Dodawanie zasobów do projektu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Są to zazwyczaj osoby uwzględnione w planie projektu niezależnie od tego, czy przydzielono im zadania. Zasobami mogą być też inne elementy potrzebne do zakończenia projektu, takie jak wyposażenie i inne materiały (np. cement lub serwery sieci Web).

Jeśli korzystasz z programu Project Professional połączonego z programem Project Server, możliwy jest dostęp do zasobów innego typu.

 • Zasoby przedsiębiorstwa    . Zasób przedsiębiorstwa jest częścią listy zasobów dla całej organizacji; w związku z tym każdy z tych zasobów mogą być udostępniane w wielu projektach. Zazwyczaj listy zasobów organizacji zarządza administrator i każdego menedżera projektu dodaje te zasoby do projektów zgodnie z potrzebami.

 • Zasoby niebędące zasobami organizacji     Zasób niebędący zasobem organizacji (lub zasób lokalny) nie jest częścią listy zasobów dla całej organizacji. Żaden inny menedżer projektu nie może użyć zasobu niebędącego zasobem organizacji w swoich projektach.

 • Zasoby rodzajowe     Zasoby rodzajowe są używane do określania wymagań dotyczących personelu dla projektu, jak cieśle i murarze, lub zespołu zasobów.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie zasobów do projektu

Dodawanie zasobów przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

Dodawanie zasobów ogólnych przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

Dodawanie zasobów ogólnych niebędących własnością przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

Dodawanie zasobów do projektu

 1. Kliknij kartę Widok. W grupie Widoki zasobów kliknij pozycję Arkusz zasobów.

  Grafika grupy Widoki zasobów

 2. W polu Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu pracy, materiałowego lub rodzajowego.

 3. Jeśli chcesz wyznaczyć grup zasobów, w polu grupy dla Nazwa zasobu wpisz nazwę grupy.

 4. Określ typ zasobu.

  • Aby określić, że dany zasób jest zasób pracy, w polu Typ kliknij pozycję Praca.

  • Aby określić, czy zasób jest zasobu materiałowego, w polu Typ kliknij pozycję materiał. W polu Etykieta materiałowa wpisz etykietę (na przykład sześcienne, tonlub polach) dla zasobu.

  • Aby określić, że zasób jest zasobem kosztowym, w polu Typ kliknij pozycję Koszt.

 5. W Max. Jednostki pól dla zasobu, wpisz liczbę całkowitą jednostki, czy zasób jest dostępny dla tego projektu. Wartość maksymalna liczba jednostek określa, jaka część tego zasobu jest dostępna dla tego projektu — na przykład niepełnym wymiarze godzin lub wielokrotności.

  Na przykład jeśli masz zasób, który jest dostępny dla tego projektu, dwa dni w tygodniu, należy wprowadzić wartość maksymalna liczba jednostek 40%. Maksymalna liczba jednostek umożliwia określenie wielu dostępność nazwy zasobu. Załóżmy, że masz zasób o nazwie inżynierówpojedynczego zasobu, która reprezentuje trzech inżynierów członkom zespołu. Maksymalna liczba jednostek inżynierów można wprowadzić jako 300%. Bez zasobu Inżynierowie jest z nadmierną alokacją można zaplanować trzech inżynierów w pełnym wymiarze czasu pracy w tym samym czasie.

  Maksimum jednostek można wprowadzić jako wartość procentową (50%, 100%, 300%) lub liczbę dziesiętną (0,5, 1, 3).

  Uwaga : 

 6. Aby utworzyć zasób budżetowy, należy zaznaczyć zasób, kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu, kliknąć polecenie Informacje, a następnie zaznaczyć pole wyboru Budżet.

 7. Możesz dodać zasób pracy i skojarzone z nim informacje przy użyciu MAPI książki adresowej poczty e-mail, z usługi Active Directory lub programu Microsoft Project Server. Kliknij kartę zasób, a następnie w grupie Wstaw kliknij polecenie Dodaj zasoby. Kliknij przycisk Buduj zespół z zasobów organizacji (programu Project Professional tylko), usługi Active Directory, , lub książka adresowa,

Początek strony

Dodawanie zasobów przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

 1. Kliknij kartę zasoby. W grupie Wstaw kliknij polecenie Dodaj zasoby.

  Grafika dodawania zasobów

 2. Kliknij pozycję Buduj zespół z zasobów przedsiębiorstwa.

 3. W oknie dialogowym Budowanie zespołu z zasobów organizacji w polu Istniejące filtry kliknij filtr, który chcesz zastosować. Przefiltrowana lista zasobów organizacji zostanie wyświetlona w kolumnie Zasób organizacji. Wszystkie zasoby przydzielone do zespołu projektu zostaną wyświetlone w kolumnie Zasób projektu.

 4. Aby znaleźć zasoby dostępne do pracy przez określoną liczbę godzin w określonym czasie, zaznacz pole wyboru Dostępne do pracy. Wpisz łączny czas dostępności zasobu do pracy, a następnie zaznacz zakres dat, używając pól Od i Do.

 5. W kolumnie Zasób organizacji kliknij zasób organizacji, który ma zostać dodany do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zaznaczyć wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie zasoby.

  • Aby znaleźć zasoby przedsiębiorstwa o identycznych umiejętnościach i innych atrybutach, jakie ma jeden z istniejących zasobów zespołu, w obszarze Zasób projektu zaznacz zasób, który ma być przedmiotem dopasowania, a następnie kliknij pozycję Dopasuj.

  • Aby zamienić istniejący zasób na zasób organizacji, w kolumnie Zasób projektu zaznacz zasób lub zasób rodzajowy, który ma zostać zamieniony. W obszarze Zasób organizacji zaznacz nowy zasób organizacji, a następnie kliknij pozycję Zamień.

   W przypadku zamieniania zasobów zasób zamieniany nie jest usuwany, jeśli ukończył pracę rzeczywistą. Pozostała praca jest przydzielana nowemu zasobowi.

 6. Aby dodać do zespołu projektu zasób proponowany, w kolumnie Rezerwacja kliknij pozycję Proponowany.

 7. Aby wyświetlić wykres dostępność wybranych zasobów, kliknij przycisk Wykresy.

 8. Kliknij przycisk OK.

Uwaga : .

 • Dodawanie zasobu przedsiębiorstwa do projektu pozwala tylko na przydzielenie zasobu do zadania w projekcie. Nie można zmieniać atrybutów zasobów przedsiębiorstwa, takich jak stawki płac czy dostępność.

 • Aby dodać zasoby do listy dostępnych zasobów przedsiębiorstwa, trzeba zaimportować zasoby.

Początek strony

Dodawanie zasobów ogólnych przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

 1. Kliknij kartę zasoby. W grupie Wstaw kliknij polecenie Dodaj zasoby.

  Grafika dodawania zasobów

 2. Kliknij pozycję Buduj zespół z zasobów organizacji.
  Jeśli istnieje więcej niż 1000 zasobów organizacji, można filtrować listę zasobów przy użyciu enterprise kody konspektu. Kody konspektu są definiowane na podstawie wymagań danej organizacji.

 3. W oknie dialogowym Budowanie zespołu kliknij przycisk Obraz przycisku , aby rozwinąć węzeł Dostosowywanie filtrów.

 4. W obszarze Dostosowywanie filtrów kliknij pozycję Rodzajowy w kolumnie Nazwa pola, kliknij pozycję Równa się w kolumnie Test, a następnie wpisz Tak w kolumnie Wartości.

 5. Kliknij przycisk Zastosuj filtr, aby zastosować ustawienia filtr do listy zasobów organizacji.

 6. Aby znaleźć zasoby dostępne do pracy przez określoną liczbę godzin w określonym czasie, zaznacz pole wyboru Dostępny do pracy. Wpisz łączny czas dostępności zasobu do pracy, a następnie zaznacz zakres dat, używając pól Od i Do.

 7. W kolumnie Zasób organizacji zaznacz zasób rodzajowy, który ma zostać dodany do projektu, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zaznaczyć wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij odpowiednie zasoby.

Początek strony

Dodawanie zasobów ogólnych niebędących własnością przedsiębiorstwa do projektu (tylko program Project Professional)

 1. Kliknij kartę Widok. W grupie Widoki zasobów kliknij pozycję Arkusz zasobów.

  Grafika grupy Widoki zasobów

 2. W kolumnie Nazwa zasobu wpisz nazwę zasobu ogólnego, taką jak „stolarz”.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu i kliknij polecenie Informacje. W oknie dialogowym Informacje o zasobie kliknij kartę Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Ogólny.

 4. Wybieranie.

 5. Na karcie Pola niestandardowe w obszarze Pola niestandardowe wprowadź wartości pól wymaganych w przypadku danego zasobu ogólnego.

  Ponieważ pola niestandardowe są unikatowe dla każdej organizacji, odpowiedzi na pytania na temat ich stosowania może udzielić administrator.

  Uwaga : 

 6. Do listy zasobów organizacji można dodawać dowolne zasoby rodzajowe. Może jednak być konieczne określenie dodatkowych atrybutów dla poszczególnych zasobów, takich jak kalendarze i zestawy umiejętności, zgodnie z wymaganiami organizacji.

 7. Później, gdy już będzie można zamienić zasób rodzajowy na zasób organizacji o odpowiednim zestawie umiejętności, można użyć okna dialogowego Budowanie zespołu lub Kreatora podstawiania zasobów.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×