Dodawanie i formatowanie numerów stron

Jeśli dokument zawiera wiele stron, można wyświetlić numer strony na każdej z nich. W większości dokumentów numery stron są wyświetlane w nagłówku lub w stopce poszczególnych stron. W programie Microsoft Office Word 2007 dostępnych jest wiele wstępnie sformatowanych numerów stron, umożliwiających szybkie wstawianie nagłówków lub stopek zawierających numery stron.

Można również utworzyć nagłówki lub stopki zawierające numer strony wraz z dodatkową zawartością, na przykład grafiką, tytułem dokumentu, nazwiskiem autora lub datą.

Uwaga: aby umieścić numer przy jednej krawędzi strony w przypadku stron nieparzystych, a przy drugiej krawędzi w przypadku stron parzystych, zobacz Wstawianie nagłówków i stopek.

Tworzenie nagłówka lub stopki tylko z numerem strony

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij opcję Góra strony lub Dół strony, zależnie od tego, gdzie chcesz umieścić numery stron w dokumencie.

 • Wybierz projekt numerowania stron z galerii projektów.

  Uwaga: jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

Umieszczanie numeru strony na bocznym marginesie strony

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij pozycję Marginesy strony.

 • Wybierz projekt numerowania stron z galerii projektów.

  Uwaga: jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

Tworzenie nagłówka lub stopki z numerem strony i zawartością, taką jak tekst i grafika

Jeśli dokument zawiera już nagłówek lub stopkę z zawartością, można dodać numer strony do nagłówka lub stopki.

Aby zastosować jeden z wstępnie sformatowanych projektów numeracji stron, a jednocześnie umieścić w nagłówku lub stopce dodatkową zawartość, najlepiej rozpocząć od dodania numeru strony, a następnie dodać inną zawartość do nagłówka lub stopki.

Dodawanie numeru strony do istniejących nagłówków lub stopek

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić numer strony.

  • Może być konieczne naciśnięcie klawisza TAB, dostosowanie wyrównania akapitów lub wprowadzenie innych zmian w zawartości nagłówka lub stopki, aby umożliwić umieszczenie kursora w odpowiednim miejscu.

  • Wiele projektów nagłówków lub stopek jest rozmieszczonych w tabeli, a naciśnięcie klawisza TAB spowoduje przesunięcie kursora bez wstawiania tabulatora. Aby wstawić tabulator w komórce tabeli, naciśnij klawisze CTRL+TAB. Aby określić, czy dany projekt nagłówka lub stopki ma układ tabeli, należy sprawdzić, czy po umieszczeniu kursora w obszarze nagłówka lub stopki w górnej części wstążki jest wyświetlana karta kontekstowa Narzędzia tabel.

  • Wiele projektów nagłówków lub stopek zawiera kontrolki zawartości do przechowywania zawartości, na przykład tytułu dokumentu i daty. Po kliknięciu nagłówka lub stopki w celu ich edytowania, kursor może automatycznie zaznaczyć kontrolkę zawartości. Aby przenieść kursor poza kontrolkę zawartości (i umożliwić wstawienie w nagłówku lub stopce numeru strony bez usuwania zawartości kontrolki), naciśnij klawisz STRZAŁKA W LEWO lub STRZAŁKA W PRAWO.

 3. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 4. Kliknij pozycję Bieżące położenie.

 5. Wybierz projekt numerowania stron z galerii projektów.

  Uwaga: jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

Dodawanie zawartości nagłówka lub stopki do wstępnie sformatowanego projektu numeru strony

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij opcję Góra strony, Dół strony lub Marginesy strony, zależnie od tego, gdzie chcesz umieścić numery stron w dokumencie.

 • Wybierz projekt numerowania stron z galerii projektów.

  Wybierz projekt, w którym numer strony jest umieszczony w odpowiednim miejscu. Na przykład jeśli zawartość nagłówka ma być wyrównana do lewego marginesu, a numer strony ma być wyrównany do prawego marginesu, wybierz projekt numeru strony z wyrównaniem do prawej.

  Uwaga: jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku wybrania projektu z grupy projektów Marginesy strony kliknij nagłówek lub stopkę, a następnie dodaj odpowiednią zawartość.

  • Aby wstawić zawartość nagłówka lub stopki przed numerem strony, wpisz zawartość, a następnie naciśnij klawisz TAB, aby określić jej położenie.

  • Aby wstawić zawartość nagłówka lub stopki po numerze strony, naciśnij klawisz END, naciśnij klawisz TAB, a następnie wprowadź zawartość.

   Uwaga: może być konieczne kilkukrotne naciśnięcie klawisza TAB, dostosowanie wyrównania akapitów lub wprowadzenie innych zmian w zawartości nagłówka lub stopki, aby umożliwić umieszczenie poszczególnych elementów w odpowiednich miejscach.

Wstawianie nazwiska autora, tytułu dokumentu lub innych właściwości dokumentu

Umieść kursor w obszarze nagłówka lub stopki i wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Narzędzia nagłówków lub stopek na karcie Projektowanie w grupie Wstawianie kliknij pozycję Szybkie części, wskaż pozycję Właściwość dokumentu, a następnie kliknij odpowiednią właściwość dokumentu.

Wstawianie nazwy pliku lub ścieżki

Umieść kursor w obszarze nagłówka lub stopki i wykonaj następujące czynności:

 1. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Wstawianie kliknij pozycję Szybkie części, a następnie kliknij pozycję Pole.

 2. Na liście Nazwy pól kliknij pozycję FileName.

 3. Aby dołączyć do nazwy pliku ścieżkę, zaznacz pole wyboru Dodaj ścieżkę do nazwy pliku.

  Uwaga: aby ścieżka do pliku była wyświetlana, musisz go zapisać. Po zapisaniu pliku kliknij nazwę pliku, a następnie naciśnij klawisz F9, aby wyświetlić ścieżkę jako część nazwy pliku.

Ponieważ każda osoba czytająca dokument może zobaczyć kody pól, należy upewnić się, że informacje umieszczone w kodach pół nie są informacjami prywatnymi.

Dołączanie tekstu Strona lub Strona X z Y do numeru strony

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij opcję Góra strony, Dół strony, Marginesy strony lub Bieżące położenie, zależnie od tego, gdzie chcesz umieścić numery stron w dokumencie.

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać słowo Strona do numeru strony, przewiń galerię w dół i wybierz projekt numeru strony pod nagłówkiem Strona X.

  • Aby dodać łączną liczbę stron do numeru strony, przewiń galerię w dół i wybierz projekt numeru strony pod nagłówkiem Strona X z Y.

   Uwaga: jeśli galeria projektów numerów stron nie jest wyświetlana, być może występuje problem z szablonem Bloki konstrukcyjne na komputerze. Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania tego problemu, zobacz Nie widzę galerii numerów stron, nagłówków i stopek, stron tytułowych lub równań.

Określanie miejsca rozpoczęcia numerowania stron

W niektórych przypadkach na pierwszej stronie nie powinien być wyświetlany numer strony — na przykład wówczas, gdy pierwsza strona dokumentu jest stroną tytułową. Mogą również występować całe sekcje, które nie mają być numerowane — na przykład pierwszą numerowaną stroną może być pierwsza strona po stronie tytułowej, stronie streszczenia i spisie treści.

W takich sytuacjach można wskazać do oznaczenia numerem 1 stronę inną niż pierwsza strona dokumentu. Można również rozpocząć numerowanie stron od numeru innego niż 1.

Ważne : Nie należy zmieniać wartości numeru strony bezpośrednio. Zmiana numeru przez wpisanie nowego numeru spowoduje wyświetlenie tego samego numeru na wszystkich stronach.

Jeśli dokument zawiera już numery stron, numerowanie strony tytułowej zostanie automatycznie wyłączone po wstawieniu strony tytułowej z galerii stron tytułowych w programie Office Word 2007. Po wstawieniu strony tytułowej na drugiej stronie dokumentu zostanie wyświetlony numer 2.

Rozpoczynanie numerowania od numeru 2 na drugiej stronie

Jeśli w dokumencie nie są jeszcze stosowane numery stron, należy wykonać nieco inne czynności niż w przypadku dokumentu zawierającego już numery stron.

Dokumenty, w których jeszcze nie zastosowano numerów stron

 1. Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby wstawić numery stron.

 2. Na pierwszej stronie dokumentu kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 3. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

 4. Jeśli pierwsza strona ma zawierać nagłówek lub stopkę bez numeru strony, kliknij w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony i wstaw odpowiedni nagłówek lub odpowiednią stopkę.

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu nagłówków i stopek, zobacz Wstawianie nagłówków i stopek.

Dokumenty, w których zastosowano już numery stron.

 1. Na pierwszej stronie dokumentu kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

  Uwaga: jeśli pole wyboru Inne na pierwszej stronie jest już zaznaczone, nie usuwaj zaznaczenia. Zamiast tego usuń numer strony w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony.

 3. Jeśli pierwsza strona ma zawierać nagłówek lub stopkę bez numeru strony, umieść kursor w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony i wstaw odpowiedni nagłówek lub odpowiednią stopkę.

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu nagłówków i stopek, zobacz Wstawianie nagłówków i stopek.

Rozpoczynanie numerowania od numeru 1 na drugiej stronie

Jeśli w dokumencie nie są jeszcze stosowane numery stron, należy wykonać nieco inne czynności niż w przypadku dokumentu zawierającego już numery stron.

Dokumenty, w których jeszcze nie zastosowano numerów stron

 1. Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby wstawić numery stron.

 2. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki dokumentu.

 3. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

 4. W grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.

 5. W polu listy rozwijanej Rozpocznij od wpisz 0.

 6. Jeśli pierwsza strona ma zawierać nagłówek lub stopkę bez numeru strony, umieść kursor w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony i wstaw odpowiedni nagłówek lub odpowiednią stopkę.

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu nagłówków i stopek, zobacz Wstawianie nagłówków i stopek.

Dokumenty, w których zastosowano już numery stron.

 1. Na pierwszej stronie dokumentu kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Opcje zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie.

  Uwaga: jeśli pole wyboru Inne na pierwszej stronie jest już zaznaczone, nie usuwaj zaznaczenia. Zamiast tego usuń numer strony w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony.

 3. W grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.

 4. W polu listy rozwijanej Rozpocznij od wpisz 0.

 5. Jeśli pierwsza strona ma zawierać nagłówek lub stopkę bez numeru strony, umieść kursor w obszarze Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony i wstaw odpowiedni nagłówek lub odpowiednią stopkę.

  Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu nagłówków i stopek, zobacz Wstawianie nagłówków i stopek.

Rozpoczynanie numerowania po drugiej stronie

 1. Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby wstawić numery stron.

 2. Umieść kursor na początku strony, od której chcesz rozpocząć numerowanie

 3. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 4. W obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka, a następnie kliknij polecenie Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę, aby wprowadzić zmiany w obszarze nagłówka lub stopki.

  Nagłówek lub stopka z numerem strony ma etykietę Sekcja 2.

  Uwaga: jeśli nagłówek lub stopka ma etykietę Nagłówek pierwszej strony -Sekcja 2- lub Stopka pierwszej strony -Sekcja 2-, a chcesz, aby pierwsza strona nowej sekcji zawierała taki sam nagłówek lub taką samą stopkę jak pozostałe strony w tej sekcji, wyczyść pole wyboru Inne na pierwszej stronie w grupie Opcje.

 6. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku , aby przerwać połączenie między nagłówkami lub stopkami w nowej i poprzedniej sekcji.

 7. Jeśli numerowanie ma zaczynać się na tej stronie od numeru 1, w grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, kliknij polecenie Formatuj numery stron, a następnie wpisz 1 w polu Rozpocznij od i kliknij przycisk OK.

 8. W grupie Nawigacja kliknij przycisk Poprzednia sekcja Obraz przycisku , a następnie usuń numer strony w nagłówku lub stopce z etykietą Sekcja 1.

Określanie formatu numeracji

Można wyświetlać numer strony w różnych formatach alfanumerycznych. Można także stosować różne formaty numeracji w różnych sekcjach dokumentu, na przykład małe cyfry rzymskie w części wstępnej, a cyfry arabskie w pozostałej części dokumentu. Można również zmieniać wygląd numerów stron, zmieniając cechy czcionki.

Zmienianie formatu numerów stron

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki dokumentu.

 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.

 3. Na liście Format numeracji kliknij styl numeracji.

Różne formatowanie numerów stron w różnych sekcjach dokumentu

 1. Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby wstawić numery stron.

 2. Zaczynając od początku dokumentu, umieść kursor na pierwszej stronie, na której numery stron mają być wyświetlane w innym formacie.

 3. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Znaki podziału.

  Obraz Wstążki programu Word

 4. W obszarze Podziały sekcji kliknij pozycję Następna strona.

 5. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka, a następnie kliknij polecenie Edytuj nagłówek lub Edytuj stopkę, aby wprowadzić zmiany w obszarze nagłówka lub stopki.

  Nagłówek lub stopka z numerem strony ma etykietę Sekcja 2.

  Uwaga: jeśli nagłówek lub stopka ma etykietę Nagłówek pierwszej strony -Sekcja 2- lub Stopka pierwszej strony -Sekcja 2-, a chcesz, aby pierwsza strona nowej sekcji zawierała taki sam nagłówek lub taką samą stopkę jak pozostałe strony w tej sekcji, wyczyść pole wyboru Inne na pierwszej stronie w grupie Opcje.

 6. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projektowanie w grupie Nawigacja kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku , aby przerwać połączenie między nagłówkami lub stopkami w nowej i poprzedniej sekcji.

 7. W grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.

 8. Na liście Format numeracji kliknij odpowiedni format. Jeśli numerowanie ma zaczynać się na tej stronie od numeru 1, wpisz 1 w polu Rozpocznij od i kliknij przycisk OK.

 9. W grupie Nawigacja kliknij przycisk Poprzednia sekcja Obraz przycisku , a następnie kliknij nagłówek lub stopkę z etykietą Sekcja 1.

 10. W grupie Nagłówek i stopka kliknij pozycję Numer strony, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.

 11. Kliknij odpowiedni format na liście Format numeracji, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie cech czcionki numerów stron

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki dokumentu.

  Uwaga: jeśli numer strony znajduje się na marginesie strony, kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki, a następnie kliknij margines strony w pobliżu numeru strony, aby umieścić kursor w obszarze numeru strony.

 2. Zaznacz numer strony.

 3. Na minipasku narzędzi, który jest elementem interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent, wyświetlanym nad zaznaczonym numerem strony wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić czcionkę, kliknij nazwę czcionki na liście Obraz przycisku .

  • Aby zmienić rozmiar czcionki, wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby powiększyć tekst, kliknij przycisk Zwiększ czcionkę. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+>.

   • Aby pomniejszyć tekst, kliknij przycisk Zmniejsz czcionkę. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+<.

    Porada: rozmiar czcionki można także określić na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

  • Aby zmienić kolor, kliknij kolor na liście Obraz przycisku .

Usuwanie numerów stron

Można szybko usunąć nagłówek lub stopkę, jeśli zawiera tylko numer strony, lub też usunąć tylko numer strony z nagłówka lub stopki z dodatkową zawartością.

Ważne : Jeśli dla pierwszej strony lub dla stron nieparzystych i parzystych utworzono inne nagłówki lub stopki, a także w przypadku występowania sekcji niepołączonych, należy usunąć numery stron z nagłówka i stopki każdego rodzaju.

Usuwanie numeru strony, gdy w nagłówku lub stopce nie znajduje się inna zawartość

 • Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

  Obraz Wstążki programu Word

 • Kliknij przycisk Usuń numery stron.

  • Za pomocą polecenia Usuń numery stron nie jest możliwe usunięcie numerów stron, które zostały wstawione we wcześniejszej wersji programu Microsoft Office Word.

  • Polecenie Usuń numery stron nie umożliwia także usunięcia numerów stron wstawionych przy użyciu opcji Bieżąca pozycja w galerii Numer strony.

  • Jeśli polecenie Usuń numery stron nie zadziała, spróbuj usunąć numer strony w obszarze nagłówka lub stopki, a następnie wykonać kroki opisane w kolejnej sekcji tego artykułu.

Usuwanie numeru strony bez usuwania pozostałej zawartości nagłówka lub stopki

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki dokumentu.

 2. Zaznacz numer strony i naciśnij klawisz DELETE.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×