Dodawanie zawartości dynamicznej do strony

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą składnik Web Part kwerendy zawartości można tworzyć dynamiczne widoki zawartości. Można dostosować kwerendę definiującą wyświetlaną zawartość, można również dostosować ustawienia widoku, określające sposób prezentowania zawartości na stronie.

W tym artykule

Co to jest kwerendy zawartości?

Konstruowanie kwerendy

Dostosowywanie prezentacji danych

Co to jest kwerenda zawartości?

Kwerenda zawartości jest składnikiem Web Part służącym do wyświetlania dynamicznego zestawu elementów na podstawie kwerendy skonstruowanej przy użyciu przeglądarki sieci Web. Za pomocą kwerendy można określić, które elementy mają być wyświetlane, a także ustawić opcje prezentacji, decydujące o sposobie wyświetlania tych elementów na gotowej stronie.

Elementy wyświetlane przez składnik Web Part kwerendy zawartości zawsze odzwierciedlają najnowszy zestaw elementów pobieranych przez kwerendę, do których wyświetlania jest autoryzowana osoba wyświetlająca stronę. Kwerenda jest uruchamiana przy każdym wyświetleniu strony zawierającej składnik Web Part kwerendy zawartości. Jeśli zostanie dodana nowa zawartość odpowiadająca kryteriom kwerendy, zawartość ta zostanie automatycznie wyświetlona przez składnik Web Part kwerendy zawartości.

Uwaga: Nowo dodana zawartość może być wyświetlana przez składnik Web Part kwerendy zawartości z kilkuminutowym opóźnieniem.

Po dodaniu składnika Web Part kwerendy zawartości do strony można wyedytować składnik Web Part, aby zmienić wyświetlane elementy i sposób ich wyświetlania. Aby edytować składnik Web Part kwerendy zawartości, należy kliknąć przycisk Edytuj w prawym górnym rogu składnika, a następnie kliknąć polecenie Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Zostanie otwarte nowe okienko narzędzi, zawierające ustawienia składnika Web Part kwerendy zawartości.

Istnieje pięć kategorii ustawień:

 • Kwerendy      Użyj tych ustawień, aby utworzyć kwerendę. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień zobacz sekcję Konstruowanie kwerendy.

 • Prezentacji      Użyj tych ustawień, aby dostosować prezentację elementy, które są pobierane przez kwerendę. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień zobacz sekcję Dostosowywanie prezentacji danych.

 • Wygląd      Użyj tych ustawień się dostosować wygląd składnika Web Part. Możesz zmienić tytuł, wysokość, szerokość i chrome (projekt i nawigacji elementy, które ramki składnika Web Part) składnika Web Part, zmieniając te ustawienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień zobacz artykuł Dostosowywanie składników Web Part.

 • Układ      Użyj tych ustawień, aby dostosować układ składnika Web Part. Można określić, czy składnik Web Part jest widoczna, czy jest on kierunkowe (od lewej do prawej, od prawej do lewej lub nie), które strefy składnika Web Part pojawi się (górnej, lewa kolumna lub prawej kolumny), a indeks strefy składnika Web Part. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień zobacz artykuł Dostosowywanie składników Web Part.

 • Zaawansowane      Użyj tych ustawień, aby dostosować odmianę bardziej zaawansowane opcje składników Web Part. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych ustawień zobacz artykuł Dostosowywanie składników Web Part.

Początek strony

Konstruowanie kwerendy

Za pomocą poniższych ustawień w kategorii Kwerenda można określić zawartość pobieraną przez kwerendę.

 • Źródło     To ustawienie określa zakres kwerendy i jest wymagane. Istnieją trzy opcje:

  • Pokaż elementy z wszystkich witryn tego zbioru witryn     Należy wybrać tę opcję, jeśli kwerenda ma dotyczyć całego zbioru witryn. Jest to ustawienie domyślne.

  • Pokaż elementy z następującej witryny i wszystkich jej podwitryn     Należy wybrać tę opcję, aby ograniczyć kwerendę do określonej witryny w zbiorze witryn. Adres witryny można wpisać, jednak najlepiej wybrać witrynę przy użyciu przycisku Przeglądaj. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj zostanie otwarte okno dialogowe składnika Web Part Wybieranie witryny, w którym zostanie wyświetlony widok drzewa zbioru witryn. Należy kliknąć witrynę, której ma dotyczyć kwerenda, a następnie kliknąć przycisk OK.

  • Pokaż elementy z następującej listy     Należy wybrać tę opcję, aby ograniczyć kwerendę do określonej listy lub biblioteki w zbiorze witryn. Adres listy można wpisać, jednak najlepiej wybrać listy lub biblioteki przy użyciu przycisku Przeglądaj. Po kliknięciu przycisku Przeglądaj zostanie otwarte okno dialogowe składnika Web Part Wybieranie listy lub biblioteki, w którym zostanie wyświetlony widok drzewa zbioru witryn. Jeśli lista lub biblioteka, której ma dotyczyć kwerenda, znajduje się w określonej witrynie, należy kliknąć znak plus (+) obok nazwy witryny. Gdy odpowiednia lista lub biblioteka będzie widoczna, należy ją kliknąć, a następnie kliknąć przycisk OK.

 • Typ listy     To ustawienie jest wymagane. Można wybrać dowolny z typów list znajdujących się w zbiorze witryn. Domyślnym ustawieniem jest wartość Biblioteka stron. Wybrany typ listy określa, które listy lub biblioteki znajdujące się w zakresie kwerendy będą przetwarzane w kwerendzie.

 • Typ zawartości      Istnieją dwa ustawienia dla typu zawartości: Grupa typu zawartości i Typ zawartości. Te ustawienia są opcjonalne. Za pomocą tych ustawień ograniczania kwerend do elementów określonych typów zawartości, które zostały zdefiniowane dla zbioru witryn.

 • Określanie odbiorców     To ustawienie jest opcjonalne. Gdy opcja Określanie odbiorców zostanie zaznaczona, kwerenda będzie filtrować pobieraną zawartość tak, aby pokazać jedynie zawartość przeznaczoną dla odbiorców, do których należy osoba wyświetlająca stronę. Odbiorcy są definiowani dla całego systemu i nie można ich zmieniać za pomocą składnika Web Part kwerendy zawartości. To ustawienie określa tylko, czy składnik Web Part uwzględnia ustawienia profilowania odbiorców.

  Po zaznaczeniu opcji Określanie odbiorców stanie się dostępne kolejne ustawienie: Zawsze pokazuj elementy, które nie są wyraźnie profilowane. Wybranie tego ustawienia spowoduje, że zawartość, która nie jest jawnie profilowana dla określonych odbiorców, będzie zawsze pobierana przez kwerendę — niezależnie od tego, kto wyświetli stronę. Niewybranie tego ustawienia po zaznaczeniu opcji Określanie odbiorców spowoduje, że zawartość, która nie jest jawnie profilowana dla określonych odbiorców, nie będzie pobierana przez kwerendę.

 • Dodatkowe filtry      To ustawienie jest opcjonalne. To ustawienie służy do zawęzić zawartość, która pobiera kwerendy. Wybierz pole filtru, operator porównania, a następnie wprowadź kryteria. Na przykład można użyć pola Author, operator porównania Jest równe i kryterium Toni Poe, aby ograniczyć wyniki kwerendy do elementów, które były edytowane przez Toni Poe.

  Korzystając z ustawienia Dodatkowe filtry, można określić trzy filtry. W przypadku używania więcej niż jednego filtru należy określić, w jaki sposób filtry będą wzajemnie stosowane. Służą do tego opcje I i LUB występujące przed drugim i trzecim filtrem.

Początek strony

Dostosowywanie sposobu prezentowania danych

Sposób prezentowania zawartości pobranej przez kwerendę można dostosować za pomocą poniższych ustawień w kategorii Prezentacja. Wszystkie ustawienia są opcjonalne.

 • Grupowanie i sortowanie     Korzystając z tych ustawień, można rozmieścić elementy pobrane przez kwerendę.

  • Grupuj elementy według     Należy wybrać pole, za pomocą którego elementy będą dzielone na grupy. Aby na przykład pogrupować elementy według autorów, należy wybrać pole Autor.

   Po wybraniu pola, według którego nastąpi grupowanie, przy użyciu opcji Pokaż grupy w kolejności rosnącej i Pokaż grupy w kolejności malejącej można określić, czy elementy zostaną rozmieszczone w kolejności rosnącej, czy w kolejności malejącej.

  • Liczba kolumn     Należy określić liczbę kolumn używanych do rozmieszczania elementów. Elementy mogą zostać rozmieszczone w pięciu kolumnach.

  • Sortuj elementy według     Należy wybrać pole, według którego mają być sortowane elementy. Jeśli określono, że elementy mają być grupowane, sortowanie elementów nastąpi w obrębie grup.

   Po wybraniu pola, według którego ma nastąpić sortowanie, przy użyciu opcji Pokaż elementy w kolejności rosnącej i Pokaż elementy w kolejności malejącej można określić, czy elementy zostaną rozmieszczone w kolejności rosnącej, czy w kolejności malejącej.

  • Ogranicz liczbę wyświetlanych elementów     Ustawiając tę opcję, można ograniczyć liczbę wyświetlanych elementów. Jeśli ograniczenie nie zostanie podane, zostaną wyświetlone wszystkie elementy pobrane przez kwerendę. Jeśli liczba elementów jest duża, strona zostanie rozwinięta, aby je pomieścić.

 • Style     Przy użyciu tych ustawień można stosować style graficzne do grup i elementów.

  • Styl grupy     Należy wybrać styl, który zostanie zastosowany do nagłówka grupy. Jeśli na przykład zostanie wybrane grupowanie według autorów, każda grupa elementów otrzyma nagłówek — imię i nazwisko autora — wyświetlany przy użyciu stylu określonego za pomocą tego ustawienia.

  • Styl elementu     Należy wybrać styl, który zostanie zastosowany do elementów.

 • Źródło danych     Składnik Web Part kwerendy według zawartości może służyć jako źródło danych RSS. Osoby wyświetlające stronę mogą zasubskrybować wyniki kwerendy składnika Web Part, aby otrzymywać nowe elementy, gdy będą one się pojawiały, bez ponownego odwiedzania strony. Za pomocą tych ustawień można określić tytuł i opis źródła danych RSS.

  • Tytuł źródła danych     Należy wprowadzić nazwę źródła danych RSS. Nazwa pomaga subskrybentom identyfikować źródło danych w czytniku danych RSS.

  • Opis źródła danych     Należy wprowadzić opis źródła danych RSS. Opis pomaga subskrybentom identyfikować źródło danych w czytniku danych RSS.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×