Dodawanie bazy danych jako źródła danych

Program Microsoft Office SharePoint Designer 2007 umożliwia uzyskiwanie połączenia z wieloma rodzajami baz danych, w tym z bazami danych programów Microsoft SQL Server i Oracle oraz innymi bazami danych dostępnymi za pośrednictwem protokołu baza danych OLE lub ODBC. Witryna programu Microsoft SharePoint nie zawiera domyślnie żadnych połączeń baz danych. Aby móc uzyskać dostęp do bazy danych, należy takie połączenie utworzyć. Musi to zrobić użytkownik o odpowiednich uprawnieniach.

Niniejszy artykuł zawiera opis uzyskiwania połączenia z bazą danych za pomocą biblioteki źródeł danych, tworzenia niestandardowych poleceń SQL oraz modyfikowania właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych za pomocą biblioteki źródeł danych.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą zapisanej nazwy użytkownika i hasła

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania systemu Windows

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia

Tworzenie niestandardowych poleceń SQL

Modyfikowanie właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych

Przed rozpoczęciem

Aby móc nawiązać połączenie z bazą danych, trzeba ustalić kilka kwestii. Należy określić, czy tworzona witryna jest witryną programu Windows SharePoint Services 3.0 czy programu Microsoft Office SharePoint Server 2007, ustalić nazwę serwera, na którym jest umieszczona baza danych, nazwę dostawcy danych stosowanego do uzyskiwania do niej dostępu oraz rodzaj uwierzytelniania, który ma być używany. Jeśli do łączenia z bazą danych jest używany niestandardowy ciąg połączenia, musi on być znany.

Jaki rodzaj bazy danych jest używany?

Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia szybkie nawiązywanie połączenia z dowolną bazą danych programu Microsoft SQL Server 2000 i Microsoft SQL Server 2005 oraz z każdym źródłem danych stosującym protokół OLE DB. Jeśli jest znany odpowiedni ciąg połączenia, możliwe jest również szybkie nawiązanie połączenia z bazą danych Oracle oraz dowolną bazą danych używającą protokołu ODBC.

Jaki dostawca danych ma zostać użyty?

Program Office SharePoint Designer 2007 umożliwia uzyskanie połączenia z bazą danych za pośrednictwem jednego z czterech dostawców danych. Dostawcy ci nie wykluczają się wzajemnie. Programy Microsoft SQL Server 2000 i Microsoft SQL Server 2005 są na przykład zgodne z protokołem OLE DB, dlatego do każdego z nich można uzyskać dostęp za pośrednictwem dostawcy danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE. Do pracy z programami Microsoft SQL Server 2000 i Microsoft SQL Server 2005 został jednak zaprojektowany dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server i to on może być najlepszym rozwiązaniem, jeśli baza jest umieszczona na serwerze obsługiwanym przez jeden z tych produktów.

Dostawcy danych to składniki oprogramowania umożliwiające klientowi — w tym przypadku programowi Office SharePoint Designer 2007 — komunikowanie się z bazą danych. Początkowo każdy z systemów zarządzania bazami danych był unikatowy i oferował własny język programowania zapewniający możliwość aktualizowania danych i uzyskiwania do nich dostępu. Jedną z pierwszych prób standaryzacji dostępu do różnych systemów zarządzania bazami danych był protokół ODBC stosujący język SQL do uzyskiwania dostępu do baz danych SQL. Protokół OLE DB wprowadzony jako następca standardu ODBC zapewnia bardziej elastyczny dostęp do baz danych. Wiele baz danych zgodnych ze standardem ODBC jest równocześnie zgodnych ze standardem OLE DB.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostawcy danych, którego należy użyć, zobacz poniższą tabelę.

Baza danych, z którą jest nawiązywane połączenie

Dostawca danych, którego należy użyć

Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server 2005

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server

Zgodna ze standardem OLE DB

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE

Oracle

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu Oracle

Zgodna ze standardem ODBC

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu ODBC

Jakiej metody uwierzytelniania należy użyć?

Okno dialogowe Konfigurowanie połączenia bazy danych udostępnia cztery różne metody uwierzytelniania, w tym zastosowanie niestandardowego ciągu połączenia.

Metody uwierzytelniania dostępne w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych

Stosowana metoda uwierzytelniania zależy częściowo od typu używanego serwera, wybranego dostawcy danych i lokalizacji bazy danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat metody uwierzytelniania, której należy użyć, zobacz poniższą tabelę.

Program uruchomiony na serwerze z witryną programu SharePoint

Wybrany dostawca danych

Lokalizacja bazy danych

Zobacz sekcję...

Windows SharePoint Services 3.0

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server
— lub —
Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE

Serwer inny niż w przypadku witryny programu Windows SharePoint Services 3.0

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą zapisanej nazwy użytkownika i hasła

Windows SharePoint Services 3.0

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server
— lub —
Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE

Serwer witryny programu Windows SharePoint Services 3.0

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania systemu Windows

Office SharePoint Server 2007

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server
— lub —
Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE

Serwer witryny programu Office SharePoint Server 2007 lub oddzielny serwer

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej

Windows SharePoint Services 3.0
— lub —
Office SharePoint Server 2007

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu Oracle

Serwer witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 lub programu Office SharePoint Server 2007

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia

Windows SharePoint Services 3.0
— lub —
Office SharePoint Server 2007

Dostawca danych programu Microsoft .NET dla standardu ODBC

Serwer witryny programu Windows SharePoint Services 3.0 lub programu Office SharePoint Server 2007

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia

Początek strony

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą zapisanej nazwy użytkownika i hasła

Zastosowanie metody uzyskiwania połączenia z bazą danych za pomocą zapisanej nazwy użytkownika i hasła powoduje wygenerowanie przez program Office SharePoint Designer 2007 ciągu połączenia opartego na języku SQL zawierającego nazwę użytkownika i jego hasło w ramach połączenia źródła danych (proces znany pod nazwą uwierzytelniania SQL). Ten sposób generowania ciągu połączenia jest preferowany, jeśli witryna programu SharePoint jest umieszczona na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0, a baza danych znajduje się na serwerze zewnętrznym. Połączenie bazy danych można również utworzyć, stosując niestandardowy ciąg połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia.

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Połączenia bazy danych kliknij przycisk Połącz z bazą danych.

  Uwaga : Jeśli nagłówek Połączenia bazy danych jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych w obszarze Informacje o serwerze w polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera, na którym jest umieszczona baza danych.

 5. W polu Nazwa dostawcy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku łączenia się z zewnętrzną bazą danych programu Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server 2005 kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server.

  • W przypadku łączenia się z zewnętrzną bazą danych zgodną ze standardem OLE DB, w tym z bazą danych SQL typu innego niż Microsoft SQL (na przykład MySQL), kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE.

 6. W obszarze Uwierzytelnianie kliknij opcję Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło w połączeniu danych.

 7. W polu Nazwa użytkownika wpisz nazwę użytkownika.

 8. W polu Hasło wpisz hasło.

 9. Kliknij przycisk Dalej.

  Ze względu na to, że w metodzie uwierzytelniania SQL nazwa użytkownika i hasło są zapisywane w postaci tekstu w połączeniu danych, zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zabezpieczeniach informujące o tym fakcie oraz o tym, że inni członkowie witryny zespołu będą mieli dostęp do źródła danych. Jeśli pozostali członkowie witryny zespołu mają mieć dostęp do bazy danych za pomocą tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła, kliknij przycisk OK. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj, a następnie skontaktuj się z administratorem serwera w celu uzyskania informacji na temat uzyskiwania połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania systemu Windows (jeśli witryna programu SharePoint znajduje się na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0) lub na temat uzyskiwania połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej (jeśli witryna programu SharePoint znajduje się na serwerze z uruchomionym programem Office SharePoint Server 2007).

 10. Na liście Baza danych kliknij bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Wybierz tabelę lub widok, kliknij żądaną tabelę lub zapisany widok na liście, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Użycie tej opcji spowoduje utworzenie domyślnej kwerendy wybierającej wszystkie rekordy tabeli lub widoku. Po kliknięciu przycisku Zakończ możliwe będzie jednak zmodyfikowanie tej kwerendy przez klikanie pozycji Pola, Filtruj i Sortuj w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie kwerendy źródła danych.

  • Kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna, jeśli administrator włączył opcję Włącz obsługę kwerend aktualizujących.

   Użycie tej opcji pozwoli utworzyć niestandardowe polecenia SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające tworzenie poleceń i dodawanie parametrów. W celu edytowania kwerendy po utworzeniu niestandardowego polecenia SQL należy kliknąć przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 11. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, wpisz nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlone w okienku zadań Biblioteka źródeł danych.

Uwaga : W przypadku nawiązywania połączenia z serwerem zewnętrznym, na którym uruchomiono program SQL Server, należy się upewnić, że włączono na nim uwierzytelnianie programu SQL Server.

Początek strony

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania systemu Windows

Opcja uwierzytelniania systemu Windows działa dla wszystkich baz danych obsługujących to uwierzytelnianie, na przykład dla baz danych programu Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows Server 2003. Ten sposób generowania ciągu połączenia jest preferowany, jeśli zarówno witryna programu SharePoint, jak i baza danych są umieszczone na tym samym serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0. Opcja Użyj uwierzytelniania systemu Windows obejmuje korzystanie z zabezpieczeń wbudowanych, co oznacza, że do uwierzytelniania w źródle danych są używane poświadczenia systemu Windows. Członkowie zespołów uzyskują dostęp do bazy danych za pomocą bieżących nazw użytkownika i haseł.

Uwaga : Uwierzytelnianie systemu Windows działa jedynie dla baz danych umieszczonych na tym samym serwerze co witryna programu Windows SharePoint Services. Jeśli baza danych znajduje się na oddzielnym serwerze, należy użyć uwierzytelniania SQL lub uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej.

Połączenie bazy danych można również utworzyć, stosując niestandardowy ciąg połączenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia w dalszej części tego artykułu.

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Połączenia bazy danych kliknij przycisk Połącz z bazą danych.

  Uwaga : Jeśli nagłówek Połączenia bazy danych jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych w obszarze Informacje o serwerze w polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera, na którym jest umieszczona baza danych.

 5. W polu Nazwa dostawcy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku łączenia się z lokalną bazą danych programu Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server 2005 kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server.

  • W przypadku łączenia się z lokalną bazą danych zgodną ze standardem OLE DB, w tym z bazą danych SQL typu innego niż Microsoft SQL (na przykład MySQL), kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE.

 6. W obszarze Uwierzytelnianie kliknij opcję Użyj uwierzytelniania systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Na liście Baza danych kliknij bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Wybierz tabelę lub widok, kliknij żądaną tabelę lub zapisany widok na liście, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Użycie tej opcji spowoduje utworzenie domyślnej kwerendy wybierającej wszystkie rekordy tabeli lub widoku. Po kliknięciu przycisku Zakończ możliwe będzie jednak zmodyfikowanie tej kwerendy przez klikanie pozycji Pola, Filtruj i Sortuj w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie kwerendy źródła danych.

  • Kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna, jeśli administrator włączył opcję Włącz obsługę kwerend aktualizujących.

   Użycie tej opcji pozwoli utworzyć niestandardowe polecenia SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające tworzenie poleceń i dodawanie parametrów. W celu edytowania kwerendy po utworzeniu niestandardowego polecenia SQL należy kliknąć przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 8. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, wpisz nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlone w okienku zadań Biblioteka źródeł danych.

Początek strony

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej

Ten sposób generowania ciągu połączenia jest preferowany, jeśli witryna programu SharePoint jest umieszczona na serwerze z uruchomionym programem Microsoft Office SharePoint Server. Zastosowanie opcji Użyj uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej wskazuje, że nazwa użytkownika i hasło używane do uzyskiwania dostępu do bazy danych powinny zostać dostarczone przez serwer. Tej opcji można użyć, jeśli dana witryna jest częścią witryny portalu utworzonej za pomocą programu Office SharePoint Server, a administrator włączył i skonfigurował funkcję rejestracji jednokrotnej. Rejestracja jednokrotna umożliwia nawiązanie połączenia z zewnętrzną bazą danych nawet wtedy, gdy jest ona umieszczona na innym serwerze niż witryna programu SharePoint.

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych w obszarze Połączenia bazy danych kliknij przycisk Połącz z bazą danych.

  Uwaga : Jeśli nagłówek Połączenia bazy danych jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych w obszarze Informacje o serwerze w polu Nazwa serwera wpisz nazwę serwera, na którym jest umieszczona baza danych.

 5. W polu Nazwa dostawcy wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku łączenia się z bazą danych przechowywaną na komputerze, na którym uruchomiono program Microsoft SQL Server (na przykład Microsoft SQL Server 2000 lub Microsoft SQL Server 2005), kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla programu SQL Server.

  • W przypadku łączenia się z bazą danych używającą standardu OLE DB, w tym z bazą danych SQL typu innego niż Microsoft SQL (na przykład MySQL), kliknij opcję Dostawca danych programu Microsoft .NET dla bazy danych w standardzie OLE.

 6. W obszarze Uwierzytelnianie kliknij opcję Użyj uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej, a następnie kliknij przycisk Ustawienia.

 7. W oknie dialogowym Ustawienia rejestracji jednokrotnej wykonaj następujące czynności:

  • W polu Nazwa aplikacji wpisz nazwę aplikacji bazy danych.

  • W polu Pole aplikacji do używania jako nazwa użytkownika wpisz nazwę pola, w którym jest przechowywana nazwa użytkownika.

  • W polu Pole aplikacji do używania jako hasło wpisz nazwę pola, w którym jest przechowywane hasło.

   Uwaga : Jeśli nie dysponujesz tymi informacjami, skontaktuj się z administratorem serwera.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

 9. Na liście Baza danych kliknij bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Wybierz tabelę lub widok, kliknij żądaną tabelę lub zapisany widok na liście, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Użycie tej opcji spowoduje utworzenie domyślnej kwerendy wybierającej wszystkie rekordy tabeli lub widoku. Po kliknięciu przycisku Zakończ możliwe będzie jednak zmodyfikowanie tej kwerendy przez klikanie pozycji Pola, Filtruj i Sortuj w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie kwerendy źródła danych.

  • Kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna, jeśli administrator włączył opcję Włącz obsługę kwerend aktualizujących.

   Użycie tej opcji pozwoli utworzyć niestandardowe polecenia SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające tworzenie poleceń i dodawanie parametrów. W celu edytowania kwerendy po utworzeniu niestandardowego polecenia SQL należy kliknąć przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 10. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, wpisz nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlone w okienku zadań Biblioteka źródeł danych.

Uwaga : Jeśli na serwerze, na którym uruchomiono program SQL Server, nie można użyć uwierzytelniania programu SQL Server, należy się upewnić, że na serwerze, na którym jest umieszczona witryna programu SharePoint, zostało włączone uwierzytelnianie rejestracji jednokrotnej.

Początek strony

Uzyskiwanie połączenia z bazą danych za pomocą niestandardowego ciągu połączenia

Ciąg połączenia zawiera informacje potrzebne aplikacji lub dostawcy do nawiązania komunikacji ze źródłem danych. Ciąg połączenia określa zazwyczaj lokalizację serwera bazy danych, nazwę określonej bazy danych oraz informacje dotyczące uwierzytelniania. Niestandardowy ciąg połączenia umożliwia określenie ciągu połączenia używanego do nawiązywania połączenia z bazą danych.

 1. Jeśli okienko zadań Biblioteka źródeł danych nie jest widoczne, w menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij przycisk Połącz z bazą danych.

  Uwaga : Jeśli nagłówek Połączenia bazy danych jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych na karcie Źródło kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych.

 4. W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych zaznacz pole wyboru Użyj niestandardowego ciągu połączenia, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

 5. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu połączenia na liście Nazwa dostawcy kliknij dostawcę danych, którego chcesz użyć.

 6. W polu tekstowym Ciąg połączenia wpisz ciąg połączenia.

  Przykładowy ciąg połączenia dla standardu OLE DB:

  Provider=mójDostawca;Data Source=mojaŚcieżka;Initial Catalog=nazwaKatalogu;

  User Id=nazwaUżytkownika;Password=hasło;

  Przykładowy ciąg połączenia dla standardu ODBC:

  Driver={mójDostawca};Server=mojaŚcieżka;Database=mojaBazaDanych;

  Uid=nazwaUżytkownika;Pwd=hasło;

  Przykładowy ciąg połączenia dla bazy danych Oracle:

  Data Source=mojaBazaDanych;User Id=nazwaUżytkownika;

  Password=hasło;Integrated Security=no;

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Na liście Baza danych kliknij bazę danych, której chcesz użyć jako źródła danych, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Kliknij opcję Wybierz tabelę lub widok, kliknij żądaną tabelę lub zapisany widok na liście, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Użycie tej opcji spowoduje utworzenie domyślnego połączenia z tabelą lub widokiem. Po kliknięciu przycisku Zakończ możliwe będzie jednak określenie kwerendy przez kliknięcie pozycji Pola, Filtruj i Sortuj dostępnych w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Tworzenie kwerendy źródła danych.

  • Kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Uwaga : Ta opcja jest dostępna, jeśli administrator włączył opcję Włącz obsługę kwerend aktualizujących.

   Użycie tej opcji pozwoli utworzyć lub zmodyfikować niestandardowe polecenia SQL. Po kliknięciu przycisku Zakończ zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające tworzenie poleceń i dodawanie parametrów. W celu edytowania kwerendy po utworzeniu niestandardowego polecenia SQL należy kliknąć przycisk Edytuj kwerendę niestandardową w oknie dialogowym Właściwości źródła danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie niestandardowych poleceń SQL w dalszej części tego artykułu.

 9. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych kliknij kartę Ogólne, wpisz nazwę źródła danych, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nowe połączenie bazy danych zostanie wyświetlone w okienku zadań Biblioteka źródeł danych.

Uwaga : 

 • W przypadku nawiązywania połączenia z serwerem zewnętrznym, na którym uruchomiono program SQL Server, należy się upewnić, że włączono na nim uwierzytelnianie programu SQL Server.

 • Jeśli na serwerze, na którym uruchomiono program SQL Server, nie można użyć uwierzytelniania programu SQL Server, należy się upewnić, że na serwerze, na którym jest umieszczona witryna programu SharePoint, zostało włączone uwierzytelnianie rejestracji jednokrotnej.

Początek strony

Tworzenie niestandardowych poleceń SQL

Po kliknięciu w oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych opcji Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknięciu przycisku Zakończ jest otwierane okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL. To okno dialogowe umożliwia tworzenie niestandardowych instrukcji SQL służących do pobierania lub modyfikowania danych w bazie danych.

Okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zawiera cztery karty, z których każda odpowiada typowemu poleceniu SQL. Te karty to:

 • Wybieranie     Polecenie SELECT służy do pobierania danych z tabeli.

 • Modyfikowanie     Polecenie UPDATE służy do modyfikowania danych w tabeli.

 • Wstawianie     Polecenie INSERT INTO służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli.

 • Usuwanie     Polecenie DELETE służy do usuwania wierszy z tabeli.

Na liście Procedura przechowywana są wyświetlane wszystkie procedury przechowywane dostępne w bazie danych, z którą zostało nawiązane połączenie.

Po otwarciu okna dialogowego Edytowanie niestandardowych poleceń SQL wszystkie instrukcje, które zostały już zastosowane do danych, są wyświetlane w polu Instrukcja SQL. Jeśli na przykład utworzono połączenie bazy danych przez kliknięcie pozycji Wybierz tabelę lub widok w celu wybrania tabeli, a następnie podjęto decyzję o edytowaniu instrukcji SELECT, w polu Instrukcja SQL na karcie Wybieranie będzie wyświetlana następująca instrukcja:

SELECT * FROM dbo.[nazwa_tabeli]

Gwiazdka zawarta w instrukcji jest znakiem symbolu wieloznacznego oznaczającym wszystkie. Znaczenie tej instrukcji SQL jest zatem następujące: wybierz wszystkie pola z wszystkich rekordów określonej tabeli. Aby edytować instrukcję, należy kliknąć przycisk Edytuj polecenie w celu otwarcia okna dialogowego Edytor poleceń i parametrów.

Okno dialogowe Edytor poleceń i parametrów

W celu edytowania kwerendy SQL należy wpisać tekst bezpośrednio w polu Polecenie SELECT.

Dodawanie parametrów SQL

Kliknięcie przycisku Dodaj parametr umożliwia utworzenie parametrów kwerend SQL.

Parametry SQL powinny być stosowane w miejscach, w których musi być użyty ciąg kwerendy (tekst umieszczony między apostrofami). Ze względu na fakt, że użycie ciągów kwerend powoduje powstanie luk w zabezpieczeniach, w programie Office SharePoint Designer 2007 parametry SQL są wymagane wszędzie tam, gdzie za pomocą instrukcji SQL są pobierane filtrowane dane ze źródła danych.

Przykładowa firma Northwind Traders zajmuje się sprzedażą wyszukanych potraw. Wszystkie dane biznesowe firmy są przechowywane w bazie danych opartej na języku SQL. Wynikowa kwerenda SQL używana do pobierania z tabeli produktów kompletnej listy produktów firmy ma następującą postać:

SELECT * FROM dbo.[Products]

Wykonanie tej instrukcji SQL powoduje pobranie wszystkich rekordów z tabeli produktów. Załóżmy jednak, że pracownik firmy Northwind musi pobrać listę filtrowaną zawierającą tylko te towary, których brak w magazynie. Tabela zawiera pole UnitsInStock. Instrukcja pobierająca tę listę zapisana za pomocą tradycyjnego języka SQL wygląda następująco:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = '0'

Tekst

'0'

zawarty w tej instrukcji jest ciągiem kwerendy, który powinien zostać zastąpiony zmienną. W tym przykładzie zostanie utworzona zmienna OutOfStock. Nowa instrukcja będzie miała następującą postać:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

Aby utworzyć instrukcję SQL zawierającą zmienną OutOfStock opisaną w tym przykładzie, należy wykonać kroki następującej procedury:

 1. W oknie dialogowym Edytor poleceń i parametrów w polu Polecenie SELECT wpisz następujący ciąg:

SELECT * FROM dbo.[Products] WHERE UnitsInStock = @OutOfStock

 1. W obszarze Parametry kliknij przycisk Dodaj parametr.

 2. Definiowana zmienna to OutOfStock, dlatego w kolumnie Nazwa wpisz tekst OutOfStock.

 3. Na liście Źródło parametru kliknij pozycję Brak.

 4. Ponieważ wartość, która ma zostać znaleziona wynosi 0, w polu Wartość domyślna wpisz 0.

  Okno dialogowe Edytor poleceń i parametrów zawierające instrukcję SQL z parametrem

 5. Kliknij przycisk OK.

  Nowa instrukcja SQL zostanie wyświetlona w oknie dialogowym Edytowanie niestandardowych poleceń SQL.

  Okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL zawierające instrukcję SQL

 6. Kliknij ponownie przycisk OK.

  W oknie dialogowym Właściwości źródła danych zostanie wyświetlony przycisk Edytuj kwerendę niestandardową na karcie Źródło.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające przycisk Edytuj kwerendę niestandardową

Początek strony

Modyfikowanie właściwości źródła danych istniejącego połączenia bazy danych

Po skonfigurowaniu połączenia bazy danych można je w dowolnym momencie zmodyfikować, na przykład przez utworzenie nowej kwerendy, zmodyfikowanie istniejącej lub utworzenie niestandardowej instrukcji SQL.

 1. W menu Okienka zadań kliknij polecenie Biblioteka źródeł danych.

 2. W okienku zadań Biblioteka źródeł danych kliknij połączenie bazy danych, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk Właściwości.

  Jeśli w połączeniu bazy danych jest używana niestandardowa kwerenda SQL, okno Właściwości źródła danych będzie podobne do okna przedstawionego na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające przycisk Edytuj kwerendę niestandardową

  Jeśli w połączeniu bazy danych nie jest używana niestandardowa kwerenda SQL, okno Właściwości źródła danych będzie podobne do okna przedstawionego na poniższej ilustracji.

  Okno dialogowe Właściwości źródła danych zawierające sekcję Kwerenda

 3. W oknie dialogowym Właściwości źródła danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jest dostępny obszar Kwerenda zawierający przyciski, kliknij je w celu dodania lub usunięcia pól, albo utworzenia lub zmodyfikowania filtru bądź kolejności sortowania.

  • Jeśli jest dostępny obszar Kwerenda zawierający przyciski, kliknij przycisk Konfiguruj połączenie bazy danych, aby zastosować niestandardową kwerendę SQL do tego połączenia. Po kliknięciu przycisku Konfiguruj połączenie bazy danych kliknij przycisk Dalej.

   Uwaga : W przypadku zapisywania nazwy użytkownika i hasła zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zabezpieczeniach informujące o tym, że nazwa użytkownika i hasło są zapisywane w postaci tekstu w połączeniu danych, oraz wskazujące, że inni członkowie witryny zespołu będą mieli dostęp do danego źródła danych. Jeśli pozostali członkowie witryny zespołu mają mieć dostęp do bazy danych za pomocą tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła, kliknij przycisk OK. W przeciwnym razie kliknij przycisk Anuluj, a następnie skontaktuj się z administratorem serwera w celu uzyskania informacji na temat uzyskiwania połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania systemu Windows (jeśli witryna programu SharePoint znajduje się na serwerze z uruchomionym programem Windows SharePoint Services 3.0) lub na temat uzyskiwania połączenia z bazą danych za pomocą uwierzytelniania rejestracji jednokrotnej (jeśli witryna programu SharePoint znajduje się na serwerze z uruchomionym programem Office SharePoint Server 2007).

   W oknie dialogowym Konfigurowanie połączenia bazy danych kliknij opcję Określ niestandardowe polecenia wybierania, aktualizowania, wstawiania i usuwania za pomocą języka SQL lub procedur przechowywanych, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

   Zostanie otwarte okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające tworzenie niestandardowych instrukcji SQL. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Tworzenie niestandardowych poleceń SQL we wcześniejszej części tego artykułu.

  • Jeśli jest dostępny przycisk Edytuj kwerendę niestandardową, kliknij go, aby otworzyć okno dialogowe Edytowanie niestandardowych poleceń SQL, umożliwiające dodawanie, modyfikowanie i usuwanie niestandardowych instrukcji SQL.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×