Dodawanie lub edytowanie wyrazów w słowniku sprawdzania pisowni

Aby uniemożliwić modułowi sprawdzania pisowni Oflagowanie wyrazów jako błąd, kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz i wybierz polecenie Dodaj do słownika. Wyraz zostanie dodany do słownika domyślnego.

Moduł sprawdzania pisowni może używać słowników niestandardowych oprócz słownika domyślnego. Aby dodać wyrazy do słownika niestandardowego, wykonaj następujące czynności:

Ważne: Dodanie wyrazu do słownika niestandardowego w jednym programie pakietu Office udostępnia ten wyraz dla modułu sprawdzania pisowni we wszystkich programach pakietu Office.

Wszystkimi słownikami niestandardowymi można zarządzać z poziomu okna dialogowego Słowniki niestandardowe, a każdy słownik niestandardowy, z którego chcesz korzystać, musi być włączony (zaznaczony) w tym oknie dialogowym. Wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć okno dialogowe, a następnie wybierz poniżej konkretne zadanie.

Okno dialogowe Słownik niestandardowy

Otwieranie okna dialogowego Słowniki niestandardowe

 1. Otwórz opcje sprawdzania:

  • W większości programów pakietu Office: Kliknij pozycję Plik > Opcje > Sprawdzanie.

  • W programie Outlook: Kliknij pozycję Plik > Opcje > Poczta > Pisownia i autokorekta > Sprawdzanie.

 2. Upewnij się, że pole wyboru Sugeruj tylko ze słownika głównego jest wyczyszczone.

 3. Kliknij przycisk Słowniki niestandardowe.

  Są tu wymienione wszystkie słowniki, a słownik domyślny znajduje się u góry.

Uwaga: Aby szybko dodać wyraz do słownika, kliknij prawym przyciskiem myszy ten wyraz w dokumencie, a następnie wybierz polecenie Dodaj do słownika. Wyraz zostanie dodany do słownika domyślnego.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe, wykonując czynności opisane powyżej w sekcji Otwieranie okna dialogowego Słowniki niestandardowe.

 2. Wybierz słownik do edycji. Upewnij się, że pole wyboru nie zostało wyczyszczone.

 3. Kliknij przycisk Edytuj listę wyrazów.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać wyraz, wpisz go w polu Wyrazy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć wyraz, zaznacz go w polu Słownik, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  • Aby edytować wyraz, usuń go, a następnie dodaj z zastosowaniem żądanej pisowni.

  • Aby usunąć wszystkie wyrazy, kliknij przycisk Usuń wszystkie.

  Edytowanie listy wyrazów

Jeśli chcesz, aby słownik niestandardowy był słownikiem domyślnym, w którym nowe wyrazy, które dodasz, zostaną zapisane, zobacz Zmienianie słownika niestandardowego, do którego moduł sprawdzania pisowni doda wyrazy poniżej.

Kliknij poniższe nagłówki, aby uzyskać więcej informacji

Jeśli moduł sprawdzania pisowni oflagowuje konkretne wyrazy jako błędne, ale chcesz ignorować te wyrazy, możesz dodać je do domyślnego słownika niestandardowego. Aby zmienić domyślny słownik niestandardowy, w którym są dodawane te wyrazy, zobacz "Zmienianie słownika niestandardowego, do którego moduł sprawdzania pisowni dodaje wyrazy".

 • Podczas automatycznego sprawdzania pisowni i gramatyki kliknij prawym przyciskiem myszy wyraz oznaczony czerwoną, falistą linią, a następnie kliknij polecenie Dodaj do słownika.

 • Gdy jest uruchomione narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki, kliknij pozycję Dodaj lub Dodaj do słownika dla oflagowanego wyrazu.

Uwaga: Jeśli opcja Dodaj do słownika nie jest dostępna, upewnij się, że w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe masz zaznaczony domyślny słownik niestandardowy. Zobacz Zmienianie słownika niestandardowego, do którego moduł sprawdzania pisowni dodaje wyrazy, aby dowiedzieć się, jak wybrać domyślny słownik niestandardowy.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Sprawdzanie pisowni i gramatyki.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe, wykonując czynności opisane powyżej w sekcji Otwieranie okna dialogowego Słowniki niestandardowe.

 2. Kliknij przycisk Nowe.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę słownika niestandardowego.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

 5. Jeśli nowy słownik ma być używany dla innego języka, to — mając ten słownik nadal zaznaczony w polu Lista słowników — zaznacz ten język w menu Język słownika.

Jeśli nowy słownik niestandardowy ma być słownikiem domyślnym, w którym mają być zapisywane wszystkie dodawane wyrazy, zobacz następne zadanie, Zmienianie słownika niestandardowego, do którego moduł sprawdzania pisowni dodaje wyrazy.

Gdy dodajesz wyrazy podczas sprawdzania pisowni, nowe wyrazy są dodawane do domyślnego słownika niestandardowego, który znajduje się u góry listy po otwarciu okna dialogowego Słowniki niestandardowe. Możesz zmienić domyślny słownik niestandardowy używany dla wszystkich programów pakietu Office:

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe, wykonując czynności opisane powyżej w sekcji Otwieranie okna dialogowego Słowniki niestandardowe.

 2. W polu Lista słowników wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić słownik domyślny dla wszystkich języków, kliknij nazwę słownika wyświetlaną w obszarze Wszystkie języki.

  • Aby zmienić słownik domyślny dla określonego języka, kliknij nazwę słownika wyświetlaną pod odpowiednim nagłówkiem nazwy języka.

 3. Kliknij przycisk Zmień domyślne.

  Uwaga: Jeśli pod nagłówkiem znajduje się tylko jeden słownik, to musi on być słownikiem domyślnym. W takim przypadku przycisk jest niedostępny.

Podczas następnego sprawdzania pisowni program użyje wybranego przez użytkownika domyślnego słownika niestandardowego.

Podczas tworzenia nowego słownika niestandardowego program domyślnie ustawia dla niego opcję Wszystkie języki, co oznacza, że słownik jest używany do sprawdzania pisowni tekstu utworzonego w dowolnym języku. Słownik niestandardowy można jednak skojarzyć z konkretnym językiem, tak aby był używany przez program tylko podczas sprawdzania pisowni tekstu utworzonego w tym języku.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe, wykonując czynności opisane powyżej w sekcji Otwieranie okna dialogowego Słowniki niestandardowe.

 2. W polu Lista słowników kliknij słownik, który chcesz zmienić.

 3. W menu Język słownika kliknij język, który powinien być używany w przypadku tego słownika.

W oknie dialogowym Słowniki niestandardowe są wyświetlane dostępne słowniki niestandardowe, które mogą zostać użyte w programie w celu sprawdzenia pisowni. Jeśli słownik, który ma zostać użyty, na przykład słownik kupiony od innej firmy, jest zainstalowany na komputerze, ale nie jest wymieniony w polu Lista słowników, można go dodać.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe, wykonując czynności opisane powyżej w sekcji Otwieranie okna dialogowego Słowniki niestandardowe.

 2. Kliknij pozycję Dodaj.

 3. Zlokalizuj folder zawierający wymagany słownik niestandardowy, a następnie kliknij dwukrotnie plik słownika.

Jeśli chcesz, aby słownik niestandardowy był słownikiem domyślnym, w którym nowe wyrazy, które dodasz, zostaną zapisane, zobacz Zmienianie słownika niestandardowego, do którego moduł sprawdzania pisowni doda wyrazy powyżej.

 1. Przejdź do preferencjiprogramu Word >.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzającewybierz pozycję pisownia & Gramatyka.

  Kliknij pozycję Pisownia i gramatyka, aby zmienić ustawienia sprawdzania pisowni i gramatyki.
 3. Jeśli chcesz korzystać ze słowników niestandardowych, upewnij się, że pole wyboru Sugeruj tylko z głównego słownika jest wyczyszczone.

 4. Kliknij pozycję Słowniki.

 5. Wybierz słownik, który chcesz edytować.

  Upewnij się, że pole wyboru słownika nie zostało przypadkowo wyczyszczone.

 6. Kliknij przycisk Edytuj.

  Słownik niestandardowy zostanie otwarty jako dokument do edycji.

 7. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz dokument.

Uwaga: Podczas edytowania słownika niestandardowego program Word wstrzymuje sprawdzanie pisowni w trakcie pisania. Jeśli po zakończeniu modyfikowania słownika niestandardowego program Word ma wznowić sprawdzanie pisowni podczas pisania, przejdź do okna dialogowego pisownia & , podanego w kroku 2, a następnie wybierz pozycję Sprawdź pisownię w trakcie pisania.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe , wykonując czynności opisane powyżej.

 2. Upewnij się, że w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe jest zaznaczone pole wyboru obok każdego słownika niestandardowego, z którego chcesz korzystać, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe , wykonując czynności opisane powyżej.

 2. Kliknij pozycję Nowe.

 3. W polu Zapisz jako wpisz nazwę słownika niestandardowego.

 4. Kliknij pozycję Zapisz.

 5. Jeśli nowy słownik ma być używany dla innego języka, to — mając ten słownik nadal zaznaczony w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe — wybierz odpowiedni język z listy Język.

 6. Kliknij przycisk OK.

W oknie dialogowym Słowniki niestandardowe są wyświetlane dostępne słowniki niestandardowe, które mogą zostać użyte w programie Word w celu sprawdzenia pisowni. Jeśli słownik, który ma zostać użyty — na przykład słownik kupiony od innej firmy — jest zainstalowany na komputerze, ale nie jest wyświetlany w oknie dialogowym Słowniki niestandardowe, możesz go dodać.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe , wykonując czynności opisane powyżej.

 2. Kliknij pozycję Dodaj.

 3. Zlokalizuj folder zawierający słownik niestandardowy, który chcesz dodać, a następnie kliknij dwukrotnie plik słownika.

Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą instalacji słownika innej firmy, należy zapoznać się z instrukcjami instalacji tego słownika.

Podczas tworzenia nowego słownika niestandardowego program domyślnie ustawia dla niego opcję Wszystkie języki, co oznacza, że słownik jest używany do sprawdzania pisowni tekstu utworzonego w dowolnym języku. Słownik niestandardowy można jednak skojarzyć z konkretnym językiem, tak aby był używany przez program tylko podczas sprawdzania pisowni tekstu utworzonego w tym języku.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe , wykonując czynności opisane powyżej.

 2. W oknie dialogowym Słowniki niestandardowe wybierz słownik, który chcesz zmienić.

 3. Z listy Język wybierz język, który powinien być używany w przypadku tego słownika.

Za każdym razem podczas sprawdzania pisowni w dokumencie wyraz oznaczony jako błędny można dodać do słownika niestandardowego. Program Microsoft Word dodaje te wyrazy do domyślnego słownika niestandardowego.

 1. Otwórz okno dialogowe Słowniki niestandardowe , wykonując czynności opisane powyżej.

 2. W oknie dialogowym Pisownia i gramatyka wybierz słownik z listy słowników niestandardowych.

 3. Zamknij okno dialogowe pisownia _AMP_ gramatycznej .

  Uwaga: Jeśli pod nagłówkiem znajduje się tylko jeden słownik, to musi on być słownikiem domyślnym. W takim przypadku przycisk jest niedostępny.

Podczas następnego sprawdzania pisowni program użyje wybranego przez użytkownika domyślnego słownika niestandardowego.

Jeśli masz błędnie napisany wyraz, możesz kliknąć go prawym przyciskiem myszy i zignorować. Jednak program Word nie zostanie dodany do słownika i zostanie oznaczony flagą przy następnym użyciu aplikacji Word Online.

Zobacz też

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pisownia i gramatyka w programie Word

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×