Dodawanie i edytowanie właściwości profilu użytkownika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Profile użytkowników w usłudze SharePoint Online obejmują domyślny zestaw właściwości użytkownika, które są dostarczane przez usługi katalogowej w usłudze Office 365. Dodawanie i edytowanie właściwości profilu użytkownika oraz definiowanie zasad dotyczących profilów , aby śledzić informacje o kluczu, który nie jest dostępny za pomocą Centrum administracyjnego programu SharePoint.

Ze względu na kluczowe potrzeby biznesowe można tworzyć nowe właściwości służące do kojarzenia użytkowników z ważnymi procesami biznesowymi. Na przykład dział sprzedaży może utworzyć właściwość dla określonej roli sprzedaży w celu udostępnienia informacji konkretnej grupie lub konkretnym grupom odbiorców. Niestandardowe właściwości profilu można edytować, aby lepiej odpowiadały potrzebom biznesowym, a także można je usuwać, gdy nie są już potrzebne.

Ważne :  Informacje o kontach użytkowników można synchronizować tylko w jeden sposób — z usługi katalogowej w usłudze Office 365 do usługi SharePoint Online. Jeśli utworzysz właściwości profilów użytkowników programu SharePoint, będą one ograniczone do profilów użytkowników programu SharePoint i nie będą dostępne w innych usługach Office 365.

Dodawanie właściwości profilu użytkownika

Wykonaj poniższe czynności, aby utworzyć właściwość profilu użytkownika.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze Kontakty wybierz pozycję Zarządzaj właściwościami użytkowników.

  Zarządzanie łącze właściwości użytkownika w obszarze Profile użytkownika administratora.

 6. Wybierz pozycję Nowa właściwość.

 7. W sekcji Ustawienia właściwości w polu Nazwa wprowadź nazwę używanego przez aplikacji usługi profilu użytkownika dla właściwości profilu. Nazwa musi być unikatowa. (Nazwa wyświetlana nie ma być unikatowe).

  Ustawienia właściwości w obszarze profil użytkownika w administratora
 8. W polu Nazwa wyświetlana wpisz nazwę właściwości profilu, która będzie wyświetlana wszystkim użytkownikom.

  Uwaga :  Jeśli w witrynie jest używanych kilka języków, można podać alternatywne nazwy wyświetlane dla wszystkich języków, wybierając pozycję Edytuj języki. W oknie dialogowym wybierz pozycję Dodaj język, wybierz język z menu, a następnie wpisz nazwę wyświetlaną w danym języku. Nazwę wyświetlaną można dodać dla dowolnego z dostępnych języków. W zależności od ustawień języka użytkownika, który wyświetla daną właściwość, używana jest odpowiednia nazwa wyświetlana.

 9. Na liście Typ wybierz typ danych właściwości.

  Uwaga :  W przypadku wybrania opcji ciąg (wiele wartości) właściwość zostanie trwale ustawiona jako właściwość z wieloma wartościami. Po wybraniu przycisku OK nie można zmienić tego ustawienia. Można jedynie usunąć tę właściwość i dodać ją ponownie jako nową właściwość z jedną wartością.

 10. W polu Długość wpisz maksymalną dozwoloną liczbę znaków dla wartości tej właściwości.

 11. Aby skojarzyć metadanych zestawu terminów zarządzanychwłaściwość profilu, wybierz pozycję Konfiguruj zestawu terminów może być używany dla tej właściwości; , a następnie wybierz zestawów terminów z listy. Ta opcja jest dostępna tylko dla pojedynczej wartości właściwości.

 12. Jeśli tworzysz właściwości profilu użytkownika, w sekcji Podtyp profilu, wybierz Podtyp profilu użytkownika domyślnego chcesz skojarzyć podtyp profilu użytkownika domyślnego tej właściwości profilu użytkownika (chyba że używasz podtypy i chcesz to przejść do swojego niestandardowego podtypu).

 13. W sekcji Opis użytkownika w polu Opis wpisz instrukcje lub informacje, które będą wyświetlane użytkownikom dotyczące tej właściwości profilu.

  Uwagi : 

  • Jeśli w witrynie jest używanych kilka języków, można podać alternatywne nazwy wyświetlane dla wszystkich języków, wybierając pozycję Edytuj języki. W oknie dialogowym wybierz pozycję Dodaj język, wybierz język z menu, a następnie wpisz nazwę wyświetlaną w danym języku. Nazwę wyświetlaną można dodać dla dowolnego z dostępnych języków. W zależności od ustawień języka użytkownika, który wyświetla daną właściwość, używana jest odpowiednia nazwa wyświetlana.

  • Nie można ustawić, chyba że Ustawianie języka domyślnego w obszarze Preferencje językowe w arkuszu właściwości głównym.

 14. W sekcji Ustawienia zasad wybierz odpowiednie ustawienie zasad oraz domyślne ustawienie prywatności dla tej właściwości. Aby umożliwić użytkownikom zastępowanie tych ustawień, kliknij pole Użytkownik może zastępować.

 15. W sekcji Edytowanie ustawień wybierz, czy użytkownicy będą mogli edytować wartości tej właściwości.

 16. W sekcji Ustawienia wyświetlania określ, czy i w jaki sposób właściwość będzie wyświetlana użytkownikom.

 17. W sekcji Ustawienia wyszukiwania kliknij pole wyboru Alias, pole wyboru indeksowane lub oba, w zależności od rodzaju wyszukiwania, które mają być skojarzone z tej właściwości profilu użytkownika.

  Uwaga :  Pole wyboru Alias jest dostępne tylko wtedy, gdy właściwość Domyślne ustawienie prywatności jest ustawiona na wartość Wszyscy. Jeśli właściwość oznaczono jako indeksowaną, w wyniku wyszukania wartości tej właściwości zostanie zwrócony dany profil. Jeśli na przykład właściwość numer telefonu jest indeksowana, wyszukanie numeru telefonu spowoduje znalezienie pracownika o danym numerze telefonu. Jeśli właściwość oznaczono jako alias, ta właściwość jest odpowiednim aliasem danego użytkownika. W przypadku wyszukiwania ciągu wszystkie dokumenty użytkownika Michał Chmiela w wynikach zostaną zwrócone dokumenty napisane przez użytkownika Michał Chmiela oraz michalchmiela@contoso.com, jeśli te wartości właściwości profilu zostały oznaczone jako aliasy.

 18. Kliknij przycisk OK.

Wykonaj poniższe czynności, aby edytować właściwość profilu użytkownika.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze Kontakty wybierz pozycję Zarządzaj właściwościami użytkowników.

  Zarządzanie łącze właściwości użytkownika w obszarze Profile użytkownika administratora.

 6. Na stronie Zarządzanie właściwościami profilu w kolumnie Nazwa właściwości kliknij właściwość profilu, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 7. Edytuj elementy, które chcesz zmienić.

  Uwaga : Niektóre elementy właściwości profilu, takie jak elementu typu są niedostępne, ponieważ nie można ich edytować. Aby zdefiniować tych elementów, tworzenie nowej właściwości. Wyjątkiem jest właściwość połączenie ze źródłem danych. Jest wstępnie zdefiniowane w usłudze SharePoint Online, a nie można zmienić.

 8. Gdy skończysz, kliknij przycisk OK.

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć właściwość profilu użytkownika.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze Kontakty wybierz pozycję Zarządzaj właściwościami użytkowników.

  Zarządzanie łącze właściwości użytkownika w obszarze Profile użytkownika administratora.

 6. W kolumnie Nazwa właściwości kliknij właściwość profilu, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Uwaga : Jeśli polecenie Usuń jest niedostępne, właściwość, którą próbujesz usunąć jest właściwością domyślną usługi SharePoint Online i nie można usunąć.

 7. W oknie dialogowym sprawdź, czy wybrano poprawną właściwość profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×