Dodawanie roli użytkownika

Podczas projektowania szablonu formularza można określić role użytkowników. Role użytkowników to wstępnie zdefiniowane kategorie, które mogą być przypisane do użytkowników formularza na podstawie ich stanowisk lub innego kryterium. Role użytkowników mogą być używane do wyświetlania dostosowanych widok formularza dla różnych typów użytkowników, wyświetlania różnych sekcji w widoku lub obliczania domyślnej wartości pola albo formantu. Jeżeli na przykład jest projektowany szablon formularza wniosku o wydanie zezwolenia na wykonanie zlecenia, można utworzyć osobny widok szablonu formularza dla wykonawców zlecenia, zleceniodawców i administratorów, a następnie przypisać odpowiednie role użytkowników do poszczególnych widoków. Kiedy użytkownicy otwierają formularz oparty na danym szablonie formularza, program Microsoft Office InfoPath określa rolę użytkownika na podstawie nazwy użytkownika, a następnie na podstawie tej roli otwiera odpowiedni widok.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Role użytkowników nie powinny być używane do ograniczania dostępu do poufnych danych w formularzu. Nawet gdy formularz będzie tylko do odczytu lub niektóre formanty oparte na rolach użytkowników będą ukryte, użytkownicy będą mogli przeglądać lub modyfikować plik szablonu formularza (xsn) i uzyskiwać dostęp do tych danych za pomocą edytora tekstów, takiego jak program Notatnik firmy Microsoft.

W tym artykule

Omówienie

Uwagi dotyczące zgodności

Przed rozpoczęciem

Dodawanie roli użytkownika

Wyświetlanie widoku opartego na roli użytkownika

Testowanie ról użytkowników

Omówienie

Po utworzeniu nowej roli użytkownika można przypisywać użytkowników do tej roli, korzystając z następujących sposobów:

 • Określając nazwy użytkowników z poziomu usługi katalogowej Microsoft Active Directory (na przykład „sprzedawcy\andrzej”). Aby można było określić nazwę użytkownika w usłudze katalogowej Active Directory, w sieci systemu Microsoft Windows korzystającej z usługi Active Directory musi zostać utworzony i opublikowany szablon formularza.

 • Określając grupy z poziomu usługi katalogowej Active Directory. Można na przykład określić listę dystrybucyjną poczty e-mail zawierającą nazwy wszystkich członków zespołu marketingowego. Aby można było określić grupę w usłudze katalogowej Active Directory, w sieci systemu Microsoft Windows korzystającej z usługi Active Directory musi zostać utworzony i opublikowany szablon formularza.

 • Określając wartość pochodzącą bezpośrednio z pola w formularzu. Dane mogą być pobierane do pola z usługi Active Directory lub mogą być wprowadzane przez użytkownika do formantu wiązanie z tym polem. Jeśli na przykład szablon formularza zawiera pole tekstowe Administrator, można skojarzyć określoną rolę użytkownika z pole, z którym to pole tekstowe jest powiązane.

Po dodaniu roli użytkownika można ją określić następująco:

Rola domyślna    Użytkownicy, którzy nie zostali przypisani do żadnej z ról użytkowników, automatycznie są przypisani do roli użytkownika określonej jako rola domyślna. Rola domyślna jest też używana w przypadku użytkowników, którzy są częścią grupy, ale pracują w trybie offline. Jedna rola użytkownika jest zawsze ustawiona jako domyślna.

Rola inicjatora     Jeśli trzeba zastosować szczególną rolę użytkownika wobec użytkowników, którzy otwierają formularz po raz pierwszy, można określić rolę inicjatora. Można na przykład zdefiniować rolę inicjatora „Podwykonawca” stosowaną w przypadku użytkowników, którzy wypełniają nowy formularz wniosku. Użytkownik przypisany do innej roli po otwarciu nowego formularza wniosku jest automatycznie przypisywany do roli podwykonawcy. Jednak gdy ten użytkownik ponownie otworzy ten sam formularz, program Microsoft Office InfoPath użyje zamiast roli inicjatora roli przypisanej tej osobie.

Jeśli role zostały przypisane użytkownikom na podstawie dowolnej kombinacji nazw użytkowników, grup lub wartości z pola, to gdy użytkownik otworzy formularz oparty na szablonie, program InfoPath określi rolę, która ma być przypisana temu użytkownikowi, stosując następującą kolejność:

 1. Nazwa użytkownika jest wartością pola w szablonie formularza.

 2. Nazwa użytkownika znajduje się w usłudze Active Directory.

 3. Użytkownik jest członkiem grupy usługi Active Directory.

  Uwaga: Jeśli użytkownik jest członkiem kilku grup, a role użytkowników są przypisywane na podstawie grupy, program InfoPath sprawdza listy członków każdej grupy w kolejności, w jakiej są wymienione w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkowników. Jeśli na przykład użytkownik jest członkiem grupy zleceniodawców oraz grupy administratorów, a grupa administratorów jest wymieniona przed grupą zleceniodawców, zostanie mu przypisana rola związana z grupą administratorów.

 4. Jeśli nie jest spełniony żaden z powyższych warunków, jest przydzielana rola domyślna.

Po zdefiniowaniu ról użytkowników dla szablonu formularza można skonfigurować reguła, która automatycznie przełącza widoki na podstawie roli użytkownika. Można na przykład utworzyć rolę kierownika, a następnie utworzyć regułę automatycznie przełączającą do widoku kierownika, gdy użytkownik przypisany do roli kierownika otworzy formularz. Ewentualnie można najpierw utworzyć regułę, a następnie w ramach procesu tworzenia reguły zdefiniować role użytkowników.

Początek strony

Uwagi dotyczące zgodności

Nie można tworzyć ról użytkowników w szablon formularza zgodny z przeglądarką. Można je tworzyć wyłącznie w szablonach formularzy, które będą wypełniane w programie InfoPath.

Początek strony

Przed rozpoczęciem

Aby było możliwe dodawanie ról użytkowników do szablonu formularza, potrzebne są następujące elementy:

 • Lista ról użytkowników, które mają zostać dodane, wraz z listą członków poszczególnych ról. Członkami mogą być nazwy lub grupy użytkowników z usługi katalogowej Microsoft Active Directory albo wartość wprowadzona przez użytkownika w formancie powiązanym z określonym polem w źródle danych szablonu formularza.

 • Domyślna rola użytkownika, która ma zostać przypisana do użytkowników otwierających formularz oparty na szablonie formularza w przypadku, gdy ci użytkownicy nie są członkami żadnej roli użytkownika.

Początek strony

Dodawanie roli użytkownika

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Role użytkownika.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W polu Nazwa roli wpisz nazwę nowej roli użytkownika.

 4. Aby przypisać użytkowników lub grupy użytkowników do roli, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności.

  Określanie jednego lub większej liczby użytkowników, którzy znajdują się w sieci i używają usługi katalogowej Active Directory

  1. Zaznacz pole wyboru Nazwy użytkowników, a następnie kliknij przycisk Wybierz jednego lub kilku użytkowników Obraz przycisku .

   Uwaga: Jeśli domena i nazwa użytkownika są już znane, należy je wpisać w polu Nazwy użytkowników. Wpis musi mieć format domena\nazwa użytkownika. Nazwy wielu użytkowników należy oddzielać średnikami (;).

  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz jedną lub więcej nazw użytkowników oddzielonych średnikami (;).

   Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formatowania nazw użytkowników, kliknij łącze Przykłady w oknie dialogowym.

  3. Aby sprawdzić wpisane nazwy użytkowników, porównując je z nazwami w usłudze Active Directory, kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Określanie jednej lub większej liczby grup, które znajdują się w sieci i używają usługi katalogowej Active Directory

  1. Zaznacz pole wyboru Nazwy grup, a następnie kliknij przycisk Wybierz jedną lub kilka grup Button image .

   Uwaga: Jeśli nazwa grupy jest już znana, należy ją wpisać w polu Nazwy grup. Wpis musi mieć format domena\nazwa użytkownika. Nazwy wielu grup należy oddzielać średnikami (;).

  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz jedną lub więcej nazw grup oddzielonych średnikami (;).

   Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących formatowania nazw grup, kliknij łącze Przykłady w oknie dialogowym.

  3. Aby sprawdzić wpisane nazwy grup, porównując je z nazwami w usłudze Active Directory, kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Określanie nazw użytkowników pochodzących bezpośrednio z pola formularza

  1. Zaznacz pole wyboru Nazwy użytkowników z formularza, a następnie kliknij przycisk Wybierz pole w źródle danych Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, które udostępnia odpowiednie wartości ról użytkowników, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby ustawić rolę użytkownika jako rolę inicjatora, zaznacz pole wyboru Ustaw jako inicjatora, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Rola użytkownika określona jako inicjator ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi przypisaniami ról, nawet jeśli znajduje się pośrodku listy w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkowników.

 6. Aby określić domyślną rolę użytkownika dla użytkowników, którzy nie są członkami żadnej innej roli, zaznacz odpowiednią rolę w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkowników, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślne.

  Uwaga: Aby kliknięcie przycisku Ustaw jako domyślne było możliwe, na liście musi się znajdować więcej niż jedna rola użytkownika.

Początek strony

Wyświetlanie widoku opartego na roli użytkownika

W przypadku projektowania szablonu formularza uwzględniającego role użytkowników i zawierającego wiele widoków może być przydatne wyświetlenie widoku zależnego od roli przypisanej użytkownikowi. Można na przykład użyć reguły otwierającej określony widok, gdy użytkownik przypisany do określonej roli otworzy formularz oparty na szablonie.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij pozycję Otwieranie i zapisywanie.

 3. W obszarze Zachowanie podczas otwierania kliknij przycisk Reguły.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Kliknij przycisk Ustaw warunek.

 7. W pierwszym polu kliknij pozycję Bieżąca rola użytkownika.

 8. W drugim polu kliknij pozycję równa się.

 9. W trzecim polu kliknij nazwę roli użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. W oknie dialogowym Reguła kliknij przycisk Dodaj akcję.

 11. Na liście Akcja kliknij pozycję Przełącz widoki, a następnie kliknij widok na liście Widok.

Początek strony

Testowanie ról użytkowników

Jeśli formularz zawiera wiele ról użytkowników, warto przetestować wygląd i zachowanie każdej odrębnej roli. Chociaż można wyświetlić podgląd szablonu formularza, aby sprawdzić, czy widoki współdziałają z rolami użytkownika zgodnie z oczekiwaniami, to niemożliwe jest symulowanie sprawdzania roli przypisanej do użytkownika. Jest to spowodowane tym, że program InfoPath sprawdza role użytkowników podczas wypełniania formularza, a nie podczas wyświetlania podglądu. Aby w pełni przetestować role użytkowników danego szablonu formularza, można tymczasowo przypisać siebie do każdej z ról użytkowników, które należy przetestować, a następnie otworzyć formularz gotowy do wypełniania.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

 3. Na liście Wyświetl podgląd jako w obszarze Rola użytkownika kliknij rolę, której podgląd ma zostać wyświetlony, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby przetestować zmiany, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij kombinację klawiszy CTRL+SHIFT+B.

  Nazwa bieżącej roli użytkownika jest wyświetlana na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna podglądu.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×