Dodawanie nowych współpracowników i zarządzanie listą współpracowników

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Użytkownik może dodawać osoby do listy współpracowników, zarządzać tą listą przy użyciu grup, a także określać, kto może ją wyświetlać.

W tym artykule

Omówienie

Dodawanie nowych współpracowników

Dodawanie osoby jako współpracownika, podczas odwiedzania własnego profilu

Dodawanie osoby jako współpracownika z witryny Moja witryna

Widok nowe sugestie współpracowników

Dodawanie współpracowników do nowej grupy

Przenoszenie współpracownika do innej grupy

Usuwanie współpracownika

Omówienie

Po dodaniu określonych osób jako współpracowników można w swoich kanałach aktualności śledzić ich działania, takie jak otrzymanie awansu lub zaktualizowanie profilu. Te osoby są również dodawane do listy współpracowników użytkownika. Aby ułatwić przeglądanie tej listy i zarządzanie nią, można przypisywać poszczególne osoby do grup.

Na początku listy współpracowników zwykle jest umieszczany kierownik użytkownika, osoby podległe temu kierownikowi oraz wszelkie osoby bezpośrednio podległe użytkownikowi. Zależnie od konfiguracji witryny Moja witryna mogą być również wyświetlane inne osoby, z którymi użytkownik współpracował. Użytkownik może dodać innych współpracowników, z którymi często pracuje albo chce utrzymać kontakt, a także zarządzać nimi.

Stosując kategorię prywatności Mój zespół, można określić, kto może wyświetlać niektóre z informacji osobistych użytkownika, takie jak niektóre dane osobiste z profilu użytkownika oraz informacje o członkostwach użytkownika i jego współpracownikach. Można na przykład udostępnić osobisty numer telefonu członkom swojego zespołu, nie udostępniając go wszystkim współpracownikom. Do kategorii Mój zespół można dodawać również osoby, które nie podlegają temu samemu kierownikowi. Użytkownik może na przykład dodać osobę z innego zespołu, z którą ściśle współpracuje lub którą dobrze zna.

Udostępnianie listy współpracowników osobom w organizacji pomaga budować relacje i rozszerzać sieć kontaktów osobistych. Gdy ludzie odwiedzają witrynę Moja witryna użytkownika, mogą zobaczyć, z kim on pracuje i jakie zajmuje stanowisko. Dzięki tym informacjom ludzie mają możliwość znajdowania kontaktów i potrzebnych w pracy informacji.

Aby ułatwić rekomendowanie współpracowników, program SharePoint Server może identyfikować osoby, do których użytkownik często wysyła pocztę za pomocą programu poczty e-mail zgodnego z programem SharePoint, takiego jak Microsoft Outlook. Można przeglądać rekomendacje na liście współpracowników lub otrzymywać je od innych osób za pośrednictwem poczty e-mail. Więcej informacji o zarządzaniu tymi ustawieniami zawiera sekcja Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie nowego współpracownika

Witryna programu SharePoint umożliwia lokalizowanie współpracowników na wiele sposobów. Można wyszukać określone osoby lub kliknąć nazwę osoby wyświetlaną jako łącze, jeśli na przykład dany użytkownik modyfikuje dokument lub dodał znacznik do istotnej zawartości.

Jeśli użytkownik i jego współpracownik korzystają z aplikacji do obsługi wiadomości błyskawicznych zgodnej z programem SharePoint Server, takiej jak Microsoft Office Communicator, może być dostępne polecenie rozwijane, które można kliknąć w celu przejścia do witryny Moja witryna należącej do tego współpracownika.

Gdy określona osoba zostanie dodana jako współpracownik, jej działania będą wyświetlane w kanale aktualności użytkownika. Mogą być również wyświetlane działania osób niebędących współpracownikami użytkownika, jeśli te osoby dodadzą znaczniki do zawartości, stosując słowo kluczowe, które użytkownik obserwuje w ramach zainteresowań.

Dodawanie osoby jako współpracownika podczas odwiedzania jej profilu

Podczas odwiedzania profilu, zobaczysz Dodaj jako współpracownika w obszarze obraz profilu innej osoby, jeśli nie są po jej jako współpracownika. Jeśli używasz już osoby jako współpracownika, nie będą wyświetlane łącze Dodaj jako współpracownika.

 1. Za pomocą funkcji wyszukiwania znajdź witrynę Moja witryna należącą do danej osoby. Możesz również kliknąć nazwę tej osoby, jeśli jest wyświetlana jako łącze w Twojej witrynie.

 2. Poniżej zdjęcia danej osoby kliknij pozycję Dodaj jako współpracownika.

 3. W Dodaj do grupy sekcji, wybierz, czy chcesz dodać osoby do zespołu. Możesz użyć kategorii prywatności Mój zespół umożliwia dostęp do niektóre informacje, których nie chcesz, aby udostępnić Twoich współpracowników.

 4. W obszarze Dodaj do grupy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać współpracownika do istniejącej grupy, kliknij przycisk Istniejąca grupa i wybierz grupę z listy rozwijanej. Grupy ułatwiają organizowanie i łatwo przejrzeć listą współpracowników, ale nie możesz zastosować kategorii prywatności unikatowe dla każdej grupy.

  • Aby utworzyć nową grupę dla tego współpracownika, kliknij pozycję nowej grupy, a następnie wpisz nazwę grupy. Później możesz dodać inne współpracowników do tej grupy.

 5. W sekcji Pokaż w wybierz kategorię prywatności w obszarze Pokaż tego współpracownika, jeśli ten współpracownik ma być widoczny tylko dla określonych osób, na przykład tylko dla kierownika lub tylko dla współpracowników.

 6. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie osoby jako współpracownika z poziomu witryny Moja witryna

Komunikat o stanie jest wyświetlany w widoku publicznym profilu użytkownika i w kanałach aktualności osób obserwujących jego działania.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk współpracowników.

 3. Kliknij pozycję Dodawanie współpracowników.

 4. W oknie dialogowym w sekcji współpracowników wpisz nazwisko osoby — poszczególne nazwy należy rozdzielać średnikami. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy Obraz przycisku ustalenie, jeśli jej nazwisko znajduje się w usłudze katalogowej. Aby znaleźć osoby, kliknij przycisk Przeglądaj Obraz przycisku .

 5. W Dodaj do grupy sekcji, wybierz, czy chcesz dodać osoby do zespołu. Możesz użyć kategorii prywatności Mój zespół umożliwia dostęp do niektóre informacje, których nie chcesz, aby udostępnić Twoich współpracowników.

 6. W obszarze Dodaj do grupy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać współpracownika do istniejącej grupy, kliknij przycisk istniejącej grupy, a następnie wybierz grupę z listy rozwijanej. Grupy ułatwiają organizowanie i łatwo przejrzeć listą współpracowników, ale nie możesz zastosować kategorii prywatności unikatowe dla każdej grupy.

  • Aby utworzyć nową grupę dla tego współpracownika, kliknij pozycję nowej grupy, a następnie wpisz nazwę grupy. Później możesz dodać inne współpracowników do tej grupy.

  • W sekcji Pokaż w wybierz kategorię prywatności w obszarze Pokaż tego współpracownika, jeśli ten współpracownik ma być widoczny tylko dla określonych osób, na przykład tylko dla kierownika lub tylko dla współpracowników.

 7. Kliknij przycisk OK.

Porada: Gdy ktoś doda Cię jako współpracownika, możesz otrzymać wiadomość e-mail z powiadomieniem zawierającą łącze obserwować tę osobę jako współpracownika, tak aby można śledzić ich działania.

Wyświetlanie nowych sugestii dotyczących współpracowników

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk współpracowników.

 3. Kliknij pozycję Wyświetl sugestie.

 4. Gdy pojawi się monit z pytaniem, czy chcesz wyświetlać sugestie z programów do obsługi komunikacji, kliknij przycisk Tak, jeśli chcesz otrzymywać sugestie w zależności od tego, do jakich osób często wysyłasz pocztę e-mail.

 5. Aby dodać dowolne osoby spośród sugerowanych współpracowników, zaznacz pola wyboru obok odpowiednich nazw, a następnie dodaj je tak samo jak innych współpracowników.

Dodawanie współpracownika do nowej grupy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk współpracowników.

 3. Zaznacz pola wyboru obok nazw współpracowników, których chcesz dodać do nowej grupy.

 4. W sekcji Dodaj do grupy określ, czy chcesz dodać daną osobę do swojego zespołu. Za pomocą kategorii prywatności Mój zespół można udostępnić pewne informacje, które nie są udostępniane wszystkim współpracownikom.

 5. Aby utworzyć nową grupę, kliknij pozycję Nowa grupa, a następnie wpisz nazwę grupy.

 6. W Pokaż wybierz kategorii prywatności w obszarze Pokaż tego współpracownika, jeśli chcesz wyświetlić tego współpracownika do określonej osoby, takie jak tylko przez menedżera lub po prostu współpracowników.

 7. Kliknij przycisk OK.

Przenoszenie współpracownika do innej grupy

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk współpracowników.

 3. Zaznacz pola wyboru obok nazw współpracowników, których chcesz przenieść do innej grupy.

 4. W sekcji Dodaj do grupy określ, czy chcesz dodać daną osobę do swojego zespołu. Za pomocą kategorii prywatności Mój zespół można udostępnić pewne informacje, które nie są udostępniane wszystkim współpracownikom.

 5. Kliknij pozycję istniejącej grupy, a następnie wybierz grupę z listy rozwijanej. Grupy ułatwiają organizowanie i łatwo przejrzeć listą współpracowników, ale nie możesz zastosować kategorii prywatności unikatowe dla każdej grupy.

 6. W Pokaż wybierz kategorii prywatności w obszarze Pokaż tego współpracownika, jeśli chcesz wyświetlić tego współpracownika do określonej osoby, takie jak tylko przez menedżera lub po prostu współpracowników.

 7. Kliknij przycisk OK.

Usuwanie współpracownika

Użytkownik może usuwać nazwy z listy współpracowników, gdy zmienia projekty lub przenosi się do innego działu. Użytkownik ma dostęp do wszystkich nazw wyszczególnionych w swoim katalogu, więc w razie zmiany zdania można łatwo dodać z powrotem nazwę do listy.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli w witrynie Moja witryna jest już wyświetlana profilu innej osoby lub strony, kliknij pozycję Mój profil. Mój profil

  • Jeśli innego typu strony są wyświetlane w witrynie programu SharePoint, kliknij swoją nazwę w prawym górnym rogu Nazwa profilu , a następnie kliknij Mój profil.

 2. Kliknij przycisk współpracowników.

 3. Zaznacz pola wyboru obok nazw współpracowników, których chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Usuń współpracowników.

 5. Gdy zostanie wyświetlony monit, aby upewnić się, że chcesz usunąć współpracownika, kliknij przycisk Tak.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×