Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dodawanie podpisu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Dla osób, które nie są za pomocą czytnika ekranu, zobacz Tworzenie i dodawanie podpisu do wiadomości (w systemie Windows) lub Tworzenie i wstawianie podpisu w programie Outlook dla komputerów Macintosh.

Za pomocą Outlook 2016 klawiatury i z czytnika ekranu, takich jak JAWS lub Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać podpis. Podpis jest automatycznie umieszczany w dolnej części nowych wiadomości e-mail, łącznie z odpowiedziami i wiadomości e-mail można do przodu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Tworzenie nowego podpisu

Nie musisz zawsze używać tego samego podpisu. Możesz używać innego podpisu do każdego typu wiadomości e-mail. Na przykład podpis firmowy może zawierać imię i nazwisko, stanowisko i informacje kontaktowe, a podpis domowy może zawierać tylko nick i obraz.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Alt + F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook i usłyszeć "Opcje programu Outlook".

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Poczta”.

 3. Naciśnij klawisze Alt + N, wprowadź. Zostanie wyświetlone okno dialogowe podpisy i papeteria i słyszysz: "podpisy i papeteria okno dialogowe. Strony podpis e-mail." Programu Narrator, możesz usłyszeć: "podpisy i papeteria. Przycisk OK."

 4. Aby utworzyć nowy podpis, naciśnij klawisze Alt + N, Enter. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy podpis , a słyszysz: "nowe okno dialogowe podpis. Wpisz nazwę dla tego podpisu." Programu Narrator słyszysz "nowy podpis. Wpisz nazwę dla tego podpisu."

 5. Wpisz nazwę dla tego podpisu. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Porada: Nadaj podpisowi opisową nazwę, na przykład „firmowy zwrot pożegnalny”. Dobra nazwa może ułatwić znalezienie odpowiedniego podpisu w przyszłości.

 6. Fokus powróci do pola Wybierz podpis do edycji w oknie dialogowym Podpisy i papeterie.

 7. Jeśli w programie Outlook używasz wielu kont e-mail, wybierz konto, które będzie używać tego podpisu.

  • Aby zmienić pole Konto e-mail, naciśnij klawisze Alt + A. Słyszysz "Pola kombi dwukropek konta E-mail" i nazwa wybranego podpisu. Programu Narrator możesz usłyszeć tylko nazwę wybranego podpisu.

  • Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 8. Aby zaznaczyć odpowiedni podpis, który ma być automatycznie dodawana do wszystkich nowych wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Alt + M, aby przejść do listy rozwijanej Nowych wiadomości. Słyszysz: "podpisy i stacjonarnych okno dialogowe. Aby zmienić wybór, użyj klawiszy strzałek". Górę lub w dół klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedni podpis, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 9. Aby zaznaczyć podpis, które mają być automatycznie dodawane (automatyczne logowania) podczas odpowiadania na lub przesyłanie dalej wiadomości, naciśnij klawisze Alt + F, aby przejść do listy rozwijanej Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Słyszysz: "podpisy i stacjonarnych okno dialogowe. Aby zmienić wybór, użyj klawiszy strzałek". Programu Narrator możesz usłyszeć tylko podpis zaznaczony. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do odpowiedni podpis, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 10. Aby otworzyć pole Edytuj podpis i dodać tekst podpisu, naciśnij klawisze Alt+T, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Niedostępne poza otwartą wiadomością”. W Narratorze usłyszysz komunikat „Edytuj podpis. Edytowanie tekstu”. Fokus znajdzie się w polu Podpis.

 11. Wpisz tekst podpisu.

  Porada: Oprócz tekstu możesz dodać obraz w polu Podpis, taki jak logo lub obrazu podpisu odręcznego. Aby dodać obraz, a następnie naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "obrazy... przycisk" (programu Narrator słyszysz "Przycisk obrazy"), a następnie naciśnij klawisz Enter. Otwiera okno dialogowe Wstawianie obrazu, którego można przeglądać obrazu ma. Na obrazie, należy nacisnąć klawisz Enter.

 12. Użyj klawisza Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć okno Podpisy.

 13. Aby zamknąć okno Opcje programu Outlook, użyj klawisza Tab w celu przejścia do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Fokus powróci do punktu wyjścia.

Skróty klawiaturowe dotyczące formatowania podpisów

Oto kilka skrótów klawiaturowych, których możesz użyć do formatowania podpisu wiadomości e-mail:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Zastosowanie pogrubienia

Ctrl+B

Zastosowanie podkreślenia

Ctrl+U

Usunięcie formatowania tekstu

Ctrl+Spacja

Zmiana czcionki

Alt+T

Wyrównanie do lewej

Ctrl+L

Wyrównanie tekstu do środka

Ctrl+C

Wyrównywanie do prawej

Ctrl+R

Wstawianie podpisu

 1. Podczas redagowania wiadomości w programie Outlook naciśnij klawisze Alt+N, aby przejść do karty Wstawianie, a następnie klawisze AS, aby otworzyć opcję Podpis.

 2. Jeśli jest dostępny tylko jeden podpis i to ten podpis chcesz dodać, naciśnij klawisz Enter. Jeśli masz więcej podpisów, naciskaj klawisz Strzałka w dół, aby wybrać podpis. Podczas nawigowania po podpisach czytnik zawartości ekranu odczytuje ich nazwy. Aby wstawić odpowiedni podpis, naciśnij klawisz Enter

  Podpis zostanie dodany, a fokus wróci do wiadomości.

Ustawianie podpisu domyślnego

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Alt+F, T. Zostanie otwarte okno Opcje programu Outlook.

 2. W razie potrzeby naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aż usłyszysz komunikat: „Poczta”. Naciśnij klawisze Alt+N. Czytnik zawartości ekranu poinformuje: „Przycisk Podpisy”. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisy i papeterie.

 3. Jeśli korzystasz z kilku kont e-mail, naciśnij klawisze Alt+A, aby przejść do listy Konto e-mail. Użyj klawiszy strzałek do nawigowania po liście, a po przejściu do konta, dla którego chcesz ustawić podpisy, naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby dodać podpis domyślny do nowych wiadomości redagowanych przy użyciu tego konta, naciśnij klawisze Alt+M w celu przejścia do listy Nowe wiadomości. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby dodać podpis domyślny do Twoich odpowiedzi lub wiadomości przesłanych dalej, naciśnij klawisze Alt+F w celu przejścia do listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Aby zapisać zmiany, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Przycisk OK”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Okno dialogowe Podpisy i papeterie zostanie zamknięte i wrócisz do okna Opcje programu Outlook. Aby zamknąć to okno i wrócić do skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz Esc.

Usuwanie podpisu domyślnego

 1. Jeśli używasz programu Outlook dla wielu kont e-mail, w oknie dialogowym podpisy i papeterie, zaznacz konto e-mail zawierający podpis, który chcesz usunąć.

 2. Aby przejść do pola Wybierz podpis do edycji, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "Wybierz podpis do edycji," nazwą aktualnie zaznaczonego podpisu.

 3. Aby zaznaczyć podpis, użyj w górę lub klawisz strzałki w dół aż usłyszysz odpowiedni podpis.

 4. Aby usunąć podpis, naciśnij klawisze Alt + D. Zostanie otwarte okno powiadomienie i słyszysz: "Przycisk Tak." Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W programie Outlook 2016 dla komputerów Mac możesz dodać podpis przy użyciu klawiatury i funkcji VoiceOver, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Mac OS. Możesz ustawić podpis tak, aby był automatycznie wyświetlany na końcu nowych wiadomości e-mail, Twoich odpowiedzi oraz wiadomości przesłanych dalej.

Uwagi: 

W tym temacie

Tworzenie nowego podpisu

Nie musisz zawsze używać tego samego podpisu. Możesz używać innego podpisu do każdego typu wiadomości e-mail. Na przykład podpis firmowy może zawierać imię i nazwisko, stanowisko i informacje kontaktowe, a podpis domowy może zawierać tylko nick i obraz.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu.

 2. Naciśnij jeden raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Outlook”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Preferencje, wielokropek”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje programu Outlook. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Podpisy”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisy. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Dodaj podpis”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 6. Fokus jest przenoszony do pola podpisu, a tekst podpisu.

  Porada: Oprócz tekstu możesz dodać obraz w polu Podpis, taki jak logo lub obrazu podpisu odręcznego. Aby dodać obraz, skopiuj go w folderze lub na pulpicie i umieszczanie go w miejsce, w którym mają być wyświetlane w polu podpisu.

 7. Aby nadać podpisowi opisową nazwę, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz komunikat: „Bez tytułu, zaznaczona zawartość, edytowanie tekstu”. Jesteś teraz w polu Nazwa podpisu, w którym możesz wpisać nową nazwę.

 8. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz, jak funkcja VoiceOver odczytuje nazwę Twojego konta e-mail.

  Jeśli w programie Outlook używasz wielu kont e-mail, wybierz konto, które będzie domyślnie używać tego podpisu. Aby otworzyć listę kont, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby poruszać się po liście, a gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby je wybrać.

 9. Aby automatycznie dodawać ten podpis do wszystkich nowych wiadomości redagowanych i wysyłanych przy użyciu tego konta, naciśnij klawisz Tab jeden raz. Fokus znajdzie się na liście Nowe wiadomości. Domyślnie zaznaczona jest opcja Brak. Funkcja VoiceOver poinformuje: „Przycisk podręczny Brak”.

 10. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do podpisu. Gdy usłyszysz odpowiedni podpis, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 11. Jeśli chcesz automatycznie umieszczać podpis we wszystkich wiadomościach odpowiadać na i raz do przodu, naciśnij klawisz Tab. Fokus znajduje się na liście odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Domyślnie opcja Brak jest zaznaczone. Funkcja voiceOver informuje o: "Brak, wyskakujące przycisku."

 12. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć listę. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aby przejść do podpisu. Gdy usłyszysz odpowiedni podpis, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby go wybrać.

 13. Naciśnij klawisze Command+W, aby zamknąć okno dialogowe Podpisy i powrócić do punktu wyjścia.

Wstawianie podpisu

 1. Podczas redagowania wiadomości w programie Outlook naciskaj klawisze Shift+Tab, aż funkcja VoiceOver poinformuje: „Przycisk menu Podpis”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 2. Zostanie otwarte podmenu Podpisy. Naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę, aby przechodzić między elementami na liście. Gdy usłyszysz podpis, którego chcesz użyć, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

  Podpis zostanie dodany do wiadomości. Fokus pozostanie na przycisku Podpis na wstążce. Aby przenieść fokus do treści wiadomości, naciskaj klawisz Tab.

Ustawianie podpisu domyślnego

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control+Opcja+M, aby przejść do paska menu.

 2. Naciśnij jeden raz klawisz Strzałka w prawo. Usłyszysz komunikat: „Outlook”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby otworzyć menu.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Preferencje, wielokropek”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby wybrać tę pozycję.

 4. Zostanie otwarte okno dialogowe Preferencje programu Outlook. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Przycisk Podpisy”. Naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe Podpisy. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz, jak funkcja VoiceOver odczytuje nazwę Twojego konta e-mail.

 6. Jeśli w programie Outlook używasz wielu kont e-mail, wybierz konto, które będzie używać tego podpisu. Aby otworzyć listę kont, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby poruszać się po liście, a gdy usłyszysz nazwę odpowiedniego konta, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja, aby je wybrać.

 7. Aby dodać podpis domyślny do nowych wiadomości redagowanych przy użyciu tego konta, naciśnij klawisz Tab jeden raz w celu przejścia do listy Nowe wiadomości. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Control+Opcja+Spacja.

 8. Aby dodać podpis domyślny do Twoich odpowiedzi lub wiadomości przesłanych dalej, naciśnij klawisz Tab jeden raz w celu przejścia do listy Odpowiedzi/wiadomości przesłane dalej. Usłyszysz nazwę aktualnie zaznaczonej pozycji. Aby otworzyć listę opcji, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Za pomocą klawiszy Strzałka w górę lub Strzałka w dół przejdź do odpowiedniego podpisu, a następnie naciśnij klawisz Control+Opcja+Spacja.

 9. Naciśnij klawisze Command+W, aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe Podpisy.

Usuwanie podpisu domyślnego

 1. Aby przejść do listy nazwę podpisu, naciśnij klawisz Tab lub Shift + Tab, aż usłyszysz "Wybierz podpis nazwę tabeli," nazwą aktualnie zaznaczonego podpisu.

 2. Aby zaznaczyć podpis, użyj w górę lub klawisz strzałki w dół aż usłyszysz odpowiedni podpis.

 3. Aby usunąć podpis, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Usunąć przycisk Podpisy zaznaczonego", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Zostanie otwarte okno powiadomienia.

 4. Naciskaj klawisz Tab w jeden raz. Słyszysz: "Usuń domyślnego przycisku". Naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×