Dodawanie pola wyboru, przycisku opcji lub przycisku przełącznika do arkusza

Aby udostępnić użytkownikom dwie alternatywne opcje wyboru, można zastosować pole wyboru, przycisk opcji lub przycisk przełącznika.

Co chcesz zrobić?

Informacje o polach wyboru, przyciskach opcji i przyciskach przełączników

Dodawanie pola wyboru (formant formularza)

Dodawanie pola wyboru (formant ActiveX)

Dodawanie przycisku opcji (formant formularza)

Dodawanie przycisku opcji (formant ActiveX)

Dodawanie przycisku przełącznika (formant ActiveX)

Informacje o polach wyboru, przyciskach opcji i przyciskach przełączników

Pole wyboru    Umożliwia włączanie i wyłączanie wartości wskazującej alternatywne opcje mające określone znaczenie. W arkuszu lub w polu grupy można zaznaczyć więcej niż jedno pole wyboru naraz. Pole wyboru można na przykład zastosować w formularzu zamówienia zawierającym listę dostępnych produktów lub w aplikacji do śledzenia zapasów, aby wskazać, czy określony produkt został wycofany.

Pole wyboru (formant formularza)

Przykładowa kontrolka pola wyboru z paska narzędzi formularzy

Pole wyboru (formant ActiveX)

Przykładowa kontrolka pola wyboru (kontrolka ActiveX)

Przycisk opcji    Umożliwia wybieranie jednej ze wzajemnie wykluczających się opcji. Przycisk opcji (czyli przycisk radiowy) jest zazwyczaj umieszczony w polu grupy lub w ramce. Przycisk opcji można na przykład zastosować w formularzu zamówienia, aby umożliwić użytkownikowi wybór jednego z dostępnych rozmiarów, takich jak mały, średni, duży lub bardzo duży. Inne zastosowanie to wybór jednej z opcji dostawy, na przykład transport lądowy, dostawa ekspresowa lub dostawa następnego dnia.

Przycisk opcji (formant formularza)

Przykładowa kontrolka przycisku opcji z paska narzędzi formularzy

Przycisk opcji (formant ActiveX)

Przykładowa kontrolka przycisku opcji (kontrolka ActiveX)

Przycisk przełącznika    Wskazuje stan (na przykład tak/nie) lub tryb (na przykład włączony/wyłączony). Klikanie takiego przycisku powoduje przełączanie między stanem włączenia i stanem wyłączenia. Przycisk przełącznika może na przykład służyć do przełączania między trybem projektowania i trybem edycji. Ponadto można zastosować taki przycisk zamiast pola wyboru.

Uwaga   Przycisk przełącznika nie jest dostępny jako formant formularza, tylko jako formant ActiveX.

Przycisk przełącznika (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk przełączania (kontrolka ActiveX)

Początek strony

Dodawanie pola wyboru (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Developer w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Pole wyboru Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik formantu.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Formatuj formant.

  Aby określić właściwości formantu, wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Wartość określ początkowy stan pola wyboru, wykonując jedną z następujących czynności:

   • Aby w polu wyboru był wyświetlany znacznik wyboru, kliknij opcję Zaznaczone . Znacznik wyboru wskazuje, że pole wyboru jest zaznaczone.

   • Aby wyświetlić wyczyszczone pole wyboru, kliknij opcję Niezaznaczone.

   • Aby wyświetlić zacieniowane pole wyboru, kliknij opcję Mieszane. Cieniowanie wskazuje połączenie stanu zaznaczenia i stanu braku zaznaczenia (na przykład w sytuacji, gdy jest dostępny wybór wielokrotny).

  2. W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżący stan pola wyboru:

   • Gdy pole wyboru jest zaznaczone, połączona komórka zwraca wartość PRAWDA.

   • Gdy pole wyboru jest wyczyszczone, połączona komórka zwraca wartość FAŁSZ.

    Uwaga   Jeśli połączona komórka jest pusta, program Microsoft Office Excel interpretuje stan pola wyboru jako FAŁSZ.

   • Gdy pole wyboru jest w stanie mieszanym, połączona komórka zwraca wartość błędu #N/D!.

    Aby zareagować na bieżący stan pola wyboru, należy użyć zwracanej wartości w formule.

    Załóżmy na przykład, że formularz ankiety biura podróży zawiera pole grupy Odwiedzone miejsca, w którym są umieszczone dwa pola wyboru, mające etykiety Europa i Australia. Te dwa pola wyboru są połączone z komórkami C1 (dla Europy) i C2 (dla Australii).

    Gdy użytkownik zaznaczy pole wyboru Europa, poniższa formuła (umieszczona w komórce D1) zwróci wynik „Osoba podróżowała po Europie”:

=JEŻELI(C1=PRAWDA;"Osoba podróżowała po Europie";"Osoba nie podróżowała po Europie")

Gdy użytkownik wyczyści pole wyboru Australia, poniższa formuła (umieszczona w komórce D2) zwróci wynik „Osoba nie podróżowała po Australii”:

=JEŻELI(C2=PRAWDA;"Osoba podróżowała po Australii";"Osoba nie podróżowała po Australii")

Aby w tej samej grupie opcji sprawdzić trzy stany (Zaznaczone, Niezaznaczone i Mieszane), można w podobny sposób użyć funkcji WYBIERZ lub WYSZUKAJ.

Uwaga   Rozmiar pola wyboru wewnątrz formantu i jego odległość od skojarzonego tekstu nie mogą być korygowane.

Początek strony

Dodawanie pola wyboru (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Developer w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Pole wyboru Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik pola wyboru.

 4. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Położenie formantu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie).

Alignment (formularz)

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres, który jest połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne).

SpecialEffect (formularz)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla pola wyboru:

Grupa przycisków zawierająca wzajemnie wykluczające się opcje.

GroupName (formularz)

Czy użytkownik może określić dla formantu stan NULL z poziomu interfejsu użytkownika.

TripleState (formularz)

Uwaga   Rozmiar pola wyboru wewnątrz formantu i jego odległość od skojarzonego tekstu nie mogą być korygowane.

Początek strony

Dodawanie przycisku opcji (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Developer w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Przycisk opcji Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku opcji.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Formatuj formant.

  Aby ustawić właściwości formantu, wykonaj następujące czynności:

  1. W obszarze Wartość określ początkowy stan przycisku opcji, wykonując jedną z następujących czynności:

   • Aby wyświetlić zaznaczony przycisk opcji, kliknij opcję Zaznaczony.

   • Aby wyświetlić wyczyszczony przycisk opcji, kliknij opcję Niezaznaczony.

  2. W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżący stan przycisku opcji.

   Połączona komórka zwraca numer przycisku opcji zaznaczonego w grupie opcji. Dla wszystkich opcji w grupie należy użyć tej samej połączonej komórki. Dla pierwszego przycisku opcji jest zwracana wartość 1, dla drugi przycisku opcji jest zwracana wartość 2 itd. Jeśli ten sam arkusz zawiera dwie lub więcej grup opcji, dla każdej z nich należy użyć innej połączonej komórki.

   Aby zareagować na bieżący wybór opcji, należy użyć zwracanego numeru w formule.

   Załóżmy na przykład, że formularz dotyczący personelu zawiera pole grupy Typ stanowiska, w którym są umieszczone dwa przyciski opcji połączone z komórką C1 i mające etykiety Pełny etat oraz Niepełny etat. Gdy użytkownik wybierze jedną z tych dwóch opcji, poniższa formuła (umieszczona w komórce D1) zwróci wynik „Pełny etat” w przypadku zaznaczenia pierwszego przycisku opcji lub zwróci wynik „Niepełny etat” w przypadku zaznaczenia drugiego przycisku opcji.

=JEŻELI(C1=1;"Pełny etat";"Niepełny etat")

Jeśli ta sama grupa opcji zawiera więcej niż dwie opcje, można w podobny sposób użyć funkcji WYBIERZ lub WYSZUKAJ.

Uwagi   

 1. Właściwości formantu można również edytować, zaznaczając formant, a następnie klikając przycisk Właściwości formantu Przycisk edycji kodu na pasku narzędzi Formularze.

 2. Rozmiar przycisku opcji wewnątrz formantu i jego odległość od skojarzonego tekstu nie mogą być korygowane.

Początek strony

Dodawanie przycisku opcji (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Przycisk opcji Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku opcji.

 4. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby ustawić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Atrybuty czcionki (pogrubienie, kursywa, rozmiar, przekreślenie, podkreślenie i grubość).

Bold, Italic, Size, StrikeThrough, Underline, Weight (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Położenie formantu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie).

Alignment (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Rozmiar i położenie:

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Wygląd obramowania (płaskie, wypukłe, wklęsłe, wytrawione lub nierówne).

SpecialEffect (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla przycisku opcji:

Grupa przycisków zawierająca wzajemnie wykluczające się opcje.

GroupName (formularz)

Czy użytkownik może określić dla formantu stan NULL z poziomu interfejsu użytkownika.

TripleState (formularz)

Uwaga   Rozmiar przycisku opcji wewnątrz formantu i jego odległość od skojarzonego tekstu nie mogą być korygowane.

Początek strony

Dodawanie przycisku przełącznika (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Przycisk przełącznika Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku przełącznika.

 4. Aby można było edytować formant ActiveX, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby ustawić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Tekst:

Opisowy tekst w formancie, który identyfikuje formant lub określa jego przeznaczenie.

Caption (formularz)

Wyrównanie tekstu w formancie (do lewej, do środka lub do prawej).

TextAlign (formularz)

Czy zawartość formantu jest automatycznie zawijana na końcu wiersza.

WordWrap (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Czy rozmiar formantu jest automatycznie dostosowywany tak, aby można było wyświetlić całą zawartość.

AutoSize (formularz)

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Styl tła (przezroczysty lub nieprzezroczysty).

BackStyle (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Obraz:

Mapa bitowa wyświetlana w formancie.

Picture (formularz)

Położenie obrazu względem jego podpisu (po lewej lub po prawej stronie, na górze itp.).

PicturePosition (formularz)

Klawiatura i mysz:

Klawisz skrótu dla formantu.

Accelerator (formularz)

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla przycisku przełącznika:

Czy użytkownik może określić dla formantu stan NULL z poziomu interfejsu użytkownika.

TripleState (formularz)

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język