Dodawanie formuły do formantu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath 2007 można utworzyć nową wartość pola i wyświetlić tę wartość w formancie związanego z tym polem za pomocą formuły. Formuła jest wyrażenie XPath składa się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów używanych do obliczania i wyświetlania innych wartości.

W większości przypadków formułę wstawia się przy użyciu okna dialogowego Wstawianie formuły, które jest dostępny w oknie dialogowym właściwości pola lub formantu. To okno dialogowe umożliwia poprawnie wstawić pól i funkcji w formule i sprawdź, czy formuła jest poprawny. Jeśli znasz XPath, można edytować wyrażenie XPath dla formuły w tym oknie dialogowym.

W tym artykule

Co to jest formuła?

Dodawanie formuły do formantu

Edytowanie wyrażenia XPath dla formuły

Co to jest formuła?

Formuła jest wyrażenie XPath składa się z wartości, pól lub grup, funkcji i operatorów używanych do obliczania i wyświetlania innych wartości. Formuły można wykonywać następujące zadania:

 • Obliczanie wartości matematycznych z wartości określające podczas projektowania szablonu formularza lub wartości, które użytkownicy będą wprowadzać w formantach podczas wypełniania formularzy opartych na szablonie formularza...

 • Wyświetlanie określonej daty i godziny.

 • Wyświetlanie wartości, które użytkownicy będą wprowadzać do jednego formantu w innym formancie.

 • Ustawianie wartości domyślnej pola lub formantu.

 • Uruchamianie reguły na podstawie wartości obliczane przy użyciu formuły.

Każdego wyrażenie XPath jest używana w formule jest kombinacją wartości, funkcji i operatorów, którego wynikiem jest pojedyncza wartość. Formuła może zawierać kilka wyrażeń. Formuły można traktować jako zdania składa się z jedną lub kilka fraz każdego frazą reprezentującą jednego wyrażenia w formule.

Na poniższej ilustracji przedstawiono relacje między formuły i wyrażenia.

Diagram przedstawiający relację między formułami i wyrażeniami

Funkcja jest wyrażenie zwracające wartość na podstawie wyników obliczeń. Wartości używane w funkcjach są określane jako argumenty. Za pomocą standardowych funkcji XPath 1.0, które znajdują się w programie InfoPath, a także niektóre funkcje specyficzne dla programu InfoPath. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji programu InfoPath w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Dodawanie formuły do formantu

 1. Kliknij dwukrotnie formant, w którym chcesz utworzyć formułę.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  Uwaga: Aby utworzyć formułę przy użyciu właściwości pola, w okienku zadań Źródło danych kliknij pole prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości w menu skrótów.

 4. Aby wstawić pole lub grupę w formule, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę, a następnie w oknie dialogowym Wybieranie pola lub grupy kliknij pole lub grupę.

 5. Aby wstawić funkcję w formule, kliknij przycisk Wstaw funkcję, a następnie w oknie dialogowym Wstawianie funkcji wybierz odpowiednią funkcję.

  Porada: Jeśli funkcja wymaga parametrów, wybierz funkcję w oknie dialogowym Wstawianie funkcji, kliknij przycisk OK, a następnie w polu Formuła w oknie dialogowym Właściwości formantu, kliknij dwukrotnie funkcję dodanego i kliknij pola lub grupy. Łącza do dodatkowych informacji na temat funkcji w sekcji Zobacz też.

 6. Aby wstawić wartość lub operator matematyczny w formule, w polu Formuła wpisz wartość lub symbol operacji matematycznej.

  Lista operacji matematycznych

  Operacja

  Symbol

  Dodawanie

  +

  Odejmowanie

  -

  Mnożenie

  *

  Dzielenie

  /

  Uwaga: Jeśli formuła używa operatora dzielenia (/), upewnij się, że jest znak spacji przed i po operatora dzielenia. Jeśli operatora dzielenia bez spacji przed i po nim, mogą interpretować programu InfoPath "/" jako separator XPath lokalizacji instrukcje, a nie jako operatora dzielenia.

  Porada: Formuły matematyczne są zazwyczaj oparte na argumentach będących wartościami całkowitymi lub dziesiętnymi. Aby uniknąć pustych wartości w formule, w oknie dialogowym Opcje formularza na karcie Zaawansowane zaznacz pole wyboru Traktuj puste wartości jako zero.

 7. Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

  Formuła zawiera błędy

  Aby wyświetlić błędy w formule, kliknij przycisk Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath. Oto kilka sugestii na temat naprawiania takich błędów:

  • Jeśli w formule jest używana funkcja, sprawdź, czy stosujesz odpowiednie dla funkcji argumenty. Niektóre funkcje wymagają pól lub grup, natomiast inne funkcje wymagają określonych wartości jako argumentów. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.

  • Usuń formułę i wpisz ją ponownie, aby mieć pewność, że została wpisana poprawnie.

 8. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Edytowanie wyrażenia XPath dla formuły

Jeżeli znasz język XPath, możesz edytować wyrażenie XPath formuły bezpośrednio w oknie dialogowym Wstawianie formuły. Możesz także edytować wyrażenie XPath, zmieniając właściwości formantu (w przypadku pól tekstu, pól tekstu sformatowanego i formantów wyboru daty) lub właściwości pola.

 1. Kliknij dwukrotnie formant zawierający wyrażenie, które chcesz edytować.

 2. Kliknij kartę Dane.

 3. Kliknij przycisk Wstaw formułę Obraz przycisku .

  Uwaga: Aby edytować wyrażenie XPath przy użyciu właściwości pola, kliknij pole prawym przyciskiem myszy w okienku zadań Źródło danych, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

 4. W oknie dialogowym Wstawianie formuły zaznacz pole wyboru Edytuj wyrażenie XPath (zaawansowane).

  Formuła zostanie przedstawiona w postaci wyrażenia XPath.

 5. Zmień wyrażenie XPath formuły w polu Formuła. Aby dołączyć do wyrażenia pola, grupy lub funkcje, kliknij przycisk Wstaw pole lub grupę albo Wstaw funkcję.

 6. Aby sprawdzić, czy formuła ma poprawną składnię, kliknij przycisk Weryfikuj formułę w oknie dialogowym Wstawianie formuły.

  Formuła zawiera błędy

  Aby wyświetlić błędy w formule, kliknij przycisk Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath. Oto kilka sugestii na temat naprawiania takich błędów:

  • Jeśli w formule jest używana funkcja, sprawdź, czy stosujesz odpowiednie dla funkcji argumenty. Niektóre funkcje wymagają pól lub grup, natomiast inne funkcje wymagają określonych wartości jako parametrów. W sekcji Zobacz też znajdują się łącza do artykułów zawierających więcej informacji na temat funkcji.

  • Usuń formułę i wpisz ją ponownie, aby upewnić się, że została wprowadzona poprawnie.

 7. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×