Dodawanie roli użytkownika

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania szablonu formularza można określić role użytkowników. Role użytkowników są wstępnie zdefiniowanych kategorii, które można przypisać użytkownikom formularza na podstawie ich stanowisko lub niektóre inne kryteria. Role użytkowników może służyć do prezentowania niestandardowych widoków formularza do różnych typów użytkowników, wyświetlanie różnych sekcjach w widoku lub obliczanie wartości domyślnej pola lub formantu. Na przykład w przypadku projektowania szablonu formularza wniosku o zezwolenie, można tworzyć różne widoki tego szablonu formularza dla wykonawcy, odbierania czynników i administratorów i następnie przypisanie roli każdego użytkownika osobny widok. Po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza, program Microsoft Office InfoPath określa roli użytkownika na podstawie nazwy użytkownika, a następnie zostanie otwarty odpowiedni widok na podstawie tej roli użytkownika.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Ról użytkowników nie należy używać ograniczenia dostępu do ważnych danych w formularzu. Nawet w przypadku utworzenia szablonu formularza jako tylko do odczytu lub ukrywanie niektórych kontrolek, które są oparte na rolach użytkownika, użytkownicy zawsze mogą wyświetlić lub zmodyfikować plik szablonu formularza (xsn) i uzyskać dostęp do danych za pomocą programu edycji tekstu, takich jak Notepad.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Przed rozpoczęciem

Dodawanie roli użytkownika

Wyświetlanie widoku opartego na roli użytkownika

Testowanie ról użytkowników

Omówienie

Po utworzeniu nowej roli użytkownika można przypisywać użytkowników do niego w następujący sposób:

 • Za pomocą określania nazw użytkowników z usługi katalogowej Active Directory firmy Microsoft (na przykład "sprzedawcy\andrzej"). Aby określić nazwę użytkownika w usłudze katalogowej Active Directory, szablon formularza musi utworzone w i opublikowany w sieci Microsoft Windows, która korzysta z usługi Active Directory.

 • Za pomocą określania grup z usługi katalogowej Active Directory. Na przykład można określić listę dystrybucyjną poczty e-mail, która zawiera nazwy wszystkich członków zespołu marketingowego. Aby określić grupy w usłudze katalogowej Active Directory, szablon formularza musi utworzone w i opublikowany w sieci Microsoft Windows, która korzysta z usługi Active Directory.

 • Przez podanie wartości pochodzącej bezpośrednio z pola w formularzu. Pole może być pobieranie danych z usługi Active Directory lub użytkownik może wprowadzić danych w formancie powiązanej z tego pola. Na przykład jeśli szablon formularza zawiera pole tekstowe Administrator, możesz skojarzyć roli danego użytkownika z pole, z którą jest powiązana tego pola tekstowego.

Po dodaniu roli użytkownika można ustawić ją jako jedną z następujących czynności:

Domyślny roli    Użytkownicy, którzy nie są przypisywane do istniejącej roli użytkownika są automatycznie przypisywane do roli użytkownika określonej jako domyślną. Domyślna rola jest również używana dla użytkowników, którzy są częścią grupy, ale pracują w trybie offline. Jedna rola użytkownika jest zawsze ustawiona jako domyślny.

Inicjator roli    Jeśli chcesz zastosować roli danego użytkownika do użytkowników, którzy otwierają formularz po raz pierwszy, można określić rolę inicjator. Na przykład można zdefiniować rolę inicjator o nazwie "Wykonawcy" zastosowany do użytkowników, którzy wypełnianie formularzy wniosku o zezwolenie nowy. Użytkownik, który jest przypisany do innej roli użytkownika zostanie automatycznie przypisany do roli wykonawcy podczas otworzy nowego formularza wniosku o zezwolenie. Jednak następnym razem ten użytkownik otworzy ten sam formularz, program Microsoft Office InfoPath używa roli użytkownika przypisanej do tej osoby zamiast roli inicjator.

Role przydzielenia do użytkowników, które są oparte na dowolną kombinację nazwy użytkowników, grup lub wartości w polu po otwarciu formularza, który jest oparty na szablonie formularza programu InfoPath określa roli, aby przypisać do tego użytkownika przy użyciu następującej kolejności :

 1. Nazwa użytkownika to wartość pola w szablonie formularza.

 2. Nazwa użytkownika to w usłudze Active Directory.

 3. Użytkownik jest członkiem grupy usługi Active Directory.

  Uwaga: Jeśli użytkownik jest członkiem kilku grup i przypisujesz role użytkowników, które są oparte na grupy, program InfoPath sprawdza listy członków każdej grupy w kolejności, czy grupy znajduje się w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkownika. Na przykład jeśli użytkownik jest członkiem grupy administratorów i odbierania grupy agenta i grupy administratorów znajduje się odbierania grupy agenta, użytkownik zostanie przypisana rola użytkownika do grupy administratorów.

 4. Jeśli żadna z powyższych są prawdziwe, domyślna rola jest używany.

Po zdefiniowaniu ról użytkowników dla szablonu formularza, możesz skonfigurować reguła, która automatycznie przełącza widoki na podstawie roli użytkownika. Na przykład można utworzyć rolę użytkownika Menedżera i następnie utworzyć regułę powodującą automatyczne przełączanie do widoku Menedżera po otwarciu formularza użytkownika, przypisany do roli menedżera. Można też kliknąć można utworzyć najpierw regułę, a następnie zdefiniuj role użytkowników w ramach procesu tworzenia reguły.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Nie można utworzyć role użytkowników w szablon formularza zgodny z przeglądarką. Role użytkowników możesz utworzyć tylko w szablonie formularza będzie można wypełniać którego formularzy w programie InfoPath.

Początek strony

Zanim rozpoczniesz

Zanim role użytkowników można dodać do szablonu formularza, są potrzebne następujące elementy:

 • Lista role użytkowników, które chcesz dodać, wraz z członków roli każdego użytkownika. Członkowie mogą być nazwy użytkowników lub grup w usłudze katalogowej Active Directory firmy Microsoft lub wartości wprowadzone przez użytkownika w formancie powiązanej z określonym polem w źródle danych szablonu formularza.

 • Domyślnej roli użytkownika chcesz przypisać do użytkowników, którzy Otwórz formularz oparty na szablonie formularza, gdy nie są członkiem dowolnej roli użytkownika.

Początek strony

Dodawanie roli użytkownika

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Role użytkowników.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkownika kliknij przycisk Dodaj.

 3. W polu Nazwa roli wpisz nazwę nowej roli użytkownika.

 4. Aby przypisać użytkowników lub grup użytkowników do roli, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności.

  Określ jeden lub więcej użytkowników, którzy są częścią sieci, która korzysta z usługi katalogowej Active Directory

  1. Zaznacz pole wyboru nazwy użytkowników, a następnie kliknij przycisk Wybierz jeden lub więcej użytkowników Przycisk Cofnij .

   Uwaga: Jeśli znasz już nazwę domeny i nazwę, wpisz je w polu nazwy użytkownika. Muszą być w formacie domena\nazwa_użytkownika. Wiele nazw użytkowników rozdzielone średnikami (;).

  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwy użytkowników, rozdzielając je średnikami (;).

   Uwaga: Aby uzyskać informacje dotyczące formatowania nazw użytkowników kliknij łącze przykładów w oknie dialogowym.

  3. Aby sprawdzić nazwy użytkowników, których wpisano z nazwami w usłudze Active Directory, kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Określ jedną lub więcej grup, które są częścią sieci, która korzysta z usługi katalogowej Active Directory

  1. Zaznacz pole wyboru nazwy grupy, a następnie kliknij przycisk Wybierz jedną lub więcej grup Obraz przycisku .

   Uwaga: Jeśli znasz nazwę grupy, wpisz ją w polu nazwy grupy. Musi mieć format domena\nazwa_użytkownika. Nazwy wielu grup rozdzielone średnikami (;).

  2. W polu Wprowadź nazwy obiektów do wybrania wpisz nazwy grup, rozdzielając je średnikami (;).

   Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów formatowania nazw grup kliknij łącze przykładów w oknie dialogowym.

  3. Aby sprawdzić wpisane z nazwami w usłudze Active Directory nazwy grupy, kliknij przycisk Sprawdź nazwy.

  4. Kliknij przycisk OK.

  Określanie nazwy użytkowników, których pochodzą bezpośrednio z pola w formularzu

  1. Zaznacz pole wyboru nazwy użytkownika w formularzu, a następnie kliknij pozycję Wybierz pole w źródle danych Obraz przycisku .

  2. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole, które zawierają wartości, które mają dla ról użytkowników, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Aby ustawić roli użytkownika rolę inicjator, zaznacz pole wyboru Ustaw jako inicjator, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Po określeniu roli użytkownika jako inicjator ta rola ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi przypisaniami ról nawet wtedy, gdy roli inicjator środku listy w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkownika.

 6. Aby określić domyślną rolę użytkownika dla użytkowników, którzy nie są członkami inne role, wybierz rolę, w oknie dialogowym Zarządzanie rolami użytkownika, a następnie kliknij Ustaw jako domyślne.

  Uwaga: Aby kliknij przycisk Ustaw jako domyślne, musisz mieć więcej niż jedna rola użytkownika.

Początek strony

Wyświetlanie widoku zgodnie z uprawnieniami użytkownika

W przypadku projektowania szablonu formularza zawiera role użytkownika, który zawiera wiele różnych widoków, może być przydatne wyświetlić widok, w którym jest oparty na rola użytkownika przypisana do użytkownika. Za pomocą reguły można na przykład określonych widoki, otwieranie, gdy użytkownik, który jest przypisany do roli użytkownika zostanie otwarty formularz, który jest oparty na szablonie formularza.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij pozycję Otwieranie i zapisywanie.

 3. W obszarze Zachowanie podczas otwierania kliknij przycisk reguły.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Kliknij przycisk warunek.

 7. W pierwszym polu kliknij bieżącej roli użytkownika.

 8. W drugim polu kliknij jest równe.

 9. W trzecim polu kliknij nazwę roli użytkownika, a następnie kliknij przycisk OK.

 10. W oknie dialogowym reguły kliknij pozycję Dodaj akcję.

 11. Na liście akcji kliknij opcję Przełącz widoki, a następnie kliknij widok na liście Widok.

Początek strony

Testowanie ról użytkowników

Jeśli formularz zawiera wiele ról, jest dobrym pomysłem, aby sprawdzić wygląd i działanie poszczególnych ról różnią się. Mimo że można wyświetlić podgląd szablonu formularza, aby sprawdzić, czy widoki działają zgodnie z oczekiwaniami z ról użytkowników, nie można symulowanie procesu sprawdzania użytkownika przypisanie roli danego użytkownika. Jest tak, ponieważ program InfoPath sprawdza role użytkowników podczas wypełniania formularza, nie podczas wyświetlania podglądu. Jeśli chcesz w pełni przetestować role użytkowników dla szablonu formularza, możesz tymczasowo przypisać siebie do każdej z ról użytkowników, którą chcesz przetestować, a następnie otwórz formularz tak, jakby zamierzasz wypełnij go.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Podgląd.

 3. Podgląd jako liście roli użytkownika kliknij rolę, którą chcesz wyświetlić podgląd, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

  Nazwa roli bieżącego użytkownika jest wyświetlana na pasku stanu w prawym dolnym rogu okna Podgląd.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×