Dodawanie paska przewijania lub przycisku pokrętła do arkusza

Przy użyciu paska przewijania lub przycisku pokrętła można szybko wprowadzać lub zmieniać zakres wartości.

Co chcesz zrobić?

Informacje o paskach przewijania i przyciskach pokręteł

Dodawanie paska przewijania (formant formularza)

Dodawanie paska przewijania (formant ActiveX)

Dodawanie przycisku pokrętła (formant formularza)

Dodawanie przycisku pokrętła (formant ActiveX)

Informacje o paskach przewijania i przyciskach pokręteł

Pasek przewijania    Umożliwia przewijanie zakresu wartości przez klikanie strzałek przewijania lub przeciąganie suwaka przewijania. Klikając obszar między suwakiem przewijania a dowolną strzałką przewijania, można przewijać stronę wartości (wstępnie ustawiony zakres). Zazwyczaj użytkownik może również wpisać wartość tekstową bezpośrednio w skojarzonej komórce lub polu tekstowym. Pasek przewijania należy stosować wtedy, gdy precyzja jest nieistotna albo konieczne jest ustawianie lub korygowanie dużego zakresu wartości. Pasek przewijania może być używany na przykład do wprowadzania szacunkowych wartości procentowych lub stopniowego korygowania wybranego koloru.

Pasek przewijania (formant formularza)

Przykładowa kontrolka paska przewijania z paska narzędzi formularzy

Pasek przewijania (formant ActiveX)

Przykładowy pasek przewijania (kontrolka ActiveX)

Przycisk pokrętła    Ułatwia zwiększanie i zmniejszanie wartości, takiej jak liczba, godzina lub data. Aby zwiększyć wartość, należy kliknąć strzałkę w górę. Kliknięcie strzałki w dół powoduje zmniejszenie wartości. Ponadto możliwe jest wpisanie wartości tekstowej bezpośrednio w skojarzonej komórce lub polu tekstowym. Przycisk pokrętła może na przykład ułatwić wprowadzanie dnia, miesiąca i roku lub zwiększanie poziomu głośności.

Przycisk pokrętła (formant formularza)

Przykładowa kontrolka pokrętła z paska narzędzi formularzy

Przycisk pokrętła (formant ActiveX)

Przykładowy przycisk pokrętła (kontrolka ActiveX)

Początek strony

Dodawanie paska przewijania (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Pasek przewijania Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik paska przewijania.

  Uwaga   Pasek przewijania, który zostanie dodany, będzie miał orientację pionową.

 4. Aby zmienić orientację paska przewijania na poziomą, przeciągnij jeden z uchwytów zmiany rozmiaru w kierunku po przekątnej.

 5. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Formatuj formant.

  Uwaga   Przed kliknięciem przycisku Właściwości upewnij się, że obiekt, dla którego chcesz wyświetlić lub zmienić właściwości, jest już zaznaczony.

  Aby określić właściwości formantu, wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Wartość bieżąca wprowadź wartość początkową (należącą do podanego niżej zakresu dozwolonych wartości), określającą położenie suwaka przewijania na pasku przewijania. Ta wartość musi spełniać następujące warunki:

   • Nie może być mniejsza niż ustawienie Wartość minimalna (w przeciwnym razie zostanie użyte ustawienie Wartość minimalna).

   • Nie może być większa niż ustawienie Wartość maksymalna (w przeciwnym razie zostanie użyte ustawienie Wartość maksymalna).

  2. W polu Wartość minimalna wprowadź najmniejszą wartość, jaką będzie mógł określić użytkownik przez umieszczenie suwaka przewijania na górze pionowego paska przewijania lub po lewej stronie poziomego paska przewijania.

  3. W polu Wartość maksymalna wprowadź największą wartość, jaką będzie mógł określić użytkownik przez umieszczenie suwaka przewijania na dole pionowego paska przewijania lub po prawej stronie poziomego paska przewijania.

  4. W polu Zmiana przyrostowa wprowadź liczbę określającą, o ile będzie zwiększana lub zmniejszana wartość oraz w jakim stopniu będzie przemieszczany suwak przewijania po kliknięciu jednej ze strzałek umieszczonych na końcach paska przewijania.

  5. W polu Zmiana strony wprowadź liczbę określającą, o ile będzie zwiększana lub zmniejszana wartość oraz w jakim stopniu będzie przemieszczany suwak przewijania po kliknięciu obszaru znajdującego się między suwakiem przewijania i jedną ze strzałek przewijania. Jeśli na przykład dla suwaka przewijania określono wartość minimalną 0 i wartość maksymalną 10 oraz ustawiono właściwość Zmiana strony równą 2, to wartość będzie zwiększana lub zmniejszana o 2 (w tym przypadku o 20% zakresu wartości w polu przewijania) po kliknięciu obszaru znajdującego się między suwakiem przewijania i jedną ze strzałek przewijania.

  6. W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżące położenie suwaka przewijania.

   Połączona komórka zwraca bieżącą wartość odpowiadającą położeniu suwaka przewijania.

   Aby zareagować na wartość komórki określonej w polu Łącze komórki (odpowiadającą bieżącemu położeniu suwaka przewijania), należy użyć tej wartości w formule. Można na przykład utworzyć pasek przewijania określający współczynnik ryzyka, używając następujących właściwości:

Właściwość

Wartość

Wartość bieżąca

100

Wartość minimalna

0

Wartość maksymalna

100

Zmiana przyrostowa

1

Zmiana strony

5

Łącze komórki

C1

Jeśli zostaną zastosowane takie ustawienia, użytkownik będzie mógł dokładnie określić współczynnik, posługując się suwakiem przewijania, albo zwiększać lub zmniejszać współczynnik o wartość 5, klikając obszar znajdujący się między suwakiem przewijania i strzałką.

Następująca formuła w komórce D1 zwraca dokładną wartość na podstawie bieżącej wartości w połączonej komórce:

=JEŻELI(C1 > 50; "Akceptowalne"; "Zbyt wysokie")

Poniższa formuła tablicowa w komórce D1 przypisuje ocenę do współczynnika ryzyka na podstawie bieżącej wartości w połączonej komórce.

=WYSZUKAJ(A4;{0;20;40;60;80};{"F";"D";"C";"B";"A"})

Uwaga   Kliknięcie lewej lub górnej strzałki przewijania po osiągnięciu wartości minimalnej albo kliknięcie prawej lub dolnej strzałki po osiągnięciu wartości maksymalnej nie ma wpływu na zwracaną wartość. Pasek przewijania jest zatrzymywany na wartości minimalnej lub maksymalnej (dozwolone wartości nie są zmieniane w sposób cykliczny).

Początek strony

Dodawanie paska przewijania (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Pasek przewijania Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik paska przewijania.

 4. Aby było można edytować formant, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Czy orientacja jest pionowa, czy pozioma.

Orientation (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla paska przewijania:

Opóźnienie w milisekundach po jednokrotnym kliknięciu paska przewijania.

Delay (formularz)

Zmiana położenia suwaka przewijania po kliknięciu obszaru znajdującego się między suwakiem przewijania i jedną ze strzałek przewijania.

LargeChange (formularz)

Maksymalna dozwolona wartość i minimalna dozwolona wartość.

Max, Min (formularz)

Czy rozmiar suwaka przewijania w obszarze przewijania jest proporcjonalny, czy ustalony.

ProportionalThumb (formularz)

Zmiana położenia suwaka przewijania po kliknięciu jednej ze strzałek przewijania w formancie.

SmallChange (formularz)

Początek strony

Dodawanie przycisku pokrętła (formant formularza)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty formularza kliknij pozycję Przycisk pokrętła Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku pokrętła.

 4. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Formatuj formant.

  Aby ustawić właściwości formantu, wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Wartość bieżąca wprowadź początkowa wartość przycisku pokrętła (należącą do podanego niżej zakresu dozwolonych wartości). Ta wartość musi spełniać następujące warunki:

   • Nie może być mniejsza niż ustawienie Wartość minimalna (w przeciwnym razie zostanie użyte ustawienie Wartość minimalna).

   • Nie może być większa niż ustawienie Wartość maksymalna (w przeciwnym razie zostanie użyte ustawienie Wartość maksymalna).

  2. W polu Wartość minimalna wprowadź najmniejszą wartość, jaką będzie mógł określić użytkownik przez klikanie dolnej strzałki na przycisku pokrętła.

  3. W polu Wartość maksymalna wprowadź największą wartość, jaką będzie mógł określić użytkownik przez klikanie górnej strzałki na przycisku pokrętła.

  4. W polu Zmiana przyrostowa wprowadź liczbę określającą, o ile będzie zwiększana lub zmniejszana wartość po kliknięciu dowolnej ze strzałek.

  5. W polu Łącze komórki wprowadź odwołanie do komórki zawierającej bieżące położenie przycisku pokrętła.

   Połączona komórka zwraca bieżące położenie przycisku pokrętła.

   Aby zareagować na wartość komórki określonej w polu Łącze komórki (odpowiadającą bieżącemu położeniu przycisku pokrętła), należy użyć tej wartości w formule. Można na przykład utworzyć przycisk pokrętła do określania obecnego wieku pracownika, używając następujących właściwości:

Właściwość

Wartość

Wartość bieżąca

35

Wartość minimalna

21

Wartość maksymalna

70

Zmiana przyrostowa

1

Łącze komórki

C1

Jeśli zostaną określone takie ustawienia, użytkownik będzie mógł wprowadzać wiek z zakresu wyznaczonego przez wartość minimalną i wartość maksymalną, klikając przycisk pokrętła. Optymalną wartością początkową jest mediana wieku pracowników, która w tym przykładzie jest równa 35 lat.

Poniższa formuła w komórce D1 ustala okres zatrudnienia na podstawie obecnego wieku (przechowywanego w komórce połączonej z przyciskiem pokrętła) oraz wieku pracownika w momencie zatrudnienia (pobieranego z innego źródła danych). Następnie formuła oblicza wartość procentową w celu wyznaczenia dodatkowego urlopu na podstawie wysługi lat:

=(C1 - B1)* 0,01

Uwaga   Kliknięcie górnej strzałki po osiągnięciu wartości minimalnej albo kliknięcie dolnej strzałki po osiągnięciu wartości maksymalnej nie ma wpływu na zwracaną wartość. Przycisk pokrętła jest zatrzymywany na wartości minimalnej lub maksymalnej (dozwolone wartości nie są zmieniane w sposób cykliczny).

Początek strony

Dodawanie przycisku pokrętła (formant ActiveX)

 1. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją.

  Wyświetlanie karty Deweloper

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. W kategorii Popularne w obszarze Najczęściej używane opcje w pracy z programem Excel zaznacz pole wyboru Pokaż kartę Deweloper na Wstążce, a następnie kliknij przycisk OK.

   Uwaga   Wstążka to element udostępniany przez interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent.

 2. Na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Wstaw, a następnie w obszarze Formanty ActiveX kliknij pozycję Przycisk pokrętła Obraz przycisku.

  controls group

 3. Kliknij arkusz w miejscu, w którym chcesz umieścić lewy górny narożnik przycisku pokrętła.

 4. Aby było można edytować formant, musi być włączony tryb projektowania. Na karcie Deweloper w grupie Formanty włącz opcję Tryb projektowania Obraz przycisku.

 5. Aby określić właściwości formantu, na karcie Deweloper w grupie Formanty kliknij przycisk Właściwości Przycisk edycji kodu.

  Porada   Możesz również kliknąć formant prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknąć polecenie Właściwości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Właściwości. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dowolnej właściwości, zaznacz ją, a następnie naciśnij klawisz F1 w celu wyświetlenia tematu Pomoc języka Visual Basic. Możesz również wpisać nazwę właściwości w polu Szukaj w Pomocy dla języka Visual Basic. Poniższa sekcja zawiera podsumowanie właściwości, które są dostępne.

  Podsumowanie właściwości według kategorii funkcjonalności

Ustawienie

Właściwość

Ogólne:

Czy formant jest ładowany po otwarciu skoroszytu (ignorowane w przypadku formantów ActiveX).

AutoLoad (program Excel)

Czy formant może otrzymywać fokus i reagować na zdarzenia wygenerowane przez użytkownika.

Enabled (formularz)

Czy formant może być edytowany.

Locked (formularz)

Nazwa formantu.

Name (formularz)

Sposób dołączania formantu do znajdujących się poniżej niego komórek (obiekt przestawny, przenoszenie bez zmiany rozmiaru lub przenoszenie ze zmianą rozmiaru).

Placement (program Excel)

Czy można drukować formant.

PrintObject (program Excel)

Czy formant jest widoczny, czy ukryty.

Visible (formularz)

Dane i powiązanie:

Zakres połączony z wartością formantu.

LinkedCell (program Excel)

Zawartość lub stan formantu.

Value (formularz)

Rozmiar i położenie:

Wysokość lub szerokość w punktach.

Height, Width (formularz)

Odległość między formantem a lewą lub górną krawędzią arkusza.

Left, Top (formularz)

Czy orientacja jest pionowa, czy pozioma.

Orientation (formularz)

Formatowanie:

Kolor tła.

BackColor (formularz)

Kolor pierwszego planu.

ForeColor (formularz)

Czy formant ma cień.

Shadow (program Excel)

Klawiatura i mysz:

Niestandardowa ikona myszy.

MouseIcon (formularz)

Typ wskaźnika, który jest wyświetlany, gdy użytkownik umieszcza wskaźnik myszy na określonym obiekcie (na przykład wskaźnik standardowy, strzałka, wskaźnik tekstowy).

MousePointer (formularz)

Ustawienia specyficzne dla przycisku pokrętła:

Opóźnienie w milisekundach po jednokrotnym kliknięciu przycisku pokrętła.

Delay (formularz)

Maksymalna dozwolona wartość i minimalna dozwolona wartość.

Max, Min (formularz)

Zmiana położenia suwaka przewijania po kliknięciu jednej ze strzałek pokrętła w formancie.

SmallChange (formularz)

Początek strony

Dotyczy: Excel 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język