Dodawanie filmu i odtwarzanie go w prezentacji

W tym artykule

Omówienie filmów i animowanych plików GIF

Dodawanie filmu

Wybieranie opcji Automatycznie lub Po kliknięciu

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Wyświetlanie podglądu filmu

Odtwarzanie filmu na kilku slajdach

Odtwarzanie filmu nieprzerwanie przez całą prezentację

Omówienie filmów i animowanych plików GIF

Filmy to komputerowe pliki wideo w formatach AVI lub MPEG, mające takie rozszerzenia jak avi, mov, mpg i mpeg. Typowy film może zawierać wystąpienie prelegenta, na przykład członka zarządu, który nie może być obecny podczas prezentacji. Film może służyć szkoleniu odbiorców lub prezentowaniu jakiegoś zagadnienia.

Animowany plik GIF zawiera elementy ruchu i ma rozszerzenie gif. Z technicznego punktu widzenia animowane pliki GIF nie są filmami, lecz zawierają wiele obrazów, które — wyświetlone jeden po drugim — tworzą efekt animacji. Pliki te są często używane w celu uatrakcyjnienia projektu lub witryny sieci Web. Funkcja Clip Art pakietu Microsoft Office rozpoznaje pliki GIF jako klipy filmowe, ale że w rzeczywistości nie są one cyfrową zawartością wideo, to w przypadku pracy z plikami GIF nie wszystkie opcje filmu są dostępne.

Filmy i animowane pliki GIF można dodawać do slajdów spośród plików znajdujących się na komputerze, w kolekcji programu Microsoft Clip Organizer, w sieci lub w intranecie. Aby dodać film lub animowany plik GIF, należy go wstawić do określonego slajdu. Film i plik GIF można uruchomić na kilka sposobów: można je odtwarzać automatycznie po wyświetleniu slajdu, odtwarzać przez kliknięcie lub utworzyć ustawienie czasowe, aby film lub plik GIF został odtworzony z pewnym opóźnieniem. Można też ustawić film tak, aby odtwarzany na kilku slajdach lub odtwarzany nieprzerwanie przez całą prezentację. Można również ustawić opcje filmu, takie jak ukrycie ramki filmu czy zmiana jej rozmiaru.

W odróżnieniu do obrazów i rysunków pliki filmowe są zawsze połączone z prezentacją, a nie osadzone w niej. Gdy zostanie wstawiony połączony plik filmowy, program PowerPoint tworzy łącze do bieżącej lokalizacji tego pliku. Jeśli później plik filmowy zostanie przeniesiony do innej lokalizacji, nie będzie możliwe zlokalizowanie go w celu odtworzenia w programie PowerPoint. Dlatego przed wstawieniem filmów do prezentacji dobrze jest skopiować je do tego samego folderu, w którym jest prezentacja. Program PowerPoint utworzy łącze do pliku filmowego i dopóki plik pozostanie w folderze prezentacji, będzie możliwe jego zlokalizowanie, nawet jeśli folder zostanie przeniesiony lub skopiowany na inny komputer. Inny sposób, który gwarantuje, że wszystkie pliki połączone będą w tym samym folderze co prezentacja, to użycie funkcji Pakowanie na dysk CD. Funkcja ta powoduje skopiowanie wszystkich plików do jednej lokalizacji (dysku CD lub folderu) razem z prezentacją i automatyczne zaktualizowanie wszystkich łączy do plików filmowych. Jeśli prezentacja zawiera pliki połączone, to aby ją przedstawić przy użyciu innego komputera lub wysłać pocztą e-mail, należy ją skopiować razem z plikami połączonymi.

Podczas wstawiania filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. Ustawienie to określa się mianem wyzwalacza, ponieważ aby odtworzyć film, trzeba kliknąć element na slajdzie. Należy kliknąć w prezentacji ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu, i kliknąć ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Jak działają efekty odtwarzania i wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych automatycznie

W przypadku wstawienia filmu i wybrania opcji odtwarzania Automatycznie do okienko zadańAnimacja niestandardowa są dodawane dwa efekty: efekt wstrzymania i efekt odtwarzania. Efekt wstrzymania umożliwia zatrzymanie filmu kliknięciem i odtwarzanie go dalej po ponownym kliknięciu, natomiast bez efektu wstrzymania każde kliknięcie filmu powodowałoby odtwarzanie go od początku.

Po wstawieniu filmu w okienku zadań Animacja niestandardowa pojawia się obraz podobny do poniższego.

Efekty filmowe na liscie w okienku zadan

Pierwszy wiersz na tym obrazie (oznaczony cyfrą „0”) to efekt odtwarzania. Oznacza on automatyczne rozpoczęcie. Ikona zegara to symbol ustawienia początkowego o nazwie Rozpocznij po poprzednim. Ustawienie to umożliwia automatyczne odtwarzanie filmu po wyświetleniu slajdu lub innego efektu (jeśli istnieje). Ikona trójkąta (podobna do symbolu na przycisku odtwarzania magnetowidu lub odtwarzacza DVD) to wskaźnik efektu odtwarzania.

Drugi wiersz to pasek wyzwalacza, a poniżej niego (w wierszu zawierającym cyfrę „1”) znajduje się efekt wstrzymania. Widać ikonę myszy i symbol dwóch kresek (podobny do symbolu na przycisku wstrzymania magnetowidów i odtwarzaczy DVD). Ten efekt jest dodawany niezależnie od tego, czy film jest odtwarzany automatycznie, czy przez kliknięcie myszą. Jego pozycja pod paskiem wyzwalacza wskazuje, że aby odtwarzać film, trzeba kliknąć film (a nie dowolny element na slajdzie).

Jak działa efekt wstrzymania w przypadku filmów odtwarzanych po kliknięciu

Po wstawieniu filmu w okienku zadań Animacja niestandardowa pojawia się obraz podobny do poniższego.

Efekt filmowy na liście okienka zadań

W odróżnieniu od filmów odtwarzanych automatycznie jedyny efekt stosowany w przypadku filmu odtwarzanego po kliknięciu to efekt wstrzymania — linia z ikoną myszy i symbolem z dwiema kreskami (symbolem wstrzymania).

Początek strony

Dodawanie filmu

Aby uniknąć ewentualnych problemów z łączami, przed dodaniem filmów do prezentacji warto skopiować filmy do tego samego folderu, w którym jest prezentacja.

 1. W widoku normalnym kliknij slajd, do którego chcesz dodać film lub animowany plik GIF.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Klipy multimedialne kliknij strzałkę w obszarze Film.

  Obraz karty Wstawianie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij polecenie Film z pliku, znajdź folder zawierający odpowiedni plik, a następnie kliknij dwukrotnie plik, który chcesz dodać.

  • Kliknij polecenie Film z kolekcji programu Clip Organizer, przewiń w okienku zadań obiektu Clip Art , aby znaleźć odpowiedni klip, a następnie kliknij go w celu dodania do slajdu.

   Porada : Przed dodaniem klipu do prezentacji można wyświetlić jego podgląd. W okienku zadań Clipart w polu Wyniki, wyświetlającym wszystkie dostępne klipy, umieść wskaźnik myszy na miniaturze klipu, kliknij strzałkę, która się pojawi, a następnie kliknij polecenie Podgląd/Właściwości.

Początek strony

Wybieranie opcji Automatycznie lub Po kliknięciu

Gdy jest wstawiany film, pojawia się monit o wybranie opcji odtwarzania filmu w sposób automatyczny (Automatycznie) lub po kliknięciu filmu (Po kliknięciu).

 • Aby film był odtwarzany automatycznie po wyświetleniu slajdu, kliknij opcję Automatycznie. Odtwarzanie filmu można wstrzymać przez kliknięcie go. Aby kontynuować odtwarzanie, należy kliknąć film ponownie.

 • Aby odtwarzać film ręcznie przez kliknięcie go na slajdzie, kliknij opcję Po kliknięciu.

Podczas wstawiania filmu jest dodawany efekt wyzwalacza wstrzymania. Efekt ten jest określany mianem wyzwalacza, ponieważ aby odtworzyć film, trzeba kliknąć określony element na slajdzie. Na przykład w prezentacji należy kliknąć ramkę filmu, aby wstrzymać odtwarzanie filmu, i kliknąć ją ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Uwaga : Tę opcję można w dowolnej chwili zmienić. Kliknij film, a następnie w obszarze Narzędzia filmów kliknij kartę Opcje. W grupie Opcje filmu wybierz odpowiednią pozycję z listy Odtwórz film.

Karta Opcje narzędzi filmów

Początek strony

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Film można odtwarzać podczas prezentacji tak, by wypełniał cały ekran, a nie tylko część slajdu prezentacji. Jest to odtwarzanie filmu w trybie pełnoekranowym. Powiększony obraz wideo może się wydawać zniekształcony; to zależy od rozdzielczości pierwotnego pliku filmowego. Należy zawsze wyświetlić podgląd filmu, aby zrezygnować z opcji odtwarzania na pełnym ekranie, jeśli się okaże, że film jest zniekształcony lub niewyraźny. Z reguły film o niewielkiej rozdzielczości ustawiony do odtwarzania na pełnym ekranie nie będzie po powiększeniu wyglądać dobrze.

Jeśli film jest ustawiony do wyświetlania na pełnym ekranie oraz do odtwarzania automatycznego, można przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo mignęła krótko przed wyświetleniem filmu na całym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać film na pełnym ekranie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Początek strony

Wyświetlanie podglądu filmu

 • W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz włączyć podgląd.

 • W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Odtwarzanie kliknij przycisk Podgląd.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Porady    

 • Podgląd filmu można także wyświetlić w widoku normalnym przez dwukrotne kliknięcie filmu.

 • Jeśli film lub animowany plik GIF jest częścią niestandardowej sekwencji animacji, aby wyświetlić podgląd, kliknij przycisk Odtwórz w okienko zadańAnimacja niestandardowa.

 • Jeśli w prezentacji jest wiele slajdów, użyj symbolu zastępczego tytułu w celu zidentyfikowania slajdu zawierającego ramkę filmu, tak aby wiedzieć, który slajd kliknąć w celu odtwarzania.

 • Jeśli film wstawiono jako obiekt do odtwarzania w programie Microsoft Windows Media Player, sterowanie filmem może wymagać klikania przycisków Zatrzymaj, Odtwórz i Wstrzymaj programu Windows Media Player.

Początek strony

Odtwarzanie filmu na kilku slajdach

Odtwarzanie filmu wstawionego do prezentacji może być kontynuowane po przejściu do następnego slajdu. W tym celu należy określić, kiedy odtwarzanie filmu ma zostać zatrzymane. W innym przypadku film zostanie zatrzymany po ponownym kliknięciu myszą.

Uwaga : Do wykonania poniższej procedury potrzebny jest efekt odtwarzania. Jeśli film został już wstawiony i w odpowiedzi na wyświetlony monit wybrano dla niego opcję odtwarzania Po kliknięciu, można przełączyć na opcję Automatycznie, aby dodać efekt odtwarzania.

Przełączanie z opcji odtwarzania Po kliknięciu na opcję Automatycznie

 1. Kliknij film w widoku normalnym.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Automatycznie na liście Odtwórz film.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Odtwarzanie filmu na wielu slajdach

Uwaga : Ta procedura umożliwia jednokrotne odtworzenie całej długości pliku filmowego. Nie służy do odtwarzania filmu kilka razy.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu kliknij pozycję Odtwórz na wielu slajdach na liście Odtwórz film.

  Karta Opcje narzędzi filmów

 3. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 4. W okienko zadańAnimacja niestandardowa kliknij linię przedstawiającą efekt odtwarzania filmu (linia z trójkątem), kliknij strzałkę, a następnie kliknij polecenie Opcje efektu.

 5. Aby odtwarzać film na kilku slajdach, w obszarze Zatrzymaj odtwarzanie kliknij pozycję Po, a następnie ustaw łączną liczbę slajdów, na których plik ma być odtwarzany.

  Porada : Jeśli ustawisz tę wartość na 999 (wartość maksymalna) a film jest wystarczająco długi, będzie odtwarzany przez całą prezentację i w przypadku dodania lub usunięcia slajdów z prezentacji nie trzeba będzie zmieniać tej wartości.

Początek strony

Odtwarzanie filmu nieprzerwanie przez całą prezentację

Film można odtwarzać przez cały czas trwania prezentacji lub do chwili zatrzymania go przez użytkownika. Jeśli film jest krótszy niż prezentacja, można ustawić film tak, aby po zakończeniu filmu jego odtwarzanie zaczynało się od nowa. Dzięki temu prezentacji zawsze towarzyszy odtwarzanie jakiejś część filmu.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje zaznacz w grupie Opcje filmu pole wyboru W pętli do zatrzymania.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Porada : Jeśli film jest odtwarzany w pętli, jest odtwarzany raz za razem, dopóki użytkownik go nie kliknie. Można też odtwarzać film na wielu slajdach.

Uwagi : 

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×