Dodawanie lub usuwanie konta e-mail w programie Outlook 2007

Aby umożliwić wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w programie Microsoft Outlook, trzeba zainstalować i skonfigurować konto e-mail.

W tym artykule

Konta e-mail — informacje

Dodawanie konta programu Microsoft Exchange

Dodawanie i ręczne konfigurowanie konta programu Exchange

Dodawanie konta e-mail typu POP3, IMAP lub HTTP

Dodawanie i ręczne konfigurowanie konta e-mail typu POP3, IMAP lub HTTP

Usuwanie konta e-mail

Konta e-mail — informacje

W programie Outlook są obsługiwane zarówno konta programu Microsoft Exchange, jak i konta POP3 oraz IMAP, a także niektóre konta e-mail HTTP. Usługodawca internetowy lub administrator poczty e-mail może udostępnić informacje o konfiguracji potrzebne do ręcznego skonfigurowania konta e-mail w programie Outlook.

W programie Outlook jest możliwe automatyczne wykrywanie i konfigurowanie większości kont e-mail przy użyciu tylko nazwiska, adresu e-mail i hasła. Użytkownicy kont programu Exchange zwykle nie muszą wpisywać żadnych informacji, gdyż w programie Microsoft Office Outlook 2007 jest możliwe zidentyfikowanie poświadczeń sieciowych używanych do łączenia się z kontem programu Exchange.

Konta e-mail są przechowywane w profilach. Profil składa się z kont, plików danych i ustawień zawierających informacje o miejscu przechowywania wiadomości e-mail. Nowy profil jest tworzony automatycznie, gdy program Outlook jest uruchamiany pierwszy raz. Ten profil jest używany podczas każdego uruchomienia programu Outlook.

Większość użytkowników potrzebuje tylko jednego profilu, chociaż niekiedy może być przydatne posiadanie kilku profilów. Można na przykład mieć jeden profil związany z pracą, a drugi do użytku w domu. Ponadto jeśli z tego samego komputera korzysta wiele osób, ich konta e-mail i ustawienia mogą być przechowywane w osobnych profilach o różnych nazwach.

Uwaga : Profile programu Outlook przypominają tożsamości stosowane w programie Outlook Express. Profile programu Outlook nie są powiązane z profilami sprzętu i oprogramowania systemu operacyjnego Microsoft Windows.

W zależności od potrzeb jest możliwe dodawanie wielu kont e-mail w jednym profilu użytkownika programu Outlook. Można na przykład dodać konto programu Exchange Server służące do obsługi firmowej poczty e-mail, a następnie dodać internetowe konto pocztowe, takie jak konto POP3 otrzymane od usługodawcy internetowego, służące do obsługi prywatnej poczty e-mail. Profile mogą zawierać wszystkie konta e-mail użytkownika, chociaż w jednym profilu można umieścić tylko jedno konto programu Exchange.

Początek strony

Dodawanie konta programu Microsoft Exchange

Konta programu Exchange mogą być dodawane podczas pierwszego uruchomienia programu Outlook lub przez zamknięcie programu Outlook, a następnie kliknięcie ikony Poczta w Panelu sterowania systemu Windows.

Uwaga : W profilu może się znajdować tylko jedno konto programu Exchange.

 1. Zamknij program Outlook.

 2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

  Uwaga : Ikona Poczta nie jest wyświetlana w Panelu sterowania, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został użyty przynajmniej raz.

  Konto programu Exchange może zostać dodane do nowo utworzonego profilu lub do istniejącego profilu.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie nowego profilu   

   1. W obszarze Profile kliknij przycisk Pokaż profile.

   2. Kliknij przycisk Dodaj.

   3. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jest to ta sama nazwa, która będzie wyświetlana podczas uruchamiania programu Outlook jeśli program Outlook zostanie skonfigurowany w celu wyświetlania monitu o podanie profilu, który ma zostać użyty.

  • Wybieranie istniejącego profilu   

   Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

   1. Kliknij przycisk Konta e-mail.

   2. Kliknij pozycję Nowe.

    Poświadczenia domeny systemu Windows zostaną użyte w celu automatycznego skonfigurowania konta programu Exchange.

 4. Kliknij przycisk Dalej.

 5. Po zakończeniu konfigurowania ustawień programu Exchange kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli w programie Outlook nie można automatycznie skonfigurować ustawień programu Exchange albo informacje wyświetlane na ekranie są nieprawidłowe, należy zaznaczyć pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Instrukcje dotyczące ręcznego konfigurowania konta znajdują się w sekcji Dodawanie i ręczne konfigurowanie konta programu Exchange.

Początek strony

Dodawanie i ręczne konfigurowanie konta programu Exchange

Konta programu Exchange mogą być dodawane tylko podczas pierwszego uruchomienia programu Outlook lub przez zamknięcie programu Outlook, a następnie kliknięcie ikony Poczta w Panelu sterowania systemu Windows.

 1. Zamknij program Outlook.

 2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

  Uwaga : Ikona Poczta nie jest wyświetlana w Panelu sterowania, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został użyty przynajmniej raz.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Tworzenie nowego profilu   

   1. W obszarze Profile kliknij przycisk Pokaż profile.

   2. Kliknij przycisk Dodaj.

   3. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jest to ta sama nazwa, która będzie wyświetlana podczas uruchamiania programu Outlook jeśli program Outlook zostanie skonfigurowany w celu wyświetlania monitu o podanie profilu, który ma zostać użyty.

  • Dodawanie do istniejącego profilu    
   Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

   1. Kliknij przycisk Konta e-mail.

   2. Kliknij pozycję Nowe.

   3. Kliknij opcję Konto Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

    Poświadczenia domeny systemu Windows zostaną użyte w celu automatycznego skonfigurowania konta programu Exchange. W następnych krokach opisano sposób ręcznego konfigurowania konta programu Exchange.

 4. Zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij opcję Microsoft Exchange, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Wpisz nazwę serwera z uruchomionym programem Exchange przypisaną przez administratora poczty.

 7. Aby użyć trybu buforowanej wymiany, zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanego programu Exchange.

  Dodatkowe informacje o trybie buforowanej wymiany

  Tryb buforowanej wymiany powoduje, że korzystanie z konta programu Exchange jest wygodniejsze. W tym trybie na komputerze użytkownika jest tworzona kopia skrzynki pocztowej. Dzięki tej kopii można szybko uzyskiwać dostęp do danych, a sama kopia jest często aktualizowana za pomocą serwera poczty.

  Jeśli nie można włączyć trybu buforowanej wymiany, może to być spowodowane jedną lub kilkoma z następujących przyczyn:

  • Administrator serwera Exchange mógł wyłączyć tę funkcję    Administratorzy serwerów Exchange mają możliwość wyłączenia tej funkcji w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

  • Zainstalowano usługi terminalowe firmy Microsoft    W trybie buforowanej wymiany są używane pliki folderów trybu offline (ost). Tych plików nie można używać, jeśli zostały zainstalowane usługi terminalowe firmy Microsoft dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Jednak zainstalowanie klienta usług terminalowych lub klienta połączenia pulpitu zdalnego nie spowoduje zablokowania dostępu do tej funkcji.

 8. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika przydzieloną przez administratora poczty. Zwykle nie jest to pełne imię i nazwisko użytkownika.

 9. Opcjonalnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Ogólne w obszarze Konto e-mail wpisz nazwę, która ułatwi identyfikowanie konta, na przykład Służbowa poczta e-mail.

  • Kliknij przycisk Więcej ustawień. Skonfiguruj odpowiednie ustawienia na kartach.

  • Kliknij przycisk Sprawdź nazwy, aby sprawdzić, czy nazwa jest rozpoznawana przez serwer i czy komputer jest połączony z siecią. Nazwy konta i serwera określone w krokach 8 i 10 powinny zostać podkreślone. Jeśli nazwa nie zostanie podkreślona, należy skontaktować się z administratorem programu Exchange.

 10. Jeśli został kliknięty przycisk Więcej ustawień i otworzyło się okno dialogowe Microsoft Exchange Server, kliknij przycisk OK.

 11. Kliknij przycisk Dalej.

 12. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Dodawanie konta e-mail typu POP3, IMAP lub HTTP

Uwaga : Konta e-mail typu POP3, IMAP i HTTP mogą być dodawane do bieżącego profilu programu Outlook w dowolnym momencie. Ponadto jest możliwe dodawanie kont do dowolnego innego profilu lub do nowo tworzonego profilu przez otwarcie modułu Poczta w Panelu sterowania systemu Windows.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie konta do aktualnie używanego profilu   

   • W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

    Brakuje polecenia Ustawienia kont

    Polecenie Ustawienia kont znajduje się w menu Narzędzia w programie Office Outlook 2007. Poniższe instrukcje nie mają zastosowania w przypadku wcześniejszej wersji programu Outlook — wówczas należy skorzystać z Pomocy dostępnej w danym produkcie. Jeśli na pasku tytułu używanego programu jest wyświetlana nazwa Outlook Express, to dany program nie jest programem Outlook. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc programu Outlook Express.

  • Dodawanie konta do innego istniejącego profilu   

   1. Zamknij program Outlook.

   2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

    Uwaga : Ikona Poczta nie jest wyświetlana w Panelu sterowania, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został użyty przynajmniej raz.

    Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

   3. Kliknij przycisk Konta e-mail.

  • Dodawanie konta do nowego profilu   

   1. Zamknij program Outlook.

   2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

    Uwaga : Ikona Poczta nie jest wyświetlana w Panelu sterowania, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został użyty przynajmniej raz.

   3. W obszarze Profile kliknij przycisk Pokaż profile.

   4. Kliknij przycisk Dodaj.

   5. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jest to ta sama nazwa, która będzie wyświetlana podczas uruchamiania programu Outlook jeśli program Outlook zostanie skonfigurowany w celu wyświetlania monitu o podanie profilu, który ma zostać użyty.

   6. Kliknij przycisk Konta e-mail.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. Kliknij opcję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Imię i nazwisko wpisz imię i nazwisko w takiej formie, w jakiej te informacje mają być wyświetlane u innych osób.

 5. W polu Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail przydzielony przez administratora poczty lub usługodawcę internetowego. Upewnij się, że wpisany adres zawiera nazwę użytkownika, symbol @, a także nazwę domeny, na przykład aneta@contoso.com.

 6. W polach Hasło i Wpisz hasło ponownie wpisz hasło, które zostało Ci przydzielone, lub hasło, którego chcesz użyć dla tego konta e-mail.

  W haśle może być uwzględniana wielkość liter. Należy upewnić się, że nie jest włączony klawisz CAPS LOCK.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie nawiązany kontakt z serwerem e-mail i program Outlook zostanie skonfigurowany dla konta. Jeśli nie będzie można nawiązać połączenia szyfrowanego z serwerem e-mail, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie przycisku Dalej w celu podjęcia próby użycia połączenia nieszyfrowanego.

  Po skonfigurowaniu konta w poprawny sposób kliknij przycisk Zakończ.

  Jeśli w programie Outlook nie można automatycznie skonfigurować konta e-mail lub informacje wyświetlane na ekranie nie są poprawne, należy zaznaczyć pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera, a następnie kliknąć przycisk Dalej. Instrukcje dotyczące ręcznego konfigurowania konta znajdują się w sekcji Dodawanie i ręczne konfigurowanie konta e-mail typu POP3, IMAP lub HTTP.

Początek strony

Dodawanie i ręczne konfigurowanie konta e-mail typu POP3, IMAP lub HTTP

Uwaga : Konta e-mail typu POP3, IMAP oraz HTTP mogą być dodawane do bieżącego profilu programu Outlook w dowolnym momencie. Ponadto jest możliwe dodawanie tych kont do dowolnego innego profilu przez kliknięcie ikony Poczta w Panelu sterowania systemu Windows.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie konta do aktualnie używanego profilu   

   • W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

    Brakuje polecenia Ustawienia kont

    Polecenie Ustawienia kont znajduje się w menu Narzędzia w programie Office Outlook 2007. Poniższe instrukcje nie mają zastosowania w przypadku wcześniejszej wersji programu Outlook — wówczas należy skorzystać z Pomocy dostępnej w danym produkcie. Jeśli na pasku tytułu używanego programu jest wyświetlana nazwa Outlook Express, to dany program nie jest programem Outlook. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc programu Outlook Express.

  • Dodawanie konta do innego istniejącego profilu   

   1. Zamknij program Outlook.

   2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

    Uwaga : Ikona Poczta nie jest wyświetlana w Panelu sterowania, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został użyty przynajmniej raz.

  • Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

   1. Kliknij przycisk Konta e-mail.

  • Dodawanie konta do nowego profilu   

   1. Zamknij program Outlook.

   2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

    Uwaga : Ikona Poczta nie jest wyświetlana w Panelu sterowania, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został użyty przynajmniej raz.

   3. W obszarze Profile kliknij przycisk Pokaż profile.

   4. Kliknij przycisk Dodaj.

   5. W oknie dialogowym Nowy profil wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

    Jest to ta sama nazwa, która będzie wyświetlana podczas uruchamiania programu Outlook jeśli program Outlook zostanie skonfigurowany do wyświetlania monitu o podanie profilu, który ma zostać użyty.

   6. Kliknij przycisk Konta e-mail.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. Kliknij opcję Microsoft Exchange, POP3, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W polu Imię i nazwisko wpisz imię i nazwisko w takiej formie, w jakiej te informacje mają być wyświetlane u innych osób.

 5. W polu Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail przydzielony przez administratora poczty lub usługodawcę internetowego. Upewnij się, że wpisany adres zawiera nazwę użytkownika, symbol @, a także nazwę domeny, na przykład aneta@contoso.com.

 6. W polach Hasło i Wpisz hasło ponownie wpisz hasło, które zostało Ci przydzielone, lub hasło, którego chcesz użyć dla tego konta e-mail.

  W haśle może być uwzględniana wielkość liter. Należy upewnić się, że nie jest włączony klawisz CAPS LOCK.

 7. Zaznacz pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Kliknij opcję Internetowa poczta e-mail.

 10. Kliknij pozycję Poczta e-mail, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Niektóre pola okna dialogowego mogą już zawierać wartości określone na podstawie wcześniejszych wpisów. Sprawdź, czy wpisy są poprawne.

 11. W obszarze Informacje o użytkowniku wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Imię i nazwisko wpisz imię i nazwisko w takiej formie, w jakiej mają one być wyświetlane u adresatów wiadomości e-mail.

  2. W polu Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail przydzielony przez administratora poczty lub usługodawcę internetowego. Upewnij się, że wpisany adres zawiera nazwę użytkownika, symbol @, a także nazwę domeny, na przykład aneta@contoso.com.

 12. W obszarze Informacje o serwerze wykonaj następujące czynności:

  1. W polu listy Typ konta wybierz pozycję POP3, IMAP lub HTTP.

   Porada : Dostawca internetowy może udzielić informacji dotyczących tego, którego protokołu należy używać w celu uzyskania dostępu do konta e-mail, jednak najpowszechniej używanym protokołem jest POP3. W przypadku kont usług Microsoft Windows Live Mail jest używany protokół HTTP. Jeśli zostanie wybrany protokół HTTP, należy również kliknąć dostawcę na liście Dostawca serwera HTTP, a następnie wprowadzić lokalizację serwera w polu Adres URL serwera.

  2. W polu Serwer poczty przychodzącej wpisz pełną nazwę serwera określoną przez usługodawcę internetowego lub administratora poczty. Często jest to tekst mail. połączony z nazwą domeny, na przykład: mail.contoso.com.

  3. W polu Serwer poczty wychodzącej wpisz pełną nazwę serwera podaną przez usługodawcę internetowego lub administratora poczty. Często jest to tekst mail. połączony z nazwą domeny, na przykład: mail.contoso.com.

 13. W obszarze Informacje o logowaniu wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika podaną przez usługodawcę internetowego lub administratora poczty. Może to być część adresu e-mail występująca przed symbolem @ albo pełny adres e-mail.

  2. W polu Hasło wpisz hasło określone przez usługodawcę internetowego bądź administratora poczty albo utworzone samodzielnie.

  3. Zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.

   Uwagi : Hasło może zostać zapamiętane w programie Outlook po wpisaniu go w polu Hasło i zaznaczeniu pola wyboru Zapamiętaj hasło. Wybranie tej opcji spowoduje, że nie będzie konieczne każdorazowe wpisywanie hasła w celu uzyskania dostępu do konta. Konto będzie jednak bardziej zagrożone ze strony osób mających dostęp do komputera.

   Należy używać silnych haseł, w których występują małe i wielkie litery, cyfry i symbole. W słabych hasłach nie występują połączenia tych elementów. Silne hasło: Y6dh!et5. Słabe hasło: Dom27. Hasła powinny mieć co najmniej 8 znaków. Lepsze są jednak hasła liczące co najmniej 14 znaków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ochrona danych osobowych silnym hasłem.

   Zapamiętanie hasła jest bardzo ważne. Zapomnianego hasła firma Microsoft nie może odtworzyć. Zapisane hasła należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, z dala od informacji chronionych przez te hasła.

 14. Opcjonalnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  1. Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Ogólne w obszarze Konto e-mail wpisz nazwę, która ułatwi identyfikowanie konta, na przykład Poczta e-mail u prywatnego usługodawcy internetowego.

  2. Kliknij przycisk Więcej ustawień. Jeśli konto tego wymaga, na karcie Serwer wychodzący zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania.

  3. W przypadku kont POP3 kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Zaawansowane w obszarze Numery portów serwera w obszarze Serwer poczty przychodzącej (POP3) zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL), jeśli dostawca internetowy polecił użycie tego ustawienia.

  4. W przypadku kont IMAP kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Zaawansowane w obszarze Numery portów serwera w obszarze Serwer poczty przychodzącej (IMAP) dla opcji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: kliknij pozycję Brak, SSL, TLS albo Automatyczne, jeśli dostawca internetowy polecił użycie jednego z tych ustawień.

  5. Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Zaawansowane w obszarze Numery portów serwera w obszarze Serwer poczty wychodzącej (SMPT) dla opcji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: kliknij pozycję Brak, SSL, TLS albo Automatyczne, jeśli dostawca internetowy polecił użycie jednego z tych ustawień.

  6. Jeśli dodajesz konto na serwerze POP3 lub IMAP, kliknij przycisk Testuj ustawienia konta, aby sprawdzić, czy to konto działa. Jeśli niektórych informacji (na przykład hasła) brakuje lub są one niepoprawne, zostanie wyświetlony monit o podanie lub poprawienie informacji. Należy się upewnić, że komputer jest połączony z Internetem.

 15. Kliknij przycisk Dalej.

 16. Kliknij przycisk Zakończ.

Początek strony

Usuwanie konta e-mail

W aktualnie używanym profilu

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

  Brakuje polecenia Ustawienia kont

  Polecenie Ustawienia kont znajduje się w menu Narzędzia w programie Office Outlook 2007. Poniższe instrukcje nie mają zastosowania w przypadku wcześniejszej wersji programu Outlook — wówczas należy skorzystać z Pomocy dostępnej w danym produkcie. Jeśli na pasku tytułu używanego programu jest wyświetlana nazwa Outlook Express, to dany program nie jest programem Outlook. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc programu Outlook Express.

 2. Zaznacz konto, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 3. Aby potwierdzić usuwanie konta, kliknij przycisk Tak.

W innym profilu

 1. Zamknij program Outlook.

 2. W Panelu sterowania otwórz moduł Poczta.

  Na pasku tytułu okna dialogowego Ustawienia poczty jest wyświetlana nazwa bieżącego profilu. Aby wybrać inny istniejący profil, kliknij przycisk Pokaż profile, zaznacz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

 3. Kliknij przycisk Konta e-mail.

 4. Zaznacz konto, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 5. Aby potwierdzić usuwanie konta, kliknij przycisk Tak.

Uwaga : Usunięcie konta POP3, IMAP lub HTTP nie spowoduje usunięcia elementów wysłanych i odebranych przy użyciu tego konta. W przypadku korzystania z konta POP3 nadal będzie można pracować z tymi elementami za pomocą pliku folderów osobistych (pst).

Uwaga : W przypadku korzystania z konta programu Exchange dane pozostaną na serwerze poczty do chwili przeniesienia ich do pliku pst. W przypadku kont IMAP i HTTP wiadomości, które były wyświetlane w programie Outlook, zostaną zapisane w pliku pst. W przeciwieństwie jednak do kont POP3 należy dodać plik pst ręcznie z powrotem do profilu programu Outlook, korzystając z polecenia Zarządzanie plikiem danych w menu Plik.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×