Dodawanie języka edycji lub ustawianie preferencji językowych w pakiecie Office

Subskrypcja usługi Office 365, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Korzystając z opcji językowych pakietu Office, możesz dodać język lub wybrać język wyświetlania Pomocy i etykietek ekranowych.

Opcje językowe są dostępne w oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office, do którego dostęp uzyskasz nawigując do Plik > Opcje > Język. Język wyświetlania i język Pomocy można ustawić niezależnie. Przykładowo wszystko może być w tym samym języku co system operacyjny, bądź można korzystać z różnych języków systemu operacyjnego, edycji, wyświetlania i Pomocy.

Preferencje językowe w programie Word 2013

Dostępność języków zależy od tego, jaka wersja językowa pakietu Office i jakie dodatkowe pakiety językowe, pakiety Language Interface Pack lub języki etykietek ekranowych są zainstalowane na komputerze. Jeśli nie jest dostępny potrzebny język narzędzi sprawdzających, język wyświetlania lub język Pomocy, może być konieczne uzyskanie i zainstalowanie pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Czy potrzebuję pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack?.

Aby dodać język do programów pakietu Office, należy dodać język edycji. Ustawienia języka edycji obejmują układ klawiatury i narzędzia sprawdzające dla danego języka. Narzędzia sprawdzające udostępniają funkcje specyficzne dla języka, takie jak słowniki do sprawdzania pisowni i gramatyki oraz przyciski zmiany kierunku akapitu. Domyślny język edycji jest wyświetlany na początku listy i jest wyróżniony pogrubioną czcionką. W razie potrzeby można go zmienić, wybierając odpowiedni język, a następnie klikając pozycję Ustaw jako domyślny.

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków edycji wybierz język edycji, który chcesz dodać, z listy Dodaj dodatkowe języki edycji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Dodany język zostanie wyświetlony na liście języków edycji.

Jeśli etykieta Nie włączono jest wyświetlana w kolumnie Układ klawiatury, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij link Nie włączono.

 2. W oknie dialogowym Dodawanie języków kliknij pozycję Dodaj język, zaznacz odpowiedni język na liście, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

 3. Zamknij okno dialogowe Dodawanie języków. Obok tego języka w obszarze Układ klawiatury w sekcji Wybieranie języków edycji powinien być teraz widoczny tekst Włączono.

Jeśli etykieta Nie zainstalowano jest wyświetlana w kolumnie Sprawdzanie, może być konieczne pobranie pakietu językowego lub pakietu Language Interface Pack w celu uzyskania narzędzi sprawdzających dla danego języka.

 • Aby przejść do trybu online i pobrać potrzebny pakiet językowy, kliknij link Nie zainstalowano.

Języki wyświetlania i Pomocy to języki używane w pakiecie Office do wyświetlania elementów (takich jak elementy menu, polecenia i karty) oraz plików Pomocy.

Język domyślny jest wyświetlany jako pogrubiony u góry listy. Kolejność języków na liście języków wyświetlania i Pomocy jest zgodna z kolejnością używania języków przez pakiet Office. Jeśli na przykład języki będą uporządkowane w kolejności hiszpański <domyślny>, niemiecki, japoński, a narzędzia dla języka hiszpańskiego zostaną usunięte z komputera, domyślnym językiem wyświetlania stanie się język niemiecki.

Aby ustawić język domyślny:

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy zaznacz język, którego chcesz używać, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

Jakie języki wyświetlania są używane w poszczególnych programach pakietu Office?

Jeśli użytkownik korzysta z wielu języków i dostosował pakiet Office do swojego sposobu pracy, można sprawdzić, jakie języki są domyślnymi językami wyświetlania w poszczególnych programach pakietu Office.

 • W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków wyświetlania i Pomocy kliknij pozycję Pokaż języki wyświetlania zainstalowane dla każdego programu pakietu Microsoft Office.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko w następujących programach pakietu Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio i Word. Nie jest dostępna w programach pakietu Office 2016.

Etykietki ekranowe to niewielkie okna podręczne z krótkim tekstem Pomocy dostosowanym do kontekstu, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika na wyświetlanym elemencie, takim jak przycisk, karta, kontrolka okna dialogowego czy menu. Ustawienie języka etykietek ekranowych w jednym z programów pakietu Office ma wpływ na wszystkie zainstalowane programy tego pakietu.

 1. Otwórz program pakietu Office, na przykład program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języka etykietek ekranowych wybierz język etykietek ekranowych.

  Uwagi: 

  • Ta funkcja nie jest dostępna w pakiecie Office 2016.

  • Jeśli potrzebnego języka nie ma na liście, może być konieczne dodanie nowych usług językowych. Należy kliknąć pozycję Jak uzyskać więcej języków etykietek ekranowych z witryny Office.com, a następnie wykonać podane instrukcje dotyczące pobierania i instalowania.

  • Nowo zainstalowany język etykietek ekranowych stanie się domyślnym językiem etykietek ekranowych.

Aby uzyskać więcej informacji o etykietkach ekranowych, zobacz Pokazywanie i ukrywanie etykietek ekranowych.

Opcja Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2007 powoduje włączenie opcji specyficznych dla języka, takich jak opcje dostępne dla określonego języka na Wstążce i w oknach dialogowych. Na przykład włączenie opcji języka japońskiego powoduje włącznie opcji języka Przewodnik fonetyczny i Załączanie znaków.

Zainstalowanie dodatku Microsoft Office 2007 Language Pack (pakietu językowego) umożliwia zmianę języka Wstążki, menu, okien dialogowych i Pomocy na język pakietu językowego. Ponadto można korzystać z narzędzi sprawdzających, takich jak moduły sprawdzania pisowni i gramatyki, w innym języku. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji pakietów językowych, zobacz Pakiet akcesoriów językowych dla pakietu Office.

W pakiecie Office 2007 opcje języka są dostępne w oknie dialogowym Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2007.

Ustawienia języka w pakiecie Office 2007

Aby dodać język w programach pakietu Office 2007, najpierw upewnij się, że język, którego chcesz używać, jest zainstalowany na komputerze. Następnie musisz włączyć język, którego chcesz używać. Opcje specyficzne dla języka, które zostaną włączone, zależą od tego, jakie języki są włączone i z jakich programów korzystasz.

 1. Kliknij pozycję Start > Wszystkie programy > Microsoft Office > Narzędzia Microsoft Office > Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2007.

 2. Kliknij kartę Języki edycji.

 3. Zaznacz język, który chcesz włączyć, na liście Dostępne języki edycji, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Język zostanie dodany do listy Włączone języki edycji i zostaną włączone wszystkie opcje specyficzne dla tego języka dostępne w programach pakietu Office 2007.

Domyślny język edycji jest wyświetlany na dole karty Języki edycji. W razie potrzeby można go zmienić, wybierając odpowiedni język na liście Podstawowy język edycji.

Zmiana podstawowego języka edycji powoduje automatyczną zamianę szablonu Normal.dotm w programie Word. Przed zmianą podstawowego języka edycji zaleca się zapisanie kopii pliku Normal.dotm i zmianę jego nazwy z uwzględnieniem nazwy języka, na przykład Normal_polski.dotm. Szablon Normal.dotm jest zazwyczaj przechowywany w folderze C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\Microsoft\Szablony, gdzie „nazwa_użytkownika” odpowiada nazwie użytkownika zalogowanego na komputerze.

Uwaga: Z listy Włączone języki edycji nie można usunąć języka ustawionego jako podstawowy język edycji. Aby można było usunąć taki język z listy Włączone języki edycji, należy wybrać inny język na liście Podstawowy język edycji i dopiero wtedy usunąć odpowiedni język z listy Włączone języki edycji.

 1. Kliknij pozycję Start > Wszystkie programy > Microsoft Office > Narzędzia Microsoft Office > Ustawienia języka pakietu Microsoft Office 2007.

 2. Kliknij kartę Język wyświetlania.

  Uwaga: Karta Język wyświetlania jest widoczna tylko po zainstalowaniu pakietu językowego.

 3. Z listy Wyświetl menu i okna dialogowe pakietu Microsoft Office w języku wybierz język, w którym mają być wyświetlane Wstążka, menu i okna dialogowe.

 4. Z listy Wyświetl Pomoc w języku wybierz język, w którym ma być wyświetlana Pomoc.

 5. Jeśli zainstalowano co najmniej trzy języki, zostanie wyświetlona lista Kolejność języków wyświetlania według priorytetu. Aby zmienić priorytet języka, zaznacz język na liście, a następnie kliknij przycisk W górę lub W dół.

Jeśli na liście Włączone języki edycji po języku widoczne jest oznaczenie (obsługa ograniczona), oznacza to, że opcje danego języka są włączone, ale w systemie operacyjnym Windows nie zainstalowano układu klawiatury dla tego języka.

Język edycji z ograniczoną pomocą techniczną

Jeśli chcesz używać tego samego układu klawiatury dla wszystkich włączonych języków, możesz bezpiecznie zignorować komunikat (obsługa ograniczona) dla używanych języków. Jeśli chcesz używać układu klawiatury dla języka z obsługą ograniczoną, musisz dodać język edycji lub ustawić preferencje językowe w pakiecie Office dla tego języka.

Jeśli chcesz pisać w języku nieopartym na alfabecie łacińskim, takim jak arabski lub chiński, albo chcesz używać układu klawiatury języka ojczystego podczas pisania w różnych językach opartych na alfabecie łacińskim, włącz układ klawiatury odpowiedniego języka, a następnie przełączaj się między językami za pomocą paska języka.

Włączanie układów klawiatury pakietu Office 2007 w systemach Windows 10, Windows 8.1 i Windows 8

 1. Naciśnij klawisze logo Windows + X, a następnie kliknij pozycję Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień metody wprowadzania.

 3. Dla języka, który chcesz dodać, kliknij pozycję Opcje.

  Dodawanie metody wprowadzania w Panelu sterowania w systemie Windows 8

 4. W obszarze Metoda wprowadzania danych kliknij pozycję Dodaj metodę wprowadzania danych. Możesz nawet kliknąć pozycję Podgląd, aby sprawdzić, jakie jest urządzenie wejściowe.

  Dodawanie metody wprowadzania danych w systemie Windows 8

 5. Kliknij odpowiednią metodę wprowadzania danych, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

  Dodawanie metody wprowadzania danych w systemie Windows 8

Włączanie układów klawiatury pakietu Office 2007 w systemach Windows 7 i Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start > Panel sterowania.

 2. W obszarze Region i język w obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

  Uwaga: W widoku klasycznym kliknij dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe, a następnie kliknij kartę Klawiatury i języki.

 3. W oknie dialogowym Region i język na karcie Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury Przycisk Zmień klawiatury .

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 8.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. Rozwiń listę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie rozwiń listę Klawiatura.

 7. Zaznacz pole wyboru obok preferowanej klawiatury lub edytora Input Method Editor (IME), a następnie kliknij przycisk OK. Wybrany język zostanie dodany do listy Język domyślny.

W systemie Windows XP (pakiety Office 2007 i 2010)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.

  Uwaga: W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij kartę Języki, a następnie w obszarze Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Szczegóły.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Zainstalowane usługi kliknij pozycję Dodaj.

 5. W oknie dialogowym Dodawanie języka kliknij odpowiedni język na liście Język, a następnie kliknij przycisk OK.

Zobacz też

Włączanie lub zmienianie języka układu klawiatury

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku

Włączanie automatycznego wykrywania języka

Automatyczne przełączanie klawiatury zgodnie z językiem otaczającego tekstu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×