Dodawanie reguły

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza możesz za pomocą reguł automatycznie wyświetli okno dialogowe, ustaw wartość pola, kwerendy lub przesyłanie do połączenia danych, przełączanie widoków, lub otwieranie lub zamykanie formularza w odpowiedzi na określone zdarzenie lub warunki. Zdarzenia może obejmować zmianę określonego pola lub grupy źródło danych, kliknięcie przycisku, wstawienie sekcja powtarzająca się lub wierszu w tabela powtarzająca się otwarcie lub przesłanie formularza. Warunki mogą zawierać obliczenia, wyrażenia XPath, role użytkowników oraz czy wartość pola jest pusty, jest w określonym zakresie, jest równa wartości innego pola, zaczyna się lub zawiera określone znaki.

Dla każdej reguły można zdefiniować kilka operacji. Przykładem będzie reguła powodująca wyświetlanie okna dialogowego z informacją o zbliżającej się zmianie widoku formularza, zmianę widoku, a po wprowadzeniu przez użytkownika danych w formancie powiązanym z polem źródła danych — zainicjowanie połączenia danych i wysłanie informacji.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Dodawanie reguły uruchamianej po otwarciu formularza

Dodawanie reguły do formantu

Dodawanie reguły do pola lub grupy

Dodawanie reguły po przesłaniu formularza przez użytkownika

Omówienie

Gdy w szablonie formularza trzeba zastosować pewne mechanizmy logiczne, warto skorzystać z reguł. Reguła może powodować wykonywanie następujących operacji:

 • Pokaż wyrażenie okna dialogowego     Wyświetlanie okna dialogowego w reakcji na spełnienie pewnego warunku zdefiniowanego w ustawieniach formularza. Przykładem może być formularz zestawienia kosztów i wyświetlanie komunikatu w przypadku, gdy użytkownik wpisze kwotę przekraczającą określoną wartość.

 • Pokaż wyrażenie okna dialogowego     Wyświetlanie wyników wyrażenia XPath obliczającego wartości różnych pól formularza. Regułę można na przykład umieścić wśród kilku reguł służących do przeprowadzania skomplikowanych obliczeń. Zadaniem reguły będzie weryfikowanie poprawności działania mechanizmu obliczeniowego przez monitorowanie każdej zmiany wartości zachodzącej w trakcie wykonywania obliczeń.

 • Przełącz widoki     Przechodzenie między kilkoma widokami lub zmiana widoku formularza zgodnie z uprawnieniami użytkownika otwierającego formularz. Regułę można na przykład dodać do przycisku; kliknięcie przycisku przez użytkownika będzie powodowało przejście do poprzedniego lub następnego widoku.

 • Ustaw wartość pola     Obliczanie wartości pola. Przykładem może być zastosowanie do jednego z pól reguły powodującej obliczanie daty zakończenia projektu na podstawie daty z innego pola powiększonej o określoną liczbę dni.

 • Kwerendy przy użyciu połączenia danych    Możesz dodać regułę, która wysyła kwerendę za pośrednictwem połączenia danych w przypadku warunku w formularzu. Na przykład można dodać regułę, która wysyła kwerendę za pośrednictwem połączenia danych, gdy użytkownik wprowadzi lub jej numer pracownika w formularzu raportu wydatków.

 • Prześlij, używając połączenia danych     Przesyłanie wszystkich danych zawartych w formularzu do zewnętrznego źródła danych za pośrednictwem połączenia danych. Przykładem może być formularz wniosku o pozwolenie i reguła powodująca wysłanie danych do usługi sieci Web i bazy danych, gdy tylko użytkownik naciśnie przycisk Prześlij umieszczony na formularzu.

 • Otwórz nowy formularz do wypełnienia     Otwieranie nowej kopii formularza opartego na dowolnym szablonie. Przykładem może być szablon formularza wniosku o pozwolenie i dodanie reguły o następującym działaniu: jeśli wartość w pewnym polu przekracza ustaloną kwotę, następuje otwarcie nowego formularza opartego na innym szablonie używanym do składania wniosków zarówno o pozwolenie na budowę, jak i o podłączenie do sieci energetycznej.

 • Zamknij formularz     Zamykanie formularza w reakcji na zdarzenie zaistniałe w formularzu. Przykładem może zamknięcie formularza w przypadku, gdy użytkownik prześle jego zawartość do zewnętrznego źródła danych, a ze źródła nadejdzie potwierdzenie o poprawnym odebraniu danych.

Uwaga : Rodzaje reguł, jakie można zastosować do szablonu formularza, zależą od formantów i pól umieszczonych w formularzu.

Reguły zdefiniowane dla formantu powiązanego z polem danych są automatycznie stosowane do tego pola, a reguły zdefiniowane dla pola są automatycznie stosowane do powiązanego z nim formantu. Powiązanie formantu z polem o skonfigurowanych regułach powoduje automatyczne zastosowanie tych reguł do formantu. W przypadku dodania nowej reguły do ustawień formantu automatyczne zacznie ona obowiązywać wobec pola powiązanego z tym formantem.

Jeśli dla formantu zostanie utworzona większa liczba reguł, program Microsoft Office InfoPath będzie je egzekwował w kolejności, w jakiej znajdują się na liście w oknie dialogowym Reguły. Użytkownik może określić, aby po wykonaniu bieżącej reguły pozostałe reguły zostały zignorowane.

Początek strony

Zgodność

Mimo że można dodać regułę do szablonu formularza, który wyświetla okno dialogowe użytkowników, oknach dialogowych nie są wyświetlane automatycznie w formularzach, które wypełniania przez użytkowników w przeglądarce sieci Web. Okna dialogowe są automatycznie wyświetlane tylko w formularzach wypełnianych w programie InfoPath.

Początek strony

Dodawanie reguły inicjowanej z chwilą otwarcia formularza przez użytkownika

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij opcję Otwieranie i zapisywanie.

 3. W obszarze Zachowanie podczas otwierania kliknij opcję Reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić warunek, dla którego reguła powinna być stosowana, należy kliknąć opcję Ustaw warunek, wprowadzić warunek, a następnie kliknąć przycisk OK. Reguła zostanie zastosowana, gdy podany warunek zostanie spełniony.

 7. Kliknij przycisk Dodaj akcję.

 8. Na liście Akcja kliknij żądaną akcję, a następnie wprowadź opcje dla tej akcji.

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej akcji, która ma być uruchamiana dla tej reguły.

 10. Aby zapobiec stosowaniu dalszych reguł po spełnieniu warunku dla tej reguły i zastosowaniu jej, należy zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie reguł po zakończeniu stosowania reguły.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie reguły do formantu

Jeśli formant zostanie powiązany z polem o zdefiniowanych regułach, reguły pola zaczną automatycznie obowiązywać wobec formantu. Każda reguła dodana do ustawień formantu jest automatycznie dodawana również do ustawień pola. Jeśli do widoku szablonu formularza zostanie dodany formant, który następnie zostanie powiązany z polem o zdefiniowanych regułach, reguły pola zostaną zastosowane również do formantu. Dodanie reguły do pola powiązanego z formantem powoduje jej automatyczne zastosowanie również do formantu.

 1. Kliknij dwukrotnie formant.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk Reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić warunek, dla którego reguła powinna być stosowana, należy kliknąć opcję Ustaw warunek, wprowadzić warunek, a następnie kliknąć przycisk OK. Reguła zostanie zastosowana, gdy podany warunek zostanie spełniony.

 7. Kliknij przycisk Dodaj akcję.

 8. Na liście Akcja kliknij żądaną akcję, a następnie wprowadź opcje dla tej akcji.

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej akcji, która ma być uruchamiana dla tej reguły.

 10. Aby zapobiec stosowaniu dalszych reguł po spełnieniu warunku dla tej reguły i zastosowaniu jej, należy zaznaczyć pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie reguł po zakończeniu stosowania reguły.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie reguły do pola lub grupy

Jeśli formant zostanie powiązany z polem o zdefiniowanych regułach, reguły pola zaczną automatycznie obowiązywać wobec formantu. Każda reguła dodana do ustawień pola jest automatycznie dodawana również do ustawień formantu.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Kliknij dwukrotnie pole.

 3. Kliknij kartę Reguły i scalanie.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić warunek, dla którego reguła powinna być stosowana, należy kliknąć opcję Ustaw warunek, wprowadzić warunek, a następnie kliknąć przycisk OK. Reguła zostanie zastosowana, gdy podany warunek zostanie spełniony.

 7. Kliknij przycisk Dodaj akcję.

 8. Na liście Akcja kliknij żądaną akcję, a następnie wprowadź opcje dla tej akcji.

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej akcji, która ma być uruchamiana dla tej reguły.

 10. Aby zapobiec uruchamianiu pozostałych reguł dla bieżącego zdarzenia, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie reguł po zakończeniu stosowania reguły.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie reguły po przesłaniu formularza przez użytkownika

Można skonfigurować szablon formularza, aby uruchomić jedną lub więcej reguł, gdy użytkownik przesyła ich formularz oparty na szablonie formularza. Można na przykład dodać regułę do szablonu formularza, który automatycznie przesyła formularz do bazy danych i w wiadomości e-mail, gdy użytkownik wybierze przesłać wypełniony formularz. Można również dodać regułę do szablonu formularza, który przełącza formularza na inny widok, gdy użytkownik przesyła formularz.

Uwaga : Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że szablon formularza zawiera co najmniej jedno połączenie danych przesyłania. Znajdź łącza do dodatkowych informacji o przesyłania połączenia danych w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

  Uwaga : Jeśli to pole wyboru zostanie zaznaczone, podczas wypełniania formularza przez użytkowników program InfoPath doda przycisk Prześlij do paska narzędzi Standardowy oraz polecenie Prześlij do menu Plik.

 3. Kliknij opcję Wykonaj akcję niestandardową przy użyciu reguł, a następnie kliknij przycisk Reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły przesyłania formularzy kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły opisującą lokalizację przesyłania. Aby na przykład zezwolić użytkownikom na przesyłanie formularza przy użyciu wiadomości e-mail tylko pod warunkiem, że wartość określonego pola jest większa niż 50 zł, wpisz tekst Przesyłanie w wiadomości e-mail, jeśli wartość przekracza 50 zł.

 6. Aby ustawić warunek, który musi być spełnione przed użyciem tę regułę, kliknij przycisk Ustaw warunek w oknie dialogowym reguły. W oknie dialogowym warunku Ustaw warunki, które muszą być spełnione, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym Reguła kliknij przycisk Dodaj akcję.

 8. Na liście akcji kliknij akcję, która ma zostać wykonana po przesłaniu formularza na podstawie tego szablonu formularza przez użytkownika, a następnie wybierz odpowiednie opcje dla tej akcji.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać kolejne akcje, powtórz kroki od 7 do 9 dla każdej dodatkowej akcji.

 11. Aby dodać inne zasady, powtórz kroki od 4 do 9 dla każdej dodatkowej reguły.

 12. Kliknij przycisk OK.

  1. Aby zmienić nazwę przycisk Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w oknie dialogowym Opcje przesyłania.

   Porada : Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 13. Aby uniemożliwić użytkownikom używanie polecenia Prześlij i przycisku Prześlij na pasku zadań Standardowy przy wypełnianiu formularza, wyczyść pole wyboru Pokaż element menu Prześlij i przycisk paska narzędzi Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada : Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×