Dodawanie użytkownika aplikacji Project Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Każdy użytkownik Microsoft Project Server 2010 musi mieć konto użytkownika przed lub Anna zalogować się do Project Server 2010 i Praca z danymi programu Project Server. Konta użytkowników można dodać do strony Zarządzanie użytkownikami w obszarze Ustawienia serwera Microsoft Project Web App (PWA).

Uwaga: Użytkownicy systemu Windows można także dodawać do Project Web App z usługi katalogowej Active Directory za pośrednictwem synchronizacji z usługą Active Directory.

Aby wykonać tę procedurę, potwierdź następujące czynności:

  • Masz dostęp do Project Server 2010 za pośrednictwem witryny Project Web App.

  • Konta użytkowników, które dodajesz są poprawnie skonfigurowane w usłudze Active Directory lub dostawca oparte na formularzach członkostwa tak, aby ich informacje są dostępne dla Project Server 2010. Project Server 2010 obsługuje dwie metody uwierzytelniania użytkowników (uwierzytelnianie systemu Windows i uwierzytelniania opartego na formularzach). Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych metod uwierzytelniania dla Project Server 2010 zobacz Planowanie uwierzytelniania w programie Project Server 2010.

Ważne: Zarządzaj użytkownikami i grupami globalne uprawnienia w Project Server 2010 jest wymagany do wykonania tej procedury.

Aby dodać nowe konto użytkownika, wykonaj poniższą procedurę.

Aby dodać użytkownika:

  1. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zabezpieczenia kliknij pozycję Zarządzaj użytkownikami.

  2. Na stronie Zarządzanie użytkownikami kliknij Nowego użytkownika.

  3. Na stronie Nowego użytkownika Wypełnij wymagane informacje dla użytkownika. W poniższych sekcjach, aby uzyskać więcej informacji o poszczególnych opcjach znajdziesz.

  4. Kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Informacje identyfikacyjne

Sekcja Informacje identyfikacyjne umożliwia określenie informacje o użytkowniku, takie jak nazwa, adres e-mail i stanu konta.

W poniższej tabeli opisano opcje identyfikator użytkownika.

Atrybut

Opis

Użytkownik może mieć przypisany jako zasobu

Stan użytkownika jako zasób przedsiębiorstwa. Wybierz użytkownika można przypisać jako zasób Aby włączyć to konto użytkownika do przydzielania zadań jako zasobu. Wybranie tego wpisu sprawia, że użytkownik zasób przedsiębiorstwa. To ustawienie jest ustawieniem domyślnym. Gdy konto użytkownika staje się zasób przedsiębiorstwa go nie można zmienić powrót do innych niż - zasobu przedsiębiorstwa nawet wtedy, gdy pole wyboru jest wyczyszczone.

Nazwa wyświetlana

Nazwa konta użytkownika. To pole jest wymagane.

adres e-mail,

Adres e-mail dla użytkownika. To pole jest wymagane do synchronizacji zadań z programu Microsoft Exchange Server.

SPZ

Pozycja użytkownika w hierarchii struktury podziału zasobów.

Inicjały

Inicjały użytkownika.

Nazwa hiperłącza

Nazwa użytkownika w sieci web w witrynie (na przykład w witrynie sieci web zespołu) w razie potrzeby.

Adres URL hiperłącza

Adres URL witryny sieci web użytkownika, w razie potrzeby.

Stan konta

Można ustawić tak, aby aktywne czy nieaktywne. Jeśli wartość jest równa aktywne funkcje konta użytkownika są zwykle. Jeśli wartość jest ustawiona na nieaktywny, użytkownik nie ma dostępu do konta.

Początek strony

Uwierzytelnianie użytkownika

Za pomocą sekcji Uwierzytelnianie użytkownika Określ konto logowania użytkownika i tego, czy konto użytkownika mają być synchronizowane z usługą Active Directory.

W poniższej tabeli opisano opcje konta użytkownika.

Atrybut

Opis

Konto logowania użytkownika

Jeśli używasz zintegrowanego uwierzytelniania systemu Windows, wpisz nazwę konta użytkownika w formularzu DomainName\UserAccountName.

Jeśli korzystasz z uwierzytelniania opartego na formularzach, wpisz nazwę konta użytkownika w postaci MembershipProviderName:UserAccount.

Zapobieganie synchronizacji usługi Active Directory dla tego użytkownika

Zaznaczenie pola wyboru synchronizacji zapobiec usługi Active Directory dla tego użytkownika zapobiega konta użytkownika są synchronizowane podczas synchronizacji puli zasobów w usłudze Active Directory.

Początek strony

Atrybuty przydziału

Aby zdefiniować informacje skojarzone z przydziałem użytkownika do zadań za pomocą sekcji Atrybuty przydziału. Ta opcja uwzględnia kalendarza, typ rezerwacji, Menedżer grafiku, właściciel przydziału i informacje o koszcie i dostępności.

Uwaga: Jeśli nie jest zaznaczone pole wyboru użytkownika można przypisać jako zasób, te opcje nie są dostępne.

W poniższej tabeli opisano opcje atrybut przydziału użytkownika programu Project Server.

Atrybut

Opis

Zasób można bilansować

Wskazuje, czy zasób można bilansować. Bilansowanie jest proces, który jest używany do rozwiązywania konfliktów zasobów lub nadmiernych alokacji przez opóźnianie lub dzielenie niektórych zadań. Podczas bilansowania zasobu w programie Project, jego tylko wybrane przydziały są rozpowszechniane i zmiany harmonogramu.

Kalendarz bazowy

Kalendarz bazowy dla tego zasobu. Kalendarz bazowy jest kalendarz, który może być używany jako projektów i zadań kalendarza określająca domyślny pracy i czas wolny dla zestawu zasobów.

Domyślny typ rezerwacji

Konfiguracja typ rezerwacji użytkownika jako zatwierdzony lub proponowany. Zasób zatwierdzony formalnego przydzielonego do dowolnego przydziału zadania w projekcie. Zasób proponowany ma alokacji zasobów oczekiwanie do przydziału zadania, która nie ma jeszcze autoryzacji. To zadanie nie zmienia dostępność zasobu do pracy nad innych projektów.

Menedżer grafiku

Menedżer grafiku, jeśli istnieje, dla użytkownika.

Domyślny właściciel przydziału

Zasób przedsiębiorstwa, kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie informacji o postępie w programie PWA. Ta osoba może różnić się od osoby, najpierw przydzielonych do zadania. Na przykład zasób materiałowy nie można zalogować się do programu PWA, ale umożliwia pole Właściciel przydziału zasobu przedsiębiorstwa wprowadzić informacje o postępie dla zasobu w programie PWA.

Dostępne najwcześniej

Najwcześniejsza data użytkownika jest dostępny jako zasobu. Data odpowiada daty dostępności zasobów dla zasobu, która będzie widoczne w Microsoft Project Professional 2010.

Dostępne najpóźniej

Najpóźniejsza data użytkownika jest dostępny jako zasobu. Data odpowiada daty dostępności zasobów dla zasobu, która będzie widoczne w Project Professional 2010.

Stawka zasadnicza

Stawka za pracę nad przydziałem zaplanowano regularne godzinach pracy przydzielonego zasobu. W celu ustalenia zmiennych stawek, otwórz zasobu przedsiębiorstwa w Project Professional 2010 i ustawić te informacje w obszarze tabele stawek kosztów.

Stawka za pracę w nadgodzinach

Stawka za pracę nad przydziałem według harmonogramu poza zwykłą godziny pracy przydzielonego zasobu. W celu ustalenia zmiennych stawek, otwórz zasobu przedsiębiorstwa w Project Professional 2010 i ustawić te informacje w obszarze tabele stawek kosztów.

Bieżąca maksymalna liczba jednostek (%)

Procent czasu, którą zasób jest dostępny dla przydziałów. Bieżący maksymalna liczba jednostek jest powiązane daty najwcześniejszego i opóźnione dostępność, jeśli Ustaw. Na przykład jeśli dzisiaj jest 2011-1-1 i najwcześniejszą datę jest 2011-1-2 następnie wartość maksymalna liczba jednostek jest 0% i mówi tekst obok pola "dostępność niestandardowe wykryte, edytowanie Project Professional 2010."

Koszt każdego wyk.

Koszt użycia zasobu w razie potrzeby. W przypadku zasobów pracy kosztu użycia przypada każdym użyciu zasobu. W przypadku zasobów materiałowych kosztu użycia jest narosłe tylko raz.

Początek strony

Szczegóły serwera Exchange

Aby określić, czy zadania użytkownika mają być synchronizowane z serwerem Exchange za pomocą sekcji Szczegóły serwera Exchange.

Zaznacz pole wyboru Synchronizuj zadania, jeśli chcesz włączyć synchronizacji zadań przy użyciu programu Microsoft Exchange Server dla tego użytkownika. Integrację z programem Exchange muszą być skonfigurowane do synchronizacji zadań funkcji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania synchronizacji zadań z programem Exchange Server, zobacz wdrożenia programu Project Server 2010 z programem Exchange Server.

Początek strony

Działy

Umożliwia określenie, czy użytkownik jest członkiem danego działu sekcji działy. (Można zdefiniować działy dla Twojej organizacji przez wypełnianie tabeli odnośników niestandardowe działów.)

Jeśli użytkownik jest członkiem dział, kliknij przycisk rozwijania (...) i wybierz działu z wyświetlonej hierarchii.

Początek strony

Grupy zabezpieczeń

Aby określić członkostwo użytkownika w grupie zabezpieczeń za pomocą sekcji Grupy zabezpieczeń.

Aby dodać użytkownika do grupy zabezpieczeń, wybierz grupę na liście Dostępne grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

W poniższej tabeli opisano opcje konfiguracji grupy zabezpieczeń dla użytkownika.

Atrybut

Opis

Dostępne grupy

Lista Dostępnych grup zawiera grupy, do których użytkownik jest obecnie nie jest członkiem.

Grupy zawierające tego użytkownika

Lista grup zawierające tego użytkownika zawiera grupy, do których użytkownik jest obecnie członkiem.

Początek strony

Kategorie zabezpieczeń

Aby określić członkostwo użytkownika w kategorii zabezpieczeń za pomocą sekcji Kategorie zabezpieczeń.

Aby dodać użytkownika do kategorii, wybierz kategorię na liście Dostępnych kategorii, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zmodyfikować uprawnienia kategorii dla tego użytkownika w kategorii, wybierz kategorię na liście Kategorie wybrane, a następnie wybierz Zezwalaj dotyczące uprawnień, które chcesz włączyć.

Ważne: Zaleca się, że nie ustawiono uprawnień kategorii dla jednego użytkownika. Należy przypisać użytkownika do grupy i ustawianie uprawnień kategorii do grupy. Dzięki temu obsługi łatwiejsze.

W poniższej tabeli opisano opcje konfiguracji kategorii zabezpieczeń dla użytkownika.

Atrybut

Opis

Dostępne kategorie

Lista Dostępnych kategorii zawiera kategorie, do których użytkownik nie jest członkiem.

Wybrane kategorie

Na liście Kategorie wybrane zawiera kategorie, do których użytkownik jest członkiem.

Uprawnienia dla < Kategoria >

Uprawnienia dla <category > obszar umożliwia konfigurowanie kategorii uprawnień dla tego użytkownika dla wybranej kategorii.

Ustawianie uprawnień za pomocą szablonu

Opcja Ustaw uprawnienia za pomocą szablonu może służyć do wstępnie wypełnić zestaw uprawnień kategorii na podstawie wstępnie zdefiniowanego szablonu dla roli użytkownika (na przykład dyrektorem lub kierownik projektu).

Początek strony

Globalne uprawnienia

Za pomocą sekcji Globalne uprawnienia do konfigurowania globalne uprawnienia użytkownika.

Aby zezwolić lub odmówić globalnej uprawnień dla wybranego użytkownika, zaznacz pole wyboru Zezwalaj lub Odmów uprawnienia.

Firma Microsoft zaleca nieskonfigurowane globalne uprawnienia dla jednego użytkownika. Należy skonfigurować uprawnienia na poziomie grupy i dodawać użytkowników do odpowiedniej grupy. Spowoduje to pozwala na znacznie ułatwia administrowanie i ułatwia rozwiązywanie problemów z uprawnieniami.

Aby uzyskać pełną listę globalne uprawnienia Zobacz uprawnienia globalnego programu Project Server 2010.

Początek strony

Grupowanie pól

Umożliwia określenie grupy i koszt informacje dla użytkownika w sekcji Pola grup. Grupowanie pól nie są związane z zabezpieczeń programu Project Server, ale to sposób, aby określić, że użytkownik należy do określonej grupy w Twojej organizacji. Te pola są wyświetlane w bazie danych raportowania programu Project Server i może być używany do raportowania. Typ kosztu można dodać do zasobów i przydziałów w modułach OLAP.

Jeśli organizacja korzysta z nazwy grupy, kody lub informacje o kosztach Centrum dla osób, wpisz informacje w obszarze Pola grupy. Dostępne Typ kosztu wartości są te, które są definiowane w tabeli odnośników niestandardowy Typ kosztu. Domyślnie pola Grupa jest synchronizowane z usługą Active Directory, jeśli korzystasz z synchronizacji usługi Active Directory.

Początek strony

Szczegóły zespołu

Sekcja Szczegółów zespołu umożliwia określenie powiązania zespołu dla użytkownika. Aby użyć członkom zespołu, najpierw należy wykonać następujące czynności:

  1. Tworzenie tabeli odnośników niestandardowe, a następnie wypełnij go z nazwami zespołu, których chcesz użyć.

  2. Edytowanie pola niestandardowego Nazwa zespołu, aby korzystać z nowej tabeli odnośników.

Umożliwia zespołom Pula przydziałów w obszarze pojedynczego zasobu, miejsce, w którym ta osoba może zostać później przypisany inne zasoby. Na przykład można utworzyć zasób zespołu o nazwie "Rozwoju", do którego możesz przydzielić zadania rozwoju oprogramowania. Przydzielanie zasobu do zespołu opracowującego i zaznaczając pole wyboru Pula przydziałów zespołu, umożliwia innym użytkownikom na do zespołu opracowującego, aby wyświetlić żadnych zadań przydzielonych do zasobu rozwoju i zaakceptować przydziały w programie PWA. Można również wybierz pozycję Pula przydziałów zespołu dla szefem zespołu, a masz wszystkich przydziałów, przejdź do tej osoby do dystrybucji członkom zespołu.

Początek strony

Dane identyfikacyjne systemu

W sekcji System identyfikacji danych wyświetlana metadane użytkownika, takich jak podczas konta został utworzony, aktualizacja lub wyewidencjonowany.

W sekcji System identyfikacji danych wpisz dodatkowe informacje identyfikacyjne dla użytkownika w polu Identyfikator zewnętrznych. Te informacje można utworzyć łącze osoby odpowiednie informacje w innym miejscu w organizacji lub aby ułatwić konsolidację na potrzeby raportowania użycia zasobów poza zawiera programu Project Server.

W poniższej tabeli opisano pola system identyfikacji danych.

Atrybut

Opis

GUID

Unikatowy identyfikator skojarzone z tym użytkownikiem.

Identyfikator zewnętrznej

Identyfikator, który może być używane do łączenia tego użytkownika do danych zewnętrznych.

Identyfikator GUID usługi Active Directory

Unikatowy identyfikator konta usługi Active Directory tego użytkownika.

Data utworzenia

Data utworzenia tego konta.

Data ostatniej aktualizacji

Data ostatniej aktualizacji tego konta.

Wyewidencjonowany przez

Użytkownik, który obecnie znajduje się to konto użytkownika wyewidencjonowany.

Data wyewidencjonowania

Daty to konto użytkownika został wyewidencjonowany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×