Dodawanie, przenoszenie lub usuwanie pola lub grupy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Źródło danych, w którym są przechowywane wszystkie dane wprowadzane w formularzu przez użytkowników, składa się z pól i grup. Podobnie jak foldery na dysku twardym służą do umieszczania plików i ich porządkowania, w polach formularza są umieszczane dane wprowadzone przez użytkownika, a w grupach są umieszczane i porządkowane pola. Jeśli na przykład w źródle danych formularza znajdują się pola zawierające imię, drugie imię i nazwisko, te pola mogą wchodzić w skład grupy o nazwie „Imię i nazwisko”.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Dodawanie pola

Dodawanie grupy

Dodawanie pola odwołania

Dodawanie grupy odwołania

Przenoszenie pola lub grupy do innej lokalizacji w głównym źródle danych

Usuwanie pola lub grupy

Przed rozpoczęciem

Pola i grupy można dodawać jedynie do głównego źródła danych szablonu formularza. Pól lub grup nie można dodawać do pomocniczego źródła danych lub do pól lub grup opartych na bazie danych, usłudze sieci Web lub istniejącym schemat XML czy dokumentach XML.

Porada : Jeśli widzisz tej zablokowanej ikona pole Ikona zablokowanego pola lub tak zablokowany ikonę grupy Ikona zablokowanej grupy w okienku zadań źródło danych, nie można zmodyfikować pola lub grupy.

Każde pole lub grupa w źródle danych musi mieć unikatową nazwę. Jeżeli trzeba użyć nazwy istniejącego pola lub grupy do innego pola lub grupy, można dodać do szablonu formularza pole odwołania lub grupa odwołania.

Szablon formularza można aktualizować przez przeniesienie lub usunięcie istniejących pól lub grup ze źródła danych. Można przenosić lub usuwać jedynie pola lub grupy dodane do głównego źródła danych. Pola lub grupy oparte na schemacie XML, bazie danych bądź usługach sieci Web oraz pola i grupy zawarte w pomocniczym źródle danych nie mogą być przenoszone ani usuwane.

Uwaga : Po usunięciu pola i formant jest powiązany z tym polem, formant nie może przechowywać danych, ponieważ pole, które są przechowywane dane nie są już istnieje. Ponadto jeśli użytkownicy mają już wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, usunięcie pola może spowodować utratę danych w tych wykonanych formularzy. Jeśli usuwanie pola, a formant jest powiązany z tym polem, należy powiązać kontrolkę do innego pola lub usuwanie kontrolki. Usunięcie grupy powoduje usunięcie wszystkich pól w tej grupie. Formanty, które są powiązane z polami w grupie usunięte musi być powiązany z innych pól lub usuwać.

Początek strony

Dodawanie pola

Do grupy w głównym źródle danych można dodać pole elementu lub pole atrybutu. Można również dodać pole atrybutu do istniejącego pola elementu w głównym źródle danych. Nie można jednak dodać pola do pola atrybutu.

Dodawanie pola do grupy

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj.

 4. W polu Nazwa w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy wpisz nazwę nowego pola. Nazwy muszą zaczynać się od znaku alfabetu lub podkreślenia (_) i mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, podkreślenia, łączniki (--) oraz kropki (.). Nazwy nie mogą zawierać spacji.

  Należy użyć nazwy opisującej zawartość pola. Na przykład jeśli pole zawiera kwotę wydatków, nazwa pola powinna brzmieć wydatki.

 5. Na liście Typ zaznacz pozycję Pole (element) lub pozycję Pole (atrybut).

 6. Na liście Typ danych zaznacz typ danych, który ma być użyty w polu.

  Lista typów danych dla pól

  Typ danych

  Kiedy używać

  Tekst

  Use this data type for an element or attribute field that contains unformatted text.

  Rich Text

  Use this data type for an element field that contains formatted text. You cannot use this data type for attribute fields.

  Whole Number

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego liczby bez wartości dziesiętnych.

  Dziesiętne

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego wartości walutowe lub liczby z wartościami dziesiętnymi.

  Prawda/Fałsz

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego dane, które mogą być wyłącznie jedną z dwóch wartości.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę.

  Czas

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego czas w formacie 24-godzinnym.

  Data i godzina

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę i czas w formacie 24-godzinnym.

  Załącznik w postaci zdjęcia lub pliku

  Use this data type for an element or attribute field that contains binary data, such as an image or a picture.

  Custom

  Use this data type for an element or attribute field with custom data types that are defined by a namespace. This data type is typically used for a field or group that is bound to a custom control. The Data namespace box is enabled when you choose this data type.

  This table shows only the most common XML data types used in a form template. In InfoPath, you can use any XML 1.0 data type in the World Wide Web Consortium (W3C) recommendations. To use a data type that is not listed in the table, you must extract the form files for a form template and edit the schema (.xsd) file. Find links to more information about extracting the form files for a form template in the See Also section.

 7. Aby określić wartość początkową, którą pole powinno zawierać po pierwszym otwarciu formularza, należy wpisać wartość w polu Wartość domyślna. Łącza do informacji dodatkowych na temat ustawiania wartości domyślnej pola można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 8. Aby zamienić pole elementu na pole powtarzane, należy zaznaczyć pole wyboru Powtarzanie.

 9. Aby wymagać, że pole zawiera wartość, zaznacz pole wyboru nie może być puste. Zaznaczenie tego pola wyboru dowolnej formant związany z polem, który nie zawiera wartości będą oznaczane ikoną czerwona gwiazdka lub czerwone kreskowane obramowanie.

Dodawanie pola atrybutu do pola elementu

Ponieważ pole atrybutu można dodać jedynie do pola elementu, lista Typ w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy jest wyłączona.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole, do którego chcesz dodać pole, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj.

 4. W polu Nazwa w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy wpisz nazwę nowego pola. Nazwy muszą zaczynać się od znaku alfabetu lub podkreślenia (_) i mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, znaki podkreślenia, łączniki (--) oraz kropki (.). Nazwy nie mogą zawierać spacji.

  Należy użyć nazwy opisującej zawartość pola. Na przykład jeśli pole zawiera kwotę wydatków, nazwa pola powinna brzmieć wydatki.

 5. Na liście Typ danych zaznacz typ danych, który ma być użyty w polu.

  Lista typów danych dla pól

  Typ danych

  Kiedy używać

  Tekst

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego niesformatowany tekst.

  Liczba całkowita

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego liczby bez wartości dziesiętnych.

  Dziesiętne

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego wartości walutowe lub liczby z wartościami dziesiętnymi.

  Prawda/Fałsz

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego dane, które mogą być wyłącznie jedną z dwóch wartości.

  Hyperlink

  Use this data type for an element or attribute field that contains a Uniform Resource Identifier (URI), such as a hyperlink or a namespace.

  Date

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę.

  Czas

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego czas w formacie 24-godzinnym.

  Data i godzina

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego datę i czas w formacie 24-godzinnym.

  Załącznik w postaci zdjęcia lub pliku

  Tego typu danych należy użyć dla pola elementu lub pola atrybutu zawierającego dane w formacie binarnym, takie jak obraz lub zdjęcie.

  W poniższej tabeli przedstawiono tylko najczęściej używane XML typów danych używane w szablonie formularza. Za pomocą dowolnego typu danych XML 1.0 w zalecenia W3C, w programie Microsoft Office InfoPath. Aby użyć typ danych, który nie znajduje się w tabeli, należy wyodrębnić pliki formularza dla szablonu formularza i edytować plik schematu (XSD). Łącza do dodatkowych informacji o wyodrębnieniu plików formularza dla szablonu formularza w sekcji Zobacz też.

 6. Aby określić wartość początkową, którą pole powinno zawierać po pierwszym otwarciu formularza, należy wpisać wartość w polu Wartość domyślna. Łącza do informacji dodatkowych na temat ustawiania wartości domyślnej pola można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 7. Aby zamienić pole elementu na pole powtarzane, należy zaznaczyć pole wyboru Powtarzanie.

 8. Aby wymagać, że pole zawiera wartość, zaznacz pole wyboru nie może być puste. Zaznaczenie tego pola wyboru żadnej kontrolki powiązanej z pola, które nie mają wartości wprowadzonych w nim będą oznaczane ikoną czerwona gwiazdka lub czerwone kreskowane obramowanie.

Początek strony

Dodawanie grupy

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, do której chcesz dodać grupę, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Dodaj.

 4. W polu Nazwa w oknie dialogowym Dodawanie pola lub grupy wpisz nazwę nowej grupy. Nazwy muszą zaczynać się od znaku alfabetu lub podkreślenia (_) i mogą zawierać tylko znaki alfanumeryczne, podkreślenia, łączniki (--) oraz kropki (.). Nazwy nie mogą zawierać spacji.

  Należy użyć nazwy opisującej zawartość grupy. Na przykład, jeśli grupa zawiera szczegółowy spis wydatków, nazwa grupy powinna brzmieć Spis_wydatków.

 5. Na liście Typ wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać grupę, która może zawierać inne grupy lub pola, zaznacz pozycję Grupa.

  • Aby dodać grupę, która może zawierać kilka grup pól, z których tylko jedna jest wyświetlana w widoku, zaznacz pozycję Grupa (wybór).

 6. Aby skonwertować grupę na grupę powtarzaną, należy zaznaczyć pole wyboru Powtarzanie.

Początek strony

Dodawanie pola odwołania

Jeśli nazwa istniejącego pola ma być zastosowana do pola w innej grupie w szablonie formularza, można utworzyć pole odwołania. Przy tworzeniu pola odwołania w programie InfoPath zostanie utworzone nowe pole w szablonie formularza, którego właściwości (również nazwa i typ danych) są łączone z właściwościami pierwotnego pola i dopasowywane do nich. Oba pola stają się polami odwołania i każda zmiana w jednym polu powoduje automatyczne uaktualnienie drugiego.

Uwaga : Dwa pola odwołań nie mogą należeć do tej samej grupy. Pole odwołania można dodać jedynie do grupy. Pola odwołania nie można dodawać do innego pola.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole, które ma być podstawą pola odwołania, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Odwołanie.

 4. W oknie dialogowym Odwołanie do pola lub grupy zaznacz grupę, w której ma się znajdować nowe pole odwołania.

Początek strony

Dodawanie grupy odwołania

Jeśli nazwa istniejącej grupy ma być zastosowana do innej grupy w szablonie formularza, można utworzyć grupę odwołania. Przy tworzeniu grupy odwołania w programie InfoPath jest tworzona nowa grupa w szablonie formularza, której właściwości i pola są powiązane z właściwościami i polami grupy pierwotnej i dopasowane do nich. Wszystkie pola w pierwszej grupie są duplikowane w grupie odwołania. Obie grupy stają się grupami odwołania i zmiana wprowadzona w jednej z nich, w tym zmiana w polach tej grupy, powoduje automatyczną aktualizację drugiej grupy.

Uwaga : Dwie grupy odwołań nie mogą należeć do tej samej grupy.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, która ma być podstawą grupy odwołania, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Odwołanie.

 4. W oknie dialogowym Odwołanie do pola lub grupy zaznacz grupę, w której ma się znajdować nowa grupa odwołania.

Początek strony

Przenoszenie pola lub grupy do innej lokalizacji w głównym źródle danych

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. W okienku zadań Źródło danych kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub grupę, które chcesz przenieść, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolejność pól lub grup w ich obecnej grupie, w menu skrótów kliknij polecenie Przesuń w górę lub Przesuń w dół.

  • Aby przenieść pole lub grupę do nowego pola lub grupy, w menu skrótów kliknij polecenie Przenieś, a następnie w oknie dialogowym Przenoszenie pola lub grupy zaznacz nowe położenie pola lub grupy.

Początek strony

Usuwanie pola lub grupy

Uwaga : Usuwanie pola lub grupy powoduje błąd w formantach w szablonie formularza, powiązane z tego pola lub grupy. Ponadto jeśli użytkownicy mają już wypełniać formularze oparte na szablonie formularza, usunięcie pola lub grupy może spowodować utratę danych w tych formularzy.

 1. Jeśli okienko zadań Źródło danych nie jest widoczny, kliknij pozycję Źródła danych, w menu Widok.

 2. Jeśli szablon formularza korzysta z więcej niż jednego źródła danych, zaznacz główny na liście źródła danych.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub grupę, które chcesz usunąć, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Usuń.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×