Dodawanie tabeli do strony sieci Web

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007 można dodać tabelę do strony sieci Web za pomocą edytora HTML. Edytor HTML umożliwia dodanie tabeli do formantu pola Zawartość strony oraz do składnik Web Part edytora zawartości.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie edytora HTML

Dodawanie tabeli do strony sieci Web

Otwieranie edytora HTML

Sposób otwarcia edytora HTML zależy od tego, czy jest używany formant pola Zawartość strony, czy składnik Web Part edytora zawartości.

Otwieranie edytora w formancie pola Zawartość strony

 1. Na stronie, do której chcesz dodać tabelę, kliknij polecenie Pokaż pasek narzędzi edycji strony w menu Akcje witryny.

 2. Na pasku narzędzi Edytowanie strony kliknij przycisk Edytuj stronę.

 3. W formancie pola Zawartość strony kliknij polecenie Edytuj zawartość. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Edytor HTML.

  Uwaga: Niektóre układy strony zawierają formant pola Zawartość strony, którego edytor HTML jest wyświetlany w oknie dialogowym Strona sieci Web, a nie bezpośrednio w formancie. Jeśli edytowana strona została utworzona za pomocą takiego układu strony, po kliknięciu polecenia Edytuj zawartość edytor HTML zostanie otwarty w nowym oknie.

Dodawanie składnika Web Part edytora zawartości do strony

Jeśli strona, do której ma zostać dodana tabela, obsługuje składniki Web Part, ale nie ma składnika Web Part edytora zawartości, można dodać ten składnik, wykonując następującą procedurę:

 1. Na stronie, do której chcesz dodać składnik Web Part edytora zawartości, wybierz strefę dla składnika Web Part, a następnie kliknij pozycję Dodaj składnik Web Part w tej strefie. Zostanie wyświetlone okno dialogowe strony sieci Web Dodawanie składników Web Part.

 2. W oknie dialogowym strony sieci Web Dodawanie składników Web Part przewiń w dół do sekcji Różne, zaznacz pole wyboru obok składnika Web Part edytora zawartości, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Strona zostanie odświeżona, a w wybranej strefie zostanie wyświetlony składnik Web Part edytora zawartości.

Otwieranie edytora HTML w składniku Web Part edytora zawartości

 1. Na pasku narzędzi Składnik Web Part edytora zawartości kliknij przycisk Edytuj, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj udostępniony składnik Web Part. Zostanie otwarte okienko narzędzi edytora zawartości.

 2. W okienku narzędzi edytora zawartości kliknij pozycję Edytor tekstu sformatowanego. Zostanie otwarte okno dialogowe strony sieci Web Edytor HTML.

Początek strony

Dodawanie tabeli do strony sieci Web

Przy użyciu edytora HTML, możesz wstawić tabelę, klikając przycisk paska narzędzi Obraz przycisku Wstaw tabelę. Po kliknięciu przycisku Wstaw tabelę, zostanie otwarte nowe okno, którym można wybrać następujące właściwości tabeli:

 • Właściwości Rozmiar:

  • Wiersze      Ta właściwość umożliwia wybranie liczby wierszy.

  • Kolumny      Ta właściwość umożliwia wybranie liczby kolumn.

  • Określ wymiary      Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia zmianę wysokości i szerokości tabeli w polach Szerokość i Wysokość. Jeśli wymiary tabeli mają być zarządzane przez serwer, należy usunąć zaznaczenie tego pola.

  • Szerokość i Wysokość     Jeśli zaznaczono pole wyboru Określ wymiary, właściwości Szerokość i Wysokość umożliwiają sterowanie wymiarami tabeli. W tym celu należy wpisać liczbę w polu Szerokość lub Wysokość, a następnie kliknąć przycisk ze strzałką, aby wybrać opcję piksel lub procent. Aby na przykład określić, że tabela ma mieć szerokość połowy strony, należy wpisać wartość 50 w polu Szerokość, a następnie kliknąć na liście opcję procent.

 • Właściwości Format:

  • Użyj wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli      Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybranie formatu tabeli z listy rozwijanej. Program Office SharePoint Server 2007 udostępnia kilka wstępnie zdefiniowanych formatów tabel, których można używać w formancie pola Zawartość strony lub w składniku Web Part edytora zawartości, o ile składnik Web Part znajduje się na stronie zawierającej także formant pola Zawartość strony. Użytkownicy witryny mający uprawnienie do projektowania mogą tworzyć niestandardowe formaty tabel i dodawać je do listy wstępnie zdefiniowanych formatów. Niestandardowe formaty tabel mogą być dostępne w formantach pól Zawartość strony oraz w składnikach Web Part edytora zawartości.

   Gdy format tabeli zostanie wybrany z listy, jego podgląd jest wyświetlany w polu Podgląd.

   Aby wyłączyć opcje w sekcji Format, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Użyj wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli. Wówczas do tabeli nie będzie stosowany żaden format.

  • Zastosuj formaty specjalne do      Każdy wstępnie zdefiniowany format tabeli może zawierać formatowanie stosowane do wiersza nagłówka, ostatniego wiersza, pierwszej kolumny i ostatniej kolumny. Te cztery opcje dotyczące wierszy i kolumn umożliwiają określenie, czy formatowanie dla danego wiersza lub kolumny ma być stosowane. Aby na przykład określić, że wiersz nagłówka ma nie być formatowany według ustawień wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Wiersz nagłówka.

   Uwaga: Te opcje są dostępne tylko wówczas, gdy pole wyboru Użyj wstępnie zdefiniowanego formatu tabeli jest zaznaczone.

Tabelę można również edytować w celu zmiany jej rozmiaru, formatowania i innych właściwości. Najlepszym sposobem edytowania tabeli jest użycie menu komórki. Aby otworzyć menu komórki, należy kliknąć strzałkę przy prawej krawędzi edytowanej komórki tabeli.

Menu komórki zawiera następujące polecenia:

 • Wstaw wiersz powyżej      To polecenie umożliwia wstawienie wiersza bezpośrednio nad edytowaną komórką.

 • Wstaw wiersz poniżej      To polecenie umożliwia wstawienie wiersza bezpośrednio pod edytowaną komórką.

 • Wstaw kolumnę z lewej      To polecenie umożliwia wstawienie kolumny bezpośrednio po lewej stronie edytowanej komórki.

 • Wstaw kolumnę z prawej      To polecenie umożliwia wstawienie kolumny bezpośrednio po prawej stronie edytowanej komórki.

 • Usuń wiersz      To polecenie umożliwia usunięcie wiersza, w którym znajduje się edytowana komórka.

 • Usuń kolumnę      To polecenie umożliwia usunięcie kolumny, w której znajduje się edytowana komórka.

 • Scal komórki      To polecenie umożliwia scalenie edytowanej komórki z komórką po prawej stronie lub (w przypadku języków zapisywanych od prawej do lewej) z komórką po lewej stronie.

 • Podziel komórkę      To polecenie umożliwia podzielenie edytowanej komórki i umieszczenie kursora w skrajnej lewej komórce wynikowej.

 • Wysokość i szerokość      To polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można zmienić wysokość wiersza i szerokość kolumny zawierających edytowaną komórkę.

 • Edytuj tabelę      To polecenie powoduje otwarcie okna dialogowego, w którym można zmienić dowolne właściwości tabeli zawierającej edytowaną komórkę.

Wszystkie akcje z menu komórki można wykonać również przy użyciu przycisków paska narzędzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z edytora HTML zobacz artykuł Używanie edytora HTML.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×