Dodawanie, edytowanie, znajdowanie i usuwanie wierszy za pomocą formularza danych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli wiersz danych jest bardzo szeroki i wymaga wielokrotnego przewijania w poziomie, warto rozważyć zastosowanie formularza danych na dodawanie, edytowanie, znajdowanie i usuwanie wierszy.

Co chcesz zrobić?

Informacje o formularzach danych

Tworzenie formularza danych

Za pomocą formularza danych

Zamykanie formularza danych

Informacje o formularzach danych

Formularz danych zapewnia prosty sposób wprowadzania lub wyświetlania jednego pełnego wiersza informacji w zakresie lub tabeli bez konieczności przewijania w poziomie. Jeśli jest używanych tyle kolumn danych, że nie można ich wyświetlić na ekranie, wprowadzanie danych za pomocą formularza danych może okazać się łatwiejsze niż przez przechodzenie od kolumny do kolumny. Formularza danych należy używać, gdy prosty formularz pól tekstowych z nagłówkami kolumn w roli etykiet jest wystarczający, a zaawansowane lub niestandardowe funkcje formularza, takie jak pole listy czy przycisk pokrętła, nie są potrzebne.

Przykład typowego formularza danych

Program Microsoft Office Excel mogą automatycznie generować wbudowanych formularz danychzakres lub tabela. W formularzu danych są wyświetlane wszystkie nagłówki kolumn jako etykiety w oknie dialogowym pojedynczy. Każda etykieta ma przylegające puste pole tekstowe w którym można wprowadzać dane dla każdej kolumny, maksymalnie 32 kolumn. W formularzu danych, możesz wprowadzić nowe wiersze, Znajdź wierszy przechodząc lub (w oparciu o zawartość komórki) wiersze aktualizowania i usuwania wierszy. Jeśli komórka zawiera formuła, wynik formuły jest wyświetlany w formularzu danych, ale nie można zmienić formułę za pomocą formularza danych.

Uwaga : Nie można wydrukować formularza danych. Ponadto ponieważ formularz danych jest modalnego okna dialogowego, można polecenia programu Excel Drukuj lub przycisk Drukuj do momentu zamknięcia formularza danych. Można również nawiązać obrazu formularza przy użyciu klawisz systemu Windows Print Screen, a następnie skopiować go do programu Microsoft Paint lub innego programu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat pomocy, Skopiuj zawartość aktywnego okna lub ekranu.

Początek strony

Tworzenie formularza danych

 1. Jeśli to konieczne, dodaj nagłówek kolumny do każdej kolumny w zakresie lub tabeli. Za pomocą tych nagłówków program Excel utworzy etykiety pól formularza.

  Ważne : Należy się upewnić, że w zakresie danych nie ma żadnych pustych wierszy.

 2. Kliknij komórkę w zakresie lub tabeli, do której chcesz dodać formularz.

 3. Aby dodać przycisk formularz Przycisk Formant formularza do paska Narzędzi Szybki dostęp, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij strzałkę obok paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Więcej poleceń.

  2. W polu Wybierz polecenia z kliknij pozycję Wszystkie polecenia, a następnie wybierz przycisk formularz Przycisk Formant formularza na liście.

  3. Kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na pasku Narzędzi Szybki dostęp kliknij formularz Przycisk Formant formularza .

Komunikat z informacją "jest zbyt wiele pól w formularzu danych"

Formularz danych można utworzyć tylko dla zakresu lub tabeli z maksymalnie 32 kolumnami. Spróbuj zmniejszyć liczbę kolumn.

Początek strony

Używanie formularza danych

Za pomocą formularza danych można dodawać, znajdować, zmieniać i usuwać wiersze w zakresie lub tabeli.

Dodawanie nowego wiersza danych

 1. W formularzu danych kliknij przycisk Nowy.

 2. Wpisz dane nowego wiersza.

  Aby przejść do następnego pola w wierszu, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

 3. Po ukończeniu wpisywania danych naciśnij klawisz ENTER, aby dodać wiersz u dołu zakresu lub tabeli.

  Komunikat, że Stany "nie można rozszerzyć listy lub bazy danych"

  Po dodaniu wiersza do tabeli lub zakresu przy użyciu formularza danych program Excel rozszerza dolną część tabeli lub zakresu. Jeśli rozszerzenie tabeli mogłoby spowodować zastąpienie danych, w programie Excel zostaje wyświetlony komunikat Nie można rozszerzyć listy lub bazy danych. Należy ponownie rozmieścić dane w arkuszu w taki sposób, aby można było rozszerzyć zakres lub tabelę od ostatniego wiersza w dół.

  Uwaga : Przed naciśnięciem klawisza ENTER wszelkie zmiany można cofnąć, klikając przycisk Przywróć. Wszelkie dane wpisane w polach zostaną odrzucone.

Początek strony

Znajdowanie wiersza przez nawigowanie

Wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

 • Aby poruszać się między wierszami co jeden wiersz, skorzystaj ze strzałek paska przewijania w formularzu danych.

 • Aby poruszać się między wierszami co 10 wierszy, kliknij obszar paska przewijania między strzałkami.

 • Aby przejść do następnego wiersza w zakresie lub tabeli, kliknij przycisk Znajdź następny.

 • Aby przejść do poprzedniego wiersza w zakresie lub tabeli, kliknij przycisk Znajdź poprzedni.

Początek strony

Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania

 1. Kliknij przycisk Kryteria, a następnie wprowadź w formularzu danych kryteria porównawcze.

  Odfiltrowane zostają wszystkie elementy rozpoczynające się od kryteriów porównania. Na przykład wpisanie jako kryterium tekstu Stą spowoduje wyszukanie w programie Excel elementów „Stąpor” i „Stąporków”. Aby znaleźć wartości tekstowe o tylko niektórych znakach wspólnych, użyj jako kryterium symbolu wieloznacznego.

  Poniższych symboli wieloznacznych można użyć jako kryteriów porównania dla filtrów podczas znajdowania i zamieniania zawartości.

Symbol

Dane, które należy znaleźć

? (znak zapytania)

Dowolny pojedynczy znak
Na przykład k?t umożliwia znalezienie wyrazów „kit” i „kot”.

* (gwiazdka)

Dowolna liczba znaków
Na przykład k*c umożliwia znalezienie wyrazów „koc” i „kopiec”.

~ (tylda), a po niej znak ?, znak * lub znak ~

Znak zapytania, gwiazdka lub tylda
Na przykład rf91~? umożliwia znalezienie wyrażenia „rf91?”

 1. Aby znaleźć wiersze zgodne z kryteriami, kliknij przycisk Znajdź następny lub Znajdź poprzedni.

 2. Aby powrócić do formularza danych i móc dodawać, zmieniać oraz usuwać wiersze, kliknij pozycję Formularz.

Początek strony

Zmienianie danych w wierszu

 1. Znajdź wiersz, który chcesz zmienić.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcje Znajdowanie wiersza przez nawigowanie i Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania.

 2. Zmień dane w wierszu.

  Aby przejść do następnego pola w wierszu, naciśnij klawisz TAB. Aby przejść do poprzedniego pola, naciśnij klawisze SHIFT+TAB.

 3. Po ukończeniu zmieniania danych naciśnij klawisz ENTER, aby zaktualizować wiersz.

  W programie Excel nastąpi automatyczne przejście do następnego wiersza.

  Uwaga : Przed naciśnięciem klawisza ENTER wszelkie zmiany można cofnąć, klikając przycisk Przywróć.

Początek strony

Usuwanie wiersza

 1. W formularzu danych znajdź wiersz, który chcesz usunąć.

  Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcje Znajdowanie wiersza przez nawigowanie i Znajdowanie wiersza przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania.

 2. Kliknij przycisk Usuń.

  Ostrzeżenie : W programie Excel zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie usunięcia. Potwierdzonej operacji usunięcia wiersza nie można cofnąć.

Początek strony

Zamykanie formularza danych

Aby zamknąć formularz danych i powrócić do arkusza, kliknij przycisk Zamknij.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×