Dodawanie wizualizacji programu Visio do raportów usługi Power BI

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu programu Visio można tworzyć diagramy opisowe, takie jak połączone przepływy pracy i układy rzeczywiste, aby zwiększać zrozumienie prowadzonych działań. Dzięki usłudze Power BI można tworzyć intuicyjne pulpity nawigacyjne na podstawie różnych wizualizacji, takich jak wykresy i mapy, aby ułatwiać zrozumienie złożonych zestawów danych i miar kluczowych wskaźników wydajności oraz śledzić cele — wszystko to w celu zapewnienia skutecznej analizy biznesowej.

Używając połączenia programu Visio i usługi Power BI, można prezentować i porównywać dane w postaci zarówno diagramów, jak i wizualizacji w jednym miejscu w celu uzyskania kompleksowego obrazu sytuacji i zapewnienia skutecznej analizy biznesowej.

Chcesz wypróbować różnorodne przykłady? Zobacz te przykładowe wizualizacje usługi Power BI programu Visio, a następnie klikaj różne kształty programu Visio lub wykresy danych usługi Power BI, aby zobaczyć interakcję.

Dodawanie wizualizacji programu Visio do raportów w usłudze internetowej Power BI

Oto etapy i kroki procedury uzyskiwania tej określonej przykładowej wizualizacji usługi Power BI programu Visio.

Etap 1. Pobieranie wymaganego oprogramowania i plików przykładowych

Przed rozpoczęciem upewnij się, że masz wymagane oprogramowanie. Ponadto zalecamy korzystanie z poniższych plików przykładowych w celu zapoznania się ze szczegółowym procesem w poniższych sekcjach.

Etap 2. Modelowanie danych usługi Power BI i tworzenie diagramu programu Visio

 1. Utwórz zestaw danych usługi Power BI i zadbaj o to, aby jedna kolumna jednoznacznie identyfikowała każdy wiersz. Ta kolumna posłuży do zamapowania danych na kształty na diagramie programu Visio.

  Możesz dodać dodatkowe kolumny danych, aby użyć ich jako danych kształtów. W pobranym wcześniej pliku Dane przepływu zarządzania potencjalnymi klientami.xlsx kolumna identyfikatora jednoznacznie identyfikuje każdy wiersz. Możesz też wyświetlić wartości w kolumnach wartości docelowych, rzeczywistych i różnic jako pola grafik danych połączone z poszczególnymi kształtami.

  Przykładowe dane programu Excel
 2. Zadbaj o to, aby kształty programu Visio na diagramie, które chcesz połączyć z danymi usługi Power BI, miały unikatowy tekst lub dane kształtów, za pomocą których można zamapować dane usługi Power BI na kształty na diagramie.

  Przykładowy diagram programu Visio

  Proces mapowania: dane w arkuszu są mapowane na poszczególne kształty i ich dane kształtów

  Mapowanie można też dodać i edytować później z poziomu niestandardowego elementu wizualnego.

  Porada: Usuwanie białej przestrzeni kanwy z diagramu przez przejście do karty Projektowanie | Rozmiar | Dopasuj do rysunku.

Przegląd mapowania

Etap 3. Tworzenie raportu usługi Power BI

 1. Aby utworzyć raport usługi Power BI, przejdź do strony https://www.powerbi.com/ lub uruchom aplikację Power BI Desktop, a następnie kliknij przycisk Pobierz dane w lewym dolnym rogu okna usługi Power BI.

 2. Na ekranie Pobieranie danych w sekcji Importowanie danych lub łączenie z danymi kliknij pozycję Pobierz w obszarze Pliki.

 3. Jako źródło danych wybierz plik Dane przepływu zarządzania potencjalnymi klientami.xlsx. Źródłami danych mogą być pliki lokalne, pliki przechowywane w usłudze OneDrive lub w witrynach programu SharePoint albo inne źródła danych obsługiwane przez usługę Power BI.

 4. Po zaimportowaniu danych kliknij pozycję Zestawy danych, a następnie kliknij pozycję Utwórz raport, aby utworzyć nowy raport usługi Power BI.

Etap 4. Importowanie niestandardowego elementu wizualnego programu Visio do raportu usługi Power BI

 1. W raporcie usługi Power BI kliknij przycisk wielokropka (... ) w okienku wizualizacji w usłudze Power BI i wybierz z menu pozycję Importuj ze sklepu.

 2. Wyszukaj program Visio, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Nowy niestandardowy element wizualny programu Visio zostanie wyświetlony jako ikona w okienku wizualizacji.

  Ikona nowego niestandardowego elementu wizualnego

Etap 5. Wstawianie diagramu programu Visio do raportu usługi Power BI

 1. Kliknij niestandardowy element wizualny programu Visio, aby dodać go do kanwy raportu.

 2. W okienku Pola wybierz pole usługi Power BI, które jednoznacznie określa kształty programu Visio, i dodaj je do sekcji Identyfikator.

 3. W obszarze roboczym raportu wprowadź adres URL osadzania do diagramu programu Visio.

  Jeśli nie masz pewności, jakiego adresu URL, aby użyć, Otwórz na nowej karcie przeglądarki, przejdź do biblioteki dokumentów, w której jest przechowywany rysunek programu Visio i kliknij go, aby otworzyć w programie Visio Web App. Otwieranie okna dialogowego osadzania, skopiuj adres URL osadzanie rysunku, a następnie wklej go w polu tekstowym adres URL pliku Enter, aby otworzyć diagram programu Visio w obszarze roboczym raportu usługi Power BI. Jeśli korzystasz z edycji diagramu programu Visio w trybie Online, należy otworzyć okno dialogowe osadzania, wybierając pozycję plik > Udostępnij > Osadź. Jeśli są wyświetlane diagramu programu Visio w trybie Online, należy otworzyć okno dialogowe osadzania, wybierając pozycję Pokaż więcej poleceń (...) > Osadź.

 4. Kliknij pozycję Połącz.

  Diagram programu Visio zostanie wyświetlony w niestandardowym elemencie wizualnym programu Visio i połączony z danymi usługi Power BI.

 5. Aby wyświetlić diagram w trybie koncentracji uwagi, w niestandardowym elemencie wizualnym programu Visio kliknij przycisk wielokropka (... ) i wybierz z menu pozycję Edytuj.

  Przechodzenie w tryb koncentracji uwagi

Etap 6. Łączenie danych usługi Power BI z diagramem programu Visio

 1. Rozwiń okno mapowania po prawej stronie niestandardowego elementu wizualnego programu Visio. Niestandardowy element wizualny programu Visio odczytuje właściwości diagramu lub dane kształtów i automatycznie tworzy połączenia z danymi za pomocą zamapowanych wierszy identyfikatora w usłudze Power BI. Stosowane są kolory domyślne, ale możesz zmienić kolory za pomocą opcji dostosowywania.

  Łączenie innych danych

  Możesz połączyć dodatkowe właściwości diagramu, klikając kształty programu Visio, które nie są połączone, a następnie klikając wiersz usługi Power BI.

 2. Aby dodać inne kolumny usługi Power BI jako kolory lub wartości na diagramie, zaznacz te kolumny, a następnie umieść je w sekcji Wartości niestandardowego elementu wizualnego programu Visio.

  Łączenie pól z kolorami
 3. Aby zamknąć tryb koncentracji uwagi, kliknij pozycję Wrócić do raportu.

wyniki niestandardowego elementu wizualnego programu Visio

Teraz możesz przypiąć ten raport do pulpitu nawigacyjnego i udostępnić ten pulpit zespołowi.

Niestandardowy element wizualny programu Visio obsługuje interakcje dwukierunkowe podczas filtrowania w usłudze Power BI. Kliknij element wizualny usługi Power BI, na przykład pasek na wykresie słupkowym, w celu automatycznego powiększenia niestandardowego elementu wizualnego programu Visio.

Funkcja „Publikuj w sieci Web” usługi Power BI

Za pomocą funkcji Publikuj w sieci Web usługi Power BI możesz z łatwością osadzać interakcyjne wizualizacje usługi Power BI w Internecie, na przykład we wpisach w blogu, w witrynach internetowych, za pośrednictwem wiadomości e-mail, a nawet mediów społecznościowych. Wizualizacje programu Visio obsługują funkcję usługi Power BI Publikuj w sieci Web z usługi Power BI. Aby to zrobić, skopiuj adres URL udostępniania anonimowego dla pliku programu Visio, przechodząc do usługi OneDrive dla Firm lub SharePoint Online i klikając polecenie Udostępnij dla pliku programu Visio. Ciąg adresu URL będzie zawierać parametry „/guestaccess.aspx?docid=" & "authkey=”. Teraz wklej ten adres URL w polu tekstowym Wprowadź adres URL pliku, aby otworzyć diagram programu Visio na kanwie raportu usługi Power BI (etap 5 powyżej) i wykonaj pozostałe kroki.

Skracanie czasu ładowania stron wizualizacji programu Visio

Liczba kształtów w diagramach programu Visio i ich złożoność (geometria, cieniowanie itd.) wpływają na czas ładowania diagramów programu Visio w usłudze Power BI. Aby zwiększyć wydajność ładowania stron, usuń z diagramu programu Visio wszelkie kształty, których nie potrzebujesz. Możesz także ustawić opcję „Brak motywu” dla zastosowanego motywu na karcie Projektowanie.

Dodawanie kształtów wymagających mapowania na dane usługi Power BI do warstw # w dużych plikach programu Visio

Innym skutecznym sposobem na skrócenie czasu ładowania stron jest dodanie kształtów wymagających mapowania na dane usługi Power BI do warstwy o nazwie # lub dowolnej warstwy, której nazwa zaczyna się od znaku #, w dużym pliku programu Visio. Jeśli diagram zawiera warstwę #, tylko kształty w warstwie # mogą zostać zamapowane na dane usługi Power BI. Im mniej kształtów jest zawartych w warstwach #, tym krótszy czas ładowania stron.

Zrzut ekranu przedstawiający okno dialogowe Warstwy w programie Visio

Dostrzeżesz ponadto kilka innych korzyści z używania warstwy #:

 1. Obsługa złożonych diagramów: Do obsługi diagramu zawierającego ponad 1000 kształtów jest wymagane przeniesienie kształtów wymagających mapowania na dane usługi Power BI do warstw #. Ponadto łączna liczba kształtów w warstwach # nie może przekraczać 1000.

 2. Wyświetlanie z pełną wiernością: niektóre gradienty i desenie linii nie są renderowane na elementy wizualne programu Visio zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli te kształty nie wymagają mapowania na dane usługi Power BI, mogą zostać pominięte lub usunięte z warstw #. W elementach wizualnych programu Visio cała zawartość z wyjątkiem kształtów w warstwach # jest renderowana w formacie PNG, co oznacza, że uzyskujesz lepszą wierność wizualną.

Włączanie i wyłączanie automatycznego powiększenia

Możesz zmienić ustawienia automatycznego powiększenia stosowanego po zaznaczeniu kształtu lub podczas interakcji z innymi elementami wizualnymi, włączając dla opcji Automatyczne powiększenie ustawienie Włączone lub Wyłączone na karcie ustawień w okienku wizualizacji.

Okienko Wizualizacje w usłudze Power BI

Ważne uwagi dotyczące tej wersji Preview

 • Niestandardowy element wizualny programu Visio w usłudze Power BI musi mieć dostęp do diagramu programu Visio, z którym pracujesz, co oznacza, że może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się. W przypadkach, w którym informacje logowania użytkownika usługi Power BI nie są dostępne za pośrednictwem uwierzytelniania przez logowanie jednokrotne, użytkownikom próbującym wyświetlić raport usługi Power BI podczas pracy z niestandardowym elementem wizualnym programu Visio może zostać wyświetlony monit o zalogowanie się w celu uwierzytelnienia się.

 • Jeśli nadal występują problemy z uwierzytelnianiem podczas pracy z niestandardowym elementem wizualnym programu Visio za pomocą programu Internet Explorer, może to oznaczać, że usługa Power BI i program SharePoint są obsługiwane w inny strefach zabezpieczeń internetowych. Dodaj domeny usługi Power BI i programu SharePoint do tej samej strefy zabezpieczeń w oknie Opcje internetowe i ponownie spróbuj pracować z niestandardowym elementem wizualnym programu Visio. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie ustawień zabezpieczeń i prywatności dotyczących programu Internet Explorer 11.

 • Grafiki danych zastosowane do diagramów programu Visio w aplikacji klasycznej programu Visio zostaną usunięte, aby usługa Power BI mogła zastosować własne grafiki.

 • Diagramy widoczne w aplikacjach klasycznych programu Visio i w usłudze Power BI mogą się nieco różnić wyglądem. Może tak być w przypadkach, gdy diagram zawiera złożone style, motywy i desenie wypełnienia.

 • Duże diagramy obejmujące ponad 1000 kształtów nie są obsługiwane.

 • Jeśli dodasz nowe kształty lub usuniesz kształty zamapowane na dane usługi Power BI i raport wynikowy nie będzie renderowany poprawnie, spróbuj ponownie wstawić niestandardowy element wizualny programu Visio i zamapować kształty.

 • Niestandardowy element wizualny programu Visio nie jest obsługiwany na serwerze raportów usługi Power BI.

 • Po ustawieniu dla pola wartości pozycji Nie podsumowuj kliknięcie elementu wizualnego usługi Power BI nie spowoduje odzwierciedlenia żadnej zmiany dotyczącej elementu wizualnego programu Visio.

 • Aby wyświetlić niestandardowy element wizualny programu Visio w aplikacji Power BI systemu Windows, uaktualnij system na swoim urządzeniu za pomocą najnowszej aktualizacji dla twórców systemu Windows.

 • Niestandardowy element wizualny programu Visio będzie działać tylko na 1 serwerze usługi SharePoint Online, gdzie pliki programu Visio są przechowywane w aplikacjach mobilnych usługi Power BI.

 • Elementy wizualne programu Visio wymagają plików cookie innych podmiotów dla domen *.sharepoint.com i *.powerbi.com (lub dla odpowiednich domen programu SharePoint i usługi Power BI używanych w Twojej firmie), aby były dozwolone w używanej przeglądarce.

Chcesz zobaczyć więcej?

Klipy wideo    Integracja niestandardowych elementów wizualnych programu Visio z usługą Power BI była poruszana podczas wystąpienia na spotkaniu Microsoft Data Insights Summit, a także omawiana podczas sesji poświęconej modelowaniu i monitorowaniu procesów inteligentnych za pomocą programu Visio i usługi Power BI podczas tego wydarzenia. Zapoznanie się z tymi klipami wideo może ułatwić zrozumienie możliwości wykorzystania tych rozwiązań we własnej pracy.

Przykłady    W ogłoszeniu w blogu dotyczącym pakietu Office poświęconym wizualizacjom programu Visio w usłudze Power BI w wersji Preview przedstawiono kilka przydatnych przykładów.

Chcesz przekazać opinię lub zgłosić problem?

Chcemy poznać Twoją opinię! Odwiedź witrynę UserVoice, aby przesłać sugestie dotyczące ulepszania integracji programu Visio i usługi Power BI. Możesz też wysłać nam wiadomość e-mail na adres tellvisio@microsoft.com.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×