń.

Metoda obliczania wartości wypracowanej, pole zadania

Pole Metoda obliczania wartości wypracowanej umożliwia określenie, czy w obliczaniu budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW) zostanie użyta wartość pola Wykonano %, czy pola Wykonano fizycznie %.

Wg nakładu pracy, pole zadania

Pole Wg nakładu pracy wskazuje, czy harmonogram zadania jest sporządzany według nakładu pracy.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola zadań

Koszt1 za pośrednictwem 10 przedsiębiorstwa mogą zawierać dowolne niestandardowe zadania, zasobu lub przydziału, informacje o kosztach, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadań

Data1 przez 30 mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje daty zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Cz. trw. — przedsiębiorstwo (1–10), pola zadań

Enterprise — czas trwania 1 za pośrednictwem Enterprise — czas trwania 10 pól mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje czas trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola zadań

Flaga1 za pomocą pola Enterprise — flaga 20 mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje flagę zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola zadań

Liczba1 projektu przedsiębiorstwa przy użyciu pól projektu40 przez mogą zawierać dowolne informacje numer projektu niestandardowego zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Kod konspektu zadania — przedsiębiorstwo (1–30), pola zadań

Przedsiębiorstwo zadań — kod konspektu 1 za pomocą pól zadań w przedsiębiorstwie — kod konspektu 30 zawierają kody alfanumeryczne reprezentujący listy prostym lub hierarchicznej struktury zadań (na przykład kosztów kodów obsługi kont skojarzonych z zadaniami).
Office Project Professional 2007 only

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola zadań

Tekst1 za pomocą pola 40 przedsiębiorstwa mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dla zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora
Office Project Professional 2007 tylko

Nowy
Komunikat o błędzie (pole zadania)

Pole komunikat o błędzie jest używane przez Kreatora importu zasobów i Kreatora importu projektu do wyświetlania błędów występujących podczas importowania informacji o zasobach i zadaniach odpowiednio do Microsoft Office Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Szacowany, pole zadania

Pole Szacowany wskazuje, czy czas trwania zadania jest oznaczony jako szacowany.

Oczekiwany czas trwania (pole zadania)

W polu oczekiwany czas trwania zawiera całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy dla zadania; oznacza to, że czas od początku oczekiwanych oczekuje zakończenia zadania.

Zakończenie oczekiwane (pole zadania)

Pole oczekiwaniami zakończenie zawiera datę, jaką ma zakończenia zadania.

Oczekiwanego rozpoczęcia (pole zadania)

Pole oczekiwaniami rozpoczęcie zawiera datę, jaką ma rozpocząć zadanie.

Zadanie zewnętrzne, pole zadania

Pole Zadanie zewnętrzne wskazuje, czy zadanie jest połączone z innym projektem lub zostało rozpoczęte w bieżącym projekcie.

Zakończenie (pole zadania)

Pole Zakończenie zawiera datę zakończenia zadania według harmonogramu.

Zapas czasu zakończenia, pole zadania

Pole Zapas czasu zakończenia zawiera wartość określającą okres od daty najwcześniejszego zakończenia do daty najpóźniejszego zakończenia zadania.

Odchylenie zakończenia, pole zadania

Pole Odchylenie zakończenia zawiera różnicę czasu między datą zakończenia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą zakończenia.

Zakończenie 1 – 10 (, pola zadania)

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Naliczanie kosztu stałego, pole zadania

Pole Naliczanie kosztu stałego udostępnia opcje dotyczące sposobu i czasu naliczania kosztów stałych lub naliczania ich do kosztu zadania.

Koszt stały (pole zadania)

Pole Koszt stały zawiera wartość wszelkich wydatków na zadania, które nie są ponoszone na zasoby.

Flaga 1 – 20 (, pola zadania)

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Swobodny zapas czasu, pole zadania

Pole Swobodny zapas czasu określa czas, o jaki zadanie może zostać opóźnione bez opóźniania swoich następników.

Grupowanie według podsumowań (pole zadania)

Pole Podsumowanie grupowania według wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii.

Ukrywanie pasków, pole zadania

Pole Ukrywanie pasków wskazuje, czy paski wykresu Gantta i paski kalendarza zadania są ukryte.

Hiperłącze (pole zadania)

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza (pole zadania)

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole zadania

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole zadania

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Identyfikator, pole zadania

Pole Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny tego Project 2007 automatycznie przypisuje każdemu zadaniu lub zasobowi dodawanemu do projektu.

Ignorowanie kalendarza zasobu, pole zadania

Pole Ignorowanie kalendarza zasobu wskazuje, czy w harmonogramie zadania są uwzględnione kalendarze zasobów przydzielonych do zadania.

Wskaźniki, pole zadania

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu lub zasobie.

Zakończenie najpóźniejsze, pole zadania

Pole Zakończenie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę zakończenia zadania, która nie spowoduje opóźnienia projektu.

Rozpoczęcie najpóźniejsze, pole zadania

Pole Rozpoczęcie najpóźniejsze zawiera najpóźniejszą datę rozpoczęcia zadania, która nie spowoduje opóźnienia projektu.

Bilansowanie przydziałów, pole zadania

Pole Bilansowanie przydziałów wskazuje, czy funkcja bilansowania może opóźniać i dzielić poszczególne przydziały (zamiast opóźniać i dzielić całe zadanie) w celu redukcji nadmiernych alokacji.

Bilansowanie może wprowadzać podziały, pole zadania

Pole Bilansowanie może wprowadzać podziały wskazuje, czy funkcja bilansowania zasobu może powodować podziały pracy pozostałej dla zadania.

Opóźnienie bilansujące, pole zadania

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole zadania

Pole połączone pola wskazuje, czy istnieją łącza OLE do zadania, zasobu lub przydziału, albo z innego miejsca w tym pliku projektu z innego pliku Project 2007 lub z innego programu.

Oznaczone, pole zadania

Pole Oznaczone wskazuje, czy zadanie zostało oznaczone do dalszych działań lub wyróżnione w celu ułatwienia identyfikacji.

Punkt kontrolny, pole zadania

Pole Punkt kontrolny wskazuje, czy zadanie jest punktem kontrolnym.

Nazwa, pole zadania

Pole Nazwa zawiera nazwę zadania lub zasobu.

Ujemny zapas czasu, pole zadania

Pole Ujemny zapas czasu zawiera wartość ujemnego zapasu czasu dla zadania na wykresie Gantta, wskazując czas, jaki należy zaoszczędzić, aby nie opóźnić zadań następników.

Uwagi, pole zadania

Pole Uwagi zawiera wprowadzone komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

1 – 20 (, pola zadania)

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Obiekty, pole zadania

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Optymistyczny czas trwania (pole zadania)

Pole optymistyczny czas trwania zawiera najlepszego możliwości całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy dla zadania, oznacza to, że czas od początku optymistyczny optymistyczny zakończenia zadania.

Zakończenie optymistyczny (pole zadania)

Pole optymistyczny zakończenie zawiera datę najlepszego możliwości podczas ukończeniem zadania.

Optymistyczny Start (pole zadania)

Pole optymistyczny rozpoczęcie zawiera datę najlepszego możliwość może rozpoczęcia zadania.

Kod konspektu (1–10), pola zadań

Pola Kod konspektu (1–10) zawierają kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów.

Poziom konspektu, pole zadania

Pole Poziom konspektu wskazuje położenie zadania lub przydziału w hierarchii konspektu projektu.

Numer w konspekcie, pole zadania

Pole Numer w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w hierarchicznej strukturze konspektu.

Z nadmierną alokacją, pole zadania

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole zadania

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Wykonano %, pole zadania

Pole Wykonano % zawiera informacje o bieżącym stanie realizacji zadania, wyrażonym jako procent czasu trwania zadania.

Wykonano % pracy, pole zadania

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Pesymistyczny czas trwania (pole zadania)

Pole pesymistyczny czas trwania zawiera najgorszych możliwości całkowita rozpiętość aktywnego czasu pracy dla zadania, oznacza to, że czas od początku pesymistyczny pesymistyczny zakończenia zadania. Można użyć tej daty jako części obliczeń analizy PERT.

Zakończenie pesymistyczny (pole zadania)

Pole pesymistyczny zakończenie zawiera datę najgorszych możliwości podczas ukończeniem zadania. Można użyć tej daty jako części obliczeń analizy PERT.

Pesymistyczny Start (pole zadania)

Pole pesymistyczny rozpoczęcie zawiera datę najgorszych możliwość może rozpoczęcia zadania. Można użyć tej daty jako części obliczeń analizy PERT.

Wykonano fizycznie %, pole zadania

Pole Wykonano fizycznie % zawiera wprowadzony procent ukończenia, który może być używany jako alternatywa podczas obliczania budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Poprzedniki, pole zadania

Pole Poprzedniki zawiera listę identyfikatorów zadań dla zadań poprzedników, od których zależy zadanie zanim zostanie rozpoczęte lub zakończone.

Zakończenie przed bilansowaniem, pole zadania

Pole Zakończenie przed bilansowaniem zawiera datę zakończenia zadania sprzed bilansowania zasobów.

Rozpoczęcie przed bilansowaniem, pole zadania

Pole Rozpoczęcie przed bilansowaniem zawiera datę rozpoczęcia zadania sprzed bilansowania zasobów.

Priorytet, pole zadania

Pole Priorytet wskazuje poziom ważności przyznany zadaniu, co z kolei określa, w jakim stopniu zadanie lub przydział może zostać opóźniony lub podzielony na skutek bilansowania zasobu.

Projekt (pole zadania)

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

Nowy
Publikuj (pole zadania)

Pole Publikuj wskazuje, czy bieżące zadanie ma być publikowana do Project Server 2007 z resztą projektu. Domyślnie to pole jest ustawiona wartość Tak.
Office Project Professional 2007 only

Cykliczne, pole zadania

Pole Cykliczne wskazuje, czy zadanie stanowi część serii zadań cyklicznych.

Praca zwykła, pole zadania

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole zadania

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozostały czas trwania, pole zadania

Pole Pozostały czas trwania zawiera czas potrzebny do wykonania nieukończonej części zadania.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole zadania

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych w harmonogramie przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zadania

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole zadania

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Grupa zasobów, pole zadania

Pole Grupa zasobów zawiera nazwy grup, do których należą zasoby.

Inicjały zasobów, pole zadania

Pole Inicjały zasobów zawiera listę skrótów nazw zasobów.

Nazwy zasobów, pole zadania

Pole Nazwy zasobów zawiera listę nazw wszystkich zasobów przydzielonych do zadania.

Fonetyka nazw zasobów, pole zadania

Pole Fonetyka nazw zasobów jest używane jedynie w japońskiej wersji programu Project 2007.

Typ zasobu (pole zadania)

Pole Typ zasobu wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadania należą do zasobów pracy czy do zasobów materiałowych.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole zadania

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Wznowienie, pole zadania

W polu Wznowienie jest wyświetlana zaplanowana w harmonogramie data wznowienia pozostałej części zadania, wyznaczana po wprowadzeniu nowej wartości w dowolnym polu postępu, na przykład polu Wykonano %, Wykonano % pracy, Praca rzeczywista, Rzeczywisty czas trwania lub Rozpoczęcie rzeczywiste.

Rzutowanie, pole zadania

W przypadku podzadań pole Rzutowanie wskazuje, czy informacje w paskach podzadań wykresu Gantta będą rzutowane na pasek zadania sumarycznego.

WWH, pole zadania

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH).

Rozpoczęcie, pole zadania

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Zapas czasu rozpoczęcia, pole zadania

Pole Zapas czasu rozpoczęcia zawiera wartość określającą okres od daty najwcześniejszego rozpoczęcia do daty najpóźniejszego rozpoczęcia zadania.

Odchylenie rozpoczęcia, pole zadania

Pole Odchylenie rozpoczęcia zawiera różnicę czasu między datą rozpoczęcia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą rozpoczęcia.

Rozpoczęcie (1–10), pola zadań

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

Stan, pole zadania

Wartość pola Stan odpowiada bieżącemu stanowi zadania (Wykonane, Zgodnie z harmonogramem, Opóźnione lub Przyszłe zadanie).

Wskaźnik stanu, pole zadania

W polu Wskaźnik stanu jest wyświetlana ikona odpowiadająca bieżącemu stanowi zadania.

Nowy
Menedżer stanu (pole zadania)

Pole Menedżer stanu zawiera nazwę zasobu przedsiębiorstwa, który ma otrzymywać aktualizacje stanu bieżącego zadania od zasobów pracujących w Microsoft Office Project Web Access.

Zatrzymanie, pole zadania

Pole Zatrzymanie zawiera datę zakończenia bieżącej części zadania.

Plik podprojektu, pole zadania

Pole Plik podprojektu zawiera nazwę projektu wstawionego do pliku aktywnego projektu.

Podprojekt tylko do odczytu, pole zadania

Pole Podprojekt tylko do odczytu wskazuje, czy podprojekt zadania jest projektem tylko do odczytu.

Następniki, pole zadania

Pole Następniki zawiera listę identyfikatorów zadań dla następników zadania.

Podsumowanie, pole zadania

Pole Podsumowanie wskazuje, czy zadanie jest zadaniem sumarycznym.

Postęp sumaryczny, pole zadania

Pole Postęp sumaryczny przedstawia postęp zadania sumarycznego określony na podstawie podzadań i lokalizacji, w której podzadania zostały zaplanowane.

OHR, pole zadania

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

OHRP, pole zadania

Pole OHRP (Procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach.

Kalendarz zadania, pole zadania

Pole Kalendarz zadania zawiera listę wszystkich kalendarzy, które mogą zostać zastosowane do zadania.

Nowy
Identyfikator GUID kalendarza zadania (pole zadania)

Pole Identyfikator GUID kalendarza zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego kalendarza zadania w projekcie. Dwa kalendarze zadania nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID kalendarza zadania.

Nowy
Identyfikator GUID zadania (pole zadania)

Pole Identyfikator GUID zadania zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zadania w projekcie.

WWDW, pole zadania

Pole WWDW (współczynnik wydajności do wykonania) wskazuje współczynnik pracy pozostałej do wykonania do funduszy pozostałych do wydania w dniu stanu.

Stan zespołu — oczekiwanie (pole zadania)

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst powyżej, pole zadania

Pole Tekst powyżej wskazuje miejsce, w którym na paskach wykresu Gantta podzadań pojawia się tekst po rzutowaniu na pasek zadania sumarycznego.

Tekst (1–30), pola zadań

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Całkowity zapas czasu, pole zadania

Pole Całkowity zapas czasu zawiera dopuszczalną ilość czasu, o jaką może zostać przekroczona data zakończenia zadania, nie powodując opóźnienia daty zakończenia projektu.

Typ, pole zadania

Za pomocą pola Typ można sterować wpływem edycji pracy, jednostek przydziału lub czasu trwania na obliczanie dwóch pozostałych pól.

Unikatowy identyfikator, pole zadania

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, że Project 2007 automatycznie nowych zadań, zasobów lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie.

Unikatowe identyfikatory poprzedników, pole zadania

Pole Unikatowe identyfikatory poprzedników zawiera listę unikatowych identyfikatorów dla zadań poprzedników, od których zależy zadanie zanim zostanie rozpoczęte lub zakończone.

Unikatowe identyfikatory następników, pole zadania

Pole Unikatowe identyfikatory następników zawiera listę unikatowych identyfikatorów dla następników zadania.

Wymagana aktualizacja, pole zadania

Aktualizacja pole wymagana wskazuje, czy aktualizacja Project Server 2007 powinny trafiać do przydzielonych członków zespołu wynikająca ze zmian daty rozpoczęcia zadania, zakończyć albo przydziałów.

OKC, pole zadania

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

SPP, pole zadania

Pole SPP zawiera kody struktury podziału prac (SPP).

Poprzedniki SPP, pole zadania

Pole Poprzedniki SPP zawiera listę kodów struktury podziału pracy (SPP) skojarzonych z następnikami, od których przed rozpoczęciem lub zakończeniem zadanie jest zależne.

Następniki SPP, pole zadania

Pole Następniki SPP zawiera listę kodów struktury podziału pracy (SPP) skojarzonych z następnikami.

Praca, pole zadania

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole zadania

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole zadania

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Początek strony

Zadanie z danymi okresowymi, pola

Nowy wskazuje, że jest to nowe pole w Project 2007.

Koszt rzeczywisty, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Stały koszt rzeczywisty, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Stały koszt rzeczywisty zawiera okresową wartość niezwiązanych z zasobami wydatków rzeczywistych na zadania. Wydatki te są obliczane przy użyciu wybranej metody naliczania kosztów.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zadania z danymi okresowymi

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy według planu bazowego (okresowe pole zadania)

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa według planu bazowego (okresowe pole zadania)

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zadania z danymi okresowymi

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, pole zadania z danymi okresowymi

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zadań)

Wg planu bazowego 1, za pomocą pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 zawierają pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Nowy
Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zadań)

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt według planu bazowego (1–10), pola zadań z danymi okresowymi

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola zadań z danymi okresowymi

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zadania z danymi okresowymi

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zadania z danymi okresowymi

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy (okresowe pole zadania)

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa (okresowe pole zadania)

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

WWK, pole zadania z danymi okresowymi

Pole WWK (wskaźnik wydajności kosztów) umożliwia wyświetlenie stosunku kosztów budżetowych (lub według planu bazowego) pracy wykonanej i rzeczywistych kosztów pracy wykonanej, aż do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Koszt skumulowany, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Wykonano % (skumulowane), pole zadania z danymi okresowymi

Pole Wykonano % (skumulowane) zawiera rozłożone w czasie wartości skumulowanego procentu wykonania zadania.

Praca skumulowana, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, pole zadania z danymi okresowymi

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

OKP, pole zadania z danymi okresowymi

Pole OKP (odchylenie kosztowe procentowe) przedstawia wyrażony w procentach stosunek odchylenia kosztowego (OKS) do budżetowego kosztu pracy wykonanej (BKPW).

Koszt stały (okresowe pole zadania)

Pole Koszt stały zawiera wartość wszelkich wydatków na zadania, które nie są ponoszone na zasoby.

Nadmierna alokacja, okresowe pole zadania

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któremuś z zasobów przydzielono w związku z danym zadaniem lub wszystkimi przydzielonymi mu zadaniami ilość pracy większą, niż jest on w stanie wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zadania

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Wykonano %, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Wykonano % zawiera informacje o bieżącym stanie realizacji zadania, wyrażonym jako procent czasu trwania zadania.

Praca zwykła, pole zadania z danymi okresowymi

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

WWH, pole zadania z danymi okresowymi

Pole WWH (współczynnik wydajności kosztów wg harmonogramu) umożliwia wyświetlanie współczynnika kosztu budżetowego pracy wykonanej do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPW/BKPH).

OHR, okresowe pole zadania

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

OHRP, pole zadania z danymi okresowymi

Pole OHRP (Procentowe odchylenie od harmonogramu) zawiera stosunek odchylenia od harmonogramu (OHR) do budżetowego kosztu pracy według harmonogramu (BKPH), wyrażony w procentach.

Praca, okresowe pole zadania

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Początek strony

Pola zasobów

Nowy wskazuje, że jest to nowe pole w Project 2007.

Pole

Opis

Naliczanie, pole zasobu

Pole Naliczanie umożliwia wybór sposobu i czasu obciążania zadania kosztami zasadniczymi oraz pracy w nadgodzinach, czyli naliczania tych kosztów dla zasobów.

Koszt rzeczywisty, pole zasobu

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Zakończenie rzeczywiste, pole zasobu

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole zasobu

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole zasobu

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole zasobu

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zasobu

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Przydział, pole zasobu

Pole Przydział wskazuje, czy dany wiersz jest wierszem przydziału, a nie wierszem zadania lub zasobu.

Opóźnienie przydziału, pole zasobu

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Jednostki przydziału, pole zasobu

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Dostępny od, pole zasobu

Pole Dostępny od zawiera datę początkową, od kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Dostępny do, pole zasobu

Pole Dostępny do zawiera datę końcową, do kiedy zasób jest dostępny do pracy. Informacja jest widoczna w jednostkach określonych dla bieżącego okresu.

Kalendarz bazowy, pole zasobu

Pole Kalendarz bazowy wskazuje, który kalendarz jest bazowy dla kalendarza zasobu.

Nowy
Koszt budżetowy według planu bazowego (pole zasobu)

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa według planu bazowego (pole zasobu)

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie wg planu bazowego, pole zasobu

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole zasobu

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole zasobu

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Wg planu bazowego 1, za pomocą pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 zawierają pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Nowy
Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola zasobów

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego 1-10 (, pola zasobu)

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zasobu

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zasobu

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
budżetu (pole zasobu)

Pole Budżet służy do wyświetlania lub zmiany tego, czy zasób pracy, materiałowy lub kosztowy jest zasobem budżetowym, czyli zasobem, którego praca, materiał lub koszt powinny być śledzone w projekcie.

Nowy
Koszt budżetowy (pole zasobu)

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa (pole zasobu)

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Można bilansować, pole zasobu

Pole Można bilansować wskazuje, czy dla zasobu można przeprowadzić bilansowanie.

Kod, pole zasobu

Pole Kod zawiera kod, skrót lub numer, który ma zostać wprowadzony jako część informacji o zasobie.

Potwierdzone, pole zasobu

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Koszt, pole zasobu

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt użycia, pole zasobu

W przypadku zasobu pracy (ludzi i wyposażenia) pole Koszt użycia wskazuje koszty naliczane za każdym razem, gdy zasób jest używany. Koszty są naliczane za każdym razem, gdy jednostka zasobu pracy jest przydzielana do zadania.

Tabela stawek kosztów, pole zasobu

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole zasobu

Pole Odchylenie kosztowe zawiera różnicę między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1–10), pola zasobów

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

Nowy
utworzony (pole zasobu)

Pole Utworzono zawiera datę i godzinę dodania zasobu do projektu.

OKS, pole zasobu

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Data (1–10), pola zasobów

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Domyślny właściciel przydziału (pole zasobu)

Pole Domyślny właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika przedsiębiorstwa, kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie stanu danego przydziału.
Office Project Professional 2007 only

Czas trwania (1–10), pola zasobów

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

Adres e-mail, pole zasobu

Pole Adres e-mail zawiera adres e-mail zasobu.

Przedsiębiorstwo, pole zasobu

Pole Przedsiębiorstwo informuje, czy dany zasób pochodzi z puli zasobów przedsiębiorstwa (Tak) czy z puli zasobów lokalnych (Nie).

Kalendarz bazowy przedsiębiorstwa, pole zasobu

Pole Kalendarz bazowy przedsiębiorstwa wskazuje, czy zasób jest przydzielony do kalendarza bazowego pochodzącego z szablonu globalnego przedsiębiorstwa.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola zasobów

Koszt1 za pośrednictwem 10 przedsiębiorstwa mogą zawierać dowolne niestandardowe zadania, zasobu lub przydziału, informacje o kosztach, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola zasobów

Data1 przez 30 mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje daty zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola zasobów

Enterprise — czas trwania 1 za pośrednictwem Enterprise — czas trwania 10 pól mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje czas trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola zasobów

Flaga1 za pomocą pola Enterprise — flaga 20 mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje flagę zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola zasobów

Liczba1 projektu przedsiębiorstwa przy użyciu pól projektu40 przez mogą zawierać dowolne informacje numer projektu niestandardowego zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Żądane wartości — przedsiębiorstwo, pole zasobu

Pole żądane wartości — przedsiębiorstwo wskazuje, czy dany zasób ma potrzeby wartości wymaganych do Project Server 2007.

Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29), pola zasobów

Kod konspektu zasobu przedsięwzięcia1 za pomocą pól zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu 29 zawierają kody alfanumeryczne reprezentujący listy prostym lub hierarchicznej struktury zasobów (na przykład kody kwalifikacji lub kodów zadania).
Office Project Professional 2007 only

Członek zespołu organizacji, pole zasobu

Jeśli otwartych jest wiele projektów na poziomie przedsiębiorstwa, w widokach zasobów widoczne są wszystkie zasoby z wszystkich projektów otwartych tej samej wersji (na przykład: wszystkie opublikowane wersje projektów otwartych).

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola zasobów

Tekst1 za pomocą pola 40 przedsiębiorstwa mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dla zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora
Office Project Professional 2007 tylko

Unikatowy identyfikator — przedsiębiorstwo, pole zasobu

Zasoby przedsiębiorstwa są dostępne dla wszystkich projektów w Project Server 2007.

Nowy
Komunikat o błędzie (pole zasobu)

Pole komunikat o błędzie jest używane przez Kreatora importu zasobów i Kreatora importu projektu do wyświetlania błędów występujących podczas importowania informacji o zasobach i zadaniach odpowiednio do Project Server 2007.
Office Project Professional 2007 only

Zakończenie (1–10), pola zasobów

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Zakończenie, pole zasobu

Pole Zakończenie zawiera datę zaplanowanego zakończenia przez zasób pracy nad wszystkimi zadaniami, do których jest przydzielony.

Flaga (1–20), pola zasobów

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Rodzajowy, pole zasobu

Pole Rodzajowy wskazuje, czy zasób jest zasobem rodzajowym.

Grupa, pole zasobu

Pole Grupa zawiera nazwę grupy, do której należy zasób.

Grupowanie według podsumowań (pole zasobu)

Pole Grupowanie według podsumowań wskazuje, czy dany wiersz w arkuszu zadań lub zasobów jest wierszem sumarycznym dla zadań lub zasobów zgrupowanych według określonej kategorii.

Hiperłącze, pole zasobu

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza, pole zasobu

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole zasobu

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole zasobu

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Identyfikator, pole zasobu

Pole Identyfikator zawiera numer identyfikacyjny tego Project 2007 automatycznie przypisuje każdemu zadaniu lub zasobowi dodawanemu do projektu.

Nowy
importu (pole zasobu)

Pole Import Określa, czy zasób ma zostać zaimportowany do Project Server 2007 jako zasób przedsiębiorstwa. Jest częścią Kreatora importu zasobów.
Office Project Professional 2007 only

Nieaktywne, pole zasobu

Zasoby przedsiębiorstwa nie są usuwane. Zamiast tego użytkownicy z prawami administracyjnymi oznaczają je jako nieaktywne.

Wskaźniki, pole zasobu

W polu Wskaźniki są wyświetlane wskaźniki graficzne przedstawiające różnego rodzaju informacje o zadaniu lub zasobie.

Inicjały, pole zasobu

Pole Inicjały zawiera skrót nazwy zasobu.

Opóźnienie bilansujące, pole zasobu

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole zasobu

Pole połączone pola wskazuje, czy istnieją łącza OLE do zadania, zasobu lub przydziału, albo z innego miejsca w tym pliku projektu z innego pliku Project 2007 lub z innego programu.

Etykieta materiałowa, pole zasobu

Pole Etykieta materiałowa zawiera jednostkę miary wprowadzoną dla zasobu materiałowego, na przykład: tony, kartony lub metry sześcienne.

Maksymalna liczba jednostek, pole zasobu

Pole Maksymalna liczba jednostek zawiera maksymalną wartość procentową lub liczbę jednostek przedstawiającą maksymalną wydajność, z jaką zasób może wykonywać dowolne zadania podczas bieżącego okresu.

Nazwa, pole zasobu

Pole Nazwa zawiera nazwę zadania lub zasobu.

Uwagi, pole zasobu

Pole Uwagi zawiera wprowadzone komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Liczba (1–20), pola zasobów

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Obiekty, pole zasobu

Pole Obiekty zawiera liczbę obiektów dołączonych do zadania lub skojarzonych z zasobem.

Kod konspektu (1–10), pola zasobów)

Pola Kod konspektu (1–10) zawierają kody alfanumeryczne definiowane w celu odzwierciedlenia hierarchicznej struktury zadań lub zasobów.

Z nadmierną alokacją, pole zasobu

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole zasobu

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Stawka za pracę w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Stawka za pracę w nadgodzinach zawiera stawkę za pracę w nadgodzinach wykonywaną przez zasób.

Praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole zasobu

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano % pracy, pole zasobu

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Fonetyka, pole zasobu

Pole fonetyka jest używane jedynie w japońskiej wersji programu Project 2007.

Projekt (pole zasobu)

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

SPZ, pole zasobu

Pole SPZ zawiera wartości struktury podziału zasobów, nazywanej również strukturą podziału użytkowników.

Praca zwykła, pole zasobu

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole zasobu

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole zasobu

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole zasobu

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole zasobu

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Nowy
Identyfikator GUID kalendarza zasobu (pole zasobu)

Pole Identyfikator GUID kalendarza zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego kalendarza zasobu w projekcie. Dwa kalendarze zasobu nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID kalendarza zasobu.

Nowy
Identyfikator GUID zasobu (pole zasobu)

Pole Identyfikator GUID zasobu zawiera wygenerowane unikatowe kody identyfikacyjne dla każdego zasobu w projekcie. Dwa zasoby nie mogą mieć tego samego identyfikatora GUID zasobu.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole zasobu

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Stawka standardowa, pole zasobu

Pole Stawka standardowa zawiera stawkę za pracę zwykłą, wykonywaną w godzinach pracy przez zasób.

Rozpoczęcie, pole zasobu

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Rozpoczęcie (1–10), pola zasobów

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

Nowy
Podsumowanie (pole zasobu)

Pole Podsumowanie wskazuje, czy informacje o przydziałach zasobów używanych w bieżącym projekcie pochodzą z obecnie otwartego projektu, czy z innego projektu używającego tych samych zasobów.

OHR, pole zasobu

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
Pula przydziałów zespołu (pole zasobu)

Pole Pula przydziałów zespołu pokazuje, czy bieżący zasób jest zasobem zespołu.
Office Project Professional 2007 only

Nazwa zadania sumarycznego, pole zasobu

Pole Nazwa zadania sumarycznego zawiera nazwy zadań sumarycznych, w których skład wchodzą zadania skojarzone z przydziałem zasobu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole zasobu

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst (1–30), pola zasobów

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Typ, pole zasobu

Za pomocą pola Typ można sterować wpływem edycji pracy, jednostek przydziału lub czasu trwania na obliczanie dwóch pozostałych pól.

Unikatowy identyfikator, pole zasobu

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, że Project 2007 automatycznie nowych zadań, zasobów lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie.

Wymagana aktualizacja, pole zasobu

Aktualizacja pole wymagana wskazuje, czy aktualizacja Project Server 2007 powinny trafiać do przydzielonych członków zespołu wynikająca ze zmian daty rozpoczęcia zadania, zakończyć albo przydziałów.

OKC, pole zasobu

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

Konto użytkownika systemu Windows, pole zasobu

Pole Konto użytkownika systemu Windows zawiera nazwę użytkownika systemu Microsoft Windows wprowadzoną dla zasobu pracy.

Praca, pole zasobu

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Grupa robocza (pole zasobu)

Pole Grupa robocza umożliwia wybór elektronicznej metody aktualizowania używanej komunikację i współpracę z każdego zasobu pracy zespołu projektu.

Rozkład pracy, pole zasobu

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole zasobu

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Początek strony

Pola zasobów z danymi okresowymi

Nowy wskazuje, że jest to nowe pole w Project 2007.

Koszt rzeczywisty, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy według planu bazowego (okresowe pole zasobu)

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa według planu bazowego (okresowe pole zasobu)

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole zasobu z danymi okresowymi

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, pole zasobu z danymi okresowymi

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zasobów)

Wg planu bazowego 1, za pomocą pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 zawierają pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Nowy
Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola zasobów)

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola zasobów z danymi okresowymi

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola zasobów z danymi okresowymi

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole zasobu z danymi okresowymi

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole zasobu z danymi okresowymi

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy (okresowe pole zasobu)

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa (okresowe pole zasobu)

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasób budżetowy.

Koszt, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt skumulowany, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Praca skumulowana, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Nadmierna alokacja, okresowe pole zasobu

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z zadaniem, albo czy zasób został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole zasobu

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Alokacja maksymalna, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostek, do których zasób jest przydzielony w dowolnym momencie, zgodnie z rozkładem w czasie.

Alokacja procentowa, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Alokacja procentowa zawiera informacje o wartości procentowej oznaczającej łączną wydajność pracy zasobu przydzieloną do zadań.

Praca zwykła, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Dostępność pozostała (pole zasobu z danymi okresowymi)

Pole Dostępność pozostała zawiera pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

OHR, okresowe pole zasobu

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Dostępność jednostek, pole zasobu z danymi okresowymi

Pole Dostępność jednostek zawiera wartość procentową lub maksymalną liczbę jednostek dostępności zasobu pracy do wykonania dowolnych zadań w wybranym okresie, zgodnie z ich rozkładem w czasie.

Praca, okresowe pole

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Dostępność pracy, okresowe pole zasobu

Pole Dostępność pracy zawiera maksymalny czas pracy, jaki można zaplanować dla zasobu pracy według harmonogramu w wybranym okresie, zgodnie z rozkładem w czasie.

Początek strony

Przydział, pola

Nowy wskazuje, że jest to nowe pole w Project 2007.

Pole

Opis

Koszt rzeczywisty, pole przydziału

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Zakończenie rzeczywiste, pole przydziału

W polu Zakończenie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina zakończenia zadania lub przydziału.

Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach, pole przydziału

W polu Rzeczywisty koszt pracy w nadgodzinach są wyświetlane koszty poniesione w związku z dotyczącą zadań pracą w nadgodzinach wykonaną już przez przydzielone zasoby.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Rozpoczęcie rzeczywiste, pole przydziału

W polu Rozpoczęcie rzeczywiste jest wyświetlana data i godzina rzeczywistego rozpoczęcia zadania określana na podstawie wprowadzonych informacji o postępie.

Praca rzeczywista, pole przydziału

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole przydziału

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Przydział, pole przydziału

Pole Przydział wskazuje, czy dany wiersz jest wierszem przydziału, a nie wierszem zadania lub zasobu.

Opóźnienie przydziału, pole przydziału

Pole Opóźnienie przydziału zawiera czas, który musi upłynąć, zanim zasób będzie mógł rozpocząć pracę nad przydziałem. W polach Opóźnienie przydziału nie są wyświetlane żadne informacje, udostępniają one jedynie informacje w odpowiadających im polach Opóźnienie przydziału.

Nowy
Właściciel przydziału (pole przydziału)

Pole Właściciel przydziału zawiera nazwę użytkownika odpowiedzialnego za wpisywanie stanu w Office Project Web Access dla bieżącego przydziału.
Office Project Professional 2007 only

Jednostki przydziału, pole przydziału

Pole Jednostki przydziału wskazuje, ile przydzielonych zasobów zostało przydzielonych do zadania.

Nowy
Koszt budżetowy według planu bazowego (pole przydziału)

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa według planu bazowego (pole przydziału)

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Zakończenie wg planu bazowego, pole przydziału

W polu Zakończenie wg planu bazowego jest wyświetlana data zakończenia zadania lub przydziału zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Rozpoczęcie według planu bazowego, pole przydziału

W polu Rozpoczęcie według planu bazowego jest wyświetlana data rozpoczęcia zadania zaplanowana w chwili zapisywania planu bazowego.

Praca według planu bazowego, pole przydziału

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Wg planu bazowego 1, za pomocą pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 zawierają pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Nowy
Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 (, pola przydziału)

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Zakończenie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Zakończenie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowaną datę zakończenia danego przydziału zasobu lub zadania w chwili zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Rozpoczęcie wg planu bazowego (1–10) zawierają planowane daty rozpoczęcia zadania lub przydziału w momencie zapisywania odpowiedniego planu bazowego.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole przydziału

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole przydziału

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy (pole przydziału)

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa (pole przydziału)

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Potwierdzone, pole przydziału

Pole Potwierdzone wskazuje, czy zasoby przydzielone do zadań zaakceptowały bądź odrzuciły przydziały zadań.

Koszt, pole przydziału

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Tabela stawek kosztów, pole przydziału

Pole Tabela stawek kosztów umożliwia wybór tabeli stawek kosztów, która ma zostać zastosowana do zasobów przydzielonych do zadania.

Odchylenie kosztowe, pole przydziału

W polu Odchylenie kosztowe jest wyświetlana różnica między kosztem według planu bazowego a kosztem całkowitym zadania, zasobu lub przydziału.

Koszt (1–10), pola przydziałów

Pola Koszt (1–10) mogą zawierać niestandardowe informacje o kosztach zadań, zasobów lub przydziałów.

Krytyczne, pole przydziału

Pole Krytyczne wskazuje, czy w harmonogramie przewidziano margines na opóźnienie zadania lub zadania przydziału, czy też znajduje się ono na ścieżce krytycznej.

OKS, pole przydziału

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Data (1–10), pola przydziałów

Pola Data (1–10) zawierają informacje o dacie zadania, zasobu lub przydziału.

Czas trwania (1–10), pola przydziałów

Pola Czas trwania (1–10) zawierają informacje o czasie trwania dowolnego przydziału, zadania lub zasobu.

Koszt — przedsiębiorstwo (1–10), pola przydziałów

Koszt1 za pośrednictwem 10 przedsiębiorstwa mogą zawierać dowolne niestandardowe zadania, zasobu lub przydziału, informacje o kosztach, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Data — przedsiębiorstwo (1–30), pola przydziałów

Data1 przez 30 mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje daty zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Czas trwania — przedsiębiorstwo (1–10), pola przydziałów

Enterprise — czas trwania 1 za pośrednictwem Enterprise — czas trwania 10 pól mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje czas trwania zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Flaga — przedsiębiorstwo (1–20), pola przydziałów

Flaga1 za pomocą pola Enterprise — flaga 20 mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje flagę zadania, zasobu lub przydziału, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Numer — przedsiębiorstwo (1–40), pola przydziałów

Liczba1 projektu przedsiębiorstwa przy użyciu pól projektu40 przez mogą zawierać dowolne informacje numer projektu niestandardowego zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora.
Office Project Professional 2007 only

Zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu (1–29), pola przydziałów

Kod konspektu zasobu przedsięwzięcia1 za pomocą pól zasób przedsiębiorstwa — kod konspektu 29 zawierają kody alfanumeryczne reprezentujący listy prostym lub hierarchicznej struktury zasobów (na przykład kody kwalifikacji lub kodów zadania).
Office Project Professional 2007 only

Tekst — przedsiębiorstwo (1–40), pola przydziałów

Tekst1 za pomocą pola 40 przedsiębiorstwa mogą zawierać dowolne niestandardowe informacje tekstowe dla zadań, zasobów lub przydziałów, zdefiniowane przez administratora zarządzania projektami lub innego użytkownika z uprawnieniami administratora
Office Project Professional 2007 tylko

Zakończenie, pole przydziału

Pole Zakończenie zawiera datę zaplanowanego zakończenia przez zasób pracy nad zadaniem, do którego jest przydzielony.

Odchylenie zakończenia, pole przydziału

Pole Odchylenie zakończenia zawiera różnicę czasu między datą zakończenia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą zakończenia.

Zakończenie (1–10), pola przydziałów

Pola Zakończenie (1–10) mogą zawierać dowolne informacje o datach zakończenia zadań, zasobów i przydziałów.

Flaga (1–20), pola przydziałów

Pola Flaga (1–20) wskazują, czy zadanie, zasób lub przydział oznaczono do dalszych działań lub wyróżniono w celu ułatwienia identyfikacji.

Hiperłącze, pole przydziału

Pole Hiperłącze zawiera tytuł lub tekst objaśniający hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Adres hiperłącza, pole przydziału

Pole Adres hiperłącza zawiera adres hiperlinku skojarzonego z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Odwołanie hiperłącza, pole przydziału

Pole Odwołanie hiperłącza stanowi kombinację, czyli połączenie pól Adres hiperłącza i Podadres hiperłącza skojarzonych z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Podadres hiperłącza, pole przydziału

Pole Podadres hiperłącza zawiera określoną lokalizację w dokumencie w hiperlinku skojarzonym z zadaniem, zasobem lub przydziałem.

Opóźnienie bilansujące, pole przydziału

Pole Opóźnienie bilansujące zawiera czas, o jaki zadanie lub przydział zostaną opóźnione w stosunku do daty najwcześniejszego rozpoczęcia ze względu na bilansowanie zasobów.

Połączone pola, pole przydziału

Pole połączone pola wskazuje, czy istnieją łącza OLE do zadania, zasobu lub przydziału, albo z innego miejsca w tym pliku projektu z innego pliku Project 2007 lub z innego programu.

Uwagi, pole przydziału

Pole Uwagi zawiera wprowadzone komentarze dotyczące zadania, zasobu lub przydziału.

Numer (1–20), pola przydziałów

Pola Numer (1–20) mogą zawierać dowolne dane liczbowe dotyczące zadań, zasobów lub przydziałów, które mają zostać uwzględnione w projekcie.

Poziom konspektu, pole przydziału

Pole Poziom konspektu wskazuje położenie zadania lub przydziału w hierarchii konspektu projektu.

Z nadmierną alokacją (pole przydziału)

Pole Z nadmierną alokacją wskazuje, czy do zasobu przydzielono większą ilość pracy nad określonym zadaniem lub całością zadań, niż pozwala na to normalna wydajność robocza tego zasobu.

Koszt pracy w nadg., pole przydziału

W polu Koszt pracy w nadg. jest pokazany całkowity koszt pracy w nadgodzinach dla zadania, zasobu nad wszystkimi przydzielonymi zadaniami lub dla przydziału zasobu.

Praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Szczyt, pole przydziału

Pole Szczyt zawiera informacje o maksymalnym procencie lub maksymalnej liczbie jednostek przydziału zasobu do zadań w dowolnym momencie.

Wykonano % pracy, pole przydziału

Pole Wykonano % pracy zawiera informacje o bieżącym stanie zadania, zasobu lub przydziału, wyrażone jako procentowa wartość ilości pracy, która została wykonana.

Priorytet, pole przydziału

Pole Priorytet wskazuje poziom ważności przyznany zadaniu, co z kolei określa, w jakim stopniu zadanie lub przydział może zostać opóźniony lub podzielony na skutek bilansowania zasobu.

Projekt (pole przydziału)

Pole Projekt zawiera nazwy podprojektów, z których pochodzą zadania, zasoby lub przydziały.

SPZ, pole przydziału

Pole SPZ zawiera wartości struktury podziału zasobów, nazywanej również strukturą podziału użytkowników.

Praca zwykła, pole przydziału

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Koszt pozostały, pole przydziału

Pole Koszt pozostały zawiera wartość kosztu pozostałego, który według harmonogramu zostanie poniesiony na wykonanie pozostałej zaplanowanej pracy.

Pozost. koszt pracy w nadg., pole przydziału

Pole Pozost. koszt pracy w nadg. zawiera informacje o zaplanowanych przyszłych wydatkach na pracę w nadgodzinach dla zadania, zasobu lub przydziału.

Pozostała praca w nadgodzinach, pole przydziału

Pole Pozostała praca w nadgodzinach zawiera pozostały czas pracy w nadgodzinach według harmonogramu.

Praca pozostała, pole przydziału

Pole Praca pozostała zawiera czas wymagany do wykonania zadania lub zbioru zadań, wyrażony w osobogodzinach lub dniach.

Żądanie/Wymaganie, pole przydziału

Pole Żądanie/Wymaganie umożliwia wybranie sposobu przydzielania zasobów podczas korzystania z Kreatora podstawiania zasobów.

Grupa zasobów, pole przydziału

Pole Grupa zasobów zawiera nazwy grup, do których należą zasoby.

Identyfikator zasobu, pole przydziału

Pole Identyfikator zasobu zawiera numer identyfikacyjny tego Project 2007 przypisuje każdemu zasobowi.

Inicjały zasobów, pole przydziału

Pole Inicjały zasobów zawiera listę skrótów nazw zasobów.

Nazwa zasobu, pole przydziału

Pole Nazwa zasobu zawiera nazwę zasobu, do którego należy przydział.

Typ zasobu, pole przydziału

Pole Typ zasobu wskazuje, czy zastosowany w przydziale zasób należy do zasobów pracy, czy do zasobów materiałowych.

Oczekiwanie na odpowiedź, pole przydziału

Pole Oczekiwanie na odpowiedź wskazuje, czy członkowie zespołu przydzieleni do zadań potwierdzili informacje o przydziałach.

Rozpoczęcie (pole przydziału)

Pole Rozpoczęcie zawiera datę planowanego rozpoczęcia przez zasób pracy nad tym zadaniem.

Odchylenie rozpoczęcia, pole przydziału

Pole Odchylenie rozpoczęcia zawiera różnicę czasu między datą rozpoczęcia zadania lub przydziału według planu bazowego a jego bieżącą datą rozpoczęcia.

Rozpoczęcie (1–10), pola przydziałów

Pola Rozpoczęcie1 do Rozpoczęcie10 zawierają dowolne informacje o dacie rozpoczęcia zadania, zasobu lub przydziału, które użytkownik chce oddzielnie wprowadzić i przechowywać w projekcie.

OHR, pole przydziału

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Identyfikator zadania, pole przydziału

Pole Identyfikator zadania zawiera numer tego Project 2007 przypisuje do każdego zadania dodawanemu do projektu.

Nazwa zadania, pole przydziału

Pole Nazwa zadania zawiera nazwę zadania, do którego należy przydział.

Numer zadania w konspekcie, pole przydziału

Pole Numer zadania w konspekcie zawiera liczbę oznaczającą pozycję zadania w hierarchicznej strukturze konspektu.

Nazwa zadania sumarycznego (pole przydziału)

Pole Nazwa zadania sumarycznego zawiera nazwy zadań sumarycznych, w których skład wchodzą zadania skojarzone z przydziałem zasobu.

Stan zespołu — oczekiwanie, pole przydziału

Pole Stan zespołu — oczekiwanie wskazuje, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o postępie wysłane do zasobu w sprawie przydzielonych mu zadań.

Tekst (1–30), pola przydziałów

Pola Tekst (1–30) zawierają dowolne niestandardowe informacje tekstowe, które mają zostać uwzględnione w projekcie i dotyczą zadań, zasobów lub przydziałów.

Unikatowy identyfikator, pole przydziału

Pole Unikatowy identyfikator zawiera numer, że Project 2007 automatycznie nowych zadań, zasobów lub przydziałom tworzonym w bieżącym projekcie.

Wymagana aktualizacja, pole przydziału

Aktualizacja pole wymagana wskazuje, czy aktualizacja Project Server 2007 powinny trafiać do przydzielonych członków zespołu wynikająca ze zmian daty rozpoczęcia zadania, zakończyć albo przydziałów.

OKC, pole przydziału

Pole OKC wskazuje odchylenie końcowe, czyli różnicę między budżetem końcowym (BK) lub kosztem według planu bazowego a szacowanym kosztem końcowym (SKK) dla zadania, zasobu lub przydziału do zadania.

SPP, pole przydziału

Pole SPP zawiera alfanumeryczne kody struktury podziału prac (SPP) określające położenie skojarzonego zadania w hierarchicznej strukturze projektu.

Praca, pole przydziału

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Rozkład pracy, pole przydziału

Pole Rozkład pracy umożliwia wybór kształtu rozkładu na potrzeby zasobów przydzielonych do wykonania zadania.

Odchylenie pracy, pole przydziału

Pole Odchylenie pracy zawiera różnicę między pracą według planu bazowego zadania, zasobu lub przydziału a bieżącą pracą według harmonogramu.

Początek strony

Przydział z danymi okresowymi, pola

Nowy wskazuje, że jest to nowe pole w Project 2007.

Koszt rzeczywisty, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Koszt rzeczywisty zawiera koszty poniesione w związku z pracą wykonaną dotąd nad zadaniem przez wszystkie zasoby, wraz z wszelkimi innymi zarejestrowanymi kosztami skojarzonymi z tym zadaniem.

Rzeczywista praca w nadgodzinach, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Rzeczywista praca w nadgodzinach zawiera wartość rzeczywistej pracy w nadgodzinach wykonanej już przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

Praca rzeczywista, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Praca rzeczywista zawiera pracę wykonaną do tej pory przez zasoby przydzielone do zadań. Wersje okresowe tych pól zawierają wartości rozłożone w czasie.

RKPW, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole RKPW zawiera koszty poniesione w związku z pracą dotychczas wykonaną nad zadaniem do daty stanu projektu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy według planu bazowego (okresowe pole przydziału)

Pole Koszt budżetowy wg planu bazowego zawiera pierwotnie planowany budżet dla zasobów kosztowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy
Praca budżetowa według planu bazowego (okresowe pole przydziału)

W polu Praca budżetowa wg planu bazowego jest wyświetlana pierwotnie planowana ilość pracy dla zasobów pracy i materiałowych budżetu. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt wg planu bazowego, pole przydziału z danymi okresowymi

W polu Koszt wg planu bazowego jest wyświetlany całkowity planowany koszt zadania, zasobu dla wszystkich przydzielonych zadań lub pracy, która ma zostać wykonana przez zasób przy zadaniu.

Praca według planu bazowego, pole przydziału z danymi okresowymi

W polu Praca według planu bazowego jest wyświetlana całkowita planowana liczba osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

Nowy
Koszt budżetowy wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola przydziałów)

Wg planu bazowego 1, za pomocą pola Koszt budżetowy wg planu bazowego 10 zawierają pierwotnie planowanych kwot kosztów budżetowych dla zasobów kosztowych, określanych jako zasoby budżetowe.

Nowy
Praca budżetowa wg planu bazowego 1-10 (okresowe pola przydziałów)

Pola Praca budżetowa wg planu bazowego (1–10) zawierają pierwotnie planowane ilości pracy budżetowej dla zasobów pracy i materiałowych zidentyfikowanych jako zasoby budżetowe.

Koszt wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów z danymi okresowymi

Pola Koszt wg planu bazowego (1–10) zawierają planowany koszt całkowity danego zadania, zasobu lub przydziału.

Praca wg planu bazowego (1–10), pola przydziałów z danymi okresowymi

Pola Praca wg planu bazowego (1–10) zawierają całkowitą liczbę zaplanowanych osobogodzin dla danego zadania, zasobu lub przydziału.

BKPW (Wartość wypracowana lub WW), pole przydziału z danymi okresowymi

Pole BKPW (budżetowy koszt pracy wykonanej) zawiera skumulowaną wartość iloczynu procentu wykonania zadania, zasobu lub przydziału i okresowego kosztu według planu bazowego.

BKPH (Wartość planowana lub WP), pole przydziału z danymi okresowymi

Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego do daty stanu lub daty bieżącej.

Nowy
Koszt budżetowy (okresowe pole przydziału)

Pole Koszt budżetowy służy do wprowadzania lub sprawdzania kosztów budżetowych dla zasobów kosztów budżetowych. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Nowy Praca budżetowa (okresowe pole przydziału)

Pole Praca budżetowa służy do wprowadzania lub sprawdzania pracy budżetowej dla budżetowych zasobów materiałowych i pracy. Zasoby budżetowe są przydzielane jedynie do zadania sumarycznego projektu.

Koszt, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Koszt umożliwia wyświetlenie całkowitego kosztu zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu (lub kosztu planowanego) obliczonego na podstawie kosztów poniesionych do tej pory na pracę wykonaną przez zasoby przydzielone do zadań, wraz z planowanymi kosztami pozostałej pracy.

Koszt skumulowany, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Koszt skumulowany zawiera skumulowany okresowy koszt zadania, zasobu lub przydziału według harmonogramu do daty bieżącej.

Praca skumulowana, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Praca skumulowana zawiera skumulowany czas zaplanowany dla wszystkich zasobów przydzielonych do zadań.

OKS, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole OKS (odchylenie kosztowe wartości wypracowanej) wskazuje różnicę między zakładanym a rzeczywistym kosztem wymaganym, aby osiągnąć bieżący poziom wykonania do daty stanu lub dnia bieżącego.

Nadmierna alokacja, okresowe pole przydziału

Pole Nadmierna alokacja wskazuje, czy któryś z zasobów przydzielonych do zadania został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z zadaniem, albo czy zasób został przydzielony do wykonania dodatkowej pracy w związku z wszystkimi przydzielonymi zadaniami, którą można wykonać przy normalnej dyspozycyjności roboczej.

Praca w nadgodzinach, okresowe pole przydziału

Pole Praca w nadgodzinach zawiera informacje o ilości nadgodzin zaplanowanych do wykonania przez wszystkie zasoby przydzielone do zadania w związku z wszystkimi zadaniami przydzielonymi do zasobu, albo według zasobu przydzielonego do zadania, opłacanych według stawek za pracę w nadgodzinach dla wszystkich zaangażowanych zasobów.

Alokacja maksymalna, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Alokacja maksymalna zawiera procent lub liczbę jednostek, do których przydzielono zasób, zgodnie z rozkładem przydziału zadań w czasie.

Alokacja procentowa, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Alokacja procentowa zawiera informacje o wartości procentowej oznaczającej łączną wydajność pracy zasobu przydzieloną do zadań.

Praca zwykła, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Praca zwykła zawiera łączną liczbę zwykłych godzin pracy zaplanowanej do wykonania przez zasoby.

Dostępność pozostała, pole przydziału z danymi okresowymi

Pole Dostępność pozostała zawiera pozostały czas dostępności zasobu do pracy.

OHR, okresowe pole

Pole OHR (odchylenie od harmonogramu wartości wypracowanej) zawiera różnicę w kosztach między bieżącym postępem a planem bazowym zadania, wszystkimi zadaniami przydzielonymi zasobowi albo przydziałem do daty stanu lub daty bieżącej.

Praca, okresowe pole

Pole Praca zawiera całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez wszystkie przydzielone zasoby, całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie wszystkich zadań przydzielonych zasobowi lub całkowity czas przewidziany w harmonogramie na wykonanie zadania przez zasób.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×