Dodawanie reguły

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas projektowania szablonu formularza można za pomocą reguł automatycznie wyświetli okno dialogowe, ustaw wartość pola, kwerendy lub przesyłanie do połączenia danych, przełączanie widoków, lub otwieranie lub zamykanie formularza w odpowiedzi na określone zdarzenie lub warunki. Zdarzenia może obejmować zmianę określonego pola lub grupy źródło danych, kliknięcie przycisku, wstawienie sekcja powtarzająca się lub wierszu w tabela powtarzająca się otwarcie lub przesłanie formularza. Warunki mogą zawierać obliczenia, wyrażenia XPath, role użytkowników oraz czy wartość pola jest pusty, jest w określonym zakresie, jest równa wartości innego pola, zaczyna się lub zawiera określone znaki.

Można również dodać kilka akcji dla każdej reguły. Na przykład można dodać regułę, która zostanie wyświetlony komunikat okna dialogowego, aby umożliwić użytkownikowi nowy widok formularza jest wyświetlany, zmian w widoku formularza, a następnie używa połączenia danych, gdy użytkownik wypełnia formant związany z polem.

W tym artykule

Omówienie

Informacje dotyczące zgodności

Dodawanie reguły uruchamianej po otwarciu formularza

Dodawanie reguły do formantu

Dodawanie reguły do pola lub grupy

Dodawanie reguły po przesłaniu formularza przez użytkownika

Omówienie

Jeśli chcesz zastosować reguł biznesowych do szablonu formularza, możesz za pomocą reguł. Reguły można wykonać następujące czynności:

 • Pokaż komunikat okna dialogowego    Możesz dodać regułę, aby wyświetlić okno dialogowe do użytkownika po spełnieniu określonego warunku w formularzu. Można na przykład wyświetlić wiadomość w formularzu raportu wydatków, gdy użytkownik wprowadzi wartość wyższy od określonej kwoty.

 • Pokaż wyrażenie okna dialogowego    Możesz dodać regułę, aby wyświetlić wyniki wyrażenia XPath, która oblicza wartości poszczególnych pól w formularzu. Na przykład można użyć tej akcji w środku kilka reguł, które umożliwiają wykonywanie złożonych obliczeń. Za pomocą tej akcji do weryfikacji, że obliczeń działa poprawnie, przez monitorowanie każdej zmianie występujący w wartości podczas obliczania.

 • Przełączanie widoków    Możesz dodać regułę, aby przechodzić między kilka widoków lub, aby zmienić widok formularza, który jest oparty na rolę, którą jest skojarzony z użytkownikiem, który zostanie otwarty formularz. Można na przykład dodać regułę do przycisku, który pozwala przejść do poprzedniego lub następnego widoku, po kliknięciu przycisku.

 • Ustaw wartość pola    Możesz dodać regułę, która oblicza wartość pola. Można na przykład dodać regułę do pola, które są wyświetlane na datę zakończenia projektu na podstawie daty z innego pola plus ustalona liczba dni.

 • Kwerendy przy użyciu połączenia danych    Możesz dodać regułę, która wysyła kwerendę za pośrednictwem połączenia danych w przypadku warunku w formularzu. Na przykład można dodać regułę, która wysyła kwerendę za pośrednictwem połączenia danych, gdy użytkownik wprowadzi lub jej numer pracownika w formularzu raportu wydatków.

 • Prześlij przy użyciu połączenia danych    Możesz dodać regułę, która przesyła wszystkie dane w formularzu do zewnętrznego źródła danych za pośrednictwem połączenia danych. Można na przykład dodać regułę do szablonu formularza dla wniosek o zezwolenie przesyła danych formularza do usługi sieci Web i bazy danych, gdy użytkownik kliknie przycisk Zatwierdź w formularzu.

 • Otwórz nowy formularz do wypełnienia    Możesz dodać regułę, która zostanie otwarta nową kopię formularza, który jest oparty na tym szablonie formularza lub innego szablonu formularza. Na przykład można dodać regułę do szablonu formularza dla wniosek o zezwolenie wykonuje następujące czynności: Jeśli wartość w polu jest większa niż kwota stała, reguły otwiera nowy formularz oparty na inny szablon formularza, który służy do obu applicat elektrycznych i budynków o zezwolenie jony.

 • Zamykanie formularza    Możesz dodać regułę, która zamyka formularz po wystąpieniu zdarzenia w formularzu. Na przykład można dodać regułę, która powoduje zamknięcie formularza po przesłaniu formularza i z zewnętrznym źródłem danych potwierdzenie, że formularz został pomyślnie przesłany.

Uwaga: Typy reguł, które można stosować do szablonu formularza zależą od formanty i pola w szablonie formularza.

Reguły w kontrolce powiązaną z polem automatycznie są stosowane do tego pola, a reguły w polu automatycznie są stosowane do kontrolki powiązanej z tym polem. Jeżeli powiążesz kontrolkę z polem zawierającym istniejących reguł reguł automatycznie są stosowane do formantu. Jeśli trzeba dodać regułę do kontrolki tej reguły jest automatycznie stosowane do pola powiązanej z tego formantu.

Jeśli dodasz wiele reguł do szablonu formularza programu Microsoft Office InfoPath działa obok reguły w kolejności, w jakiej reguły są wyświetlane w oknie dialogowym reguły. Istnieje możliwość zatrzymania przetwarzania pozostałych reguł po uruchomieniu poprzedniego reguły.

Początek strony

Informacje dotyczące zgodności

Mimo że można dodać regułę do szablonu formularza, który wyświetla okno dialogowe użytkowników, oknach dialogowych nie są wyświetlane automatycznie w formularzach, które wypełniania przez użytkowników w przeglądarce sieci Web. Okna dialogowe są automatycznie wyświetlane tylko w formularzach wypełnianych w programie InfoPath.

Początek strony

Dodawanie reguły uruchamianej po otwarciu formularza

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. Na liście Kategoria kliknij pozycję Otwieranie i zapisywanie.

 3. W obszarze Zachowanie podczas otwierania kliknij przycisk reguły.

 4. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić warunek po reguły należy uruchomić, kliknij przycisk Ustaw warunek, wprowadź warunek, a następnie kliknij przycisk OK. Reguła zostanie uruchomiona, po spełnieniu warunku, który został określony w tym kroku.

 7. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 8. Na liście akcji kliknij akcję, która ma być, a następnie wprowadź odpowiednie opcje dla tej akcji.

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej akcji, którą chcesz uruchomić dla tej reguły.

 10. Aby zapobiec uruchamianiu po spełnienia warunku dla tej reguły i uruchomieniu reguły wszelkich regułach, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie reguł po zakończeniu stosowania reguły.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie reguły do formantu

Jeśli kontrolka jest powiązana z pola zawierającego jedną lub więcej reguł, w polu reguły są automatycznie stosowane do formantu. Każdą regułę dodany do formantu także zostaną dodane do pola. Jeśli dodawanie formantu w widoku w szablonie formularza, a następnie powiązać kontrolkę z polem z istniejących reguł, istniejącej reguły są automatycznie stosowane do formantu. Jeśli trzeba dodać regułę do pola, pole jest powiązana z formantem reguł automatycznie są stosowane do kontroli oraz.

 1. Umieść punkt wstawiania.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk reguły.

 4. W oknie dialogowym reguły kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić warunek po reguły należy uruchomić, kliknij przycisk Ustaw warunek, wprowadź warunek, a następnie kliknij przycisk OK. Reguła zostanie uruchomiona, po spełnieniu warunku, który został określony w tym kroku.

 7. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 8. Na liście akcji kliknij akcję, która ma być, a następnie wprowadź odpowiednie opcje dla tej akcji.

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej akcji, którą chcesz uruchomić dla tej reguły.

 10. Aby zapobiec uruchamianiu po spełnienia warunku dla tej reguły i uruchomieniu reguły wszelkich regułach, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie reguł po zakończeniu stosowania reguły.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie reguły do pola lub grupy

Jeśli formantem do pola zawierającego istniejącej reguły te reguły są automatycznie stosowane do kontroli oraz. Każdą regułę dodany do pola również jest dodawany do formantu.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Kliknij dwukrotnie pole.

 3. Kliknij kartę reguły i korespondencji seryjnej.

 4. Kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę reguły.

 6. Aby określić warunek po reguły należy uruchomić, kliknij przycisk Ustaw warunek, wprowadź warunek, a następnie kliknij przycisk OK. Reguła zostanie uruchomiona, po spełnieniu warunku, który został określony w tym kroku.

 7. Kliknij pozycję Dodaj akcję.

 8. Na liście akcji kliknij akcję, która ma być, a następnie wprowadź odpowiednie opcje dla tej akcji.

 9. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej akcji, którą chcesz uruchomić dla tej reguły.

 10. Aby zapobiec uruchamianiu (dla bieżącego zdarzenia) wszelkich regułach, zaznacz pole wyboru Zatrzymaj przetwarzanie reguł po zakończeniu stosowania reguły.

 11. Kliknij przycisk OK.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie reguły po przesłaniu formularza przez użytkownika

Można skonfigurować szablon formularza, aby uruchomić jedną lub więcej reguł, gdy użytkownik przesyła ich formularz oparty na szablonie formularza. Można na przykład dodać regułę do szablonu formularza, który automatycznie przesyła formularz do bazy danych i w wiadomości e-mail, gdy użytkownik wybierze przesłać wypełniony formularz. Można również dodać regułę do szablonu formularza, który przełącza formularza na inny widok, gdy użytkownik przesyła formularz.

Uwaga: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że szablon formularza zawiera co najmniej jedno połączenie danych przesyłania. Znajdź łącza do dodatkowych informacji o przesyłania połączenia danych w sekcji Zobacz też.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje przesyłania.

 2. W oknie dialogowym Opcje przesyłania zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom na przesyłanie tego formularza.

  Uwaga: Po zaznaczeniu tego pola wyboru InfoPath dodaje przycisk Prześlij pasku narzędzi Standardowy i polecenie Prześlij z menu plik, podczas wypełniania formularza.

 3. Kliknij Wykonywanie akcji niestandardowych przy użyciu reguł, a następnie kliknij pozycję reguły.

 4. W oknie dialogowym Reguły przesyłania formularzy kliknij przycisk Dodaj.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę dla tej reguły, opisującą lokalizację Prześlij. Wpisz na przykład, jeśli chcesz umożliwić użytkownikom przesyłanie formularza za pomocą wiadomości e-mail, tylko wtedy, gdy wartość w określonym polu jest większa niż 50 zł, Przesyłanie poczty E-mail dla ponad 50 zł.

 6. Aby ustawić warunek, który musi być spełnione przed użyciem tę regułę, kliknij przycisk Ustaw warunek w oknie dialogowym reguły. W oknie dialogowym warunku Ustaw warunki, które muszą być spełnione, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W oknie dialogowym reguły kliknij pozycję Dodaj akcję.

 8. Na liście akcji kliknij akcję, która ma zostać wykonana po przesłaniu formularza na podstawie tego szablonu formularza przez użytkownika, a następnie wybierz odpowiednie opcje dla tej akcji.

 9. Kliknij przycisk OK.

 10. Aby dodać kolejne akcje, powtórz kroki od 7 do 9 dla każdej dodatkowej akcji.

 11. Aby dodać inne zasady, powtórz kroki od 4 do 9 dla każdej dodatkowej reguły.

 12. Kliknij przycisk OK.

  1. Aby zmienić nazwę przycisku Prześlij, który pojawia się na pasku narzędzi Standardowy, a polecenie Prześlij, który pojawia się w menu plik, podczas wypełniania formularza, wpisz nową nazwę w polu Podpis w przesyłania Opcje okno dialogowe.

   Porada: Jeśli chcesz przypisać skrót klawiaturowy do tego przycisku i polecenia, wpisz handlowe "i" (&) przed znakiem, który ma być używany jako skrót klawiaturowy. Na przykład aby przypisać klawisze ALT + B, jako skrót klawiaturowy dla przycisku Prześlij i polecenia, wpisz & przycisk Prześlij.

 13. Aby uniemożliwić użytkownikom przy użyciu polecenia Prześlij lub przycisk Zatwierdź na pasku narzędzi Standardowy, podczas wypełniania formularza, wyczyść pole wyboru Pokaż polecenie Prześlij i przycisk Prześlij.

  1. Domyślnie po użytkownikom przesyłanie formularzy programu InfoPath zachowuje formularz otwarty i zostanie wyświetlony komunikat, aby wskazać, jeśli formularz został pomyślnie przesłany. Aby zmienić to zachowanie domyślne, kliknij przycisk Zaawansowane, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby zamknąć formularz lub Utwórz nowy pusty formularz po przesłaniu wypełniony formularz, kliknij opcję, która ma na liście po przesyłanie.

   • Aby utworzyć niestandardowe wiadomości, który wskazuje, jeśli formularz został pomyślnie przesłany, zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowych wiadomości, a następnie wpisz wiadomości w polach w przypadku powodzenia i niepowodzenia.

    Porada: Poinstruuj użytkowników za pomocą wiadomości w polu w przypadku awarii co należy zrobić, jeśli nie można ich przesłać formularz. Na przykład można sugerują, że użytkownicy zapisywać formularze i skontaktować się z osobą Aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

   • Jeśli nie chcesz wyświetlać wiadomości, gdy użytkownik przesyła formularz, wyczyść pole wyboru Pokaż sukcesów i porażek wiadomości.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×