Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wartości w formancie

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Stosując formuły do obliczania wartości formantu na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika w innych formantach, można ułatwić użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na szablonie formularza. Projektując na przykład szablon formularza, który będzie służył firmom usługowym do składania wniosków o zezwolenia, można dodać do formantu formułę, która automatycznie obliczy łączną kwotę, jaką firma będzie musiała zapłacić za wniosek, mnożąc liczbę zezwoleń we wniosku przez opłatę za każde zezwolenie.

W tym artykule

Co to jest formuła?

Używanie dwóch lub więcej operatorów w formule

Wstawianie formuły matematycznej do formantu

Co to jest formuła?

Formuła jest wyrażenie XPath składa się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów użytych do obliczenia i wyświetlenia innych wartości. Formuły można wykonywać następujące zadania:

 • Obliczanie wartości matematycznych z wartości określające podczas projektowania szablonu formularza lub wartości, które użytkownicy będą wprowadzać w formantach podczas wypełniania formularzy opartych na szablonie formularza...

 • Wyświetlanie określonej daty i godziny.

 • Wyświetlanie wartości, które użytkownicy będą wprowadzać do jednego formantu w innym formancie.

 • Ustawianie wartości domyślnej pola lub formantu.

 • Uruchamianie reguły na podstawie wartości obliczane przy użyciu formuły.

Każdy wyrażenie XPath jest używana w formule jest kombinacją wartości, funkcji i operatorów, którego wynikiem jest pojedyncza wartość. Formuła może zawierać kilka wyrażeń. Formuły można traktować jako zdania składa się z jedną lub kilka fraz każdego frazą reprezentującą jednego wyrażenia w formule.

Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między formuły i wyrażenia.

Diagram przedstawiający relację między formułami i wyrażeniami

Funkcja jest wyrażenie zwracające wartość na podstawie wyników obliczeń. Wartości używane w funkcjach są określane jako argumenty. Za pomocą funkcji XPath 1.0 standardowych, które znajdują się w programie InfoPath, a także niektóre funkcje specyficzne dla programu InfoPath. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji programu InfoPath w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Używanie dwóch lub więcej operatorów w formule

Jeśli formuła zawiera kilka operatorów matematycznych, obliczenia w programie InfoPath są wykonywane zgodnie z kolejnością pierwszeństwa operatorów. Na poniższej liście przedstawiono kolejność wykonywania operacji:

 1. Obliczenia ujęte w nawiasy

 2. Mnożenie i dzielenie

 3. Dodawanie i odejmowanie

Jeśli formuła zawiera dwa operatory, z których żaden nie ma pierwszeństwa przed drugim, obliczenia są wykonywane od lewej do prawej strony.

Załóżmy, że użytkownik tworzy szablon formularza do składania wniosku o zezwolenia z polem tekstu wyświetlającym łączny koszt wszystkich zezwoleń, których dotyczy wniosek. Wartości wymagane przez tę formułę znajdują się w innych polach tekstu w formularzu. Pole tekstu wyświetlające łączny koszt zawiera następującą formułę:

txtLiczbaZezwolen1 * txtKosztZezwolenia1 + txtLiczbaZezwolen2 * txtKosztZezwolenia2 /txtLiczbaZezwoleń

W tej formule występują operatory dodawania (+), mnożenia (*) i dzielenia (/). Zgodnie z zasadą pierwszeństwa działania mnożenia i dzielenia zostaną wykonane przed dodawaniem. Ponieważ operatory mnożenia i dzielenia mają jednakowe pierwszeństwo, mnożenie zostanie wykonane przed dzieleniem, gdyż operator mnożenia znajduje się na lewo od operatora dzielenia.

 1. Wartość argumentu txtLiczbaZezwolen1 zostanie pomnożona przez wartość argumentu txtKosztZezwolenia1.

 2. Wartość argumentu txtLiczbaZezwolen2 zostanie pomnożona przez wartość argumentu txtKosztZezwolenia2, a następnie wynik mnożenia zostanie podzielony przez wartość argumentu txtLiczbaZezwoleń.

 3. Wynik obliczeń wykonanych w kroku 1 zostanie dodany do wyniku obliczeń wykonanych w kroku 2.

Na kolejność wykonywania obliczeń można wpłynąć, ujmując w nawiasy obliczenia, które mają zostać wykonane w pierwszej kolejności. Obliczenia w nawiasach są wykonywane przed obliczeniami poza nawiasami. Obliczenia w nawiasach należy umieścić na lewo od obliczeń, które nie są ujęte w nawiasy. Obliczenia w nawiasach zagnieżdżonych są wykonywane w kolejności od obliczeń w nawiasach wewnętrznych do obliczeń w nawiasach zewnętrznych.

Przyjrzyjmy się następującej formule:

((txtLiczbaZezwolen1 * txtKosztZezwolenia1) + (txtLiczbaZezwolen2 * txtKosztZezwolenia2))/txtLiczbaZezwoleń

W tym obliczeń wartości, będącej wynikiem pomnożenie wartości w polach Txtliczbazezwolen1 i Txtkosztzezwolenia1 jest dodawana do wartości, będącej wynikiem pomnożenie wartości w polach Txtliczbazezwolen2 i Txtkosztzezwolenia2. Suma tych obliczeń jest dzielona przez wartość argumentu txtLiczbaZezwoleń.

Początek strony

Wstawianie formuły matematycznej do formantu

 1. Kliknij dwukrotnie formant lub pole, dla którego chcesz utworzyć formułę.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

 4. Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, w polu Formuła wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej.

  Lista operacji matematycznych

  Operacja

  Symbol

  Dodawanie

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  Uwaga : Jeśli formuła używa operatora dzielenia (/), upewnij się, że jest znak spacji przed i po operatora dzielenia. Jeśli operatora dzielenia bez spacji przed i po nim, mogą interpretować programu InfoPath "/" jako separator XPath lokalizacji instrukcje, a nie jako operatora dzielenia.

  Porada : Formuły matematyczne są zazwyczaj oparte na argumentach będących wartościami całkowitymi lub dziesiętnymi. Aby uniknąć pustych wartości w formule, w oknie dialogowym Opcje formularza na karcie Zaawansowane zaznacz pole wyboru Traktuj puste wartości jako zero.

 5. Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

  Formuła zawiera błędy

  Aby wyświetlić błędy w formule, kliknij przycisk Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath. Oto kilka sugestii na temat naprawiania takich błędów:

  • Jeśli w formule jest używana funkcja, sprawdź, czy stosujesz odpowiednie dla funkcji argumenty. Niektóre funkcje wymagają pól lub grup, natomiast inne funkcje wymagają określonych wartości jako argumentów. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.

  • Usuń formułę i wpisz ją ponownie, aby mieć pewność, że została wpisana poprawnie.

 6. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×