Dodawanie pola do formularza lub raportu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okienko Lista pól umożliwia szybkie dodawanie pól do formularza lub raportu. Po kliknięciu dwukrotnym pola znajdującego się w okienku Lista pól (lub przeciągnięciu go z listy do formularza albo raportu) program Microsoft Office Access 2007 automatycznie tworzy odpowiedni formant służący do wyświetlania pola — na przykład pole tekstowe lub pole wyboru — a następnie wiąże ten formant z polem.

Jeśli nie masz istniejącego formularza lub raportu, aby dodać pola do, zobacz Tworzenie formularza za pomocą narzędzia formularz lub Tworzenie prostego raportu , ułatwiające rozpoczęcie pracy.

Porada: W programie Access 2010 raporty mają układy sterowania, które ułatwiają organizowanie elementów wyrównane i odnaleźć dobre!

Co chcesz zrobić?

Dodawanie pola do formularza lub raportu przy użyciu okienka Lista pól

Dodawanie pola do formularza lub raportu w widoku projektu

Dowiedz się więcej o okienka Lista pól

Dodawanie pola do formularza lub raportu przy użyciu okienka Lista pól

 1. Otwórz raport w widoku Układ lub Projekt.

  Jeśli okienko Lista pól nie jest wyświetlane, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Format w grupie Elementy sterujące kliknij przycisk Dodaj istniejące pola Obraz przycisku . Obraz przycisku

  • Naciśnij klawisze ALT+F8.

 2. W okienku Lista pól znajdź tabelę zawierającą pole, które chcesz dodać. Aby wyświetlić lub ukryć listę pól w każdej tabeli, kliknij znak plus (+) lub minus () obok nazwy tabeli.

  Uwaga: Jeśli baza danych nie zawiera żadnych tabel, okienko Lista pól jest puste.

 3. Po znalezieniu pola, które ma zostać dodane, wykonaj jedną z następujących czynności, aby dodać je do formularza lub raportu:

  • Kliknij dwukrotnie pole.

  • Przeciągnij pole z okienka Lista pól do formularza lub raportu.

  • Przytrzymaj klawisz CTRL i kliknij kilka pól, a następnie przeciągnij wszystkie jednocześnie do formularza lub raportu.

   Uwaga: Tej techniki można używać wyłącznie w przypadku pól znajdujących się w sekcji Pola dostępne w tym widoku w okienku Lista pól.

  • Dodaj zakres pól z okienka Lista pól do formularza lub raportu, wykonując następujące czynności:

  • Kliknij pierwsze pole w zakresie.

  • Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, a następnie kliknij ostatnie pole w zakresie.

   Program Access zaznaczy kliknięte pola oraz pola znajdujące się między nimi na liście.

  • Przeciągnij wszystkie zaznaczone pola do formularza lub raportu.

   Uwaga: Tej techniki można używać wyłącznie w przypadku pól znajdujących się w sekcji Pola dostępne w tym widoku w okienku Lista pól.

 4. Program Office Access 2007 utworzy odpowiedni formant, aby wyświetlić każde pole, a także powiąże formant z polem. Oprócz tego program Access utworzy dołączoną etykietę dla formantu. Etykietę można edytować, klikając ją raz, aby ją zaznaczyć, a następnie klikając etykietę ponownie, aby umieścić w niej punkt wstawiania. Etykietę można następnie edytować tak samo, jak tekst w dokumencie.

 5. Jeśli pole ma zostać wyświetlone w innym typie formantu niż formant automatycznie utworzony przez program Access, można zmienić typ formantu na inny pod warunkiem, że będzie on odpowiedni dla danego pola. Pole kombi można na przykład zmienić na pole tekstowe lub pole listy, jednak nie można zmienić pola kombi na przycisk polecenia.

  Zmienianie typu formantu na inny

  1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu Obraz przycisku .

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Zmień na.

   Jeśli element menu Zmień na jest niedostępny, oznacza to, że żaden inny typ formantu nie jest odpowiedni dla tego pola. W przeciwnym przypadku program Access wyświetli listę typów formantów.

  3. Kliknij jeden z dostępnych typów formantów, na który chcesz zmienić istniejący typ.

   Formant pozostanie powiązany z polem, jednak może zaistnieć potrzeba ustawienia pewnych właściwości tak, aby dostosować działanie nowego typu formantu do potrzeb użytkownika. Aby wyświetlić arkusz właściwości formantu, kliknij formant, aby go zaznaczyć, a następnie naciśnij klawisz F4.

Początek strony

Dodawanie pola do formularza lub raportu w widoku Projekt

Zazwyczaj najprostszym sposobem dodania pola do formularza lub raportu jest użycie okienka Lista pól. Pole można dodać także przez utworzenie formantu, a następnie powiązanie go z polem. W poniższej procedurze opisano, jak to zrobić.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku Projekt, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

  Kreatorzy formantów    Za pomocą Kreatorów formantów można tworzyć przyciski poleceń, pola list, podformularze, pola kombi oraz grupy opcji. Kreator formantów wyświetla listę pytań dotyczących żądanego wyglądu i działania formantu, a następnie tworzy go i ustawia jego właściwości na podstawie odpowiedzi użytkownika. Jeśli przycisk Użyj kreatorów formantów na karcie Projektowanie w grupie Formanty nie jest wyróżniony, należy go wyróżnić kliknięciem.

  Obraz przycisku

  Aby tworzyć formanty bez pomocy kreatorów, należy upewnić się, że przycisk Użyj kreatorów formantów nie jest zaznaczony.

  Obraz przycisku

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Formanty kliknij narzędzie dla typu formantu, który chcesz dodać.

  Obraz wstążki programu Access

  Aby określić nazwę narzędzia, należy umieścić nad nim wskaźnik. Program Access wyświetli nazwę narzędzia.

 3. Na siatce projektu raportu lub formularza kliknij w miejscu, w którym chcesz ustawić lewy górny róg formantu. Kliknij raz, aby utworzyć formant o domyślnych wymiarach. Aby utworzyć formant o żądanych wymiarach, kliknij narzędzie, a następnie przeciągnij w siatce projektu formularza.

 4. Jeśli został zaznaczony przycisk Użyj kreatorów formantów, a z umieszczonym formantem został skojarzony kreator, zostanie on uruchomiony i przeprowadzi użytkownika przez proces określania ustawień dla formantu.

 5. Jeśli położenie wstawionego formantu będzie nieodpowiednie, można go przenieść, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij formant, aby go zaznaczyć.

  2. Umieść wskaźnik na kontrolki, aż zmieni się w Przenieś wskaźnik Wskaźnik przenoszenia .

  3. Kliknij i przeciągnij formant, aby przenieść go do odpowiedniej lokalizacji.

Kreator formantów może zawierać kroki dotyczące wiązania formantu z polem. Jeśli kreator nie powiązał formantu z polem i typ formantu pozwala wyświetlać dane (jest to na przykład pole tekstowe lub pole kombi), należy wprowadzić nazwę pola lub wyrażenie we właściwości Źródło formantu formantu, aby wyświetlić w nim dane. Następująca procedura umożliwia powiązanie formantu z polem.

 1. Wyświetl arkusz właściwości dla formantu, klikając formant, a następnie naciskając klawisz F4.

 2. Na karcie Dane arkusza właściwości kliknij strzałkę listy rozwijanej obok właściwości Źródło formantu i wybierz pole, które chcesz wyświetlić w formancie. W polu Źródło formantu można także wpisać wyrażenie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat wyrażeń zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Początek strony

Dowiedz się więcej o okienka Lista pól

Poniższa lista zawiera wskazówki dotyczące pracy z okienkiem Lista pól, które mogą ułatwić dodawanie pól do formularza lub raportu. Aby wyświetlić okienko Lista pól, należy otworzyć formularz lub raport w widoku Układ lub Projekt, a następnie nacisnąć klawisze ALT+F8.

 • Jeśli właściwość Źródło rekordów formularza lub raportu jest pusta, a pole zostanie przeciągnięte z okienka Lista pól do formularza lub raportu, program Access automatycznie wypełni właściwość Źródło rekordów formularza lub raportu.

 • Jeśli właściwość Źródło rekordów formularza lub raportu jest instrukcją SELECT lub nazwą tabeli, istnieje możliwość przełączania wyświetlania okienka Lista pól między dwoma następującymi stanami:

  • Wszystkie pola bazy danych    Wyświetla sekcje Pola dostępne w tym widoku, Pola dostępne w powiązanych tabelach (jeśli takie tabele istnieją) i Pola dostępne w innych tabelach (jeśli takie tabele istnieją).

  • Tylko pola źródła rekordów    Wyświetla tylko sekcję Pola dostępne dla tego widoku.

   Aby przełączyć się między tymi dwoma trybami, u dołu okienka Lista pól należy kliknąć łącze Pokaż tylko pola z bieżącego źródła rekordów lub Pokaż wszystkie tabele.

   Uwaga: Jeśli jako właściwość Źródło rekordów raportu lub formularza zostanie ustawiona zapisana kwerenda, w okienku Lista pól będzie wyświetlana tylko sekcja Pola dostępne dla tego widoku (łącze Pokaż wszystkie tabele nie będzie wyświetlane u dołu okienka Lista pól). Aby edytować źródło rekordów, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy jedno z pól, a następnie kliknąć polecenie Edytuj źródło rekordów.

 • Jeśli jako właściwość Źródło rekordów formularza lub raportu zostanie ustawiona tabela, a następnie do formularza lub raportu zostanie przeciągnięte pole z sekcji Pola dostępne w tabelach pokrewnych w okienku Lista pól, program Access zmieni właściwość Źródło rekordów formularza lub raportu na instrukcję SELECT, która uwzględnia dodane pole. Jeśli program Access nie będzie mógł określić, jak powiązać tabele, zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybieranie relacji, które umożliwia wybranie odpowiedniej relacji.

 • Jeśli pole zostanie przeciągnięte z sekcji Pola dostępne w innych tabelach w okienku Lista pól do formularza lub raportu, program Access wyświetli okno dialogowe Określanie relacji. To okno dialogowe służy do określania relacji między inną tabelą a źródłem rekordów formularza lub raportu. W przypadku braku pewności co do tego, które pola należy wprowadzić w tym oknie dialogowym, można kliknąć przycisk Anuluj, a następnie sprawdzić relacje tabel.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat relacji zobacz Przewodnik po relacjach pomiędzy tabelami lub Tworzenie, edytowanie i usuwanie relacji.

  Pole w sekcji Pola dostępne w innych tabelach w okienku Lista pól może być pośrednio powiązane ze źródłem rekordów formularza lub raportu za pośrednictwem jednej z tabel w sekcji Pola dostępne w powiązanych tabelach. W takim wypadku przeciągnięcie pola z jednej z powiązanych tabel do formularza lub raportu może spowodować przeniesienie jednej lub więcej tabel z sekcji Pola dostępne w innych tabelach do sekcji Pola dostępne w powiązanych tabelach.

 • Jeśli źródłem rekordów formularza lub raportu jest instrukcja SELECT lub zapisana kwerenda, źródło rekordów można wyświetlać i edytować w Konstruktorze kwerend, klikając prawym przyciskiem myszy dowolne pole w okienku Lista pól, a następnie klikając polecenie Edytuj źródło rekordów. Jeśli źródłem rekordów jest tabela, polecenie wywołuje Konstruktora kwerend dla tabeli. Program Access spyta, czy użytkownik chce utworzyć kwerendę na podstawie tabeli. Aby zmienić źródło rekordów na kwerendę, należy kliknąć przycisk Tak. Aby pozostawić źródło rekordów bez zmian, należy kliknąć przycisk Nie.

 • Tabelę można otworzyć w widoku Arkusz danych, klikając przycisk Edytuj tabelę obok nazwy tabeli lub klikając prawym przyciskiem myszy nazwę tabeli w okienku Lista pól, a następnie klikając polecenie Otwórz tabelę w widoku arkusza danych.

 • Za pomocą okienka Lista pól można dodać do tabeli pole odnośnika, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Edytuj tabelę obok tabeli, w której chcesz dodać pole odnośnika.

   Tabela zostanie wyświetlona w widoku Arkusz danych.

  2. Przeciągnij pole z okienka Lista pól do arkusza danych.

  3. Zostanie uruchomiony Kreator odnośników. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora. Na ostatniej stronie kliknij przycisk Zakończ.

 • Okienko Lista pól z prawej strony obszaru roboczego programu Access można Oddokuj, umieszczając wskaźnik na pasku tytułu okienka Lista pól, dopóki nie zmieni się w Przenieś wskaźnik myszy Wskaźnik przenoszenia , a następnie przeciągając okienka Lista pól z lewej strony. Ustaw listy dowolne miejsce w obszarze roboczym lub zadokowania do lewej części obszaru roboczego, przeciągając ją maksymalnie w lewo.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×