Dodawanie połączonego źródła danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W większości przedsiębiorstw powiązane ze sobą dane są przechowywane w różnych lokalizacjach. Informacje o produktach mogą być na przykład przechowywane w jednej lokalizacji, a informacje o kategoriach produktów — w innej. Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umożliwia łatwe łączenie ze sobą źródeł danych zawierających powiązane dane. Można nawet łączyć źródła danych różnych typów — na przykład plik XML z bazą danych SQL. W wyniku połączenia wielu źródeł danych powstaje jedno źródło danych, które jest wyświetlane w bibliotece źródeł danych wraz ze wszystkimi innymi źródłami danych użytkownika.

Po utworzeniu połączonego źródła danych, można używać go innego źródła danych — na przykład, można utworzyć widok danych, w którym są wyświetlane dane ze wszystkich źródeł danych w jedno źródło połączone. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia widoku danych połączonego źródła danych zobacz artykuł Wyświetlanie danych z wielu źródeł w jednym widoku danych.

W tym artykule

Scalanie i dołączanie do danych?

Łącze źródeł danych przez ich scalanie

Łącze źródeł danych przez ich połączenie

Scalenie czy sprzężenie danych?

Podczas łączenia źródeł danych są dostępne dwie możliwości: scalenie źródeł danych lub ich sprzężenie.

Scalenie    Dane są scalane wtedy, gdy wszystkie łączone ze sobą źródła danych mają dokładnie takie same zestawy pól. Jeśli na przykład łączone są ze sobą tabele Produkty umieszczone w różnych bazach danych i każda z tych tabel zawiera dokładnie takie same pola jak wszystkie pozostałe, dane są scalane. W wyniku tego scalenia z kilku mniejszych tabel jest tworzona jedna większa. Scalanie danych jest szczególnie przydatne wtedy, gdy trzeba posortować, pogrupować lub wyfiltrować wiele jednakowych źródeł danych w jednym widoku danych.

Źródło danych zawierające rekordy 1-5 scalone ze źródłem danych zawierającym rekordy 6-10
Tabela produkty zawierające produkty 1-5 i tabeli Produkty zawierające produkty 6-10 mają takie same pola. Scalanie dwóch tabel jest tworzona tabela Produkty zawierające produkty 1-10.

Sprzężenie    Sprzężenie danych ma miejsce wtedy, gdy dwa oddzielne źródła danych mają jedno wspólne pole. Jeśli na przykład tabela Produkty jest łączona z tabelą Kategorie za pośrednictwem pola Identyfikator kategorii, dane są sprzęgane. Sprzęganie danych jest szczególnie przydatne wtedy, gdy trzeba przedstawić powiązane źródła danych w jednym widoku danych.

Dwa różniące się od siebie źródła danych sprzężone w jedno większe źródło danych zawierające wszystkie pola z obu źródeł składowych skojarzonych za pomocą wspólnego pola.
W tabeli Produkty i tabeli Kategorie sprzężone w większą tabelę, która zawiera wszystkie pola w obu tabelach związanych z nimi według pola CategoryID.

Początek strony

Łączenie źródeł danych przez ich scalenie

Jeśli w celu utworzenia jednego źródła danych ma zostać połączonych wiele źródeł danych zawierających identyczne pola, należy je połączyć przez scalenie:

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Połączone źródła kliknij przycisk Utwórz nowe połączone źródło.

  Jeśli nagłówek Połączone źródła jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączone źródło.

 4. W Kreatorze łączenia źródeł danych w obszarze Dostępne źródła danych kliknij wybrane źródło danych i kliknij przycisk Dodaj. Następnie kliknij źródło danych, które chcesz połączyć z pierwszym źródłem i kliknij przycisk Dodaj.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze Wybierz typ łącza, który najlepiej odpowiada relacji między wybranymi źródłami kliknij opcję Scal zawartość źródeł danych. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz sortować, grupować i filtrować źródła jako jedną długą listę.

 7. Kliknij przycisk Zakończ.

  Informacje o obu źródłach danych oraz wybranym typie łącza zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.

 8. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne.

 9. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego źródła danych.

 10. Kliknij przycisk OK.

  W bibliotece źródeł danych w obszarze Połączone źródła można zobaczyć nowe połączone źródło danych.

Początek strony

Łączenie źródeł danych przez ich sprzężenie

Jeśli dwa oddzielne źródła danych mają jedno wspólne pole umożliwiające ich skojarzenie, należy je połączyć przez sprzężenie:

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Połączone źródła kliknij pozycję Utwórz nowe połączone źródło.

  Jeśli nagłówek Połączone źródła jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij przycisk Konfiguruj połączone źródło.

 4. W Kreatorze łączenia źródeł danych w obszarze Dostępne źródła danych kliknij wybrane źródło danych i kliknij przycisk Dodaj. Następnie kliknij źródło danych, które chcesz połączyć z pierwszym źródłem i kliknij przycisk Dodaj.

  Pierwsza strona Kreatora łączenia źródeł danych zawierająca listę dostępnych źródeł danych

  Uwaga : Do utworzenia jednego połączonego źródła danych można użyć dwóch lub kilku źródeł danych.

 5. Kliknij przycisk Dalej.

 6. W obszarze Wybierz typ łącza, który najlepiej odpowiada relacji między wybranymi źródłami kliknij przycisk Połącz zawartość źródeł danych, używając szczegółów źródła danych do wstawienia widoków danych i połączonych widoków podrzędnych.

 7. Jeśli nie wszystkie łączone źródła danych są tabelami baz danych, kliknij przycisk Zakończ. Jeśli są łączone tabele baz danych, na przykład dwie tabele danych SQL, kliknij przycisk Dalej.

  Ważne : W przypadku łączenia dwóch tabel znajdujących się w tej samej bazie danych jest wyświetlany monit o wybranie pola, które w obu tabelach zawiera odpowiadające sobie dane. Jeśli łączone są więcej niż dwie tabele z tej samej bazy danych, dwie tabele z różnych baz danych lub też źródła danych, które nie są tabelami bazy danych, należy przejść do kroku 8.

  Jeśli są łączone dwie tabele znajdujące się w tej samej bazie danych, w Kreatorze łączenia źródeł danych należy wybrać kolumny zawierające odpowiadające sobie pola. W powyższym przykładzie właściwym polem jest pole Identyfikator kategorii.

  Strona Kreatora łączenia źródeł danych wyświetlana jedynie w przypadku łączenia dwóch tabel należących do tej samej bazy danych

 8. Kliknij przycisk Dalej.

  Domyślnie są wyświetlane wszystkie pola zawarte w obu źródłach danych.

  Aby usunąć pole z wyświetlanego widoku źródła danych, kliknij je na liście Wyświetlane pola, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Strona Kreatora łączenia źródeł danych zawierająca listę dostępnych i wyświetlanych pól

  Aby dodać pole do widoku źródła danych, kliknij je na liście Dostępne pola, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Strona Kreatora łączenia źródeł danych zawierająca listę dostępnych i wyświetlanych pól

 9. Kliknij przycisk Zakończ. Informacje o obu źródłach danych oraz wybranym typie łącza zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Właściwości źródła danych.

 10. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne.

 11. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego źródła danych.

 12. Kliknij przycisk OK.

  W bibliotece źródeł danych w obszarze Połączone źródła można zobaczyć nowe połączone źródło danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×