Dodawanie pola do formularza lub raportu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można szybko dodać pola do formularza lub raportu przy użyciu listy pól. Po dwukrotnym kliknięciu pola na liście pól (lub jeśli przeciągniesz pole z listy do formularza lub raportu), program Microsoft Access 2010 automatycznie tworzy odpowiednie kontrolki, aby wyświetlić pole — na przykład pola tekstowego lub pola wyboru — a następnie powiąże kontrolkę z tego pola.

Jeśli nie masz istniejącego formularza lub raportu, aby dodać pola do, zobacz Wprowadzenie do formularzy lub Wprowadzenie do raportów , które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie pola do formularza lub raportu przy użyciu listy pól

Dowiedz się więcej o okienku Lista pól

Dodawanie pola do formularza lub raportu bez korzystania z listy pól

Dodawanie pola do formularza lub raportu przy użyciu listy pól

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok układu lub Widok projektu.

  Jeśli lista pól nie jest wyświetlany, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia kliknij pozycję Dodaj istniejące pola.
   -OR-

  • Naciśnij klawisze ALT+F8.

 2. Na liście pól Znajdź tabelę zawierającą pole, które chcesz dodać. Aby pokazać lub ukryć listę pól w każdej tabeli, kliknij przycisk plus (+) lub znak minus (-) obok nazwy tabeli.

  Uwaga : Jeśli baza danych nie zawiera wszystkie tabele, listy pól jest puste.

 3. Po znalezieniu pola, które ma zostać dodane, wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać je do formularza lub raportu:

  • Kliknij dwukrotnie pole.

  • Przeciągnij pole z listy pól do formularza lub raportu.

  • Przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij kilka pól, a następnie przeciągnij wszystkie jednocześnie do formularza lub raportu.

   Uwaga : Tej metody można używać tylko na pola w sekcji pól dostępnych dla tego widoku listy pól.

  • Zakres pól z okienka Lista pól można dodać do formularza lub raportu, wykonując następujące czynności:

  • Kliknij pierwsze pole w zakresie.

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatniego pola w zakresie.

   Program access zaznacza kliknięto pozycję, a także wszystkie pola między polami.

  • Przeciągnij wszystkie zaznaczone pola do formularza lub raportu.

   Uwaga : Tej metody można używać tylko na pola w sekcji pól dostępnych dla tego widoku listy pól.

 4. Program Access utworzy formant odpowiedni do wyświetlenia każdego pola i również powiąże kontrolkę z polem. Ponadto program Access utworzy etykietę dla kontrolki. Można edytować etykietę, klikając go jeden raz, aby go zaznaczyć, a następnie klikając ją ponownie, aby umieścić punkt wstawiania na etykiecie. Następnie można edytować etykiety w taki sam sposób, że chcesz edytować tekst w dokumencie.

 5. Jeśli pole ma zostać wyświetlone w innym typie formantu niż formant automatycznie utworzony przez program Access, można zmienić typ formantu na inny pod warunkiem, że będzie on odpowiedni dla danego pola. Pole kombi można na przykład zmienić na pole tekstowe lub pole listy, jednak nie można zmienić pola kombi na przycisk polecenia.

Zmienianie typu formantu na inny

Uwaga : Ta procedura nie dotyczą kontrolek w sieci web obiekty (obiekty, które mają być zgodne z Publikuj w funkcji usług programu Access).

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień na.

  Jeśli element menu Zmień na jest niedostępny, oznacza to, że żaden inny typ formantu nie jest odpowiedni dla tego pola. W przeciwnym przypadku program Access wyświetli listę typów formantów.

 3. Kliknij jeden z dostępnych typów formantów, na który chcesz zmienić istniejący typ.

  Formant pozostanie powiązany z polem, jednak może zaistnieć potrzeba ustawienia pewnych właściwości tak, aby dostosować działanie nowego typu formantu do potrzeb użytkownika. Aby wyświetlić arkusz właściwości formantu, kliknij formant, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz F4.

Początek strony

Dowiedz się więcej o okienku Lista pól

Poniższa lista zawiera wskazówki dotyczące pracy z listy pól, które mogą być pomocne dla Ciebie, jak dodać pola do formularza lub raportu. Aby wyświetlić listę pól, otwórz formularz lub raport w widoku układu lub widok projektu, a następnie naciśnij klawisze ALT + F8.

 • Jeśli formularza lub raportu właściwość Źródło rekordów jest pusty, a następnie przeciągnij pole z listy pól do formularza lub raportu, Access automatycznie wypełnia formularza lub raportu właściwość Źródło rekordów dla Ciebie.

 • W przypadku formularza lub raportu właściwość Źródło rekordów jest instrukcją SELECT lub nazwę tabeli, możliwość przełączania wyświetlania listy pól między następujące dwa stany:

  • Wszystkie pola bazy danych    Wyświetla sekcje Pola dostępne w tym widoku, Pola dostępne w powiązanych tabelach (jeśli takie tabele istnieją) i Pola dostępne w innych tabelach (jeśli takie tabele istnieją).

  • Tylko pola źródła rekordów    Wyświetla tylko sekcję Pola dostępne dla tego widoku.

   Aby przełączyć się między dwoma trybami, kliknij pozycję Pokaż tylko pola w bieżącym źródle rekordów lub Pokaż wszystkie tabele u góry listy pól.

   Uwaga : Jeśli wybrano formularza lub raportu właściwość Źródło rekordów na zapisaną kwerendę, lista pól wyświetla tylko sekcji pola dostępne w tym widoku (istnieje opcja Pokaż wszystkie tabele u góry listy pól). Aby edytować źródło rekordów, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną kategorię pola, a następnie kliknij Edytuj źródło rekordów.

 • Jeśli ustawiono formularza lub raportu właściwość Źródło rekordów do tabeli, a następnie przeciągnij pole z sekcji pól dostępne w powiązanych tabelach listy pól do formularza lub raportu programu Access zmian ze Źródła rekordów formularza lub raportu na instrukcji SELECT, która zawiera pole dodajesz. Jeśli programu Access nie można określić, jak tworzenie relacji między tabelami, wyświetla okno dialogowe Wybierz relację pozwala wybrać odpowiednią relację.

 • Jeśli przeciągniesz pole z sekcji pól dostępne w innych tabelach listy pól do formularza lub raportu, program Access wyświetli okno dialogowe Określ relację. Aby określić relację między drugiej tabeli i formularza lub raportu źródła rekordów, należy użyć tego okna dialogowego. Jeśli nie masz pewności, które pola do wprowadzania w tym oknie dialogowym, warto kliknij przycisk Anuluj, a następnie sprawdź relacji tabeli.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji zobacz Przewodnik po relacjach pomiędzy tabelami lub Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

  Istnieje możliwość, że pola w sekcji pola dostępne w innych tabelach listy pól pośrednio dotyczy źródła rekordów dla formularza lub raportu za pomocą jednej z tabel w sekcji pola dostępne w powiązanych tabelach. Jeśli jest to możliwe, przeciąganie pola z powiązanych tabel do formularza lub raportu może spowodować jedną lub więcej tabel przenieść z sekcji pól dostępne w innych tabelach do sekcji pola dostępne w powiązanych tabelach.

 • W przypadku instrukcji SELECT lub zapisanej kwerendy źródła rekordów dla formularza lub raportu można wyświetlać i edytować źródło rekordów w Konstruktorze kwerend prawym przyciskiem myszy dowolne pole na liście pól, a następnie klikając polecenie Edytuj źródło rekordów. Jeśli źródło rekordów jest tabela, to polecenie wywołuje Konstruktora kwerend w tabeli. Program Access poprosi, jeśli chcesz utworzyć kwerenda oparta na tabeli; Kliknij przycisk Tak, aby zmienić źródło rekordów do kwerendy lub nie, aby pozostawić bez zmian źródła rekordów.

 • Klikając pozycję Edytuj tabelę obok nazwy tabeli lub klikając prawym przyciskiem myszy nazwę tabeli, na liście pól, a następnie klikając polecenie Otwórz tabelę w widoku arkusza danych, można otworzyć tabelę w widoku arkusza danych.

 • W bazie danych klienta na liście pól umożliwia dodawanie pole odnośnika do tabeli, wykonując następujące czynności:

  Uwaga : Ta procedura nie dotyczą tabel w bazach danych sieci web (bazy danych, które mają być zgodne z Publikuj w funkcji usług programu Access).

 • Kliknij przycisk Edytuj tabelę obok tabeli, w której chcesz dodać pole odnośnika.

  Tabela zostanie wyświetlona w widoku Arkusz danych.

 • Przeciągnij pole z listy pól do arkusza danych.

 • Zostanie uruchomiony Kreator odnośników. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Na ostatniej stronie kliknij przycisk Zakończ.

 • Okienko zadań Lista pól z prawej strony obszaru roboczego programu Access można Oddokuj, umieszczając wskaźnik na pasku tytułu listy pól, dopóki nie zmieni się w Przenieś wskaźnik myszy Wskaźnik przenoszenia , a następnie przeciągając listy pól w lewo. Ustaw listy dowolne miejsce w obszarze roboczym lub zadokowania do lewej części obszaru roboczego, przeciągając ją maksymalnie w lewo.

Początek strony

Dodawanie pola do formularza lub raportu bez korzystania z listy pól

Ogólnie za pomocą listy pól jest najprostszym sposobem, aby dodać pola do formularza lub raportu. Można jednak także dodać pole najpierw tworząc kontrolki, a następnie powiązanie z polem. Poniższa procedura pokazano, jak.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz lub raport, a następnie kliknij polecenie Widok układu lub Widok projektu.

  Kreatorów formantów    Za pomocą kreatorów formantów ułatwia tworzenie przyciski poleceń, pola list, podformularze, pola kombi i grupy opcji. Kreatora kontroli zapyta o szereg pytań dotyczących sposobu formantu ma wyglądać i działać, a następnie tworzy formant i ustawia właściwości formantu w zależności od odpowiedzi. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij strzałkę w dół obok galerii kontrolki. Jeśli nie jest podświetlona Użyj kreatorów kontrolek, kliknij go, aby ją zaznaczyć.

  Obraz przycisku

  Aby tworzyć formanty bez pomocy kreatorów, należy upewnić się, że przycisk Użyj kreatorów formantów nie jest zaznaczony.

  Obraz przycisku

 2. Na karcie Projektowanie w galerii kontrolki kliknij narzędzie typu formantu, który chcesz dodać.

  Aby określić nazwę narzędzia, należy umieścić nad nim wskaźnik. Program Access wyświetli nazwę narzędzia.

 3. Kliknij formularz lub raport, w którym chcesz umieścić kontrolkę.

 4. Jeśli został zaznaczony przycisk Użyj kreatorów formantów, a z umieszczonym formantem został skojarzony kreator, zostanie on uruchomiony i przeprowadzi użytkownika przez proces określania ustawień dla formantu.

 5. Jeśli położenie wstawionego formantu będzie nieodpowiednie, można go przenieść, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kontrolkę, aby go zaznaczyć. W przypadku etykietę skojarzony z formantem, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij etykietę, aby go zaznaczyć także.

  2. Umieść wskaźnik na formancie i poczekaj, aż zmieni się we wskaźnik przenoszenia Wskaźnik przenoszenia .

  3. Kliknij i przeciągnij formant, aby przenieść go do odpowiedniej lokalizacji.

Kreator formantów może zawierać kroki dotyczące wiązania formantu z polem. Jeśli kreator nie powiązał formantu z polem i typ formantu pozwala wyświetlać dane (jest to na przykład pole tekstowe lub pole kombi), należy wprowadzić nazwę pola lub wyrażenie we właściwości Źródło formantu formantu, aby wyświetlić w nim dane. Następująca procedura umożliwia powiązanie formantu z polem.

 1. Wyświetl arkusz właściwości dla formantu, klikając formant, a następnie naciskając klawisz F4.

 2. Na karcie Dane arkusza właściwości kliknij strzałkę listy rozwijanej obok właściwości Źródło formantu i wybierz pole, które chcesz wyświetlić w formancie. W polu Źródło formantu można także wpisać wyrażenie.

  Aby uzyskać więcej informacji o wyrażeniach, zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×