Dodawanie formantu pola tekstowego do formularza lub raportu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pole tekstowe jest standardowym formantem służącym do przeglądania i edytowania danych w formularzach i raportach. W polach tego typu mogą być wyświetlane dane wielu typów. Za pomocą pól tekstowych można również wykonywać obliczenia. W tym artykule opisano sposoby tworzenia i używania pól tekstowych, a także niektóre z ważniejszych właściwości pól tekstowych.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie pola tekstowego powiązane

Dodawanie pola tekstowego

Dodawanie pola obliczeniowego tekstu

Opis właściwości pola tekstowego

Dodawanie powiązanego pola tekstowego

Powiązane pole tekstowe przedstawia dane pochodzące z tabeli lub kwerendy. Pole powiązane ze źródłem rekordów, które można aktualizować, może zostać użyte w formularzu (do wprowadzania i edytowania danych w polu). Zmiany wprowadzone w polu tekstowym zostaną odzwierciedlone w tabeli źródłowej.

Szybkim sposobem na utworzenie powiązanego pola tekstowego jest przeciągnięcie pola z okienka Lista pól do formularza lub raportu. Program Access automatycznie utworzy pola tekstowe dla pól o następujących typach danych:

 • Tekst

 • Nota

 • Liczba

 • Data/godzina

 • Waluta

 • Hiperłącze

Przeciąganie pól innych typów danych powoduje tworzenie formantów innych rodzajów. Na przykład po przeciągnięciu pola Tak/Nie z okienka Lista pól do formularza lub raportu program Access utworzy pole wyboru. Po przeciągnięciu pola obiektu OLE do formularza lub raportu program Access utworzy ramkę obiektu powiązanego, natomiast po przeciągnięciu pola załącznika do formularza lub raportu program Access utworzy formant załącznika.

Dodawanie związanego pola tekstowego do formularza lub raportu, przeciągając pole z okienka Lista pól

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku układu lub w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając odpowiedni widok.

 2. Na karcie Format w grupie Elementy sterujące kliknij przycisk Dodaj istniejące pola Obraz przycisku .

 3. W okienku Lista pól rozwiń tabelę zawierającą pole, które chcesz powiązać z polem tekstowym.

 4. Przeciągnij pole z okienka Lista pól do raportu lub formularza.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z okienka Lista pól zobacz artykuł Dodawanie pola do formularza lub raportu.

Do formularza lub raportu można również dodać powiązane pole tekstowe, dodając najpierw niepowiązane pole tekstowe, a następnie ustawiając jego właściwość Źródło formantu na pole, z którym pole tekstowe ma zostać powiązane.

Początek strony

Dodawanie niepowiązanego pola tekstowego

Niepowiązane pole tekstowe nie jest połączone z polem w tabeli lub kwerendzie. Za pomocą takiego pola można wyświetlać wyniki obliczeń lub przyjmować dane wejściowe, które nie mają być przechowywane bezpośrednio w tabeli. Najłatwiej jest dodać niepowiązane pole tekstowe w widoku projektu.

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij Pole tekstowe. Obraz przycisku

 3. Umieść wskaźnik w formularzu lub raporcie w miejscu, w którym ma się znajdować pole tekstowe, a następnie kliknij, aby wstawić to pole.

  Uwaga : Program Access umieści też etykietę po lewej stronie pola tekstowego, należy więc zostawić dla niej trochę miejsca po lewej stronie wskaźnika. Położenie etykiety i pola tekstowego można zmienić później. Etykietę można również usunąć, klikając ją, a następnie naciskając klawisz DELETE.

Innym sposobem utworzenia niepowiązanego pola tekstowego jest utworzenie powiązanego pola tekstowego przez przeciągnięcie pola z okienka Lista pól do formularza lub raportu, a następnie usunięcie wartości jego właściwości Źródło formantu. Jeśli zostanie to zrobione w widoku projektu, zamiast nazwy pola w polu tekstowym zostanie wyświetlony tekst „Niepowiązany". W widoku układu w polu tekstowym nie będą już wyświetlane żadne dane — będzie ono puste.

Początek strony

Dodawanie obliczeniowego pola tekstowego

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu, klikając go prawym przyciskiem myszy w okienku nawigacji, a następnie klikając polecenie Widok projektu.

 2. Na karcie Projektowanie w grupie formanty kliknij Pole tekstowe. Obraz przycisku

 3. Umieść wskaźnik w formularzu lub raporcie w miejscu, w którym ma się znajdować pole tekstowe, a następnie kliknij, aby wstawić pole tekstowe.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Umieść kursor w polu tekstowym i wpisz expression służące do obliczania podsumowania.

  Zaznacz pole tekstowe, naciśnij klawisz F4, aby wyświetlić arkusz właściwości, a następnie wpisz wyrażenie w polu właściwości Źródło formantu. Aby utworzyć wyrażenie za pomocą Expression Builder, kliknij przycisk Przycisk Konstruktor obok pola właściwości Źródło formantu.

 5. Zapisz formularz lub raport, a następnie przełącz się do widoku formularza lub raportu, aby sprawdzić wyniki.

Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu wyrażeń zobacz artykuł Tworzenie wyrażenia.

Uwaga : 

 • Jeśli do wpisania wyrażenia w polu właściwości Źródło formantu potrzeba więcej miejsca, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F2, aby otworzyć okno Powiększenie.

 • Jeśli podstawą formularza lub raportu jest kwerenda, można umieścić wyrażenie w tej kwerendzie zamiast w formancie obliczeniowym. Może to wpłynąć na poprawienie wydajności, a także ułatwić przeprowadzanie obliczeń podsumowań dla grup rekordów — dzięki możliwości używania nazw calculated field w aggregate function.

Początek strony

Zrozumienie właściwości pola tekstowego

Niezależnie od sposobu utworzenia pola tekstowego niektóre właściwości muszą zostać skonfigurowane, aby pole działało i było wyświetlane w odpowiedni sposób. Poniższa lista przedstawia kilka z ważniejszych i powszechnie używanych właściwości pól tekstowych:

 • Nazwa    Należy nadać pola tekstowego na krótkiej, zrozumiałej nazwy tak, aby łatwo ustalić, jakie dane zawiera. Ułatwia to odwołują się do pola tekstowego w wyrażeniach, których można użyć w innych polach tekstowych. Niektórzy deweloperzy bazy danych nie chce dodawać prefiksy, takich jak txtdo nazwy pola tekstowe, tak, aby były łatwo odróżnić tekstowymi od kontrolki innych typów — na przykład txtFirstName lub txtAddress.

  Podczas tworzenia powiązanego pola tekstowego przez przeciągnięcie go z okienka Lista pól program Access używa nazwy tego pola jako nazwy pola tekstowego. Takie rozwiązanie jest najczęściej dobre, jednak w przypadku, gdy trzeba edytować właściwość Źródło formantu i utworzyć wyrażenie, warto wcześniej zmienić nazwę pola tekstowego, tak aby różniła się ona od nazwy pola. W przeciwnym razie program Access może nie rozróżnić czy odwołanie dotyczy pola tekstowego, czy pola tabeli. Załóżmy na przykład, że istnieje raport zawierający pole tekstowe o nazwie Imię, które jest powiązane z polem tabeli o nazwie Imię. Aby przyciąć wszelkie odstępy poprzedzające wartości w polu Imię, można ustawić właściwość pola tekstowego Źródło formantu na:

  =Trim([First Name])

  W rezultacie w polu tekstowym pojawi się tekst #Błąd, ponieważ program Access nie będzie w stanie określić czy wyrażenie odwołuje się do pola, czy do pola tekstowego. Aby rozwiązać ten problem, należy zmienić nazwy pól tekstowych na unikatowe.

 • Źródło formantu    Ta właściwość określa, czy pole tekstowe jest powiązane, niepowiązane czy obliczeniowe.

  • Jeśli wartość w polu właściwości Źródło formantu jest nazwą pola tabeli, pole tekstowe jest powiązane z tym polem tabeli.

  • Jeśli wartość w polu Źródło formantu jest pusta, pole tekstowe jest niepowiązane.

  • Jeśli wartość w polu Źródło formantu jest wyrażeniem, pole tekstowe jest polem obliczeniowym.

 • Format tekstu    Jeśli pole tekstowe jest powiązane z polem typu Nota, można ustawić w polu właściwości Format tekstu wartość Tekst sformatowany. W ten sposób będzie można stosować do tekstu zawartego w polu tekstowym wiele stylów formatowania. Będzie można na przykład zastosować pogrubienie do jednego z wyrazów, a podkreślenie do innego.

 • Można powiększać    Ta właściwość jest pomocna w przypadku raportów dla pól tekstowych powiązanych z polami typu Tekst lub Nota. Domyślnym ustawieniem jest Nie. Jeśli wyświetlany tekst nie będzie się mieścił w polu tekstowym, zostanie obcięty. Jednak po ustawieniu wartości pola właściwości Można powiększać na Tak tekst będzie automatycznie dopasowywany w poziomie, tak aby było możliwe drukowanie i przeglądanie zawartych w nim danych.

  Porada :  Program Access 2010 zawiera nowe funkcje formatowania warunkowego, które mogą znacznie poprawić czytelność raportu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×