Dodawanie, edytowanie, znajdowanie i usuwanie wierszy za pomocą formularza danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli wiersz danych w arkuszu jest bardzo szeroki i wymaga wielokrotnego przewijania w poziomie, warto rozważyć zastosowanie formularza danych do dodawania, edytowania, znajdowania i usuwania wierszy.

Co chcesz zrobić?

Informacje o formularzach danych

Tworzenie formularza danych

Używanie formularza danych

Dodawanie nowego wiersza danych

Znajdowanie wiersza przez nawigowanie

Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania

Zmienianie danych w wierszu

Usuwanie wiersza

Zamykanie formularza danych

Informacje o formularzach danych

Formularz danych zapewnia prosty sposób wprowadzania lub wyświetlania jednego pełnego wiersza informacji w zakresie lub tabeli bez konieczności przewijania w poziomie. Jeśli jest używanych tyle kolumn danych, że nie można ich wyświetlić na ekranie, wprowadzanie danych za pomocą formularza danych może okazać się łatwiejsze niż przez przechodzenie od kolumny do kolumny. Formularza danych należy używać, gdy prosty formularz pól tekstowych z nagłówkami kolumn w roli etykiet jest wystarczający, a zaawansowane lub niestandardowe funkcje formularza, takie jak pole listy czy przycisk pokrętła, nie są potrzebne.

Przykład typowego formularza danych

Program Excel może automatycznie wygenerować wbudowany formularz danych dla danego zakres lub danej tabela. W formularzu danych wszystkie nagłówki kolumn są wyświetlane jako etykiety w pojedynczym oknie dialogowym. Obok każdej etykiety znajduje się puste pole tekstowe, w którym można wprowadzić dane — obsługiwanych jest do 32 kolumn. W formularzu danych można wprowadzać nowe wiersze, znajdować wiersze za pomocą funkcji nawigacji lub (na podstawie zawartości komórek) aktualizować wiersze i usuwać je. Jeśli komórka zawiera formuła, wynik formuły jest wyświetlany w formularzu danych, lecz samej formuły nie można zmienić przy użyciu tego formularza.

Uwaga : Formularza danych nie można wydrukować. Ponadto ze względu na to, że formularz danych jest modalnym oknem dialogowym, nie można użyć polecenia Drukuj ani przycisku Drukuj w programie Excel do czasu zamknięcia formularza danych. Można jednak utworzyć obraz formularza za pomocą klawisza Print Screen systemu Windows, a następnie skopiować go do programu Microsoft Paint lub innego.

Początek strony

Tworzenie formularza danych

 1. Jeśli to konieczne, dodaj nagłówek kolumny do każdej kolumny w zakresie lub tabeli. Za pomocą tych nagłówków program Excel utworzy etykiety pól formularza.

  Ważne : Należy się upewnić, że w zakresie danych nie ma żadnych pustych wierszy.

 2. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać formularz.

 3. Aby dodać przycisk Formularz Przycisk Formant formularza do paska narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij strzałkę obok paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W polu Wybierz polecenia z kliknij pozycję Wszystkie polecenia, a następnie wybierz z listy przycisk Formularz Przycisk Formant formularza .

  3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Formularz Przycisk Formant formularza .

Ważne : Jeśli pojawia się komunikat „Zbyt duża liczba pól w formularzu danych”, należy zmniejszyć liczbę kolumn, ponieważ formularz danych może zawierać maksymalnie tylko 32 kolumny. Rozwiązaniem tego problemu (podczas pracy z zakresem kolumn) jest wstawienie pustej kolumny, która skutecznie dzieli jeden zakres na dwa zakresy. Następnie w razie potrzeby należy utworzyć oddzielny formularz danych dla kolumn znajdujących na prawo od pustej kolumny.

Początek strony

Używanie formularza danych

Za pomocą formularza danych można dodawać, znajdować, zmieniać i usuwać wiersze w zakresie lub tabeli.

Dodawanie nowego wiersza danych

 1. W formularzu danych kliknij przycisk Nowy.

 2. W formularzu danych, który zostanie wyświetlony, wpisz dane dla nowego wiersza w odpowiednich polach.

  Aby przejść do następnego pola w wierszu, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

 3. Po ukończeniu wpisywania danych naciśnij klawisz ENTER, aby zapisać wprowadzone zmiany i dodać wiersz u dołu zakresu lub tabeli.

  Ważne : Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Nie można rozszerzyć listy lub bazy danych”, oznacza to, że istniejące dane mogą zostać zastąpione w przypadku kontynuowania. Po dodaniu wiersza do tabeli lub zakresu przy użyciu formularza danych program Excel rozszerza dolną część tabeli lub zakresu. Jeśli rozszerzenie tabeli mogłoby spowodować zastąpienie istniejących danych, w programie Excel zostaje wyświetlony komunikat Nie można rozszerzyć listy lub bazy danych. Należy ponownie rozmieścić dane w arkuszu w taki sposób, aby można było rozszerzyć zakres lub tabelę od ostatniego wiersza w dół.

Uwaga : Przed naciśnięciem klawisza ENTER wszelkie zmiany można cofnąć, klikając przycisk Przywróć w formularzu danych. Wszelkie dane wpisane w polach zostaną odrzucone.

Początek strony

Znajdowanie wiersza przez nawigowanie

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Aby poruszać się między wierszami co jeden wiersz, skorzystaj ze strzałek paska przewijania w formularzu danych.

 • Aby poruszać się między wierszami co 10 wierszy, kliknij obszar paska przewijania między strzałkami.

 • Aby przejść do następnego wiersza w zakresie lub tabeli, kliknij przycisk Znajdź następny.

 • Aby przejść do poprzedniego wiersza w zakresie lub tabeli, kliknij przycisk Znajdź poprzedni.

Początek strony

Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania

 1. Kliknij przycisk Kryteria, a następnie wprowadź w formularzu danych kryteria porównawcze.

  Odfiltrowane zostają wszystkie elementy rozpoczynające się od kryteriów porównania. Na przykład wpisanie jako kryterium tekstu Stą spowoduje wyszukanie w programie Excel elementów „Stąpor” i „Stąporków”. Aby znaleźć wartości tekstowe o tylko niektórych znakach wspólnych, użyj jako kryterium symbolu wieloznacznego.

  Poniższych symboli wieloznacznych można użyć jako kryteriów porównania dla filtrów podczas znajdowania i zamieniania zawartości.

Użyj

Aby znaleźć

? (znak zapytania)

Dowolny pojedynczy znak
Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

* (gwiazdka)

Dowolna liczba znaków
Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

~ (tylda), a po niej znak ?, * lub ~

Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
Na przykład ciąg fy91~? powoduje wyszukanie ciągu „fy91?”

 1. Aby znaleźć wiersze zgodne z kryteriami, kliknij przycisk Znajdź następny lub Znajdź poprzedni.

 2. Aby powrócić do formularza danych i móc dodawać, zmieniać oraz usuwać wiersze, kliknij pozycję Formularz.

Początek strony

Zmienianie danych w wierszu

 1. Znajdź wiersz, który chcesz zmienić.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Znajdowanie wiersza przez nawigowanie i Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania.

 2. Zmień dane w wierszu.

  Aby przejść do następnego pola w wierszu, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

 3. Po ukończeniu zmieniania danych naciśnij klawisz ENTER, aby zaktualizować wiersz.

  W programie Excel nastąpi automatyczne przejście do następnego wiersza.

  Uwaga : Przed naciśnięciem klawisza ENTER wszelkie zmiany można cofnąć, klikając przycisk Przywróć.

Początek strony

Usuwanie wiersza

 1. W formularzu danych znajdź wiersz, który chcesz usunąć.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcje Znajdowanie wiersza przez nawigowanie i Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

  Ostrzeżenie : W programie Excel zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia. Potwierdzonej operacji usunięcia wiersza nie można cofnąć.

Początek strony

Zamykanie formularza danych

Aby zamknąć formularz danych i powrócić do arkusza, kliknij przycisk Zamknij w formularzu danych.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×