Dodawanie zawartości do sprawy i umieszczanie źródeł zawartości w archiwum w centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Zawartość należąca do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na przykład potencjalne dowody na potrzeby sporu sądowego, inspekcji lub dochodzenia, jest zarządzana w ramach zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Każda sprawa może mieć wiele zestawów zbierania elektronicznych materiałów dochodowych. Ponadto można filtrować dodane źródła zawartości, na przykład według autora lub nadawcy, zakresu dat czy słów kluczowych wyszukiwania.

Jeśli źródło zawartości jest częścią sprawy, można zdefiniować go w archiwum, tak aby kopii są zachowywane. Ta opcja uwzględnia witryn programu SharePoint, dokumenty lub strony. SharePoint Server można też nacisnąć zawartość w udziałach plików można wyszukiwać. Jeżeli elementy znajdują się w archiwum, osoby można kontynuować pracę nad nimi bez zakłóceń. Zawartość, która zarządza zasady nie wygaśnie, gdy jest umieszczana w archiwum.

Po zdefiniowaniu źródeł zawartości możesz uruchamiać kwerendy i eksportować zawartość w celu udostępnienia jej odpowiednim instytucjom. Wyeksportowana zawartość obejmuje plik ładowania oparty na standardzie EDRM (Electronic Discovery Reference Model).

Uwaga:  Po dodaniu źródeł zawartości lub kwerend do sprawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych nie można zmienić ustawień regionalnych tej witryny.

Tworzenie zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na potrzeby zarządzania źródłami zawartości

Ta procedura umożliwia utworzenie zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i dodanie do niego źródeł zawartości. Aby umieścić zawartość również w archiwum, skorzystaj z następnej procedury: Umieszczanie źródeł zawartości w archiwum.

Dodawanie źródeł zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i zarządzanie nimi

Uwaga:  Aby źródła można było dołączyć do sprawy, muszą one zostać zindeksowane przez usługę wyszukiwania programu SharePoint. Więcej informacji możesz uzyskać od osoby zarządzającej witrynami i skrzynkami pocztowymi, które chcesz uwzględnić.

 1. Jeśli dana sprawa jeszcze nie jest otwarta, w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Sprawy, a następnie kliknij sprawę, do której chcesz dodać źródła.

 2. W obszarze Zestawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Nowy element.

 3. Wpisz nazwę zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na przykład Korespondencja z kierownictwem.

 4. Obok pozycji Źródła kliknij pozycję Dodaj źródła i zarządzaj nimi.

 5. W obszarze Lokalizacjewpisz adres URL dla zawartości, do której chcesz użyć jako źródła. W SharePoint Server można również wpisać adres udziału plików. Każda zawartość, którą możesz umieścić należy zastosować indeksowanie wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Zapisz.

 7. W polu w obszarze Filtr wpisz słowa kluczowe, których chcesz użyć do zawężania źródła.

 8. Aby zawęzić zakres dat, wpisz odpowiednie wartości w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

 9. Aby ograniczyć wyniki do autora dokumentu lub elementu listy albo określonego nadawcy wiadomości e-mail, w polu Autor/nadawca wpisz nazwiska (nazwy) lub adresy e-mail.

 10. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

 11. Aby sprawdzić, czy wybrana zawartość jest właściwa, kliknij pozycję Podgląd wyników.

 12. Kliknij pozycję Zapisz.

Uwaga: Po utworzeniu zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych możesz dodawać i usuwać źródła zawartości. Aby wyświetlić listę źródeł zawartości w zestawie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, kliknij pozycję Źródła.

Początek strony

Umieszczanie źródeł zawartości w archiwum

Uwaga:  Aby źródła można było dołączyć do sprawy, muszą one zostać zindeksowane przez usługę wyszukiwania programu SharePoint. Więcej informacji możesz uzyskać od osoby zarządzającej witrynami i skrzynkami pocztowymi, które chcesz uwzględnić.

 1. Jeśli dana sprawa jeszcze nie jest otwarta, w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Sprawy, a następnie kliknij sprawę, w której przypadku chcesz umieścić źródła w archiwum.

 2. W obszarze Zestawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Nowy element.

 3. Wpisz nazwę zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, na przykład Korespondencja z kierownictwem.

 4. Obok pozycji Źródła kliknij pozycję Dodaj źródła i zarządzaj nimi.

 5. W obszarze Lokalizacjewpisz adres URL dla zawartości, do której chcesz użyć jako źródła. W SharePoint Server można również wpisać adres udziału plików. Każda zawartość, którą możesz umieścić należy zastosować indeksowanie wyszukiwania.

 6. Kliknij pozycję Zapisz.

 7. W polu w obszarze Filtr wpisz słowa kluczowe, których chcesz użyć do zawężania źródła.

 8. Aby zawęzić zakres dat, wpisz odpowiednie wartości w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia.

 9. Aby ograniczyć wyniki do autora dokumentu lub elementu listy albo określonego nadawcy wiadomości e-mail, w polu Autor/nadawca wpisz nazwy lub adresy e-mail.

 10. Kliknij przycisk Zastosuj filtr.

 11. Kliknij pozycję Włącz archiwum miejscowe.

 12. Aby sprawdzić, czy wybrana zawartość jest właściwa, kliknij pozycję Podgląd wyników.

 13. Kliknij pozycję Zapisz.

Uwaga:  Jeśli po umieszczeniu zawartości w archiwum chcesz zobaczyć listę źródeł zawartości danej sprawy, kliknij pozycję Źródła.

Usuwanie archiwum ze źródeł zawartości

 1. Jeśli dana sprawa jeszcze nie jest otwarta, w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Sprawy, a następnie kliknij sprawę, w której przypadku chcesz usunąć archiwum.

 2. Kliknij pozycję Zestawy zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 3. W obszarze źródeł kliknij nazwę źródłowego zablokowany, którego chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Wyłącz archiwum miejscowe.

Początek strony

Usuwanie zestawu elektronicznych materiałów dowodowych ze sprawy

 1. Jeśli dana sprawa jeszcze nie jest otwarta, w Centrum zbierania elektronicznych materiałów dowodowych kliknij pozycję Sprawy, a następnie kliknij sprawę, w której przypadku chcesz usunąć zestaw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych.

 2. Kliknij z lewej strony zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, aby go zaznaczyć (obok jego nazwy powinien się pojawić znacznik wyboru).

 3. Kliknij wielokropek , aby wyświetlić pozycję Otwórz menu.

 4. Kliknij pozycję Usuń element.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit o wysłanie elementu do Kosza, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Więcej informacji o archiwach

 • W archiwum można umieścić następujące typy zawartości należące do sprawy:

  • Dokumenty

  • Listy (w tym blogi i zawartość typu wiki)

  • Strony (w tym obsługujące blogi i zawartość typu wiki)

  • W SharePoint Server, zawartości w udziałach plików, które mają zostać przeszukane.

 • Po umieszczeniu w archiwum źródeł zawartości w zestawie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych stan archiwum poszczególnych źródeł jest wyświetlany w kolumnie Stan archiwum miejscowego na liście źródeł zawartości. Poniższa lista zawiera opisy poszczególnych wartości stanu archiwum.

  • W archiwum Oznacza, że całe źródło zawartości znajduje się w archiwum. Ta wartość jest wyświetlana, gdy pole pod pozycją Filtr jest puste, a archiwum miejscowe jest włączone dla źródeł w zestawie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. W efekcie cała zawartość w określonym źródle zostaje umieszczona w archiwum.

  • W archiwum z filtrem Oznacza, że elementy, które spełniają kryteria wyszukiwania określone w polu pod pozycją Filtr w źródle zawartości, znajdują się w archiwum, a archiwum miejscowe jest włączone dla źródeł w zestawie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. W efekcie zawartość spełniająca kryteria wyszukiwania w określonym źródle zostaje umieszczona w archiwum.

  • Nieumieszczone w archiwum Oznacza, że źródło zawartości nie znajduje się w archiwum.

  • Nie można umieścić w archiwum Oznacza, że źródła zawartości nie można umieścić w archiwum.

  • Zakończone niepowodzeniem Oznacza, że żądanie umieszczenia źródła zawartości w archiwum zakończyło się niepowodzeniem.

  • Przetwarzanie Oznacza, że żądanie umieszczenia w archiwum jest w toku. Ten stan jest wyświetlany po kliknięciu pozycji Włącz archiwum miejscowe, a następnie kliknięciu pozycji Zapisz w zestawie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych. Gdy po chwili odświeżysz stronę zestawu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, ta wartość zostanie zastąpiona jedną z poprzednich wartości.

 • Gdy zawieszone w witrynie programu SharePoint nie można usunąć aplikację z witryny.

 • Po umieszczeniu witryny programu SharePoint w archiwum jest tworzona biblioteka archiwum, jeśli jeszcze nie istnieje. Użytkownicy mogą cały czas pracować z zawartością, ale jeśli wprowadzają zmiany, zostaje zachowana kopia zawartości z momentu zainicjowania archiwum. Zwykli użytkownicy z typowymi uprawnieniami nie mogą zobaczyć biblioteki archiwum. Bibliotekę archiwum mogą wyświetlić tylko użytkownicy z uprawnieniami na poziomie aplikacji sieci Web lub użytkownicy, którym przyznano określone uprawnienia.

 • Jeśli użytkownik próbuje zmienić lub usunąć zawartość witryny umieszczonej w archiwum, program SharePoint najpierw sprawdza, czy zawartość została zmieniona od momentu zastosowania archiwum. Jeśli to pierwsza modyfikacja od tego czasu, program SharePoint kopiuje zawartość do biblioteki archiwum, a następnie zezwala użytkownikowi na zmianę lub usunięcie oryginalnej zawartości.

 • Jeśli użytkownik spróbuje usunąć znajdujące się w archiwum listę, bibliotekę lub zbiór witryn, zostanie mu wyświetlony komunikat o błędzie. Użytkownikowi zostanie również wyświetlony komunikat o błędzie, jeśli spróbuje usunąć folder zawierający plik umieszczony w archiwum. Jeśli użytkownik zechce usunąć folder zawierający co najmniej jeden plik umieszczony w archiwum, będzie musiał najpierw usunąć te pliki.

 • Aby przechowywać wszystkie wersje zawartości w witrynie, musisz włączyć przechowywanie wersji dokumentu dla bibliotek dokumentów w witrynie. Jeśli dokument zostanie usunięty z witryny umieszczonej w archiwum, a przechowywanie wersji dokumentu jest włączone, wszystkie wersje usuniętego dokumentu zostaną zachowane. Jeśli przechowywanie wersji dokumentu nie jest włączone, wersja zawartości z chwili umieszczenia w archiwum będzie jedyną zachowaną wersją. Jeśli po umieszczeniu w archiwum zawartość jest zmieniana wiele razy, wersje pośrednie nie są zachowywane, co pozwala na wydajniejsze korzystanie z miejsca do magazynowania. Większość zawartości witryny zwykle się nie zmienia, a zawartość, która nie uległa zmianie, nie jest kopiowana do biblioteki archiwum.

 • Po usunięciu blokady z poziomu witryny wszystkie pliki w zachowania przytrzymaj biblioteki zostaną usunięte (przenoszone do Kosza pierwszego poziomu) 7 siedem dni usunięcia blokady. Jest tak, ponieważ zadania czasomierza w bibliotece archiwum konserwacji działa co 7 dni i służy do identyfikowania elementów do usunięcia. Pliki zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu zadania czasomierza po usunięciu blokady z witryny.

Więcej informacji na temat zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, zobacz następujące artykuły:

Scenariusz: zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych w programie SharePoint Server 2013 i Exchange Server 2013

Planowanie spraw zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i zarządzanie nimi

Tworzenie i uruchamianie zapytań zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

Wyszukiwanie i używanie słów kluczowych przy zbieraniu elektronicznych materiałów dowodowych

Eksportowanie zawartości funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i tworzenie raportów

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×