Dodawanie konta POP, IMAP lub konta usługi Office 365 do programu Outlook przy użyciu ustawień niestandardowych

Jeśli konfigurujesz program Outlook po raz pierwszy za pomocą konta POP lub IMAP bądź dodajesz nowy profil poczty, a działanie kreatora konfiguracji konta kończy się niepowodzeniem, możesz skonfigurować swoje konto przy użyciu ustawień niestandardowych.

Jeśli próbujesz dodać konto za pomocą kreatora konfiguracji konta i jego działanie kończy się niepowodzeniem, istnieją pewne możliwości, z których możesz skorzystać:

 • Możesz poczekać chwilę i spróbować ponownie. Czasami na serwerze poczty może występować jedynie chwilowy problem lub też występuje problem z połączeniem sieciowym.

 • Jeśli ponowna próba nie przyniesie rozwiązania, możesz skontaktować się z administratorem poczty e-mail (jeśli pracujesz w ramach organizacji). Mogą występować problemy, o których nie wiesz, lub zachodzić konieczność użycia ustawień niestandardowych.

 • Jeśli nie masz administratora poczty e-mail, przeczytaj artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base Gdy program Outlook nie może skonfigurować nowego profilu przy użyciu wykrywania automatycznego programu Exchange, aby uzyskać pomoc.

 • Jeśli korzystasz z programu Outlook (lub aplikacji Outlook Web App) z usługą Office 365 dla firm, zobacz Znajdowanie ustawień serwera POP lub IMAP, aby dowiedzieć się, jak sprawdzić swoje ustawienia.

 • Istnieją konta pocztowe (na przykład Yahoo! Mail), których można używać w programie Outlook dopiero w przypadku wykupienia ich abonamentu. Aby uzyskać informacje na ten temat, skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty e-mail.

Niektóre rodzaje kont pocztowych — na przykład otrzymywane wraz z usługą szerokopasmowego Internetu lub oparte na sieci Web — mogą wymagać zmiany wartości domyślnych numerów portów wiadomości wychodzących lub przychodzących bądź wprowadzenia konkretnego adresu URL serwera. Zobacz sekcję Konfigurowanie konta e-mail, aby uzyskać szczegółowy opis kroków wymaganych do ręcznego skonfigurowania konta.

Konfigurowanie konta e-mail

 1. Kliknij kartę Plik.

  Zrzut ekranu lewej części wstążki programu Outlook z wybraną kartą Plik

 2. Kliknij przycisk Dodaj konto.

  Przycisk Dodaj konto w widoku Backstage

 3. Kliknij pozycję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów > Dalej.

Jeśli korzystasz z konta POP3 lub IMAP, to w celu wykonania poniższych czynności musisz znać nazwy serwerów SMTP, IMAP lub POP, porty i metody szyfrowania. Jeśli nie masz pewności, czy używasz konta POP3, czy IMAP, lub potrzebujesz pomocy w znalezieniu wymaganych ustawień, skontaktuj się ze swoim dostawcą poczty e-mail.

Konto POP3 lub IMAP

 1. Otwórz program Outlook. Jeśli zostanie otwarty Kreator uruchamiania programu Outlook, na pierwszej stronie tego kreatora wybierz przycisk Dalej. Możesz też wybrać kartę Plik na pasku narzędzi programu Outlook. Następnie wybierz pozycję Dodaj konto.

 2. Wybierz pozycję Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów > Dalej.

 3. Wybierz pozycję Internetowa poczta e-mail, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. W obszarze Informacje o użytkowniku wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Imię i nazwisko wpisz imię i nazwisko, które ma być widoczne dla innych użytkowników.

  2. W polu Adres e-mail wpisz pełny adres e-mail przydzielony przez dostawcę poczty e-mail. Upewnij się, że wpisany adres zawiera nazwę użytkownika, symbol @, a także nazwę domeny, na przykład wojciech@contoso.com.

  3. Wpisz hasło w polach Hasło i Wpisz hasło ponownie.

   Porada   W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Upewnij się, że podczas wpisywania hasła nie jest włączony przycisk Caps Lock.

 5. W obszarze Informacje o serwerze wykonaj następujące czynności:

  1. Na liście Typ konta wybierz pozycję POP3 lub IMAP.

  2. W polu Serwer poczty przychodzącej wpisz pełną nazwę serwera określoną przez dostawcę poczty e-mail, na przykład mail.contoso.com.

   Jeśli korzystasz z usługi Office 365 dla firm, nazwa serwera IMAP lub POP brzmi outlook.office365.com.

  3. W polu Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz pełną nazwę serwera określoną przez dostawcę poczty e-mail, na przykład mail.contoso.com.

   Jeśli korzystasz z usługi Office 365 dla firm, nazwa serwera SMTP brzmi smtp.office365.com.

 6. W obszarze Informacje o logowaniu wykonaj następujące czynności:

  1. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika. Może to być część adresu e-mail poprzedzająca symbol @, na przykład wojciech, lub pełny adres e-mail, na przykład wojciech@contoso.com.

  2. W polu Hasło wpisz hasło.

  3. Zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.

   Uwaga   Wybranie opcji zapamiętania hasła w programie Outlook spowoduje, że nie będzie konieczne wpisywanie hasła w celu uzyskania dostępu do konta w programie Outlook. Wszystkie osoby mające dostęp do Twojego konta systemu Windows będą mogły czytać i wysyłać wiadomości e-mail z Twojego konta pocztowego.

 7. Konto e-mail może wymagać jednego lub większej liczby z poniższych ustawień dodatkowych. W razie pytań na temat stosowania ustawień skontaktuj się z dostawcą poczty e-mail.

  1. Uwierzytelnianie SMTP     Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Wychodzące zaznacz pole wyboru Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania. W zależności od dostawcy poczty e-mail może być konieczna zmiana numeru portu. Sprawdź szczegóły u usługodawcy.

  2. Szyfrowanie POP3    W przypadku kont POP3 kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Zaawansowane w obszarze Numery portów serwera w obszarze Serwer przychodzący (POP3) zaznacz pole wyboru Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL). W zależności od dostawcy poczty e-mail może być konieczna zmiana numeru portu. Sprawdź szczegóły u usługodawcy.

  3. Szyfrowanie IMAP    W przypadku kont IMAP kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Zaawansowane w obszarze Numery portów serwera w obszarze Serwer przychodzący (IMAP) dla opcji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu kliknij pozycję Brak, SSL, TLS albo Automatyczne. Jeśli dla Twojego konta e-mail jest używany program Outlook (lub aplikacja Outlook Web App) w usłudze Office 365, wybierz pozycję TLS. Następnie wybierz przycisk OK.

  4. Szyfrowanie SMTP    Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na karcie Zaawansowane w obszarze Numery portów serwera w obszarze Serwer wychodzący (SMTP) dla opcji Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu: kliknij pozycję Brak, SSL, TLS albo Automatyczne.

   Uwaga   Większość dostawców poczty e-mail korzysta z portu 465 jako domyślnego dla wiadomości wychodzących oraz portu 995 dla wiadomości przychodzących.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

  Domyślnie pole wyboru Przetestuj ustawienia konta po kliknięciu przycisku Dalej jest zaznaczone. Ta opcja służy do weryfikacji poprawności ustawień konta. Jeśli niektórych informacji brakuje lub są one niepoprawne, zostanie wyświetlony monit o podanie lub poprawienie informacji.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Konto w programie Microsoft Exchange Server

Ważne   W większości przypadków nie trzeba ręcznie konfigurować konta, jeśli łączysz się z serwerem Exchange. Jeśli pierwsza próba konfiguracji nie powiedzie się, zalecamy jej ponowienie. W przypadku kolejnego niepowodzenia skontaktuj się z administratorem serwera Exchange. Można wypróbować następujące kroki:

 1. Kliknij pozycję Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 2. Kliknij opcję Microsoft Exchange, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 3. Wpisz nazwę serwera Exchange, uzyskaną od administratora serwera Exchange.

 4. Aby użyć trybu buforowanej wymiany, zaznacz pole wyboru Użyj trybu buforowanego programu Exchange. Ten tryb umożliwia pracę z elementami w skrzynce pocztowej programu Exchange, nawet jeśli połączenie sieciowe jest wolne lub niedostępne.

 5. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

 6. Opcjonalnie wykonaj dowolne z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Więcej ustawień. Na dowolnej karcie zaznacz opcje, które chcesz zmienić, lub których zmianę zalecił administrator serwera Exchange.

  • Kliknij przycisk Sprawdź nazwy, aby sprawdzić, czy nazwa jest rozpoznawana przez serwer i czy komputer jest połączony z siecią. Nazwy serwera i konta określone w krokach 3 i 5 powinny zostać podkreślone. Jeśli nazwa nie zostanie podkreślona, skontaktuj się z administratorem serwera Exchange.

 7. Jeśli kliknięto przycisk Więcej ustawień i otworzyło się okno dialogowe Microsoft Exchange Server, kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Dotyczy: Office 365 End User, Office 365 Admin, Outlook 2013, Office 365 Small Business AdminCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język