Dodawanie skryptu po stronie serwera jako źródła danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W tym artykule pokazano, jak Dodawanie skryptu po stronie serwera jako źródła danych, jak testowanie połączenia źródła danych i sposobu wyświetlania informacji zwracanych przez skrypt po stronie serwera, tworząc widoku danych w witrynie.

Ważne : Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Windows SharePoint Services, ustawienia domyślne na serwerze wymagają, że administrator serwera najpierw edytować plik Web.config na serwerze przed połączeniem do skryptu po stronie serwera zgodnie z opisem w sekcji Testowanie połączenia źródła danych. Jeśli witryna znajduje się na serwerze z systemem Microsoft Office SharePoint Server 2007, można nawiązać skryptu po stronie serwera, bez wprowadzania zmian na serwerze.

W tym artykule

Co to jest skryptu po stronie serwera?

Dodawanie skryptu po stronie serwera do biblioteki źródeł danych

Testowanie połączenia źródła danych

Tworzenie widoku danych skryptu po stronie serwera

Co to jest skryptu po stronie serwera?

Skrypt po stronie serwera to niewielki program, który znajduje się na serwerze i jest uruchamiany w odpowiedzi na pewne akcje w przeglądarce. Skrypty po stronie serwera mogą być pisane w różnych językach, takich jak Perl, PHP i Microsoft ASP.NET. W odróżnieniu od skryptów po stronie klienta, takich jak JavaScript, skrypty po stronie serwera są uruchamiane na serwerze przed wyświetleniem strony sieci Web w przeglądarce. Przykłady zastosowań skryptów po stronie serwera to koszyki w sklepach, menu dynamiczne i ankiety.

Aby utworzyć widok danych, który zawiera dane dostarczone przez skryptu po stronie serwera, skrypt musi pobierać dane w postaci XML. Można nawiązać skryptów po stronie serwera, które są zapisywane w różnych językach i za pomocą różnych metod, takich jak ASP.NET, PHP i AJAX. Jednak skrypt musisz wysłać danych w formularzu XML. Jeden typowych skryptu po stronie serwera, który zwraca XML jest źródła danych RSS.

Jeśli chcesz dodać połączenie do źródła danych RSS, który jest skryptu po stronie serwera, a nie pliku XML (na przykład źródła danych RSS z adresem URL kończące się .aspx lub .php), połączenie powinien zostać uwzględniony w kategorii skryptów po stronie serwera w bibliotece źródeł danych. Źródła danych RSS, który jest plikiem XML (na przykład kanał, który ma adres URL kończący się XML) można dodawać do kategorii skryptu po stronie serwera lub kategorii plików XML.

Aby dodać skryptu po stronie serwera jako źródła danych, trzeba znać adres URL skryptu i szczegółowe informacje o wymaganych parametrów adresu URL.

Początek strony

Dodawanie skryptu po stronie serwera do biblioteki źródeł danych

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W Bibliotece źródeł danych w obszarze skryptów po stronie serwera, kliknij pozycję Połącz z skryptu lub źródła danych RSS.

  Uwaga : Jeśli nagłówek Skrypty strony serwera jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. Na karcie Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych na liście Metoda HTTP kliknij jedną z następujących pozycji:

  • Metoda HTTP Get powoduje dołączanie wszystkich nazw i wartości parametrów do adresu URL.

  • Metoda HTTP Post powoduje wysyłanie wszystkich nazw i wartości parametrów do adresu URL w treści żądania.

   W tym przykładzie kliknij pozycję Metoda HTTP Get.

 4. Lista Wybierz polecenie danych do konfigurowania zawiera cztery opcje:

  • Wybierz polecenie informacje są pobierane za pomocą skryptu po stronie serwera. Następnie można wyświetlić informacje w witrynie, tworząc widok danych.

  • Wstawianie, Aktualizowanie i Usuwanie poleceń również pobrać informacji za pomocą skryptu po stronie serwera. Jednak nie można utworzyć widok danych, który wyświetla lub modyfikuje informacje, które są pobierane za pomocą tych poleceń. Widok danych służy tylko do wyświetlania informacje, które są pobierane za pomocą polecenia Wybierz.

   W tym przykładzie kliknij polecenie Wybierz, ponieważ chcesz utworzyć widok danych, danych, który został zwrócony przez skryptu po stronie serwera.

 5. W obszarze Wybierz informacji o połączeniu w polu Wprowadź adres URL skryptu po stronie serwera wpisz adres URL skryptu lub źródła danych RSS, do którego chcesz się połączyć.

  Na przykład wpisz http://gotdotnet.com/community/resources/rss.aspx Dodawanie źródła danych RSS artykułów deweloperów związane z GotDotNet, w witrynie sieci Web społeczności programu Microsoft .NET.

  Karta Źródło okna dialogowego Właściwości źródła danych z pokazanym adresem URL skryptu po stronie serwera

 6. Niektóre skrypty po stronie serwera wymagają dodatkowych informacji, które są przekazywane z przeglądarki do serwera w formie parametrów. W użytym tutaj przykładzie parametry nie są wymagane. Jeśli skrypt po stronie serwera wymaga parametrów, wykonaj odpowiednią z opisanych poniżej czynności:

  • Aby dodać parametr, kliknij przycisk Dodaj, a następnie w oknie dialogowym Parametr wpisz nazwę i wartość domyślną tego parametru.

   Uwaga : Jeśli parametr jest ustawiany w czasie wykonywania przy użyciu połączenia składnika Web Part, zaznacz pole wyboru Wartość tego parametru można ustawić za pośrednictwem połączenia składnika Web Part.

  • Aby zmodyfikować istniejący parametr, kliknij go na liście, kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie w oknie dialogowym Parametr zmodyfikuj nazwę lub wartość domyślną tego parametru.

  • Aby usunąć istniejący parametr, kliknij go na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 7. Kliknij przycisk OK.

  Skryptu po stronie serwera zostanie wyświetlona w bibliotece źródeł danych.

Początek strony

Testowanie połączenia źródła danych

Teraz, gdy masz połączenie źródła danych, który pojawia się w bibliotece źródeł danych, chcesz upewnij się, czy połączenie działa prawidłowo. Aby przetestować połączenia źródła danych:

 • W Bibliotece źródeł danych kliknij źródła danych, a następnie kliknij polecenie Pokaż dane. Zostanie otwarte okienko zadań Szczegóły źródła danych.

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych są wyświetlane dane ze źródła danych, połączenie ze źródłem danych działa poprawnie. Możesz przystąpić do tworzenia widoku danych tych danych. Przejdź do następnej sekcji.

Jeśli w okienku zadań Szczegóły źródła danych nie są wyświetlane dane ze źródła danych, ale zamiast tego okienka zadań albo jest pusta lub jest wyświetlany komunikat o błędzie, połączenia źródła danych nie działa poprawnie. Ten problem może wystąpić, jeśli serwer działa Windows SharePoint Services, serwer znajduje się za serwerem proxy lub zapory i ustawień serwera proxy nie zostaną określone w pliku Web.config dla serwera wirtualnego.

Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z administratorem serwera i go poprosić, aby wykonać poniższą procedurę. Administrator serwera musi edytować plik Web.config do uwzględnienia ustawienia serwera proxy dla serwera wirtualnego, miejsce, w którym znajdują się witryny. W środowisku farmy serwerów administrator serwera musi edytować plik Web.config dla każdego serwera wirtualnego w każdym serwerze frontonu sieci Web do farmy serwerów.

Uwaga : Zmienianie domyślnego ustawienia serwera proxy umożliwiają komunikacji do serwera, ale nie w żaden sposób wpływa na połączenia przychodzące lub uprawnienia do swojego serwera dostępu.

Konfigurowanie pliku Web.config na serwerze

Aby skonfigurować plik Web.config, wykonaj następujące kroki na serwerze z Windows SharePoint Services:

 1. Uruchom Edytor tekstów, takim jak Notatnik.

 2. Znajdź i Otwórz plik Web.config dla serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i źródeł danych skryptu po stronie serwera.

  Web.config folder znajduje się w obszarze zawartości serwera — na przykład domyślna ścieżka to \Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli korzystasz z Windows SharePoint Services 3.0    Skopiuj i wklej następujące wiersze w pliku Web.config w dowolnym miejscu na poziomie bezpośrednio pod węzeł < Konfiguracja >.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < Autowykrywanie serwera proxy = "true" / >

   <-defaultProxy >

   < /system.net >

  • Jeśli korzystasz z programu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0    Skopiuj i wklej następujące wiersze w pliku Web.config w dowolnym miejscu na poziomie bezpośrednio pod węzeł < Konfiguracja >. Zmienianie < ProxyServer > zgodnie z nazwą swojego serwera proxy i < Port > do portu, którego używasz.

   < system.net >

   < defaultProxy >

   < proxyaddress serwera proxy = "http:// < ProxyServer >: < Port >" bypassonlocal = "true" / >

   <-defaultProxy >

   < /system.net >

 4. Zapisz plik Web.config, a następnie zamknij Edytor tekstu.

 5. Resetowanie Microsoft Internet Information Services (IIS) aby zastosować zmiany. Możesz także zresetować po następnym krokiem, aby zastosować zmiany do wielu serwerów wirtualnych w tym samym czasie. Aby zresetować usług IIS, Otwórz okno wiersza polecenia i wpisz polecenie iisreset w wierszu polecenia.

 6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla każdego serwera wirtualnego, w którym chcesz zezwolić użytkownikom na tworzenie połączeń usługa XML sieci Web i źródeł danych skryptu po stronie serwera.

Początek strony

Tworzenie widoku danych skryptu po stronie serwera

Po dodaniu skryptu po stronie serwera do biblioteki źródeł danych można utworzyć widok danych, w którym będą wyświetlane wyniki działania tego skryptu.

Widok danych można szybko utworzyć przez przeciągnięcie źródła danych na stronie. Po przeciągnięciu źródła danych na stronie, wynikiem jest domyślny widok danych, w którym pięć pierwszych pól w źródle danych są wyświetlane w każdym wierszu w tabeli podstawowej. Jeśli pięć pierwszych pól są wyświetlane z odpowiednich danych, źródło danych jest skonfigurowane prawidłowo.

Widoki danych są oparte na technologii Microsoft ASP.NET 2.0 . Aby utworzyć widok danych, należy najpierw utworzyć stronę programu ASP.NET (plik aspx).

 1. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie ASPX.

  Zostanie otwarta nowa strona z tagiem FORM.

  Tag form programu ASP.NET

 2. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych zlokalizuj źródło danych — w tym przykładzie plik rss.aspx w witrynie www.gotdotnet.com — a następnie przeciągnij je na stronę.

  Na stronie zostanie wyświetlony widok danych zawierający wszystkie tytuły i adresy URL wszystkich witryn z bieżącego zbioru witryn oraz zostanie otwarte okienko zadań Szczegóły źródła danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat widoków danych zobacz artykuł Tworzenie widoku danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×