Dodawanie usługi SOAP jako źródła danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule pokazano, jak dodawać usługi sieci SOAP Web jako źródła danych, jak testowanie połączenia źródła danych i sposób wyświetlania danych zwróconych przez usługę sieci Web, tworząc widoku danych w witrynie.

Ważne: Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft SharePoint Foundation, ustawienia domyślne na serwerze wymagają, że administrator serwera najpierw edytować plik Web.config na serwerze przed połączeniem do usługi sieci Web SOAP, zgodnie z opisem w sekcji Krok 2: Test połączenia źródła danych . Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft SharePoint Server 2010, umożliwia nawiązanie połączenia z usługą sieci SOAP Web bez wprowadzania zmian na serwerze.

W tym artykule

Co to jest usługa sieci Web?

Krok 1: Dodawanie usługi sieci SOAP Web do listy źródeł danych

Krok 2: Testowanie połączenia źródła danych

Krok 3: Tworzenie widoku danych źródła danych usługi sieci Web SOAP

Co to jest usługa sieci Web?

Usługa sieci Web, to oprogramowanie zaprojektowane do obsługi współdziałających interakcji programu — w sieci. W kontekście Microsoft SharePoint Designer 2010 usługi sieci Web to usługa, która zwraca dane XML w odpowiedzi na zapytania połączenia — typ zdalnego. Z SharePoint Designer 2010 możliwa jest interakcja z istniejącymi usługami sieci Web, dołączając kontrolki źródła danych usługi sieci Web XML na stronach sieci Web. Zwykle można to zrobić przez skonfigurowanie usługi sieci Web XML jako źródła danych, a następnie przez tworzenie widoków danych tych danych, jak pokazano w tym artykule.

Usługi sieci Web są używane w zakresie scenariuszy integracji aplikacji i udostępnianie danych, ponieważ zapewniają współdziałanie składników oprogramowania, które mogą znajdować się na innych platformach lub w innej firmy. Usługa sieci Web wykonuje określone zadania, w której informacje są wymagane przez komputer kliencki i zwracane przez usługę sieci Web w formularzu XML. Kilka typowych przykładów usługi XML sieci Web są konwertery waluty, kalkulatory hipotecznych i giełdowych raportów.

Usługi XML sieci Web są możliwe dzięki standardowemu protokołowi SOAP, służącemu do wymiany informacji w formacie XML w sieci komputerowej. Każda usługa sieci Web zawiera plik języka WSDL (Web Service Description Language) z informacjami o usłudze XML sieci Web i jej możliwościach. Dostawcy usług sieci Web mogą rejestrować swoje usługi sieci Web przy użyciu specyfikacji UDDI (Universal Description Discovery and Integration) umożliwiającej publikowanie i lokalizowanie informacji o usługach sieci Web. Zainteresowani użytkownicy mogą wyszukiwać w rejestrze UDDI usługi sieci Web, które mogą być dla nich pomocne. Po dodaniu usługi sieci Web do witryny sieci Web informacje o tej usłudze sieci Web są wyświetlane przy użyciu protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

Usługa sieci Web komunikuje się z przeglądarką za pomocą protokołu SOAP i języka WSDL

Aby dodać usługi sieci Web do listy źródła danych, należy znać adres URL opis w języku WSDL usługi sieci Web. Ten adres URL często kończy się w obu ?WSDL lub. wsdl. Po umieszczeniu adresu URL opis w języku WSDL usługi sieci Web można dodawać do listy źródeł danych.

SharePoint Foundation 2010 zawiera usług sieci Web interakcji z niemal dowolnego proporcji każdego serwera, witryny, listy, biblioteki, ankietę lub strony sieci Web, który jest oparty na SharePoint Foundation 2010. Office SharePoint Server 2010 zawiera te same usługi sieci Web jako SharePoint Foundation 2010 plus dodatkowy zestaw usług sieci Web. W poniższych procedur można użyć usługi sieci Web o nazwie sieci Web. Usługi sieci Web w sieci Web zapewnia metody pracy z witryn programu SharePoint i podwitryn. Na przykład umożliwia ta usługa sieci Web wykonać kwerendę i wyświetlić tytuły i adresy URL wszystkich witryn w bieżącym zbiorze witryn, tytuły i adresy URL wszystkich witryn bezpośrednio poniżej bieżącej witryny lub adres URL witryny nadrzędnej dla adresu URL określonej strony.

Można znaleźć łącza do dodatkowych informacji o usługach sieci Web firmy SharePoint Foundation 2010 i Office SharePoint Server 2010 w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Krok 1: Dodawanie usługi sieci SOAP Web do listy źródeł danych

Aby ułatwić administrowanie i obsługa witryny programu SharePoint, chcesz utworzyć widok danych, który wyświetla nazwy i adresy URL wszystkich jej podwitryn w bieżącym zbiorze witryn. Nawiązywanie połączenia z usługi sieci Web SOAP w SharePoint Foundation 2010 i używać go jako źródła danych, możesz szybko pobrać dane i utworzyć widok go.

 1. Kliknij pozycję źródła danych w okienku nawigacji.

 2. Na karcie Połączenia danych w grupie Nowy kliknij pozycję Połączenia z usługą protokołu SOAP.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych, w polu Lokalizacja opisu usługi na karcie Źródło wpisz adres URL usługi sieci Web lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać plik WSDL.

  Na przykład wpisz http://nazwy serwera/_vti_bin/Webs.asmx?WSDLnazwy serwera w przypadku nazwy serwera.

 4. Kliknij przycisk Połącz teraz.

  Po nawiązaniu połączenia przycisk Połącz teraz zmieni się przycisk Rozłącz i inne opcje na karcie stają się niedostępne.

  karta Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych

 5. Lista Wybierz polecenie danych do konfigurowania zawiera cztery opcje:

  • Wybierz polecenie pobiera informacje z usługi sieci Web. Następnie można wyświetlić informacje w witrynie, tworząc widok danych.

  • Wstawianie, Aktualizowanie i Usuwanie poleceń również pobrać informacji z usługi sieci Web. Jednak nie można utworzyć widok danych, który wyświetla lub modyfikuje informacje, które są pobierane za pomocą tych poleceń. Widok danych służy tylko do wyświetlania informacji, które są pobierane za pomocą polecenia Zaznacz.

   W tym przykładzie kliknij polecenie Wybierz, ponieważ chcesz utworzyć widok danych, danych, który został zwrócony przez usługę sieci Web.

   W obszarze Wybierz informacji o połączeniu można zobaczyć, czy Nazwa usługi jest sieci Web, a adreshttp://your name/_vti_bin/Webs.asmx serwera.

 6. Na liście Port kliknij protokół aplikacji, którego chcesz używać w celu uzyskiwania dostępu do usługi sieci Web.

  Opcje na tej liście są dostarczane przez usługę sieci Web jako zgodne protokoły, dlatego zmieniają się w zależności od usługi sieci Web.

  Dla potrzeb przykładu kliknij pozycję WebsSoap.

 7. Na liście Operacja kliknij operację, którą ma wykonywać usługa sieci Web. Usługa sieci Web definiuje opcje na liście jako operacje, które może wykonywać.

  Usługi sieci Web o nazwie sieci Web używaną w przykładzie dostępne są następujące operacje:

  • Aby zostały zwrócone tytuły i adresy URL wszystkich witryn w bieżącym zbiorze witryn, kliknij pozycję GetWebCollection.

  • Aby została zwrócona kolekcja definicji szablonów listy dla bieżącej witryny, kliknij pozycję GetWeb.

  • Aby zostały zwrócone właściwości witryny (na przykład nazwa, opis i motyw), kliknij pozycję GetListTemplates.

  • Aby zostały zwrócone tytuły i adresy URL wszystkich witryn znajdujących bezpośrednio poniżej bieżącej witryny, kliknij pozycję GetAllSubWebCollection.

  • Aby został zwrócony adres URL witryny nadrzędnej dla strony o określonym adresie URL, kliknij pozycję WebURLFromPageURL.

  • Aby zostały zwrócone typy zawartości używane w bieżącej witrynie, kliknij pozycję GetContentTypes.

   Dla potrzeb przykładu kliknij pozycję GetWebCollection.

 8. Lista parametrów zawiera nazwy parametry, które usługi sieci Web wymaga lub akceptuje. Aby skonfigurować trwałe lub domyślna wartość każdego parametru, kliknij go, a następnie kliknij Modyfikuj.

  Parametry wymagane są oznaczone gwiazdką (*). Usługa sieci Web o nazwie Webs nie wymaga żadnych parametrów.

 9. Kliknij przycisk OK.

  Usługa sieci Web SOAP jest wyświetlona w obszarze Usługi SOAP na liście źródeł danych.

Początek strony

Krok 2: Testowanie połączenia źródła danych

Teraz, gdy utworzono połączenie źródła danych, które zostanie wyświetlone na liście źródeł danych, chcesz upewnij się, czy połączenie działa prawidłowo. Aby przetestować połączenia źródła danych:

 • Na karcie Wstawianie w grupie widoki danych i formularzy kliknij polecenie Widok danych, a następnie w obszarze Usługi SOAP, kliknij przycisk usługi sieci web, która została właśnie utworzona.

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych są wyświetlane dane ze źródła danych, połączenie ze źródłem danych działa poprawnie. Możesz przystąpić do tworzenia widoku danych tych danych. Przejdź do Krok 3: Tworzenie widoku danych źródła danych usługi sieci Web SOAP.

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych nie są wyświetlane dane ze źródła danych, ale zamiast tego okienka zadań albo jest pusta lub jest wyświetlany komunikat o błędzie, połączenia źródła danych nie działa poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli serwer działa SharePoint Foundation 2010, serwer znajduje się za serwerem proxy lub zapory i ustawień serwera proxy nie zostaną określone w pliku Web.config dla serwera wirtualnego.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem serwera i go poprosić, aby wykonać poniższą procedurę. Administrator serwera musi edytować plik Web.config do uwzględnienia ustawienia serwera proxy dla serwera wirtualnego, miejsce, w którym znajdują się witryny. W środowisku farmy serwerów administrator serwera musi edytować plik Web.config dla każdego serwera wirtualnego w każdym serwerze frontonu sieci Web do farmy serwerów.

Uwaga: Zmienianie domyślnego ustawienia serwera proxy umożliwiają komunikacji do serwera, ale nie w żaden sposób wpływa na połączenia przychodzące lub uprawnienia do swojego serwera dostępu.

Konfigurowanie pliku Web.config na serwerze

Aby skonfigurować plik Web.config, wykonaj następujące kroki na serwerze z SharePoint Foundation 2010:

 1. Uruchom Edytor tekstów, takim jak Notatnik.

 2. Znajdź i Otwórz plik Web.config dla serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i źródeł danych skryptu po stronie serwera.

  Web.config folder znajduje się w obszarze zawartości serwera — na przykład domyślna ścieżka to \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Skopiuj i wklej następujące wiersze w pliku Web.config w dowolnym miejscu na poziomie bezpośrednio pod węzeł < Konfiguracja >.

  < system.net >

  < defaultProxy >

  < Autowykrywanie serwera proxy = "true" / >

  <-defaultProxy >

  < /system.net >

 4. Zapisz plik Web.config, a następnie zamknij Edytor tekstu.

 5. Resetowanie Microsoft Internet Information Services (IIS) aby zastosować zmiany. Możesz także zresetować po następnym krokiem, aby zastosować zmiany do wielu serwerów wirtualnych w tym samym czasie. Aby zresetować usług IIS, Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz polecenie iisreset w wierszu polecenia.

 6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń SOAP usług sieci web.

Początek strony

Krok 3: Tworzenie widoku danych źródła danych usługi sieci Web SOAP

Teraz, gdy usługa sieci Web dodano do listy źródeł danych, możesz utworzyć widok danych, który zawiera dane pobrane z usługi sieci Web.

Widok danych można szybko utworzyć przez przeciągnięcie źródła danych na stronie. Po przeciągnięciu źródła danych na stronie, wynikiem jest domyślny widok danych, w którym pięć pierwszych pól w źródle danych są wyświetlane w każdym wierszu w tabeli podstawowej. Jeśli pięć pierwszych pól są wyświetlane z odpowiednich danych, źródło danych jest skonfigurowane prawidłowo.

Widoki danych są oparte na technologii Microsoft ASP.NET. Aby utworzyć widok danych, musi się zaczynać strona programu ASP.NET (.aspx pliku).

 1. Kliknij kartę plik na Wstążce i w obszarze strony kliknij pozycję Więcej stron, a następnie kliknij ASPX, a na koniec kliknij przycisk Utwórz.

 2. W oknie dialogowym Nowy ASPX strony wpisz unikatową nazwę dla strony ASPX i opcjonalnie wybierz lokalizację do zapisania strony.

  Uwaga: Domyślnie strona ASPX zostaną zapisane w bibliotece Stron witryny.

 3. Kliknij przycisk Tak, aby otworzyć stronę w trybie zaawansowanym.

  Zostanie otwarta nowa strona z tagiem FORM.

  Tag form programu ASP.NET

 4. Kliknij kartę Wstawianie na Wstążce, a następnie w grupie widoki danych i formularzy, kliknij pozycję Pokaż dane, a następnie kliknij usługi sieci web, która została właśnie utworzona.

  Okienko zadań Szczegóły źródła danych są wyświetlane dane ze źródła danych.

  W okienku zadań Szczegóły źródła danych wybierz pola, które chcesz wstawić, a następnie kliknij pozycję Wstaw jako zaznaczone pola, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

  Widok danych zawierające wszystkie tytuły i adresy URL wszystkich witryn w zbiorze witryn bieżącej zostanie wyświetlona na stronie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×