Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy dla listy, biblioteki lub typu zawartości

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby przepływ pracy mógł być używany w dokumentach lub elementach, musi zostać dodany do listy, biblioteki lub typu zawartości.

W tym artykule

Jakie typy przepływów pracy są dostępne?

Jak skojarzenia przepływu pracy wpływa na dostępność przepływu pracy

Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy dla listy, biblioteki lub typu zawartości

Jakie są dostępne typy przepływów pracy?

Program Microsoft Office SharePoint Server 2007 zawiera kilka wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy przeznaczonych do obsługi procesów biznesowych, ale organizacja może także utworzyć i wdrożyć niestandardowe przepływy pracy.

Wstępnie zdefiniowane przepływy pracy

Wstępnie zdefiniowane przepływy pracy w Office SharePoint Server 2007 różnych typowymi procesami biznesowymi. Jeśli te przepływy pracy są aktywowane dla zbioru witryn, możesz dodać przepływy pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości. Niektóre z wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, takich jak zatwierdzanie, zbieranie opinii i przepływów pracy Zbieranie podpisów, są preassociated z typem zawartości dokument, co oznacza, że są one automatycznie dostępne w bibliotekach dokumentów.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach używania każdego z tych wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, zobacz łącza w sekcji Zobacz też.

Niestandardowe przepływy pracy

Jeśli w danej organizacji są potrzebne dodatkowe przepływy pracy, muszą one zostać zainstalowane i włączone dla witryny przez administratora serwera.

Istnieją dwa sposoby, w których można utworzyć niestandardowe przepływy pracy dla Office SharePoint Server 2007:

 • Profesjonalni programiści mogą tworzyć przepływy pracy przy użyciu programu Visual Studio 2005 rozszerzenia dla systemu Windows Workflow Foundation     Te przepływy pracy zawierają niestandardowy kod oraz działania przepływów pracy. Gdy profesjonalny deweloper utworzy niestandardowe przepływy pracy, administrator serwera może je wdrożyć w wielu witrynach.

 • Projektanci witryn sieci Web mogą projektować przepływy pracy bez użycia kodu do użycia w określonej listy lub biblioteki za pomocą programu do projektowania sieci Web, takich jak Microsoft Office SharePoint Designer 2007     Te przepływy pracy są tworzone z listy dostępnych działań przepływów pracy, a projektant witryn sieci Web, który tworzy przepływ pracy można wdrażać przepływów pracy bezpośrednio do listy lub biblioteki, w którym będzie używany.

Początek strony

W jaki sposób skojarzenie przepływu pracy wpływa na jego dostępność?

Chociaż przepływ pracy bez kodu utworzony w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można wdrożyć bezpośrednio na liście lub w bibliotece, gdzie będzie używany, dowolny niestandardowy przepływ pracy zainstalowany na serwerze musi zostać dodany do listy, biblioteki lub typu zawartości, aby stał się dostępny dla dokumentów lub elementów w określonej lokalizacji. Aby dodać przepływ pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości, użytkownik musi mieć uprawnienie Zarządzanie listami. Zwykle te zadania wykonują administratorzy witryn lub osoby zarządzające określonymi listami bądź bibliotekami.

Dostępność przepływu pracy w witrynie zależy od tego, gdzie został on dodany:

 • Jeśli przepływ pracy został dodany bezpośrednio do listy lub biblioteki, jest dostępny tylko dla elementów w tej liście lub bibliotece.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości listy (wystąpienie typu zawartości witryny, które zostało dodane do określonej listy lub biblioteki), jest dostępny tylko dla elementów typu zawartości w określonej liście lub bibliotece, z którą jest powiązany ten typ zawartości.

 • Jeśli przepływ pracy został dodany do typu zawartości witryny, ten przepływ pracy jest dostępny dla dowolnego elementu tego typu zawartości w każdej liście i bibliotece, do której zostało dodane wystąpienie tego typu witryny. Jeśli przepływ pracy ma być szeroko dostępny dla elementów określonego typu zawartości wśród list i bibliotek w zbiorze witryn, najlepszym sposobem jest dodanie tego przepływu pracy bezpośrednio do typu zawartości witryny.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie przepływu pracy dla listy, biblioteki lub typu zawartości

Przed podjęciem próby dodania przepływu pracy warto skontaktować się z administratorem serwera w celu określenia, które przepływy pracy zostały zainstalowane i włączone dla witryny. Aby uzyskać więcej informacji o dodawaniu lub zmienianiu wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy dołączonych do programu Office SharePoint Server 2007, zobacz łącza w sekcji Zobacz też.

Podczas dodawania przepływu pracy do listy, biblioteki lub typu zawartości można go dostosować do określonej lokalizacji, ustawiając różne opcje:

 • Nazwa tej instancji przepływu pracy

 • Lista zadań, na której są przechowywane zadania związane z przepływem pracy

 • Lista historii, na której są rejestrowane wszystkie zdarzenia związane z przepływem pracy

 • Sposób uruchamiania przepływu pracy

 • Dodatkowe opcje specyficzne dla konkretnego przepływu pracy (na przykład: sposób przekazywania zadań uczestnikom, które warunki muszą zostać spełnione do zakończenia przepływu pracy i jakie akcje są podejmowane po pomyślnym zakończeniu przepływu pracy).

Aby dodać do listy, biblioteki lub typu zawartości nowy przepływ pracy albo zmienić ustawienia przepływu pracy, który już jest skojarzony z listą, biblioteką lub typem zawartości, należy wykonać takie same czynności.

 1. Aby otworzyć stronę Dodawanie przepływu pracy lub stronę Zmienianie przepływu pracy dla listy, biblioteki lub typu zawartości, w którym chcesz dodać lub zmienić przepływ pracy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dla listy lub biblioteki:

   1. Otwórz listę lub bibliotekę, w której chcesz dodać lub zmienić przepływ pracy.

   2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

    Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   3. W obszarze Uprawnienia i zarządzanie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  • Dla typu zawartości listy:

   1. Otwórz listę lub bibliotekę zawierającą wystąpienie typu zawartości listy, w którym chcesz dodać lub zmienić przepływ pracy.

   2. W menu Ustawienia Settings menu kliknij przycisk Ustawienia listy, lub kliknij przycisk Ustawienia typu biblioteki, który chcesz otworzyć.

    Na przykład w przypadku biblioteki dokumentów kliknij opcję Ustawienia biblioteki dokumentów.

   3. W obszarze Typy zawartości kliknij nazwę typu zawartości.

    Uwaga: Jeśli lista lub biblioteka nie skonfigurowano do obsługi wielu typów zawartości, sekcja Typy zawartości nie jest wyświetlana na stronie dostosowywania dla listy lub biblioteki.

   4. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

  • Dla typu zawartości witryny:

   1. Na stronie głównej zbioru witryn w menu Akcje witryny Obraz przycisku wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

   2. W obszarze Galerie kliknij opcję Typy zawartości witryny.

   3. Kliknij nazwę typu zawartości witryny, dla którego chcesz dodać lub zmienić przepływ pracy, a następnie kliknij pozycję Ustawienia przepływu pracy.

    Uwaga: Jeśli przepływy pracy zostały już dodane do tej listy, biblioteki lub typu zawartości, aby przejść bezpośrednio do strony Zmienianie ustawień przepływu pracy i kliknij przycisk Dodaj przepływ pracy, aby przejść na stronie dodawania przepływu pracy. Jeśli żadne przepływy pracy zostały dodane do tej listy, biblioteki lub typu zawartości, aby przejść bezpośrednio na stronie dodawania przepływu pracy.

 1. Na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy kliknij polecenie Dodaj przepływ pracy lub kliknij nazwę przepływu pracy, którego ustawienia chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Jeśli dodajesz przepływ pracy, na stronie Dodawanie przepływu pracy w sekcji Przepływ pracy kliknij nazwę szablonu przepływu pracy, którego chcesz użyć.

  • Jeśli zmieniasz ustawienia przepływu pracy, zmień odpowiednie ustawienia na stronie Zmienianie ustawień przepływu pracy, zgodnie z następującymi krokami.

 3. W sekcji Nazwa wpisz unikatową nazwę przepływu pracy.

  1. W sekcji Lista zadań określ listę zadań, która ma być używana w tym przepływie pracy.

   Uwagi: 

   • Można użyć domyślnej listy Zadania albo utworzyć nową listę. Jeśli użyjesz domyślnej listy Zadania, uczestnicy przepływu pracy będą mogli w łatwy sposób odnaleźć i przejrzeć swoje przepływy pracy przy użyciu widoku Moje zadania na liście Zadania.

   • Jeśli w zadaniach dla tego przepływu pracy zostaną ujawnione poufne dane, które powinny być oddzielone od ogólnej listy Zadania, należy utworzyć nową listę zadań.

   • Jeśli w organizacji wystąpi wiele przepływów pracy lub przepływy pracy będą zawierać wiele zadań, należy utworzyć nową listę zadań. W takim przypadku można utworzyć listę zadań dla każdego przepływu pracy.

 4. W sekcji Lista historii zaznacz listę historii, która ma być używana w tym przepływie pracy. Na liście historii są wyświetlane wszystkie zdarzenia mające miejsce w ramach poszczególnych wystąpień przepływu pracy.

  Uwaga: Można użyć domyślnej listy Historia albo utworzyć nową listę. Jeśli w organizacji będzie używanych wiele przepływów pracy, można utworzyć oddzielną listę historii dla każdego przepływu pracy.

 5. W sekcji Opcje uruchamiania określ, jak, kiedy i przez kogo może być uruchamiany przepływ pracy.

  Uwagi: 

  • Niektóre opcje mogą być niedostępne, jeśli nie są obsługiwane przez wybrany szablon przepływu pracy.

  • Opcja Uruchom ten przepływ pracy, aby zatwierdzić opublikowanie wersji głównej elementu jest dostępna tylko wtedy, gdy w bibliotece jest włączona obsługa tworzenia wersji głównych i pomocniczych, a wybrany szablon przepływu pracy może być używany do zatwierdzania zawartości.

 6. Jeśli ten przepływ pracy jest dodawany do typu zawartości witryny, w sekcji Aktualizowanie list i typów zawartości witryny określ, czy ma on zostać dodany do wszystkich typów zawartości dziedziczących po tym typie zawartości.

  Uwaga: Sekcja Aktualizowanie list i typów zawartości witryny jest wyświetlana na stronie Dodawanie przepływu pracy tylko dla typów zawartości witryny.

 7. Jeśli dla przepływu pracy są dostępne dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij przycisk Dalej, a następnie określ odpowiednie opcje dla wybranego przepływu pracy na jego stronie dostosowywania.

  Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostosowywaniu każdego z tych wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, zobacz łącza w sekcji Zobacz też.

 8. Jeśli dla przepływu pracy nie są dostępne żadne dodatkowe opcje dostosowywania, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×