Dodawanie pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika do arkusza

Ważne   Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby udostępnić użytkownikom dwie alternatywne opcje wyboru, można zastosować pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika.

Co chcesz zrobić?

Informacje o polach wyboru, przyciskach opcji i przyciskach przełączników

Dodawanie pola wyboru (formant formularza)

Dodawanie pola wyboru (formant ActiveX)

Dodawanie przycisku opcji (formant formularza)

Dodawanie przycisku opcji (formant ActiveX)

Dodawanie przycisku przełącznika (formant ActiveX)

Informacje o polach wyboru, przyciskach opcji i przyciskach przełączników

Pole wyboru    Włącza lub wyłącza wartość wskazująca przeciwnej i jednoznaczne wybór. Można wybrać więcej niż jedno pole wyboru naraz w arkuszu lub w polu grupy. Na przykład pole wyboru umożliwia tworzenie formularz zamówienia, który zawiera listę dostępnych elementów lub w zgłoszeniu, aby pokazać, czy element został wycofany śledzenia zapasów.

Pole wyboru (formant formularza)

Przykładowa kontrolka pola wyboru z paska narzędzi formularzy

Pole wyboru (formant ActiveX)

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)

Przycisk opcji    Pozwala na wybór jednego z ograniczonego zestawu wzajemnie wykluczających się opcji. Przycisk opcji (lub przycisk radiowy) są zazwyczaj zawarte w polu grupy lub ramki. Na przykład służy przycisk opcji zamówienie ma tak, że użytkownik może wybrać jedną z różnej wielkości, takie jak małych, średnich, dużych i bardzo dużych. Lub można go używać do wyboru żeglugi morskiej opcje, takie jak grunty, ekspresowe, lub na noc.

Przycisk opcji (formant formularza)

Przykładowa kontrolka przycisku opcji z paska narzędzi formularzy

Przycisk opcji (formant ActiveX)

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Przycisk przełącznika    Wskazuje stan, takie jak tak/nie lub w trybie, takie włączony/wyłączony. Przycisk przemian stan włączone i wyłączone po kliknięciu. Na przykład służy przycisk przełącznika do przełączania między trybem edycji i tryb projektowania lub jako alternatywa dla pola wyboru.

Uwaga   Przycisk przełącznika nie jest dostępny jako formant formularza, tylko jako formant ActiveX.

Przycisk przełącznika (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Początek strony

Dodawanie pola wyboru (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlić kartę Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza, kliknij pole wyboru Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik formantu.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Formatuj formant.

  Aby określić właściwości formantu, wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Wartość określ początkowy stan pola wyboru, wykonując jedną z następujących czynności:

   • Aby w polu wyboru był wyświetlany znacznik wyboru, kliknij opcję Zaznaczone . Znacznik wyboru wskazuje, że pole wyboru jest zaznaczone.

   • Aby wyświetlić wyczyszczone pole wyboru, kliknij opcję Niezaznaczone.

   • Aby wyświetlić zacieniowane pole wyboru, kliknij opcję Mieszane. Cieniowanie wskazuje połączenie stanu zaznaczenia i stanu braku zaznaczenia (na przykład w sytuacji, gdy jest dostępny wybór wielokrotny).

  2. W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżący stan pola wyboru:

   • Gdy pole wyboru jest zaznaczone, połączona komórka zwraca wartość PRAWDA.

   • Gdy pole wyboru jest wyczyszczone, połączona komórka zwraca wartość FAŁSZ.

    Uwaga   Jeśli połączona komórka jest pusta, program Microsoft Office Excel interpretuje stan pola wyboru jako FAŁSZ.

   • Gdy pole wyboru jest w stanie mieszanym, połączona komórka zwraca wartość błędu #N/D.

    Aby zareagować na bieżący stan pola wyboru, należy użyć zwracanej wartości w formule.

    Załóżmy na przykład, że formularz ankiety biura podróży zawiera pole grupy Odwiedzone miejsca, w którym są umieszczone dwa pola wyboru, mające etykiety Europa i Australia. Te dwa pola wyboru są połączone z komórkami C1 (dla Europy) i C2 (dla Australii).

    Gdy użytkownik zaznaczy pole wyboru Europa, poniższa formuła (umieszczona w komórce D1) zwróci wynik „Osoba podróżowała po Europie”:

=IF(C1=TRUE,"Traveled in Europe","Never traveled in Europe")

Gdy użytkownik wyczyści pole wyboru Australia, poniższa formuła (umieszczona w komórce D2) zwróci wynik „Osoba nie podróżowała po Australii”:

=IF(C2=TRUE,"Traveled in Australia","Never traveled in Australia")

Aby w tej samej grupie opcji sprawdzić trzy stany (Zaznaczone, Niezaznaczone i Mieszane), można w podobny sposób użyć funkcji WYBIERZ lub WYSZUKAJ.

Uwaga   Rozmiaru pola wyboru wewnątrz formantu i jego odległości od skojarzonego tekstu nie można korygować.

Początek strony

Dodawanie pola wyboru (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlić kartę Deweloper

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel.

  • W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX, kliknij pole wyboru Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola wyboru.

 4. Aby edytować formant ActiveX, upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty należy włączyć Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

GENERAL

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Położenie formantu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie).

Alignment (formularz)

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie

Kolor tła

BackColor (Formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty)

BackStyle (Formularz)

Kolor pierwszego planu

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (Program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne)

SpecialEffect (formularz)

obraz

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla pola wyboru:

Grupa przycisków zawierająca wzajemnie wykluczające się opcje.

GroupName (formularz)

Czy użytkownik może określić dla formantu stan NULL z poziomu interfejsu użytkownika.

TripleState (formularz)

Uwaga   Rozmiaru pola wyboru wewnątrz formantu i jego odległości od skojarzonego tekstu nie można korygować.

Początek strony

Dodawanie przycisku opcji (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlić kartę Deweloper

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel.

  • W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza, kliknij przycisk opcji Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku opcji.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Formatuj formant.

  Aby ustawić właściwości formantu, wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Wartość określ początkowy stan przycisku opcji, wykonując jedną z następujących czynności:

   • Aby wyświetlić zaznaczony przycisk opcji, kliknij opcję Zaznaczony.

   • Aby wyświetlić wyczyszczony przycisk opcji, kliknij opcję Niezaznaczony.

  2. W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżący stan przycisku opcji.

   Połączona komórka zwraca numer przycisku opcji zaznaczonego w grupie opcji. Dla wszystkich opcji w grupie należy użyć tej samej połączonej komórki. Dla pierwszego przycisku opcji jest zwracana wartość 1, dla drugi przycisku opcji jest zwracana wartość 2 itd. Jeśli ten sam arkusz zawiera dwie lub więcej grup opcji, dla każdej z nich należy użyć innej połączonej komórki.

   Aby zareagować na bieżący wybór opcji, należy użyć zwracanej liczby w formule.

   Załóżmy na przykład, że formularz dotyczący personelu zawiera pole grupy Typ stanowiska, w którym są umieszczone dwa przyciski opcji połączone z komórką C1 i mające etykiety Pełny etat oraz Niepełny etat. Gdy użytkownik wybierze jedną z tych dwóch opcji, poniższa formuła (umieszczona w komórce D1) zwróci wynik „Pełny etat” w przypadku zaznaczenia pierwszego przycisku opcji lub zwróci wynik „Niepełny etat” w przypadku zaznaczenia drugiego przycisku opcji.

=IF(C1=1,"Full-time","Part-time")

Jeśli trzy lub więcej opcji do oceny w tej samej grupie opcji, można użyć funkcji Wybierz lub Wyszukaj w podobny sposób.

Uwagi   

 1. Można również edytować właściwości formantu wybierając formant, a następnie klikając przycisk Właściwości formantu Przycisk edycji kodu na pasku narzędzi Formularze.

 2. Rozmiaru przycisku opcji wewnątrz formantu i jego odległości od skojarzonego tekstu nie można korygować.

Początek strony

Dodawanie przycisku opcji (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlić kartę Deweloper

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel.

  • W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX, kliknij Przycisk opcji Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku opcji.

 4. Aby edytować formant ActiveX, upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty należy włączyć Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby ustawić właściwości formantu na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

GENERAL

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Położenie formantu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie).

Alignment (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Rozmiar i położenie:

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Formatowanie

Kolor tła

BackColor (Formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty)

BackStyle (Formularz)

Kolor pierwszego planu

ForeColor (Formularz)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne)

SpecialEffect (Formularz)

Czy formant ma cień

Shadow (Program Excel)

obraz

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla przycisku opcji:

Grupa przycisków zawierająca wzajemnie wykluczające się opcje.

GroupName (formularz)

Czy użytkownik może określić dla formantu stan NULL z poziomu interfejsu użytkownika.

TripleState (formularz)

Uwaga   Rozmiaru przycisku opcji wewnątrz formantu i jego odległości od skojarzonego tekstu nie można korygować.

Początek strony

Dodawanie przycisku przełącznika (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper jest niedostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlić kartę Deweloper

  • Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Excel.

  • W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX, kliknij Przycisk przełącznika Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku przełącznika.

 4. Aby edytować formant ActiveX, upewnij się, że jesteś w trybie projektowania. Na karcie Deweloper w grupie formanty należy włączyć Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby ustawić właściwości formantu na karcie Deweloper w grupie formanty kliknij Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Uzyskać szczegółowe informacje na temat każdej właściwości zaznacz właściwość, a następnie naciśnij klawisz F1, aby wyświetlić temat Pomoc języka Visual Basic. Można także wpisać nazwę właściwości w polu pomocy języka Visual Basic Search. Dodaje się sekcję Podsumowanie właściwości, które są dostępne.

Jeśli chcesz określić

Właściwość

GENERAL

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie

Kolor tła

BackColor (Formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty)

BackStyle (Formularz)

Kolor pierwszego planu

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (Program Excel)

obraz

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla przycisku przełącznika:

Czy użytkownik może określić dla formantu stan NULL z poziomu interfejsu użytkownika.

TripleState (formularz)

Początek strony

Uwaga   Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język