Dodawanie niestandardowego tekstu Pomocy do szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby ułatwić użytkownikom zrozumienie przeznaczenia formularza oraz jego prawidłowe wypełnianie, do szablonu formularza można dodać tekst Pomocy z instrukcjami.

W tym artykule objaśniono, jak ustalić najlepszy typ tekstu Pomocy dla szablonu formularza na podstawie takich czynników, jak typ tworzonego szablonu formularza, odbiorcy, zakres wdrożenia szablonu formularza i możliwość wypełniania formularzy opartych na danym szablonie przy użyciu przeglądarki sieci Web.

W tym artykule

Zgodność

Typy Pomocy

Tworzenie widoku do pokazywania Pomocy

Tworzenie niestandardowego okienka zadań do pokazywania Pomocy

Używanie formatowania warunkowego do pokazywania Pomocy kontekstowej

Tworzenie hiperłącza do zewnętrznego pliku Pomocy lub witryny sieci Web

Dodawanie instrukcji dla użytkowników, dotyczących wyświetlania systemu Pomocy programu InfoPath

Zgodność

Podczas projektowania szablonu formularza w Microsoft Office InfoPath 2007 możesz zaprojektować szablon formularza zgodny z przeglądarką. Podczas projektowania szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami niektóre funkcje są niedostępne. Na przykład w niestandardowych okienkach zadań, które są często używane do wyświetlania niestandardowego tekstu pomocy, są obsługiwane w szablonach formularzy zgodnych z przeglądarką. Dodawanie pomocy do szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami, należy rozważyć, czy inny sposób dodać pomocy, na przykład przy użyciu formatowanie warunkowe powoduje wyświetlenie pomocy kontekstowej.

Początek strony

Typy Pomocy

Zależnie od stopnia złożoności szablonu formularza i potrzeb użytkowników można stosować różne procedury dodawania poszczególnych typów Pomocy. Zależnie od szablonu formularza można w nim zastosować kilka typów tekstu Pomocy. Oto lista najpopularniejszych sposobów wyświetlania tekstu Pomocy w szablonie formularza:

 • Widok Pomocy    Aby udostępnić użytkownikom szczegółowe instrukcje, należy utworzyć osobny widok do wyświetlania tekstu Pomocy. Można utworzyć widok Pomocy, który zawiera tylko tekst Pomocy, albo zduplikować formanty dodane do widoku domyślnego szablonu formularza i dołączyć towarzyszący tekst Pomocy. Dodanie formantów z tekstem Pomocy tworzy alternatywny widok do wypełniania formularza — widok zawierający Pomoc kontekstową dla każdej sekcji i formantu. Takie rozwiązanie jest bardzo przydatne, kiedy wśród odbiorców są zarówno nowi użytkownicy, potrzebujący dodatkowej pomocy, jak i doświadczeni użytkownicy, którzy wiedzą już, jak wypełnić formularz.

  Porada: Szablony formularzy zgodne z przeglądarkami nie obsługują niestandardowych okienek zadań, więc użycie widoków Pomocy do wyświetlania tekstu Pomocy jest dobrą alternatywną dla niestandardowych okienek zadań.

 • Niestandardowe okienko zadań    Niestandardowe okienko zadań to plik HTML, którego zawartość jest wyświetlana w okienku zadań programu InfoPath, kiedy użytkownik wypełnia formularz. Dla szablonu formularza można określić tylko jeden plik HTML, który będzie otwierany w domyślnym niestandardowym okienku zadań. Można jednak dodać do szablonu formularza dodatkowe pliki HTML jako pliki zasobów, a następnie utworzyć między nimi hiperłącza. Tylko pliki HTML można wyświetlać w niestandardowych okienkach zadań. W tych okienkach mogą się znajdować polecenia i treść Pomocy odpowiednie do formularza. Plik HTML można dodać bezpośrednio do szablonu formularza, aby umożliwić użytkownikom wyświetlanie Pomocy w niestandardowym okienku zadań nawet podczas wypełniania formularza w trybie offline. Można też połączyć niestandardowe okienko zadań z plikiem HTML zapisanym w innej lokalizacji. Jeśli na przykład są planowane częste aktualizacje zawartości Pomocy, ale użytkownik nie chce publikować szablonu formularza przy każdej aktualizacji plików HTML Pomocy, warto zapisać ten plik HTML w innej lokalizacji i utworzyć łącze do niego w niestandardowym okienku zadań. Należy pamiętać, że szablony formularzy zgodne z przeglądarkami nie obsługują niestandardowych okienek zadań, a zatem niestandardowe okienko zadań powinno być tworzone tylko dla formularzy, które będą wypełniane w programie InfoPath.

 • Formatowanie warunkowe     Formatowanie warunkowe umożliwia określanie różnych opcji formatowania dla kontrolki, które są oparte na warunkach występujących w formularzu. Jeśli podczas wypełniania formularza przez użytkownika są spełnione określone warunki, formatowanie warunkowe jest stosowana. Dodawanie tekstu pomocy do sekcji w szablonie formularza i dodawanie warunkowego formatowania do sekcji przeznaczenie użytkownika pokazać lub ukryć kontekstowe tekst pomocy do sekcji lub kontrolować stosownie do potrzeb, bez przełączania widoków. Jest to przydatny sposób udostępniania Pomocy wbudowanej dla poszczególnych sekcji lub formantów dla użytkowników, którzy chcą pomocy.

 • Pomoc zewnętrzna    Można dodać łącze do zewnętrznego pliku, takiego jak plik HTML w witrynie sieci Web. Jeśli na przykład dana organizacja ma witrynę pomocy technicznej w sieci Web i witryna zawiera stronę do rozpoczynania rozmowy na żywo z inżynierem pomocy technicznej, można dodać do szablonu formularza hiperłącze umożliwiające otwarcie tej strony w przeglądarce sieci Web. Takie rozwiązanie jest przydatne przy projektowaniu szablonu formularza dla innego działu organizacji, którego pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje do udzielania użytkownikom pomocy technicznej.

 • System Pomocy programu InfoPath dla użytkowników wypełniających formularze    Program InfoPath jest wyposażony w dedykowany system Pomocy dla użytkowników wypełniających formularze. Warto poinstruować użytkowników, że naciśnięcie klawisza F1 podczas wypełniania formularza umożliwia dostęp do tematów Pomocy dotyczących standardowych funkcji programu InfoPath. To rozwiązanie należy stosować w przypadku formularzy, które są wypełniane tylko przy użyciu programu InfoPath.

Początek strony

Tworzenie widoku do pokazywania Pomocy

Aby utworzyć w szablonie formularza osobny widok do wyświetlania Pomocy dotyczącej wypełniania formularza, należy najpierw utworzyć widok Pomocy dla szablonu formularza, a następnie dodać do widoku domyślnego formularza przycisk, którego kliknięcie umożliwi użytkownikom dostęp do widoku Pomocy.

Tworzenie widoku Pomocy

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W obszarze Czynności okienka zadań Widoki kliknij łącze Dodaj nowy widok.

 3. W polu Nazwa nowego widoku wpisz dowolną nazwę widoku Pomocy, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wpisz na przykład Pomoc.

 4. W szablonie formularza kliknij dodany widok i wpisz lub wklej odpowiedni tekst Pomocy.

 5. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 6. W okienku zadań Formanty kliknij opcję Przycisk.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany przycisk, a następnie w menu skrótów kliknij plecenie Właściwości przycisku.

 8. Kliknij kartę Ogólne.

 9. W polu Etykieta wpisz etykietę przycisku. Na przykład wpisz powrócić do formularza.

 10. Kliknij przycisk Reguły.

 11. W oknie dialogowym Reguły kliknij przycisk Dodaj.

 12. Kliknij przycisk Dodaj akcję.

 13. W polu Akcja kliknij opcję Przełącz widoki.

 14. W polu Widok kliknij nazwę widoku domyślnego.

 15. Kliknij przycisk OK cztery razy, aby wrócić do szablonu formularza.

Po utworzeniu widoku Pomocy dla szablonu formularza należy dodać do widoku domyślnego przycisk, który umożliwi użytkownikom dostęp do widoku Pomocy podczas wypełniania formularza.

Dodawanie przycisku do widoku domyślnego

 1. W menu Widok kliknij polecenie Zarządzaj widokami.

 2. W okienku zadań Widoki kliknij nazwę widoku domyślnego.

 3. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 4. W okienku zadań Formanty kliknij opcję Przycisk.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy dodany przycisk, a następnie w menu skrótów kliknij plecenie Właściwości przycisku.

 6. Kliknij kartę Ogólne.

 7. W polu Etykieta wpisz etykietę przycisku. Wpisz na przykład Pomoc.

 8. Kliknij przycisk Reguły.

 9. W oknie dialogowym Reguły kliknij przycisk Dodaj.

 10. Kliknij przycisk Dodaj akcję.

 11. W polu Akcja kliknij opcję Przełącz widoki.

 12. W polu Widok kliknij nazwę widoku Pomocy dodanego w poprzedniej procedurze.

 13. Kliknij przycisk OK cztery razy, aby wrócić do szablonu formularza.

Porada: Opcjonalnie można dodać do widoku Pomocy te same formanty, które zawiera widok domyślny. Dzięki temu użytkownicy będą mogli wypełniać formularz w widoku domyślnym, jeśli nie będą potrzebować pomocy, lub korzystać z widoku Pomocy, jeśli zechcą wyświetlić instrukcje tekstu Pomocy.

Początek strony

Tworzenie niestandardowego okienka zadań do pokazywania Pomocy

Uwagi: Przed utworzeniem w szablonie formularza niestandardowego okienka zadań do wyświetlania Pomocy należy uwzględnić następujące informacje:

 • Szablony formularzy zgodne z przeglądarkami nie obsługują niestandardowych okienek zadań.

 • Przed włączeniem niestandardowego okienka zadań należy najpierw utworzyć dla niego plik HTML, używając edytora HTML, takiego jak program Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Aby utworzyć i włączyć niestandardowe okienko zadań, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria kliknij pozycję Programowanie.

 3. Zaznacz pole wyboru Włącz niestandardowe okienko zadań.

 4. W polu Nazwa okienka zadań wpisz nazwę, która ma być wyświetlana u góry niestandardowego okienka zadań. Wpisz na przykład Pomoc.

 5. Aby dodać do szablonu formularza plik, kliknij przycisk Pliki zasobów.

  Uwaga: Aby połączyć plik do szablonu formularza w polu Lokalizacja okienka zadań wpisz ścieżkę bezwzględną do lokalizacji pliku HTML, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Zaleca się, aby łącze do pliku HTML było zlokalizowane w tej samej domenie co szablon formularza. W innym przypadku po otworzeniu formularza opartego na tym szablonie użytkownicy będą otrzymywać alert.

 6. W oknie dialogowym Pliki zasobów kliknij przycisk Dodaj.

 7. W oknie dialogowym Dodawanie pliku zlokalizuj i zaznacz plik HTML, którego chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Jeśli plik HTML, który dodanych plików dodatkowe odwołania, takich jak kaskadowych arkuszy stylów, Dodaj także te pliki.

  Porada: Dla szablonu formularza można określić tylko jeden plik HTML, który będzie otwierany w domyślnym niestandardowym okienku zadań. Dodatkowe pliki HTML można jednak dodać do szablonu formularza jako pliki zasobów, a następnie utworzyć między nimi hiperłącza.

 9. W oknie dialogowym Opcje formularza w polu Lokalizacja okienka zadań kliknij nazwę dodanego pliku HTML.

 10. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij przycisk Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + B. Okienko zadań niestandardowych, która została właśnie utworzona powinien być wyświetlany domyślnie przy wyświetlaniu podglądu szablonu formularza.

Początek strony

Używanie formatowania warunkowego do pokazywania Pomocy kontekstowej

W poniższej procedurze opisano, jak używać formatowania warunkowego do pokazywania lub ukrywania Pomocy kontekstowej.

 1. Jeśli okienko zadań Kontrolki nie jest widoczne, kliknij pozycję Więcej kontrolek w menu Wstawianie lub naciśnij klawisze ALT + I, a następnie klawisz C.

 2. W okienku zadań Formanty kliknij opcję Pole wyboru, a następnie kliknij opcję Sekcja.

 3. Kliknij dodaną do szablonu formularza sekcję i wpisz dowolny tekst Pomocy.

 4. Usuń tekst etykiety domyślnej dla pola wyboru, a następnie wpisz kliknij, aby pokazać lub ukryć Pomoc.

 5. Kliknij kartę odpowiadającą sekcji szablonu formularza, a następnie w menu Format kliknij polecenie Formatowanie warunkowe.

 6. Kliknij przycisk Dodaj.

 7. W pierwszym polu w obszarze Jeżeli ten warunek jest spełniony kliknij opcję Wybierz pole lub grupę.

 8. W oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy zaznacz pole odpowiadające formantowi pola wyboru, które zostało dodane w kroku 2, a następnie kliknij przycisk OK.

 9. W drugim polu w oknie dialogowym Formatowanie warunkowe kliknij opcję równa się.

 10. W trzecim polu kliknij opcję FAŁSZ.

 11. W obszarze Zastosuj to formatowanie zaznacz pole wyboru Ukryj ten formant.

  Uwaga: Warunek oznacza teraz, że po zaznaczeniu pola wyboru zostanie wyświetlona sekcja.

 12. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Tworzenie hiperłącza do zewnętrznego pliku Pomocy lub witryny sieci Web

Poniższa procedura opisano, jak dodać hiperłącze z szablonu formularza do zewnętrznego pliku pomocy, takich jak plik HTML lub skompilowany plik pomocy (.chm), lub do witryny sieci Web, takiej jak witryna sieci Web pomocy technicznej.

Uwagi: 

 • Upewnij się, że zewnętrzny plik pomocy lub witryny sieci Web, które są tworzone łącze do jest dostępna dla użytkowników. Jeśli chcesz dodać łącze do pliku HTML w szablonie formularza, który jest zgodny z programem InfoPath tylko (innymi słowy, użytkownicy muszą używać programu InfoPath do wypełnienia formularzy opartych na tym szablonie formularza), pliki HTML można dodać do szablonu formularza, dodając je jako pliki zasobów, które otwierają w niestandardowym okienkiem zadań. Dla szablonu formularza zgodnego z przeglądarkami możesz publikować pliki HTML do witryny, która jest dostępna dla użytkowników, najlepiej tę witrynę którym szablonu formularza znajduje się, i utworzyć statyczne hiperłącze w szablonie formularza, która kieruje do zewnętrznego pliku HTML.

 • Jeśli zdecydujesz zastosować inny format pliku pomocy, takiego jak chm, pamiętaj, aby sprawdzić, czy format pliku, który można wybrać jest obsługiwana w systemach operacyjnych na komputerach użytkowników.

Tworzenie statycznego hiperłącza do pliku zewnętrznego

 1. Kliknij w szablonie formularza miejsce, w którym chcesz wstawić hiperłącze, lub zaznacz tekst albo obraz, który ma zostać zmieniony w hiperłącze.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Wstaw hiperłącze   Obraz przycisku .

 3. Kliknij kartę Ogólne.

 4. W polu Adres wpisz adres URL łącza.

 5. W polu Wyświetl ten tekst wpisz tekst, który ma być wyświetlany w formularzu w miejscu hiperłącza.

  Uwaga: Jeśli w kroku 1 wybrano obraz, ta opcja jest niedostępna.

 6. Aby przypisać etykietkę ekranową, która jest wyświetlana, gdy użytkownik przesuwa wskaźnik myszy nad hiperłączem, kliknij kartę Zaawansowane, a następnie w polu Etykietka ekranowa wpisz odpowiedni tekst.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Dodawanie instrukcji dla użytkowników, dotyczących wyświetlania systemu Pomocy programu InfoPath

Program InfoPath zawiera dedykowany system Pomocy, którego można używać przy wypełnianiu formularzy. Ten system Pomocy zawiera informacje o najczęstszych zadaniach, takich jak wyłączanie funkcji Autouzupełnianie lub sprawdzanie pisowni tekstu w formularzu. Projektant formularza może umożliwić użytkownikom formularza dostęp do system Pomocy programu InfoPath przez naciśnięcie klawisza F1 podczas przeglądania formularza w oknie podglądu.

System Pomocy dla użytkowników formularzy jest ograniczony do zadań, które dotyczą wszystkich formularzy, dlatego warto dodać niestandardową Pomoc do projektowanych szablonów formularzy. Aby ułatwić użytkownikom wyświetlanie systemu Pomocy programu InfoPath podczas wypełniania formularza, można dodać do szablonu formularza instrukcje objaśniające, jak uzyskać dostęp do systemu Pomocy programu InfoPath. Można na przykład dołączyć do szablonu formularza jeden z poniższych tekstów:

 • Aby otworzyć Pomoc programu InfoPath, naciśnij klawisz F1.

 • Aby otworzyć Pomoc programu InfoPath, kliknij polecenie Microsoft Office InfoPath — Pomoc w menu Pomoc.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×