Dodawanie, zmienianie lub wyłączanie sprawdzania poprawności danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Sprawdzanie poprawności danych jest możliwość automatyczne sprawdzanie pod kątem błędów, gdy użytkownik wypełnia formularz. Dodając sprawdzania poprawności danych do kontrolek w szablonie formularza, można upewnij się, że zbieranych danych jest dokładne i spójne i że odpowiada dowolnej standardów, które są już używane przez firmę. Za pomocą sprawdzania poprawności danych można na przykład informować użytkowników, gdy kwota dołączeniem elementu wydatków przekracza zatwierdzonej kwoty lub po ich przez pomyłkę wpisz jej nazwę w polu, która służy do zbierania numerów telefonów.

Jeśli formularz zawiera błędy sprawdzania poprawności danych i jest połączony z bazą danych lub usługa sieci Web, użytkownicy nie będą mogli przesłać formularz do momentu ich usunąć te błędy. Użytkowników można zapisywanie kopii lokalnej formularza, a następnie poprawić i wysłać je później.

W tym artykule

Sposoby powiadamiania użytkowników o błędach sprawdzania poprawności

Zgodność

Dodawanie sprawdzania poprawności danych

Zmienianie warunku sprawdzania poprawności danych

Wyłączanie opcji sprawdzania poprawności danych

Sposoby powiadamiania użytkowników o błędach sprawdzania poprawności

Dla formularza przeznaczonego do wypełniania przy użyciu programu InfoPath można ustawić komunikat sprawdzania poprawności danych, który będzie wyświetlany jako etykietka ekranowa. Po wyświetleniu etykietki ekranowej użytkownik będzie mógł opcjonalnie wyświetlić szczegółowy alert określony dla błędu. Można również ustawić automatyczne wyświetlanie szczegółowego alertu. Jeśli na przykład zostanie określony błąd, który ma wystąpić po wpisaniu przez użytkownika nazwiska w polu do wprowadzenia numeru telefonu, można włączyć etykietkę ekranową wyświetlającą komunikat „Wpisz numer telefonu w tym polu”. Po włączeniu automatycznego wyświetlania alertu można ustawić domyślne wyświetlanie szczegółowego komunikatu, na przykład „To pole wymaga wprowadzenia numeru telefonu w formacie (55) 555 01 00”. Jeśli domyślnie będzie wyświetlana etykietka ekranowa, użytkownicy będą mogli ręcznie wyświetlać określony alert, klikając prawym przyciskiem myszy odpowiednie pole w programie InfoPath, a następnie klikając opcję wyświetlania alertu.

Sposoby wyświetlania komunikatów błędów sprawdzania poprawności danych w programie InfoPath

1. Po ustawieniu wskaźnika na polu wskaźnik zmienia się we wskaźnik tekstowy i zostaje wyświetlona etykietka ekranowa.

2. Po kliknięciu pola prawym przyciskiem myszy zostaje wyświetlone menu skrótów, a po wskazaniu polecenia Pełny opis błędu wskaźnik zmienia się w strzałkę. 

3. Kliknięcie polecenia Pełny opis błędu powoduje wyświetlenie alertu.

W przypadku formularza do wypełniania w przeglądarce sieci Web automatyczne wyświetlanie alertów jest niemożliwe. Jednak użytkownicy mogą wyświetlić alert, klikając pole na stronie sieci Web, które zawiera etykietkę ekranową, a następnie klikając wyświetlone łącze.

Sposoby wyświetlania błędów sprawdzania poprawności danych w przeglądarce sieci Web

1. Po ustawieniu wskaźnika na polu wskaźnik zmienia się we wskaźnik tekstowy i zostaje wyświetlona etykietka ekranowa.

2. Po przesunięciu wskaźnika na etykietkę ekranową wskaźnik przybiera kształt dłoni.

3. Po kliknięciu łącza zostaje wyświetlony alert.

Początek strony

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w programie InfoPath, możesz wybrać tryb zgodności określonych do projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami. W przypadku opublikowanych na serwerze z InfoPath Forms Services, a następnie obsługiwanych w przeglądarce szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami formularze oparte na szablonie formularza można wyświetlić w przeglądarce sieci Web. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre kontrolki są niedostępne w okienku zadań formanty, ponieważ nie można wyświetlić w przeglądarce sieci Web.

Niektóre funkcje sprawdzania poprawności danych działają inaczej w przeglądarce sieci Web, niż w programie InfoPath. Sprawdzanie poprawności danych można dodać do kontrolki, na przykład utworzyć tekst objaśniający wyświetlany, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane do tego formantu. Możesz mieć ten tekst objaśniający, są wyświetlane w etykietce ekranowej i opcjonalnie Zezwalaj użytkownikom na wyświetlanie alertu, który zawiera dodatkowe informacje, lub możesz mieć alert są wyświetlane automatycznie, gdy użytkownik wprowadza nieprawidłowe dane. Alerty nie można wyświetlić automatycznie formularzy, które są wyświetlane w przeglądarce sieci Web, ale użytkownicy mogą wyświetlać etykietka ekranowa i opcjonalnie wyświetlić alertu zawierające dodatkowe informacje.

Uwaga : W przypadku wypełniania formularza za pomocą przeglądarki można szybko wyświetlić alert sprawdzania poprawności danych, naciskając klawisze CTRL+SHIFT+I.

Lista formantów, które obsługują sprawdzanie poprawności danych

W tej tabeli przedstawiono listę formantów programu Microsoft Office InfoPath 2007, które obsługują sprawdzanie poprawności danych, oraz ich dostępność dla szablonów formularzy zgodnych z przeglądarkami.

Formanty obsługujących vali danych dation

Dostępność w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarkami

Pole wyboru

Tak

Wybór daty

Tak

Pole listy rozwijanej

Tak

Pole listy

Tak

Przycisk opcji

Tak

Pole tekstowe

Tak

Pole tekstu sformatowanego

Tak

Listy punktowane, numerowane i zwykłe

Nie

Pole kombi

Nie

Początek strony

Dodawanie sprawdzania poprawności danych

 1. Kliknij kontrolkę, do której chcesz dodać sprawdzania poprawności danych.

 2. Kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych w menu Format.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij przycisk Dodaj.

 4. W obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony dodaj warunek.

  Przykład

  W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć warunek sprawdzania poprawności danych, aby dane wpisane w formancie pola tekstu odpowiadały określonej wartości  — w tym przypadku słowu Hello.

  1. W pierwszym polu kliknij pozycję Wybierz pole lub grupę, a następnie wybierz pole lub grupę, z którą formant jest powiązany.

  2. W drugim polu kliknij pozycję nie równa się.

  3. W trzecim polu kliknij pozycję Wpisz tekst, a następnie wpisz słowo Hello.

  Uwaga : Aby użytkownicy musieli wprowadzać dane w formancie, w oknie dialogowym Właściwości: formant zaznacz pole wyboru Nie może być puste.

 5. Aby komunikat okna dialogowego był wyświetlany automatycznie po pozostawieniu przez użytkownika pustego formantu, zaznacz pole wyboru Pokaż komunikaty okna dialogowego natychmiast po wprowadzeniu przez użytkowników nieprawidłowych danych.

  Uwaga : Komunikat okna dialogowego nie może być wyświetlany automatycznie w przeglądarce sieci Web, dlatego użytkownik wypełniający formularz za pomocą przeglądarki sieci Web zobaczy tylko etykietkę ekranową.

 6. W polu Etykietka ekranowa wpisz tekst, który ma być wyświetlany, gdy użytkownik wskaże formant lub klika prawym przyciskiem myszy kontrolkę.

 7. W polu Komunikat wpisz tekst, który ma być wyświetlany w oknie dialogowym komunikatu natychmiast lub wtedy, gdy użytkownik zażąda bardziej szczegółowych informacji.

  Uwaga : The ScreenTip for a data validation error will not display for controls that also have a default ScreenTip set on the Advanced tab of the Control Properties dialog box. This behavior helps to ensure that the name of the control is accurately conveyed to users who are using screen readers.

Początek strony

Zmienianie warunku sprawdzania poprawności danych

 1. Kliknij formant, dla którego chcesz zmodyfikować sprawdzanie poprawności danych.

 2. Kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych w menu Format.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij warunek, który chcesz zmienić, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany.

Początek strony

Wyłączanie opcji sprawdzania poprawności danych

 1. Kliknij formant, dla którego chcesz usunąć warunek sprawdzania poprawności danych.

 2. Kliknij polecenie Sprawdzanie poprawności danych w menu Format.

 3. W oknie dialogowym Sprawdzanie poprawności danych kliknij warunek, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×